Oppaan Sivuaine: Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede on vapaa sivuaine ja opinnot voi aloittaa ilmoittautumalla suoraan opintojaksoille.

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee yleisen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen osa-alueiden keskeisiä käsitteitä ja niiden historiallista kehitystä. Hän on omaksunut itsenäisen ja kriittisen tieteellisen ajattelun perusteet ja saavuttanut aineopintojen edellyttämät käsitteelliset perusvalmiudet.

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelija hallitsee tieteellisen tiedonhankinnan ja tulkinnan perusteet sekä kykenee ymmärtämään ja suunnittelemaan tutkimuskysymyksien asettamisesta johtuvia metodisia ja metodologisia seurauksia. Opiskelija tunnistaa opetus- ja kasvatusalan keskeisimpiä teorioita, kohteita ja käytäntöjä elinikäisen oppimisen kontekstissa. Opiskelijalla on kehittyneet valmiudet omaksua syventävien opintojen edellyttämiä tavoitteita.

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen kokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelija osaa kriittisesti tunnistaa, arvioida ja kehittää opetuksen, kasvatuksen ja koulutuksen monimutkaisia prosesseja. Hän tuntee hyvin elinikäisen oppimisen, kasvun ja kehityksen teoriaperinteitä ja kehittyviä nykykäytänteitä kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa sekä kykenee tieteellisen tiedon tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen hankintaan ja ongelmanratkaisuun.

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

Opintoneuvonta ja kokonaisuuksien sulkeminen: amanuenssi Outi Tikkanen, outi.tikkanen(at)uef.fi

 

KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN SIVUAINEOPINNOT 2018-2021

2230450 KASVATUSTIETEELLISEN ALAN PERUSOPINNOT, KASVATUS- JA AIKUISKASVATUSTIEDE (SIVUAINEOPINNOT) 25 OP

2310121 Johdatus kasvatustieteisiin 5 op (suoritus kerralla)

2310122 Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet (yhteensä 5 op), suorita osat:

                            2310122y Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 3 op ja
                            2310122c Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, eriytyvä osa Kaako 2 op

2310123 Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet (yhteensä 5 op), suorita osat:

                            2310123y Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op ja
                            2310123c Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa Kaako 3 op

2310211 P: Oppimisen ja kehityksen perusteet (yhteensä 5 op), suorita osat:

                            2310211a P:Oppimisen ja kehityksen perusteet (luennot ja kirjallisuus) 3 op ja
                            2310211b P:Oppimisen ja kehityksen perusteet (vuorovaikutus ja pienryhmä) 2 op

2230108 Toimijana kasvatusalalla 5 op (suoritus kerralla)


2230540 KASVATUS- JA AIKUISKASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT (SIVUAINEOPINNOT) 38 OP
Metodiset aineopinnot 20 op:
2320204a Kvantitatiivinen tutkimus 1, luennot 4 op                    
2320204b Kvantitatiivinen tutkimus 1, harjoitukset 1 op
2230202L Kvalitatiivinen tutkimus 1, luennot 3 op
2230202H Kvalitatiivinen tutkimus 1, harjoitukset 2 op                
2230501 Seminaarityöskentely (teemaseminaari) 4 op
2230502 Teemaseminaariraportti 6 op
Sisällölliset aineopinnot 18 op:
2230219 P:Oppiminen ja oppimisympäristöt 5 op
2230220a tai b P:Koulutuksen suunnittelu 5 op
2230211 Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op
2230222 Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen klassikot 5 op


2230650 KASVATUS- JA AIKUISKASVATUSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (SIVUAINEOPINNOT) 70 op
Syventävät metodiset opinnot 45 op:
2320304a Kvantitatiivinen tutkimus 2, luennot 2 op
2320304b Kvantitatiivinen tutkimus 2, harjoitukset 1 op
2220311a Kvalitatiivinen tutkimus 2, luennot 2 op
2220311b Kvalitatiivinen tutkimus 2, harjoitukset 1 op
2230603 Syventyminen sivuaineen tutkielman erityiskysymyksiin 4 op
2230604 Sivuaineen tutkielmaseminaari 5 op
2230610 Syventävien opintojen sivuainetutkielma 30 op
Syventävät sisällölliset opinnot 15 op:
2230303a tai b P:Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä 5 op
2230331a tai b Arviointi kehittämisen tukena 5 op
2230316 Active citizenship and non-formal education 5 op
Syventyminen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen osa-alueisiin (valitaan kaksi seuraavista) 10 op:
2230334a tai b Kasvatusfilosofia 5 op
2230336a tai b Pedagogiikka 5 op
2230337a tai b Kasvatussosiologia 5 op
2230338a tai b Kasvatuksen historia 5 op

 

Kasvatustieteellisen alan perusopintojen ja kasvatustieteellisten sivuaineiden AHOT

Vastaavuustaulukko vanhan (2014-2017) ja uuden (2018-2021) opetussuunnitelman opintoihin.