Oppaan Sivuaine: Englannin kieli, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu. 

ENGLANNIN KIELI (SIVUAINEENA) 2020-2021

Huom! Englannin kielen aineenopettajiksi opiskelevien sivuaineopiskelijoiden on valittava englannin kielen ja kulttuurin linja ja sen opintokokonaisuudet.

Englannin kielen opinnot aloitetaan perusopinnoilla, joihin sisältyy kielitaitoa ja viestinnällisiä valmiuksia kehittäviä opintoja, kielitieteellisiä opintoja sekä kielialueen kirjallisuuden ja kulttuurin opintoja. Perusopinnot ovat kaikille yhteiset, aine- ja syventävissä opinnoissa on valittava joko englannin kieli ja kulttuuri (joka antaa opettajan kelpoisuuden) tai englannin kieli ja kääntäminen.

TIEDOTUS

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta. (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Oppiaineen yhteystiedot sivun alareunassa.

Sivuaineoikeuden hakeminen

Englannin kielen sivuaineoikeutta on haettava. Sivuaineen valintaperusteet ja käytännöt on kuvattu lähemmin filosofisen tiedekunnan sivuaineoppaassa Kamussa. (Avautuu uuteen välilehteen.)

2130340 Englannin kielen perusopinnot 30 op
A.Tieteelliset ja ammatilliset kieli- ja viestintäopinnot (8 op)
2130341 Ääntäminen (1 op)
2130342 Tieteellinen ja ammatillinen suullinen viestintä (2 op)
2130343 Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen (3 op)
2130344 Akateeminen esseekirjoittaminen (2 op)
B.Kielentuntemus ja kielitiede (5 op)
2130345 Nykyenglannin rakenteet ja äänteet (5 op)
C.Kirjallisuusopinnot (5 op)
2130346 Englanninkielinen kirjallisuus: kulttuurit ja kontekstit (5 op)
D.Kulttuuriset kontekstit ja kompetenssit (7 op)
2130347 Amerikkatietous (2,5 op)
2130348 Britanniatietous (2,5 op)
2130349 Kulttuurienvälinen viestintä (2 op)
E.Täydentävä moduuli (5 op). Opiskelija suorittaa osana englannin kielen perusopintoja yhden seuraavista kursseista: 2122112 Kirjallisuuden peruskurssi (5 op), 2131934 Kielitieteen peruskurssi (5 op) tai 2133209 Monikielinen viestintä (5 op).

ENGLANNIN KIELI JA KULTTUURI

2130440s Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot (sivuaine) 30 op
A. Kielitaito-opinnot 2 (5 op)
2130441 Tieteellinen kirjoittaminen englanniksi 5 op
B. Kielitieteelliset opinnot 2 (9 op)
2130442 Nykyenglannin rakenteet 2 3 op
2130443 Muuttuva englanti 3 op
2130444 Englanti maailmankielenä 3 op
C. Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot 2 (11 op)
2130445 1800-luvun realismi: Rotu, luokka, ja sukupuoli 4 op
2130446 1900-ja 2000-lukujen kirjallisuus 4 op
2130447 Shakespeare kulttuurisena ikonina 3 op
D. Valinnaiset opinnot (5 op)
2130448 Kieli- ja kansainvälistymisharjoittelu 5 op
tai
Vapaavalintaisia opintoja (5 op) englannin kielen ja kulttuurin syventävien opintojen kurssitarjonnasta

2130500s Englannin kielen ja kulttuurin syventävät opinnot (sivuaine) (60 op)
A.Pakolliset opinnot 15 op
A.1. Tutkimukselliset opinnot: 15 op
2130553 Seminaari: englanninkielinen kirjallisuus 10 op
2130502 Metodologia: kirjallisuus- ja kulttuuriteoria 5 op
TAI
2130554 Seminaari: kielen tutkimus 10 op
Metodologia: kielentutkimuksen metodologiaa 5 op
Opiskelijat valitsevat vähintään 5op:n verran metodiopintoja seuraavista:
2131932 Kielentutkimuksen menetelmät 1 (3 op)
2132042 Johdanto tilastolliseen analyysiin (2-5 op)
2132033 Tekstikorpukset (2-5 op)
A.2. Tutkielmaopinnot: 20 op
2130507 Sivuaineen tutkielma 20 op
B. Valinnaiset kurssit (25 op)
Valinnaisia kursseja suoritetaan 25 op, ja niiden tarjonta vaihtelee lukuvuosittain. Katso tarjonta välilehdeltä "Erilliset opintokokonaisuudet".

ENGLANNIN KIELI JA KÄÄNTÄMINEN

Englannin kielen ja kääntämisen opiskelijoille suositellaan myös suomen kielen ja kääntämisen (15 op) sekä käännöstieteen (15 op) opintoja.

