Oppaan Sivuaine: Opetushallinto, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

2231000 Opetushallinto (väh. 25 op)

Monitieteisen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on saanut asetuksen Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) edellyttämät perustiedot ja -valmiudet toimia koulujen ja oppilaitosten johtotehtävissä sekä muissa opetusalan hallinnollisissa tehtävissä. Opiskelija tuntee opetushallintoa koskevan keskeisen lainsäädännön ja osaa toimia opetushallinnon suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä.

Opintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että: "rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus."

Sivuaineopinnot ovat avoimet kaikille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Opintokokonaisuudelle ei tarvita ennakkoilmoittautumista. Opetushallinnon opintoihin kuuluu kaikille pakollisia (16 op) ja vapaavalintaisia opintojaksoja (vähintään 9 op). Oikeustieteen perusteet -opintojakso on pakollinen edeltävä opinto Yleishallinto-oikeus-opintojaksolle. Muutoin kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kaikille pakolliset opinnot Oikeustieteen perusteet - ja Yleishallinto-oikeus -opintojaksoilla.

Opintokokonaisuuteen ei voi käyttää sellaisia opintojaksoja, jotka ovat sisältyneet tai sisältyvät toiseen opintokokonaisuuteen tai tutkintoon. Lisäksi on huomioitava, että Opetushallinnon opintokokonaisuus ei voi koostua yksinomaan oikeustieteiden laitoksen tarjoamista opintojaksoista.

 

Pakolliset opintojaksot (16 op)

5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op

5311307 Virkamiesoikeus 5 op

5311316 Koulutusoikeus 5 op

 

Valinnaiset opintojaksot (väh. 9 op)

5311305 Informaatio-oikeus 5 op

5311209 Finanssihallinto-oikeus 5 op

5311306 Maakunta- ja kuntaoikeus 5 op

2230331ab Arviointi kehittämisen tukena 5 op

2230211 Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op

2230332 Osaamisen ja organisaation kehittäminen työelämässä 5 op

2240269 Työelämän psykologia I 5 op

5210104 Johtamisen perusteet 6 op

 

Lisätietoja ja opintoneuvonta (kokonaisuusmerkinnät)

Amanuenssi Jenna Tuononen jenna.tuononen@uef.fi
Kohderyhmä: sivuaineopiskelijat, jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevat
Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden ja psykologian osasto

 

Lisätietoja ja opintoneuvonta (kokonaisuusmerkinnät)

Suunnittelija Sari Hakkarainen sari.hakkarainen@uef.fi puh. 0294457048
Koulutussihteeri Eija Viiliäinen eija.viiliainen@uef.fi puh. 0294457054
Kohderyhmä: avoimen yliopiston opiskelijat
Vastuuyksikkö: Jatkuvan oppimisen keskus