Oppaan Ohjausalan maisteriopinnot 120 op, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Ohjausalan maisteriopinnot 120 op

Opintoihin on erillinen hakumenettely. Valinnanperusteet julkaistaan Opintopolku-palvelussa marraskuussa.

Opintoneuvonta:
Amanuenssi Mira Tuononen (ohjaus ja psykologia)
opo.haku@uef.fi
p.0294452034

Ohjauksen koulutus on yliopistollinen yhteisö, jossa tutkitaan ja kehitetään ohjauksen ammattikäytäntöjä sekä opiskellaan oppilaan- ja opinto-ohjaajiksi ja ohjaustyön asiantuntijoiksi. Ohjauksen koulutus vastaa osaltaan kansallisesta opinto-ohjaajien koulutustehtävästä ja alan yliopistollisesta tutkimuksesta. Tämän yhteisön oleellinen osa ovat opiskelijat ja toimintaperiaatteina ovat avoin vuorovaikutus, keskinäinen arvostus ja toiminnan kehittävä arviointi. Opiskelu ja oppiminen toteutuvat sekä itsenäisesti että yhteistoiminnallisesti, kokemustietoa ja tutkimus- ja teoriatietoa yhdistäen sekä yliopiston opiskelutilanteita ja kentän työssä oppimisen tilanteita hyödyntäen. Ohjaus oppiaineena on monitieteinen tiedonala, jolla on perustansa ohjaus- ja neuvontapsykologiassa sekä kasvatustieteissä. Itä-Suomen yliopiston ohjauksen koulutus suuntautuu koulutuksen, ammattien ja työn maailmaan tavalla, jota voidaan laajemmin kutsua elämänuraohjaukseksi (career guidance and counselling). Tutkimuksen keskeisinä alueina ovat ohjausvuorovaikutus, ohjauksen toimintakulttuurit ja palvelujärjestelmät sekä koulutus- ja työpolut elämänkulussa.

Ohjauksen koulutus toteuttaa seuraavia koulutusohjelmia:

 

OHJAUSALAN MAISTERIOPINNOT 120 OP

KASVATUSTIETEEN MAISTERIN (120 OP) TUTKINNON TAVOITTEET

Ohjausalan maisteriopinnoissa opiskelija hankkii laaja-alaisen ohjausasiantuntijuuden ja ammattitaidon toimia yksilöiden tukena koulutus- ja työsiirtymissä ja elämänkulkujen muotoutumisessa.  Opiskelija saa asetusten mukaisen kelpoisuuden toimia oppilaan- ja opinto-ohjaajana sekä monipuoliset ammatilliset valmiudet työskennellä opinto- ja työuraohjauksen asiantuntijatehtävissä eri oppilaitoksissa ja muuntuvissa ohjauksen toimintaympäristöissä. Opiskelijalla on ohjausprosessien sekä ohjauksellisten ja konsultatiivisten työtapojen asiantuntemusta, taitoja toimia eri-ikäisten toimijuuden tukena sekä vuorovaikutus- ja yhteistyöosaamista ja eettistä arviointitaitoa. Hän tunnistaa moninaisuuden ja monikulttuurisuuden merkityksen ohjaustyön kulttuurisena perustana.  Opiskelijalla on ohjauksen palvelujärjestelmien ja eri ohjausympäristöjen tuntemusta. Hän kykenee oman työnsä ja ohjausympäristöjen analysointiin, suunnitteluun ja arviointiin. Hänellä on ohjausalan tutkimus- ja kehittämisosaamista ja mahdollisuus jatkaa opintoja tieteellisiin jatko-opintoihin. Hänellä on valmiuksia osallistua sosiaalisesti kestävän kehityksen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisen yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen

120 op:n lisäksi opintoihin kuuluu täydentäviä opintoja / siltaopintoja opiskelijan aiemman koulutustaustan mukaisesti. Opintoihin voi hakeutua kahdella eri taustalla; alemmalla korkeakoulututkinnolla ja kasvatustieteellisillä aineopinnoilla tai alemmalla korkeakoulututkinnolla ja yliopistollisilla opettajan pedagogisilla opinnoilla. Siltaopinnoilla täydennetään näin ollen joko puuttuvia kasvatustieteen opintoja tai opettajan pedagogisia opintoja ja ne ovat edellytys maisterintutkinnon suorittamiseen. Mikäli opiskelija on aloittaessaan suorittanut sekä kasvatustieteelliset aineopinnot että yliopistolliset opettajan pedagogiset opinnot, ei täydentäviä opintoja / siltaopintoja tule lainkaan.

 

Vastaavuustaulukko vuosien 2014 ja 2018 OPSeihin.