2130720s Englannin kieli ja kääntäminen, aineopinnot (sivuaine) 30 op
A. Kielitaito- ja kielitietousopinnot 8 op
2130441 Tieteellinen kirjoittaminen englanniksi 5 op
2130442 Nykyenglannin rakenteet 2 3 op
B. Kulttuuriopinnot 5 op
2130448 Kieli- ja kansainvälistymisharjoittelu 5 op
tai
2130718 Englanninkieliset kulttuurit ja yhteiskunnat -seminaari 5 op
tai
2130719 Lehdistö- ja mediaseminaari 5 op
C. Kääntämisen ja tulkkauksen opinnot 14 op
2130704 Tulkkauksen perusteet (englanti) 2 op
2130721 Käytännön käännösviestintä suomi–englanti–suomi 6 op
2130722 Ammattikielten kääntämisen perusteet englanti–suomi–englanti 6 op
D. Johdatus tieteelliseen tutkimukseen 3 op
2130717 Johdatus käännöstieteen menetelmiin 3 op (pää- ja sivuaineopiskelijat)

2130830s Englannin kieli ja kääntäminen, syventävät opinnot (sivuaine) 65 op
A. Teoreettiset ja menetelmäopinnot 8 op
Moduulista on suoritettava vähintään 8 op:n verran opintoja, jotka liittyvät sivuaineen tutkielman aiheeseen. Moduuliin voi valita opintojaksoja seuraavista opintokokonaisuuksista ja moduuleista:
Käännöstieteen tutkimusalaopinnot
Tulkkauksen erikoistumisopinnot
Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian opinnot
MDP in Linguistic Data Sciences.
Opintojaksojen soveltuvuudesta on sovittava tutkielman ohjaajan kanssa. Esimerkiksi seuraavat opintojaksot ovat mahdollisia:
2130801 Tutkielmaa tukevia opintoja 3–6 op
2130823 Kääntäminen, kieli ja kognitio, 5 op
2130824 Seminaari: Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen, 5 op
2133327 Terminologia ja sanastotyö 5 op
2133328 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen 5 op
2133305–2133307 käännöstieteen erityiskysymyksiä I–III 2–5 op
2133339 Kääntämisen sosiologia 3 op
2133340 Kääntäminen kielikontaktina 3 op
2133517 Tulkkauksen tutkimus 5 op
2132019 Kielentutkimuksen menetelmät 2 op
2132042 Johdanto tilastolliseen analyysiin 2–5 op
2132033 Tekstikorpukset 2–5 op
2130556 Metaforat ja kuvakieli (5 op)
2130542 Kognitiivinen kielentutkimus (englannin kieli) 5 op
2130557 Digitaaliset sovellukset englannin tutkimuksessa 5 op
B. Ammatilliset opinnot vähintään 18 op
Moduulista on suoritettava pakollisena työelämätaidot (käännöstiede) (5 op) ja reflektoiva loppuessee (3 op) sekä vähintään yksi käännösseminaari (5 op) ja yksi ammattikielten kääntämisen kurssi (5 op).
Pakolliset (18 op)
2133326 Työelämätaidot (käännöstiede) 5 op
2130806 Reflektoiva loppuessee (englannin kieli ja kääntäminen) 3 op
2130825 Käännösseminaari englanti–suomi 5 op
tai
2130826 Käännösseminaari suomi–englanti 5 op
2130827 Ammattikielten kääntäminen ja projektityöskentely englanti-suomi 5 op
tai
2130828 Ammattikielten kääntäminen ja projektityöskentely suomi-englanti 5 op
Valinnaiset
2130807 Käännösprojekti 1 (englannin kieli ja kääntäminen) 4-10 op
2130808 Käännösprojekti 2 (englannin kieli ja kääntäminen) 4-10 op
2130818–21 Kääntämisen erityiskysymyksiä 1–4 4-6 op
2130811 Käännös- ja tulkkaustoimeksiannot (englannin kieli ja kääntäminen) 2–10 op
2133322 Yleisten asiakirjojen kääntäminen, englanti-suomi 3 op
2130829 Kaunokirjallisuuden kääntäminen 5 op
Auktorisoitu kääntäminen (6 op)
2133330 Auktorisoitu kääntäminen, ylikielinen osuus 3 op
2133331 Auktorisoitu kääntäminen englanti–suomi 3 op
C. Kulttuuriopinnot
Moduulin opintojaksot voi suorittaa valinnaisina, elleivät ne sisälly aineopintoihin.
2130448 Kieli- ja kansainvälistymisharjoittelu 5 op
2130718 Englanninkieliset kulttuurit ja yhteiskunnat -seminaari 5 op
2130719 Lehdistö- ja mediaseminaari 5 op
D. Tutkielmaopinnot (25 op)
Pakolliset 5 + 20 op
2130831 Maisteriseminaari (englannin kieli ja kääntäminen) 5 op
2130817 Sivuaineen tutkielma (englannin kieli ja kääntäminen) 20 op

Yhteystiedot

Oppiainetuutorit, uusien opiskelijoiden ohjaus

Heli Paulasto
heli.paulasto at uef.fi
Agoran 2. krs, huone 240

Minna Ruokonen
minna.ruokonen at uef.fi
Agoran 2. krs, huone 251

Opintokokonaisuuksien sulkeminen ja yleinen opintoneuvonta:

amanuenssi Risto Helén
risto.helen at uef.fi
Agoran 1. krs, huone 142