Oppaan Opinto-ohjaajan koulutus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Opinto-ohjaajan koulutus

Opintoihin on erillinen hakumenettely. Valinnanperusteet julkaistaan Opintopolku-palvelussa marraskuussa.

Opintoneuvonta:
Amanuenssi Mira Tuononen (ohjaus ja psykologia) 
opo.haku@uef.fi
p.0294452034

Ohjauksen koulutus on yliopistollinen yhteisö, jossa tutkitaan ja kehitetään ohjauksen ammattikäytäntöjä sekä opiskellaan oppilaan- ja opinto-ohjaajiksi ja ohjaustyön asiantuntijoiksi. Ohjauksen koulutus vastaa osaltaan kansallisesta opinto-ohjaajien koulutustehtävästä ja alan yliopistollisesta tutkimuksesta. Tämän yhteisön oleellinen osa ovat opiskelijat ja toimintaperiaatteina ovat avoin vuorovaikutus, keskinäinen arvostus ja toiminnan kehittävä arviointi. Opiskelu ja oppiminen toteutuvat sekä itsenäisesti että yhteistoiminnallisesti, kokemustietoa ja tutkimus- ja teoriatietoa yhdistäen sekä yliopiston opiskelutilanteita ja kentän työssä oppimisen tilanteita hyödyntäen. Ohjaus oppiaineena on monitieteinen tiedonala, jolla on perustansa ohjaus- ja neuvontapsykologiassa sekä kasvatustieteissä. Itä-Suomen yliopiston ohjauksen koulutus suuntautuu koulutuksen, ammattien ja työn maailmaan tavalla, jota voidaan laajemmin kutsua elämänuraohjaukseksi (career guidance and counselling). Tutkimuksen keskeisinä alueina ovat ohjausvuorovaikutus, ohjauksen toimintakulttuurit ja palvelujärjestelmät sekä koulutus- ja työpolut elämänkulussa.

Ohjauksen koulutus toteuttaa seuraavia koulutusohjelmia:

 

OPINTO-OHJAAJAN KOULUTUS 300 OP

Opinto-ohjaajan koulutuksessa opiskelija hankkii laaja-alaisen ohjausasiantuntijuuden ja ammattitaidon toimia yksilöiden tukena koulutus- ja työsiirtymissä ja elämänkulkujen muotoutumisessa. Opiskelija saa asetusten mukaisen kelpoisuuden toimia oppilaan- ja opinto-ohjaajana sekä monipuoliset ammatilliset valmiudet työskennellä opinto- ja työuraohjauksen asiantuntijatehtävissä eri oppilaitoksissa ja muuntuvissa ohjauksen toimintaympäristöissä ja sivuaineopinnoista riippuen pätevyyden myös aineenopettajan tehtäviin. Opiskelijalla on ohjausprosessien sekä ohjauksellisten ja konsultatiivisten työtapojen asiantuntemusta, taitoja toimia eri-ikäisten toimijuuden tukena sekä vuorovaikutus- ja yhteistyöosaamista ja eettistä arviointitaitoa. Hän tunnistaa moninaisuuden ja monikulttuurisuuden merkityksen ohjaustyön kulttuurisena perustana. Opiskelijalla on ohjauksen palvelujärjestelmien ja eri ohjausympäristöjen tuntemusta. Opiskelija tuntee opettamisen kasvatustieteellisen ja pedagogisen perustan, tuntee pedagogisen ja psykososiaalisen tuen eri muodot sekä ymmärtää kasvatuksen ja opettajuuden yhteiskunnalliset ulottuvuudet sekä omaa työvälineitä moniammatilliseen yhteistyöhön. Hän kykenee oman työnsä ja ohjausympäristöjen analysointiin, suunnitteluun ja arviointiin. Hänellä on ohjausalan tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä mahdollisuus jatkaa opintoja tieteellisiin jatko-opintoihin. Hänellä on valmiuksia osallistua sosiaalisesti kestävän kehityksen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisen yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen.

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN (180 OP) TUTKINNON TAVOITTEET

Kandidaatin tutkinnon suorittanut tuntee kasvatustieteellisen alan keskeisiä tutkimuskohteita eli kasvatusta, koulutusta, oppimista ja ohjausta kuvaavat perusteet sekä niitä koskevaa teorianmuodostusta. Opiskelija tunnistaa tieteellisen ajattelun ja arkiajattelun eron. Hän käyttää tieteellisiä työskentelytapoja kasvatustieteellisen alan kysymyksien ratkaisemiseen ja johtopäätöksien tekemiseen. Opiskelija kykenee lukemaan ja arvioimaan oman alansa tutkimustietoa. Opiskelija tuntee ohjauksen yhteiskunnallisen sekä kasvatus- ja ohjauspsykologisen viitekehyksen sekä on orientoitunut ohjaajan ja opettajan työhön. Hänellä on teoreettista tietämystä ja työvälineitä monikanavaisen ohjauksen ja ohjausprosessien toteuttamiseen ja hän osaa käyttää ja arvioida taitojaan osana kehittyvää osaamistaan.  Kandidaatin tutkinnon suorittaneella on edellytykset menestyä maisteriopinnoissa. Hän on motivoitunut osaamisensa syventämiseen ja laajentamiseen.  

KASVATUSTIETEEN MAISTERIN (120 OP) TUTKINNON TAVOITTEET

Ohjausalan maisteriopinnoissa opiskelija hankkii laaja-alaisen ohjausasiantuntijuuden ja ammattitaidon toimia yksilöiden tukena koulutus- ja työsiirtymissä ja elämänkulkujen muotoutumisessa.  Opiskelijalla on tutkiva asenne opetus- ja ohjaustyöhön ja hän tuntee opetus- ja ohjaustyön teoriaa ja käytänteitä ja yhteiskunnallista perustaa.  Hän tuntee ja analysoi ohjaustyötä palvelujärjestelminä, yhteistyönä ja ohjauksellisina kohtaamisina. Opiskelijalla on syventävää ohjausteoreettista tietämystä, kehittyneitä ohjaustaitoja sekä laajentunutta tietämystä ohjauksesta yksilöiden koulutus- ja työsiirtymien tukena, työelämän konteksteissa ja erilaisten yksilöiden elämänkulun prosessien tukena. Hänellä on ammattikäytännön kehittämisen ja tutkimuksen taitoja sekä taitoa itsenäisesti toteuttaa ohjausasiantuntemusta syventävä tutkimusprosessi. Hänellä on tietämystä ohjaustyöstä eettisenä ja sosiaalisena toimintana ja valmiuksia konsultatiiviseen työotteeseen. Hän tunnistaa moninaisuuden ja monikulttuurisuuden merkityksen ohjaustyön kulttuurisena perustana ja hänellä on ohjauksen palvelujärjestelmien ja eri ohjausympäristöjen tuntemusta.  Hänellä on valmiuksia osallistua sosiaalisesti kestävän kehityksen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisen yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen. Hän osaa arvioida osaamistaan ja ohjausasiantuntijuutensa kehitystä. Opiskelija saa asetusten mukaisen kelpoisuuden toimia oppilaan- ja opinto-ohjaajana sekä monipuoliset ammatilliset valmiudet työskennellä opinto- ja työuraohjauksen asiantuntijatehtävissä eri oppilaitoksissa ja muuntuvissa ohjauksen toimintaympäristöissä. Hänellä on ohjausalan tutkimus- ja kehittämisosaamista ja mahdollisuus jatkaa opintoja tieteellisiin jatko-opintoihin.

Vastaavuustaulukko vuosien 2014 ja 2018 OPSeihin.