Oppaan Sivuaine: Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

TERVEYDEN MONIKULTTUURISET ULOTTUVUUDET (Temokuu) 2020-2021

Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet (Temokuu, 25 op) on Suomen yliopistokentässä ainutlaatuinen opintokokonaisuus. Se pyrkii vastaamaan yhteiskunnan kansainvälistymisestä, kasvavasta liikkuvuudesta ja monikulttuuristumisesta nouseviin haasteisiin hyödyntämällä kulttuurintutkimuksen ja terveys- ja hyvinvointitutkimuksen lähestymistapoja ja tutkimustuloksia.

Opintokokonaisuus tarjoaa tieteelliseen, ajankohtaiseen tietoon pohjautuvan tietämyksen terveyden, hyvinvoinnin ja monikulttuurisuuden toisiinsa risteävistä peruskysymyksistä nopeasti muuttuvassa, teknologisoituvassa yhteiskunnassa. Opintokokonaisuuden kiinnostuksen kohteita ovat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kulttuuriset kohtaamiset, maahanmuuttoon ja monipaikkaisuuteen kytkeytyvät arkiset terveyskäytännöt, hyvinvoinnin eriarvoistavat ja syrjäytymistä tuottavat rakenteet ja sosiaaliset järjestykset sekä näiden tiedolliset taustat ja tutkimukselliset lähestymistavat. Opinnoissa rakennetaan asiantuntijuutta, jota voi hyödyntää moninaisissa tehtävissä erityisesti  terveydenhuoltosektorilla ja kulttuurialalla.

Opintokokonaisuus tarjotaan monimuoto-opetuksena Moodle-alustalla. Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana ja sen pakolliset opinnot aloitetaan syksyllä. Suoritustapoja ovat verkko-opetus, esseiden ja oppimistehtävien laatiminen sekä kirjatentit.

Opintokokonaisuuden järjestävät Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen humanistinen osasto (suomen kieli ja kulttuuritieteet) ja Kuopion kampuksen Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö. Kuopion kampuksen Hoitotieteen yksikkö toimii opintokokonaisuuden yhteistyötahona.


Koulutuksen tieteelliset ja ammatilliset tavoitteet:

Tieteelliset tavoitteet
Opintokokonaisuuden suorittuaan opiskelija

  • tunnistaa terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin kulttuurisia ulottuvuuksia eri väestöryhmissä ja erilaisissa yhteiskunnallisissa konteksteissa
  • tunnistaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä eriarvoistavia mekanismeja ja sosiaalisia järjestyksiä
  • osaa tulkita erilaisia terveyskulttuureita ja niiden merkityksiä
  • hahmottaa eri maahanmuuttajaryhmien terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia

Ammatilliset tavoitteet
Opintokokonaisuuden suorittuaan opiskelija

  • hahmottaa laajoja, monitieteisiä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä näkökulmia ja osaa suhtautua niihin kriittisesti ja selittää näitä kirjallisesti jäsentyneesti
  • osaa etsiä alaa koskevaa tutkimustietoa, tulkita sitä ja perustella kantaansa suullisesti ja kirjallisesti
  • osaa soveltaa oppimaansa kulttuurienvälisessä kohtaamisessa ja monimuotoistuvassa työelämässä
  • on kehittänyt virtuaalisia esitystaitojaan, kykyään kommunikoida tarkoituksenmukaisesti sekä yhteistyötä tehden virtuaalisessa ympäristössä
  • on kehittänyt ajanhallinnan ja itsensä johtamisen taitoja
  • osaa soveltaa oppimaansa kulttuurienvälisessä kohtaamisessa ja monimuotoistuvassa työelämässä


Suunnitelma opiskelijoiden ohjauksesta ja ohjauksen järjestämisestä

Opintojen ohjaus on keskitetty Joensuun kampuksen opintokokonaisuudesta vastaavalle amanuenssille, joka vastaa alkuohjauksesta. Hänelle myös ohjataan kaikki opintoja koskevat kysymykset. Opintokokonaisuuden molempien kampusten vastuuhenkilöt sekä yksittäisten kurssien opettajat ohjaavat opiskelijoita tarvittaessa.


Temokuu sivuaineena

Temokuu on kaikille yliopisto-opiskelijoille avoin sivuaineopintokokonaisuus (25 op) , josta voi halutessaan suorittaa myös yksittäisiä kursseja OPSissa määritellyllä tavalla.

 

OPINTOKOKONAISUUS

Sivuainekokonaisuuden näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

2124820 TERVEYDEN MONIKULTTUURISET ULOTTUVUUDET (25 OP)
Kaikille yhteiset opinnot (15 op)
2124821 Keskeiset käsitteet (Temokuu) (5 op)
2124822 Näkökulmia terveyteen, hyvinvointiin ja monikulttuurisuuteen (5 op)
Toinen seuraavista (halutessaan opiskelija voi suorittaa molemmat kurssit ja sijoittaa toisen Temokuun valinnaisiin opintoihin):
2124823 Erilaiset kulttuurit ja terveyskäytännöt (5 op)
2124834 Pakolaistaustaustaisten kohtaaminen ja hyvinvoinnin tukeminen (5 op)
Valinnaiset opinnot (10 op)
2124824 Kunnia, väkivalta ja monikulttuurinen väkivaltatyö (5 op)
2124825 Sukupuolten ja seksuaalisuuksien moninaisuus (5 op)
2124826 Ikääntyvien hyvinvoinnin kysymyksiä monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa (5 op)
2124827 Kielellinen vuorovaikutus terveydenhuollossa (5 op)
2124828 Asioimistulkkaus terveydenhuollossa (5 op)
2124829 Näkökulmia terveysteknologioihin (5 op)
2124830 Terveyden edistäminen lukemispäiväkirja (5 op)
4434803 Ruoka ja kulttuuri (3 op)
2123225 Kansanomainen lääkintätieto ja parantaminen (5 op)
2124831 Hyvinvointi ja taide (5 op)
2124832 Ympäristökulttuurit ja hyvinvointi (5 op)
4310210 Intercultural competence and professionalism (5 op)
4455909 Health, Culture and Society I (2 op)
4457809 Health, Culture and Society II ( 2 op)
2124833 Vaihtoehtoiset valinnaiset opinnot (Temokuu) (5 op) 

Temokuun Moodle

Kurssiavain: temokuu

OPINTO-OIKEUS

Temokuu on vapaa sivuaine

 

Opintoneuvonta ja opintokokonaisuudet

Meri Kinnunen
amanuenssi
meri.kinnunen at uef.fi
Agora, huone 151

 

TIEDOTUS

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.