Oppaan Sivuaine: Erityispedagogiikka, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

ERITYISPEDAGOGIIKKA

SIVUAINEOPISKELIJAN OPAS 2020-2021

Erityispedagogiikka on oppiaine, jonka keskiössä on tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten kasvatuksen ja koulutuksen kansainvälinen korkeatasoinen tutkimus ja siihen pohjautuva opetus. Keskeisinä aihealueina ovat oppimisen vaikeudet ja niiden taustalla olevat tekijät sekä toiminta- ja oppimisympäristön merkitys yksilölliselle oppimiselle, kasvulle ja kehitykselle. Opinnoissa perehdytään kasvatuksen ja opetuksen erityispedagogiseen perustaan ja sen yhteiskunnalliseen tehtävään sekä erityispedagogiikan merkitykseen elämän eri vaiheissa. 

Erityispedagogiikan perus-, aine- ja syventäviin opintoihin on vapaa sivuaineopiskeluoikeus kaikilla Itä-Suomen yliopiston varsinaisilla opiskelijoilla. Erityispedagogiikan sivuaineopinnoista ei saa erityisopettajan kelpoisuutta. Erityispedagogiikan opintoja voidaan kuitenkin hyväksilukea erillisissä erityisopettajan opinnoissa, joihin on erillinen haku-ja valintamenettely korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Erityispedagogiikan perus-, aine- ja syventäviin sivuaineopintoihin ilmoittaudutaan opinto­kokonaisuuden koodilla Weboodissa. Erillistä valintamenettelyä ei ole. Aineopintoihin voivat ilmoittautua perusopinnot suorittaneet ja syventäviin opintoihin aineopinnot suorittaneet. Opintoihin voi ilmoittautua ja opinnot voi aloittaa pitkin lukuvuotta opetusohjelman mukaisesti.

Erityispedagogiikan perusopinnot koostuvat viidestä 5 op:n opintojaksosta. Perusopinnoista yhteensä 7 op (310121y Johdatus kasvatustieteisiin, yhteinen osa, 2 op; 2310122y Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa, 3 op ja 2310123y Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa, 2 op) voidaan korvata kasvatustieteellisen alan perusopinnoilla. Kasvatustieteellisen alan perusopintojen hyväksilukemisen periaatteet löytyvät täältä.

Vastaavuustaulukko vanhan (2014-2017) ja uuden (2018-2021) opetussuunnitelman välillä erityispedagogiikan perusopinnoissa on täällä.

OPINTOKOKONAISUUDET

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

 

2220110

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

op

2310121yd

Johdatus kasvatustieteisiin (yhteinen osa 2 op, erityispedagogiikan eriytyvä osa 3 op)

5

2310122yd

Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet (yhteinen osa 3 op, erityispedagogiikan eriytyvä osa 2 op)

5

2310123yd

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet (yhteinen osa 2 op, erityispedagogiikan eriytyvä osa 3 op)

5

2220131

Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön 5 op

5

2220114

Yksilön kehitys ja sen tukeminen

5

Osaamistavoitteet:

Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä kasvatuksen ja opetuksen erityispedagogisen perustan ja sen yhteiskunnallisen tehtävän. Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikan merkitykseen elämän eri vaiheissa.

 

 

2220220

Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op

 op

2220211

Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 1

5

2220212

Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2

5

2220213

Oppimisen arviointi ja tuki

5

2220206

Seminaarityöskentely

3

2220207

Tiedonhaku osana seminaarityöskentelyä

1

2220209

Erityispedagogiikan aineopintojen tutkielma

6

2230202

Kvalitatiivinen tutkimus 1 

5

2320204

Kvantitatiivinen tutkimus 1

5

Osaamistavoitteet:

Erityispedagogiikan aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa määritellä keskeiset oppimisen vaikeudet ja tunnistaa niiden taustalla olevia tekijöitä. Opiskelija osaa käyttää teoreettista ja tutkimusmenetelmätietoa tieteellisen raportin laatimisessa.

 

 

2220330

Erityispedagogiikan syventävät opinnot 60 op

 op

2220301

Erityispedagogiikan syventävä kirjallisuus

5

2220302

Erityispedagogiikan klassikot

5

2220311

Kvalitatiivinen tutkimus 2 

3

2320304

Kvantitatiivinen tutkimus 2

3

 

Vaihtoehtoinen syventävä metodiopintojakso

4

2220306

Pro gradu –tutkielmaseminaari

5

2220308

Erityispedagogiikan syventävien opintojen  tutkielma

30

2220303

Erityispedagogiikan syventävien opintojen valinnainen kirjallisuus 

5

Osaamistavoitteet:

Erityispedagogiikan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida teoreettiseen tietoon pohjautuen toiminta- ja oppimisympäristön merkitystä yksilölliselle oppimiselle, kasvulle ja kehitykselle. Opiskelija osaa soveltaa tieteellisten menetelmien tuntemustaan sekä tieteellisen viestinnän taitoja tutkielman suunnittelemisessa ja tekemisessä.

OPINTO-OIKEUS:

Erityispedagogiikan perus-, aine- ja syventäviin opintoihin on vapaa sivuaineopiskeluoikeus kaikilla Itä-Suomen yliopiston varsinaisilla opiskelijoilla. Erityispedagogiikan sivuaineopinnoista ei saa erityisopettajan kelpoisuutta.

OPINTONEUVONTA JA KOKONAISUUSMERKINNÄT:

amanuenssi Päivi Walling
paivi.walling (at) uef.fi

TIEDOTUS:

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän Erityisopettajien koulutus kautta.