Oppaan Erityisopettajien koulutus, maisteriopinnot, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

ERITYISOPETTAJAN KOULUTUS, MAISTERIOPINNOT (EKO-KM), 2020-21

 

Erityispedagogiikan oppiaineen järjestämien koulutusten yleistavoitteet 

Kasvatustieteen maisterin tutkinto 

Erityisopettajien koulutuksen maisterin tutkinnon suorittanut osaa käyttää arviointimenetelmiä ja soveltaa arviointitietoa opetuksen ja tukitoimien perustana. Hän osaa analysoida teoreettiseen tietoon pohjautuen toiminta- ja oppimisympäristön merkitystä tuen näkökulmasta. Näihin tietoihin pohjautuen koulutuksen suorittanut osaa suunnitella ja toteuttaa pedagogisia toimenpiteitä. Hän on omaksunut moniammatillisen toimintamallin ja osaa soveltaa erityispedagogista tietoa oman ammattitaitonsa arvioimisessa ja omien ratkaisujensa perustelemisessa toimiessaan erilaisissa erityisopetuksen ja -kasvatuksen tehtävissä. Opiskelija osaa soveltaa tieteellisten menetelmien tuntemustaan sekä tieteellisen viestinnän taitoja tutkielman suunnittelemisessa ja tekemisessä. Maisterin tutkinnon suorittaneella on valmiudet tehdä tieteellistä tutkimusta sekä tieteellisiä jatko-opintoja. 

Erityispedagogiikan siltaopinnot EKO-KM:ssa

Mikäli erityispedagogiikan aineopinnot sekä/tai opettajan pedagogiset opinnot ovat suorittamatta, suoritetaan siltaopintoina seuraavia opintoja: 

2220200ERITYISPEDAGOGIIKAN AINEOPINNOT 35 op  
2220211Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 1 5 op A, E  
2220212Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2 5 op A, E  
2220213Oppimisen arviointi ja tuki  5 op A, E  
2230202Kvalitatiivinen tutkimus 1  5 op A  
2320204Kvantitatiivinen tutkimus 1 5 op A  
2220206Seminaarityöskentely (erityispedagogiikka) 3 op A  
2220207Tiedonhaku osana seminaarityöskentelyä 1 op A  
2220209Aineopintojen tutkielma (erityispedagogiikka) 6 op A  
 Yhteiset opettajan pedagogiset opinnot 15 op (jos opettajan pedagogisia opintoja ei ole suoritettu) 
2310212Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle 2 op 
2310213Orientoiva harjoittelu (H1) 3 op
2310214Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi  3 op 
2310215

Perusharjoittelu (H2) 7 op

OPINTONEUVONTA:

amanuenssi Päivi Walling
paivi.walling (at) uef.fi

TIEDOTUS:

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta https://studentuef.sharepoint.com/sites/kapsyn_opintoyhteiso

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän https://www.yammer.com/uef.fi/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=15339385&view=all

Erityisopettajien koulutus kautta.

SIVUAINEOPISKELIJAT:

Katso WebOodista opas "Sivuaine: Erityispedagogiikka, 2020-2021"