Oppaan Kotitalousopettajakoulutus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Kotitalousopettajakoulutuksen pääaine on kotitaloustiede. Kotitaloustieteen tehtävänä on kuvata ja analysoida inhimillisten ja aineellisten voimavarojen käyttöä, kehittämistä ja ohjaamista yksilön, perheen ja yhteiskunnan hyväksi. Kotitaloustiede tutkii kotitaloutta, sen toimintaan liittyvien ilmiöiden teoreettisia perusteita ja kotitalouden dynaamista vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa. Pääaineopinnoissa opiskelija perehtyy kotitalouden eri osa-alueiden taitoihin, teoreettiseen asianhallintaan, kotitalouspedagogiikkaan ja tutkimuksen tekemiseen. Opinnoissa painottuu kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin näkökulma. Kotitalousopettajakoulutukseen kuuluu pakollisena sivuaineena opettajan pedagogiset opinnot (60 op), joista 25 opintopistettä suoritetaan kandidaatin tutkintoon ja 35 opintopistettä maisterin tutkintoon.

 
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija taitaa kotitalouksien arjen toimintakäytänteet ja mieltää kotitalouden toiminnan päämääräksi hyvinvoinnin ylläpitämisen. Koulutusohjelman keskeisiä sisältöjä ovat ruokaosaaminen, asuminen, kuluttajana toimiminen ja kotitalouspedagogiikka, joita opiskelijan omavalintainen sivuaine tukee. Opiskelija osaaohjata perheiden ja kotitalouksien toimintaa ja arvioida inhimillisten ja aineellisten voimavarojen käyttöä, kehittämistä ja ohjaamista niin yksilön, perheen kuin yhteiskunnan hyväksi. Opiskelija hallitsee opetuksen suunnittelun ja toteutuksen perusteet sekä kehittää opettajuuttaan kouluyhteisön jäsenenä. Opiskelijalla on tarvittava tietotaito syventää ja laajentaa alan osaamistaan maisteritasoisissa opinnoissa. Opiskelijalla on tutkintoasetuksen vaatima riittävä viestintä- ja kielitaito.

 

Kasvatustieteen maisterin tutkinto 120 op

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija on opetusalan asiantuntija, jonka alakohtainen osaaminen liittyy perheiden ja kotitalouksien toimintaan, arjen hallintaan ja kotitalouksien vuorovaikutukseen ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Koulutusohjelman keskeisiä sisältöjä ovat terveyden edistäminen, ruokajärjestelmien kestävyys ja ruuan kulttuuriset ulottuvuudet, asumisen erilaiset ympäristöt, kuluttajakasvatus ja alaan liittyvätutkimus. Opiskelijalla on tarvittava tietotaito tieteelliseen ja taiteelliseen jatkokoulutukseen. Opiskelijalla on tutkintoasetuksen vaatima riittävä viestintä- ja kielitaito.

 Opintoneuvonta ja kokonaisuusmerkinnät: amanuenssi Anne Loikkanen, anne.loikkanen (at)uef.fi ja opintosihteeri Salla Martinsén, salla.martinsen(at)uef.fi