Oppaan Erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

ERITYISLUOKANOPETTAJAN JA ERITYISOPETTAJAN KOULUTUS, 2020-2021

Pääaine ja tutkinnot 

Itä-Suomen yliopistossa, Joensuun kampuksella järjestetään erityispedagogiikan pääaineopinnot erityisopettajien koulutuksessa. Koulutus sisältää kasvatustieteen kandidaatin (KK, 180 op) ja maisterin tutkinnot (KM, 120 op).

 

Erityispedagogiikan oppiaineen järjestämien koulutusten yleistavoitteet 

Koulutusten yleistavoitteena on antaa ammatillisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, joiden avulla koulutuksen suorittanut voi toimia eettisesti ja vastuuntuntoisesti erityiskasvatuksen alan tehtävissä itseään, työtään ja työyhteisöään aktiivisesti kehittäen.

 

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija: 

  • tuntee erityispedagogiikan oppiaineessa tehtävään tutkimukseen perustuen alan keskeiset sisältöalueet
  • osaa soveltaa erityispedagogista tietoa kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen ja kehittää työssään tuki- ja palvelujärjestelmiä.
  • ymmärtää jatkuvan ammatillisen kehittymisen tarpeen.
  • osaa toimia osana moniammatillista työyhteisöä.
  • osaa toimia erityispedagogiikan alan tehtävissä ja tehdä erityispedagogista tutkimusta. 

 

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 

Kandidaatin tutkinnon suorittanut tuntee kasvatustieteellisen alan keskeisiä tutkimuskohteita eli kasvatusta, koulutusta, oppimista ja ohjausta kuvaavat perusteet sekä niitä koskevaa teorianmuodostusta. 

Opiskelija tunnistaa tieteellisen ajattelun ja arkiajattelun eron. Hän käyttää tieteellisiä työskentelytapoja kasvatustieteellisen alan kysymyksien ratkaisemiseen ja johtopäätöksien tekemiseen. Opiskelija kykenee lukemaan ja arvioimaan oman alansa tutkimustietoa. 

Erityisopettajien koulutuksessa kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä kasvatuksen ja opetuksen erityispedagogisen perustan ja sen yhteiskunnallisen tehtävän. Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikan merkitykseen elämän eri vaiheissa. Opiskelija osaa arvioida oppimisen edellytyksiä ja etenemistä sekä pedagogisen tuen tarvetta. Opiskelija osaa käyttää teoreettista ja tutkimusmenetelmätietoa erityispedagogisen tieteellisen raportin laatimisessa.  

 

Kandidaatin tutkinnon suorittaneella on edellytykset menestyä maisteriopinnoissa. Hän on motivoitunut osaamisensa syventämiseen ja laajentamiseen.  

 

 Kasvatustieteen maisterin tutkinto 

Erityisopettajien koulutuksen maisterin tutkinnon suorittanut osaa käyttää arviointimenetelmiä ja soveltaa arviointitietoa opetuksen ja tukitoimien perustana. Hän osaa analysoida teoreettiseen tietoon pohjautuen toiminta- ja oppimisympäristön merkitystä tuen näkökulmasta. Näihin tietoihin pohjautuen koulutuksen suorittanut osaa suunnitella ja toteuttaa pedagogisia toimenpiteitä. Hän on omaksunut moniammatillisen toimintamallin ja osaa soveltaa erityispedagogista tietoa oman ammattitaitonsa arvioimisessa ja omien ratkaisujensa perustelemisessa toimiessaan erilaisissa erityisopetuksen ja -kasvatuksen tehtävissä. Opiskelija osaa soveltaa tieteellisten menetelmien tuntemustaan sekä tieteellisen viestinnän taitoja tutkielman suunnittelemisessa ja tekemisessä. Maisterin tutkinnon suorittaneella on valmiudet tehdä tieteellistä tutkimusta sekä tieteellisiä jatko-opintoja. 

 

Opetussuunnitelmien rakennetta ohjaavia periaatteita 

Erityisopettajien koulutuksessa on kaksi koulutuslinjaa:

 

1) erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutus

ja  

2) erityisopettajan koulutus. (Katso WebOodista opas "Erityisopettajan koulutus 2020-2021"!)

Koulutusten pääaine (erityispedagogiikka) ja tavoitetutkinto (kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri) on sama, mutta sivuaineopintojen kautta koulutuslinjat tuottavat erilaiset erityisopettajakelpoisuudet.

 

Molempien koulutuslinjojen kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon kuuluvat kahden sivuaineen opinnot. Koulutuksen kandidaatti- ja maisteriopintoihin sisältyvät yleiseen opettajankelpoisuuteen ja erityisopettajankelpoisuuteen vaadittavat opinnot: opettajan pedagogiset opinnot (60 op ja erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op). 

 

Erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutuslinja tuottaa kolmoiskelpoisuuden. Tämä tarkoittaa, että opinnot suoritettuaan opiskelija on pätevä erityisopettajan, erityisluokanopettajan ja luokanopettajan tehtäviin. Kandidaatin tutkintoon sisältyy kahden ensimmäisen opintovuoden aikana suoritettavana laajana sivuaineena perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op). Suppea sivuaine (25 op) on vapaasti valittavissa Itä-Suomen yliopiston laajasta sivuainevalikoimasta. Ohjeellisen ajoitussuunnitelman mukaan toinen sivuaine suoritetaan kolmantena opintovuonna.

OPINTONEUVONTA JA KOKONAISUUSMERKINNÄT:

amanuenssi Päivi Walling
paivi.walling (at) uef.fi

TIEDOTUS:

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta https://studentuef.sharepoint.com/sites/kapsyn_opintoyhteiso

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän https://www.yammer.com/uef.fi/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=15339385&view=all

Erityisopettajien koulutus kautta.

SIVUAINEOPISKELIJAT:

Katso WebOodista opas "Sivuaine: Erityispedagogiikka, 2020-2021"