Oppaan Erityisopettajan koulutus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

ERITYISOPETTAJAN KOULUTUS, 2020-21

Pääaine ja tutkinnot 

Itä-Suomen yliopistossa, Joensuun kampuksella järjestetään erityispedagogiikan pääaineopinnot erityisopettajien koulutuksessa. Koulutus sisältää kasvatustieteen kandidaatin (KK, 180 op) ja maisterin tutkinnot (KM, 120 op).

 

Erityispedagogiikan oppiaineen järjestämien koulutusten yleistavoitteet 

Koulutusten yleistavoitteena on antaa ammatillisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, joiden avulla koulutuksen suorittanut voi toimia eettisesti ja vastuuntuntoisesti erityiskasvatuksen alan tehtävissä itseään, työtään ja työyhteisöään aktiivisesti kehittäen.

 

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija: 

  • tuntee erityispedagogiikan oppiaineessa tehtävään tutkimukseen perustuen alan keskeiset sisältöalueet
  • osaa soveltaa erityispedagogista tietoa kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen ja kehittää työssään tuki- ja palvelujärjestelmiä.
  • ymmärtää jatkuvan ammatillisen kehittymisen tarpeen.
  • osaa toimia osana moniammatillista työyhteisöä.
  • osaa toimia erityispedagogiikan alan tehtävissä ja tehdä erityispedagogista tutkimusta. 

 

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 

Kandidaatin tutkinnon suorittanut tuntee kasvatustieteellisen alan keskeisiä tutkimuskohteita eli kasvatusta, koulutusta, oppimista ja ohjausta kuvaavat perusteet sekä niitä koskevaa teorianmuodostusta. 

Opiskelija tunnistaa tieteellisen ajattelun ja arkiajattelun eron. Hän käyttää tieteellisiä työskentelytapoja kasvatustieteellisen alan kysymyksien ratkaisemiseen ja johtopäätöksien tekemiseen. Opiskelija kykenee lukemaan ja arvioimaan oman alansa tutkimustietoa. 

Erityisopettajien koulutuksessa kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä kasvatuksen ja opetuksen erityispedagogisen perustan ja sen yhteiskunnallisen tehtävän. Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikan merkitykseen elämän eri vaiheissa. Opiskelija osaa arvioida oppimisen edellytyksiä ja etenemistä sekä pedagogisen tuen tarvetta. Opiskelija osaa käyttää teoreettista ja tutkimusmenetelmätietoa erityispedagogisen tieteellisen raportin laatimisessa.  

 

Kandidaatin tutkinnon suorittaneella on edellytykset menestyä maisteriopinnoissa. Hän on motivoitunut osaamisensa syventämiseen ja laajentamiseen.  

 

 Kasvatustieteen maisterin tutkinto 

Erityisopettajien koulutuksen maisterin tutkinnon suorittanut osaa käyttää arviointimenetelmiä ja soveltaa arviointitietoa opetuksen ja tukitoimien perustana. Hän osaa analysoida teoreettiseen tietoon pohjautuen toiminta- ja oppimisympäristön merkitystä tuen näkökulmasta. Näihin tietoihin pohjautuen koulutuksen suorittanut osaa suunnitella ja toteuttaa pedagogisia toimenpiteitä. Hän on omaksunut moniammatillisen toimintamallin ja osaa soveltaa erityispedagogista tietoa oman ammattitaitonsa arvioimisessa ja omien ratkaisujensa perustelemisessa toimiessaan erilaisissa erityisopetuksen ja -kasvatuksen tehtävissä. Opiskelija osaa soveltaa tieteellisten menetelmien tuntemustaan sekä tieteellisen viestinnän taitoja tutkielman suunnittelemisessa ja tekemisessä. Maisterin tutkinnon suorittaneella on valmiudet tehdä tieteellistä tutkimusta sekä tieteellisiä jatko-opintoja. 

 

Opetussuunnitelmien rakennetta ohjaavia periaatteita 

Erityisopettajien koulutuksessa on kaksi koulutuslinjaa:

 

1) erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutus (Katso WebOodista opas "Erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutus, 2020-2021"!)
ja  

2) erityisopettajan koulutus.

Koulutusten pääaine (erityispedagogiikka) ja tavoitetutkinto (kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri) on sama, mutta sivuaineopintojen kautta koulutuslinjat tuottavat erilaiset erityisopettajakelpoisuudet.

 

Molempien koulutuslinjojen kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon kuuluvat kahden sivuaineen opinnot. Koulutuksen kandidaatti- ja maisteriopintoihin sisältyvät yleiseen opettajankelpoisuuteen ja erityisopettajankelpoisuuteen vaadittavat opinnot: opettajan pedagogiset opinnot (60 op ja erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op). 

 

Erityisopettajan koulutuslinjan opinnot suorittanut on pätevä erityisopettajan tehtäviin. Opiskelija valitsee itse kandidaatin tutkinnon molemmat sivuaineet oman mielenkiintonsa mukaan.  Ensimmäisestä sivuaineesta suoritetaan perus- ja aineopintokokonaisuudet (yht. 60 op) ja toisesta perusopinnot (25 op). Sivuainevalinnoilla opiskelija voi laajentaa opettajakelpoisuuttaan, mahdollisuuksiaan työllistyä ja suuntautua monenlaisiin työtehtäviin.   

OPINTONEUVONTA JA KOKONAISUUSMERKINNÄT:

amanuenssi Päivi Walling
paivi.walling (at) uef.fi

TIEDOTUS:

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta https://studentuef.sharepoint.com/sites/kapsyn_opintoyhteiso

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän https://www.yammer.com/uef.fi/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=15339385&view=all

Erityisopettajien koulutus kautta.

SIVUAINEOPISKELIJAT:

Katso WebOodista opas "Sivuaine: Erityispedagogiikka, 2020-2021"