Oppaan Sivuaine: Ranskan kieli ja kulttuuri, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu. 

RANSKAN KIELI JA KULTTUURI 2020-21
Sivuaineopiskelijan opas

Opetuskieli: suomi ja ranska.

Oppiaineen kuvaus ranskaksi alla.

Sivuaineen opinto-oikeus

Ranskan kielen ja kulttuurin opinto-oikeutta on haettava

1) Valintakokeessa, joka järjestetään keväällä ja syksyllä

2) Vapaamuotoisella hakemuksella

  1. Ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella
  2. Aiempien opintojen perusteella

Sivuainevalinnan perusteet kerrotaan filosofisen tiedekunnan sivuaineoppaassa. (Avautuu uuteen välilehteen.)

Yhteystiedot

Opettajat

yliopistonlehtori Fredrik Westerlund, oppiaineen vastuuhenkilö
fredrik.westerlund at uef.fi / 0294452139
Huone: 165, Agora-rakennuksen 1. krs

yliopisto-opettaja Nora Muhonen
nora.muhonen at uef.fi / 0294452151
Huone: 263, Agora-rakennuksen 2. krs

Oppiaineessa on kaksi opettajaa: yliopisto-opettaja Nora Muhonen ja yliopistonlehtori Fredrik Westerlund. Opettajat ovat vastuussa opettamistaan opintojaksoista. Opintojaksoissa, joissa on kaksi opettajaa, vastuuhenkilö on Fredrik Westerlund, joka on myös koko oppiaineen vastuuhenkilö. Vastuuopettaja antaa opintojen ohjausta opettamissaan opintojaksoissa. Koko opintokokonaisuuden opintojen ohjauksesta vastaa yliopistonlehtori Fredrik Westerlund.

Opintokokonaisuudet

amanuenssi Risto Helén
risto.helen at uef.fi / 0294452021
Huone 142, Agora-rakennuksen 1. krs

Yleiskuvaus

(En français plus bas)

Ranska on maailman puhutuin kieli englannin, kiinan, espanjan ja arabin jälkeen. Sitä käyttää päivittäin parisataa miljoonaa ihmistä. Ranskan kieli on virallinen kieli liki kolmessakymmenessä maassa eri puolilla maailmaa. Perinteisenä diplomatian kielenä se on säilyttänyt asemansa vahvana kansainvälisessä kanssakäymisessä, ja se toimii esimerkiksi Euroopan unionissa yhtenä päätyöskentelykielenä.

Ranskan kielen tuntemuksen myötä avautuvat ainutlaatuiset tiet eri maihin ja kulttuureihin. Kielen hyvä hallinta on valttina eurooppalaisessa yhteisössä, sekä YK:n instituutioissa.

Itä-Suomen yliopiston Ranskan kielen ja kulttuurin sivuaineen opinnoista voi valmistua ranskan kielen ja kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijatehtäviin. Aineopintojen suorittaminen antaa myös pätevyyden oppilaitosten opettajaksi kielellisen osaamisen osalta.

Ranskan kielen yliopisto-opiskelun tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa hyvän ranskan kielen suullisen ja kirjallisen viestintätaidon sekä perehtyy ranskan kieleen ja ranskankielisiin kulttuureihin.

Perusopinnoissa opetuksen painopisteenä on kielitaito-opetus. Harjoituskursseissa perehdytään ääntämiseen sekä kielioppiin. Kirjallista viestintää kehitetään kirjoitus- ja käännösharjoituksissa. Myöhemmät auttavat tiedostamaan ranskan ja suomen kielen eroavaisuuksia, jotta opiskelija pystyy tuottamaan idiomaattisempaa ranskan kieltä. Kirjallisuus- ja kulttuurikurssien kautta kartutetaan sanavarastoa ja rakennetaan pohja Ranskan kulttuurin tuntemukseen.

Aineopintojen myötä opiskelija syventää perusopinnoissa saavutettuja tietojaan ja taitojaan. Painopiste siirtyy teoreettisiin sekä kieli-, kulttuuri-, että kirjallisuustieteellisiin opintoihin. Kieliharjoittelu – vähintään neljän viikon yhtäjaksoinen oleskelu ranskankielisessä maassa – kuuluu pakollisena osana aineopintoihin. Suositus on, että opiskelija viettää lukukauden ranskankielisessä yliopistossa. Opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa ulkomailla suoritettuja opintojaan. Asiasta on kuitenkin syytä sopia etukäteen oppiaineen vastuuhenkilön kanssa.

Ranskan kielen yliopisto-opiskelun lähtötaso vastaa suurin piirtein lukion lyhyen ranskan oppimäärän taitoja.

