Oppaan Ympäristötiede, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Ympäristötiede, Kuopion kampus

Tässä oppaassa kerrotaan Kuopion kampuksella järjestettävästä Ympäristötieteen pääaineen koulutuksesta, jossa voit suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (LuK, 180 op) ja filosofian maisterin tutkinnon (FM, 120 op) sekä jatkotutkintona filosofian tohtorin (FT) tutkinnon.

Kuopion kampuksella järjestettävä ympäristötieteen koulutus on monitieteinen ja alallaan Suomen laajin. Opetus perustuu kansainvälisesti korkeatasoiseen tutkimukseen, jossa tarkastellaan monipuolisesti ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden suunnata asiantuntemustasi kiinnostuksesi mukaan haluamallesi ympäristötieteen erikoistumisalalle.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (LuK, 180 op) tavoitteena on perehdyttää opiskelija ympäristön tilaan, ympäristöongelmien syihin ja seurauksiin, ihmisen ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen ja siihen liittyviin ympäristö- ja terveysriskeihin. Lisäksi koulutus antaa valmiudet seurata ympäristöalan kehitystä, tieteellistä kirjallisuutta ja hallinnollisia säädöksiä sekä jatkaa ylempään filosofian maisterin korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. LuK-opinnot ajoittuvat kolmelle vuodelle.

Filosofian maisterin tutkinnon (FM, 120 op) tavoitteena on kehittää opiskelijan tieteellistä ajattelua, tieteellisten menetelmien soveltamista ja kieli- ja viestintätaitoja, sekä syventää tietoja ja taitoja valitulla ympäristötieteen erikoistumisalalla (Ympäristöterveys ja – teknologia tai Ympäristönmuutoksen biologia). FM-opinnoissa opiskelija vaikuttaa omilla valinnoillaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa suuntaukseen ja painotuksiin. FM-tutkinto luo valmiudet toimia oman erikoisalan tutkijana, johtavana asiantuntijana tai viranomaisena sekä kansallisissa että kansainvälisissä tehtävissä. FM-opinnot antavat hyvän pohjan tieteellisiin jatko-opintoihin. Opinnot ajoittuvat neljännelle ja viidennelle vuodelle.

Ympäristötieteen asiantuntijat työelämässä

Ympäristötieteen koulutus antaa laaja-alaiset valmiudet alan asiantuntijatehtävissä toimimiseen ja mahdollistaa siten joustavan sijoittumisen monenlaisiin tehtäviin niin kotimaahan kuin ulkomaillekin. Koulutuksen suorittaneita työskentelee esimerkiksi julkisella sektorilla ympäristöhallinnossa, tutkimuslaitoksissa, ministeriöissä, yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä yksityisellä sektorilla niin teollisuudessa kuin konsultti- ja palveluyrityksissäkin.

Sivuaineet muiden koulutusalojen opiskelijoille

Muiden alojen opiskelijoille tarjotaan sivuaineeksi Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot (30 op) ja Ympäristötieteen aineopinnot (30 op) -kokonaisuuksia. Sivuaineista voit lukea lisää tämän oppaan Erilliset opintokokonaisuudet -välilehdeltä.