Oppaan Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus 2020-2021

DEGREE PROGRAMME IN EDUCATION AND ADULT EDUCATION

Oppiaineen vastuuhenkilö on professori Jyri Manninen

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelija saa laaja-alaiset valmiudet koulutuksen, suunnittelun, hallinnon, henkilöstön kehittämisen, johtamisen, tutkimuksen ja arvioinnin asiantuntijatehtäviin tavoitteena elinikäisen oppimisen ja monipuolisen sivistyksen edistäminen. Opiskelija kykenee soveltamaan teoreettisia perusteita koulutus-, informaatio- ja kansalaisyhteiskunnan käytäntöjen kehittämiseen sekä keskustelemaan kriittisesti ja kehittämisorientoituneesti alansa sekä klassisista että nykyajalle ominaisista kysymyksistä.

 

Pääaineet ja tutkinnot

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen pääaineita ovat kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede. Pääaine valitaan opiskelijaksi valitsemisen jälkeen. Tutkintojen pääaine valitaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Opetussuunnitelmassa on kaikille opiskelijoille sisällöllisesti yhtenäisiä opintojaksoja sekä sellaisia opintojaksoja, jossa opiskelija voi suuntautua pääaineensa mukaan joko kasvatustieteellisiin tai aikuiskasvatustieteellisiin kysymyksiin. Opetussuunnitelmassa on useita tämän valinnaisuuden mahdollistavia opintojaksoja, jotka ovat samalla ratkaisevia tutkintotodistukseen kirjattavan pääaineen kannalta. Nämä opintojaksot on kirjattu opintio-oppaan (2018-19) sivulla 68. Harkitessaan ja valitessaan pääainettaan opiskelijan tulee siten oma-aloitteisesti huolehtia, että hän suorittaa kyseiset opintojaksot johdonmukaisesti joko kasvatustieteellisen tai aikuiskasvatustieteellisen sisältövaihtoehdon mukaan.

Alempi korkeakoulututkinto eli kasvatustieteen kandidaatin (KK) tutkinto on laajuudeltaan 180 op ja ylempi korkeakoulututkinto eli kasvatustieteen maisteritutkinto (KM) on 120 op:n laajuinen. Kasvatustieteen maisteritutkinnon suoritettuaan opiskelija saa jatkokoulutuskelpoisuuden. Kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen maisterin tutkintoa. Alempaan korkeakoulututkintoon edellytetään vähintään yksi sivuaineen aineopintokokonaisuus (60 op).

 

Opintojen arvostelu

Yksittäisten opintojaksojen ja tutkielmien arvostelu ilmoitetaan WebOodissa opintojakson kuvaustiedoissa. 

 

Opintokokonaisuuden arvostelu

Opintokokonaisuus arvostellaan opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona. Hyväksytty-arvosanalla arvosteltuja opintojaksoja ei oteta huomioon loppuarvosanaa laskettaessa. Jos johonkin opintokokonaisuuteen kuuluvista opinnoista yli puolet opintopistemäärästä on arvosteltu tai hyväksiluettu arvosanalla hyväksytty, kokonaisuuden arvosanaksi tulee hyväksytty ellei opetussuunnitelmassa ole toisin ilmoitettu.

 

Sivuaineopinnot

Opiskelija voi syventää ja suunnata tutkintoaan eri oppiaineiden opintokokonaisuuksilla, joita voi valita sekä filosofisen että muiden tiedekuntien opetussuunnitelmista niissä ilmoitetut mahdolliset rajoitukset huomioon ottaen. Kandidaatin tutkintoon opiskelijan tulee suorittaa vähintään yksi 60 opintopisteen laajuinen sivuaine. Tulevan oman tutkinnon rakennetta ajatellen kannattaa harkita kokonaisten arvosanakokonaisuuksien (25 op, 60 op) suorittamista suppeampien opintojaksojen sijaan. Sivuaine valitaan yleensä joko oman mielenkiinnon, tavoiteammatin tai -alan perusteella tai työllistymismahdollisuuksien parantamisen näkö-kulmasta.

Lisätietoja sivuaineista: https://kamu.uef.fi/student-book/sivuaineopiskelu-uefissa/

 

Vastaavuustaulukko vanhan (2014-2017) ja uuden (2018-2021) opetussuunnitelman opintoihin.

HOPS-ohjaajat 2020-2021:

Heli Mutanen ja Inka Hirvonen

 

 

Opintokokonaisuuksien sulkeminen ja yleinen neuvonta:

Outi Tikkanen, amanuenssi

outi.tikkanen(at)uef.fi

p. 050 3308934

Futuran 3. krs, huone 382