2132530 Ranskan kieli ja kulttuuri, perusopinnot  30 op

2132519 Ranskan ääntäminen, 3 op

2132520 Ranskan kielioppi 1, 5 op

2132521 Johdanto romaaniseen kielitieteeseen, 4 op

2132504 Kirjallinen esitys, 4 op

2132505 Käännös suomi-ranska 1, 3 op

2132515 Käännös ranska-suomi 1, 3 op

2132522 Ranskan 1900- ja 2000-luvun kirjallisuus5 op

2132523  Ranskan kulttuuri, 3 op

2132650 Ranskan kieli ja kulttuuri, aineopinnot  30 op

Pakolliset opintojaksot                                                        

2132634 Sosiolingvistiikan ja psykolingvistiikan näkemyksiä, 3 op

2132635 Suullinen esitys, 3 op

2132636 Ranskan kielioppi 2, 5 op                   

2132625 Asiatekstien tuottaminen, 4 op

2132626 Ranskan 1800-luvun kirjallisuus3 op

2132627 Ranskan historia, 3 op

2132603 Kieliharjoittelu, 3 op

Valinnaiset opintojaksot 

2132606 Käännös ranska-suomi 2, 3 op

2132611 Käännös suomi-ranska 2, 3 op

2132613 Ranskankielisen maailman kulttuuri ja yhteiskunta, 3 op

2132631 Ranskan kirjallisuus keskiajasta vallankumoukseen, 3 op

2132616 Ranskankielisen maailman kirjallisuus, 3 op

2132605 Ranskalaisia elokuvia, 3 op

2132623 Ranskan opettaminen3 op

2132632 Ranskan kielen ja kulttuurin erikoiskurssi, 3 op

2132633 Muita ranskan kielen ja kulttuurin opintoja, 0-13 op

Présentation

Le français est la langue la plus parlée dans le monde après l’anglais, le chinois, l’espagnol et l’arabe. Chaque jour, elle est utilisée par plus de 200 millions de personnes. Le français est la langue officielle de près de trente pays à travers le monde. Langue traditionnelle de la diplomatie, elle est essentielle aux relations internationales et est l’une des plus importantes langues de travail de l’Union européenne.

Maitriser la langue française offre la chance unique de s’ouvrir à différentes cultures et différents pays. Maitriser la langue française est aussi un atout en ce qui concerne la communauté européenne et les institutions de l’ONU.

La section des études françaises de l’Université de l’est de la Finlande propose une spécialisation dans la langue et la culture française. Le but de cette spécialisation est que les étudiants soient compétents tant au niveau de la langue écrite qu’orale mais aussi qu’ils connaissent la culture française et francophone.

Les études de base (perusopinnot en finnois) se concentrent sur la langue. Ainsi l’apprentissage de la grammaire et de la prononciation est privilégié. Une grande place est accordée à l’écrit pour pouvoir bâtir un vocabulaire solide et une connaissance de base de la culture française.

Les études intermédiaires (aineopinnot en finnois) permettront aux étudiants d’approfondir leurs connaissances et de renforcer les compétences acquises lors des études de base. L’accent sera mis sur la théorie de la langue, de la culture et  de la littérature.

Le niveau du CECR requis pour participer au cours est B1.  (voir : http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_fr.pdf) C’est-à-dire le niveau exigé des étudiants ayant fait des cours de français au collège et/ou au lycée.

Pour tous renseignements concernant l’administration des études françaises et les cours de grammaire, linguistique et littérature, contactez Fredrik Westerlund (prenom.nom@uef.fi).

Pour tous renseignements concernant les cours d’expression orale et écrite et de civilisation, contactez Nora Muhonen (prenom.nom at uef.fi).

Tous nos cours sont dispensés en français. Une bonne maîtrise du finnois est indispensable uniquement dans les cours de traduction.

2132530 Études françaises, études de base 30 ECTS

2132519 Prononciation, 3 ECTS

2132520 Grammaire 1, 5 ECTS

2132521 Introduction à la linguistique romane, 4 ECTS

2132504 Expression écrite, 4 ECTS

2132505 Traduction finnois-français 1, 3 ECTS

2132515 Traduction français-finnois 1, 3 ECTS

2132522 Histoire littéraire des XXe et XXIe siècles5 ECTS

2132523 Culture française, 3 ECTS

2132650 Études françaises, études intermédiaires 30 ECTS

Cours obligatoires                                                         

2132634 Perspectives sur la sociolinguistique et la psycholinguistique, 3 ECTS

2132635 Expression orale, 3 ECTS

2132636 Grammaire 2, 5 ECTS                 

2132625 Expression écrite à objectif spécifique, 4 ECTS

2132626 Histoire littéraire du XIXe siècle3 ECTS

2132627 Histoire de France, 3 ECTS

2132603 Stage, 3 ECTS

Cours facultatifs

2132606 Traduction français-finnois 2, 3 ECTS

2132611 Traduction finnois-français 2, 3 ECTS

2132613 Culture et société francophones, 3 ECTS

2132631 Histoire littéraire du Moyen Âge à la Révolution, 3 ECTS

2132616 Littérature francophone, 3 ECTS

2132605 Cinéma français, 3 ECTS

2132623 Enseignement du FLE3 ECTS

2132632 Cours de spécialisation, 3 ECTS

2132633 Autres études françaises, 0-13 ECTS

Contact information

Teachers

University Lecturer Fredrik Westerlund, Head of French department
fredrik.westerlund at uef.fi / +358 294452139
Room: 165, Agora building

University Teacher Nora Muhonen
nora.muhonen at uef.fi / +358 294452151
Room: 263, Agora building

General study guidance

Amanuensis Risto Helén
risto.helen at uef.fi / +358 294452021
Room: 142, Agora building