Oppaan Sivuaine: Suomen kieli, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu.

SUOMEN KIELI 2020-2021

Sivuaineopiskelijan opas

Koulutuksen tehtävä
Suomen kielen opinnot antavat laajan tietämyksen kielen rakenteesta, kehityksestä ja vaihtelusta sekä käytännön taitoja kielenkäytössä ja kielen normien hallinnassa. Opintojen aikana perehdytään suomen kielen tutkimukseen ja sen historiaan sekä kielentutkimuksen suuntauksiin ja harjaannutaan käyttämään puhuttua ja kirjoitettua suomen kieltä sen eri muodoissa. Koulutus rakentuu yhteistyössä muiden humanististen alojen kanssa.

Suomen kielen maisteriopinnot valmentavat suomen kielen asiantuntijaksi tai opettajaksi ja antavat valmiudet tehtäviin, joissa vaaditaan monipuolista kielitietoutta ja kielen analysointitaitoja. Opinnot tarjoavat syvällisen näkemyksen suomen kielen kehityksestä ja ilmenemismuodoista, kielen käytöstä
sekä keinoista tutkia kieltä ja kielentutkimuksen merkityksestä yhteiskunnassa. Koulutus antaa erityisesti valmiuksia toimia murteiden ja muun puhekielen, itämerensuomalaisten kielten ja kielikontaktien sekä kieliopin alueilla.

Suomen kieli sivuaineena

Suomen kielen sivuaineoikeutta on haettava. Lisätietoja sivuainehausta filosofisen tiedekunnan sivuaineoppaassa.

Sivuaineopiskelijat suorittavat suomen kielen perusopinnot 30 op ja aineopinnoista kaikille pakolliset 15 op sekä valinnaiset 15 op. Syventävät opinnot ovat sivuaineopiskelijalle muuten samanlaiset kuin pääaineopiskelijalle, mutta sivuaineen tutkielma on laajuudeltaan vain 20 op. Syventäviä opintoja suorittavia sivuaineopiskelijoita suositellaan suorittamaan aineopintojen Fennistiikan tutkimustaitojen opintojakso (2121208) tai tutustumaan sen oppimateriaaleihin. Jos opiskelija suorittaa tämän opintojakson, sen voi sijoittaa osaksi aineopintojen tai syventävien opintojen valinnaisia opintoja.

Sivuaineopiskelijoiden ohjauksen järjestäminen

Yksittäisiä opintojaksoja koskevissa sisällöllisissä kysymyksissä auttaa opintojakson vastuuhenkilö. Opintokokonaisuutta koskevissa kysymyksissä auttavat humanistisen osaston amanuenssit.

Perus- ja aineopintoihin liittyvä ohjaus: yliopistonlehtorit Hannele Forsberg ja Marja Nenonen.

Syventäviin opintoihin liittyvä ohjaus: professorit Marjatta Palander ja Annekatrin Kaivapalu.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuusehdot

Aineenopettaja: äidinkieli ja kirjallisuus (A 986/1998 5 §)

  • ylempi korkeakoulututkinto
  • perus- ja aineopinnot (60 op) suomen kielessä
  • perus- ja aineopinnot (60 op) kirjallisuudessa
  • lukion ja aikuislukion opettajalla lisäksi syventävät opinnot joko suomen kielessä tai kirjallisuudessa
  • opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

S2 -opettajan kelpoisuuteen edellytetään tämän hetkisten säädösten mukaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta.

OPINTOKOKONAISUUDET

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

 

Ohje suomen kielen ja kääntämisen opiskelijoille 2018–2020

Suomen kielen sivuaineoikeutta tulee hakea.

Kun opiskelija on saanut suomen kielen sivuaineoikeuden, siirtyminen suomen kielen opintoihin tapahtuu seuraavasti. Ohjeet ovat voimassa alkaen 1.9.2018

1) Suomen kielen ja kääntämisen perusopintojen pakollisten 15 op:n jälkeen kääntäjäopiskelija jatkaa suomen kielen sivuaineopiskelijana suorittamalla opintojaksot 2121117 Fennistiikan johdantokurssi (5 op), 2121111 Äänne- ja muoto-oppi (5 op), ja 2121112 Lauseoppi I (5 op). Kun kaikki em. jaksot on suoritettu, suomen kielen perusopintojen kokonaisuuden (30 op) kokonaisuuden sulkea.

Suomen kielen aineopinnoissa opiskelija suorittaa kaikille pakolliset opinnot sekä perusopinnoista opintojakson 2121118 Merkitys ja vuorovaikutus (4 op). Valinnaisia opintoja suoritetaan tällöin 11 op.

2) Jos kääntäjäopiskelija on suorittanut suomen kielen ja kääntämisen 25 op:n perusopintokokonaisuuden ja saanut siitä kokonaisuusmerkinnän, hän jatkaa suoraan suomen kielen aineopintoihin. Tässä tapauksessa opiskelija suorittaa suomen kielen aineopintojen kaikille pakolliset opinnot sekä valinnaisiin opintoihin suomen kielen perusopintojen opintojaksot 2121117 Fennistiikan johdantokurssi (5 op) ja 2121118 Merkitys ja vuorovaikutus (4 op). Varsinaisia valinnaisia opintoja on suoritettava sen verran, että suomen kielen perus- ja aineopintojen yhteislaajuudeksi tulee yhteensä vähintään 60 op.

Huom! Koska opintorekisterissä ei ole suoritettuna erillisiä Äänne- ja muoto-opin tai Lauseopin kursseja, ilmoittautuminen joillekin opintojaksoille ei onnistu WebOodissa (ns. pakolliset edellytyskurssit). Tällaisissa tapauksissa otetaan yhteyttä opettajaan, joka voi lisätä opiskelijoita kursseilleen.

 

OPINTOJEN RAKENNE

2121130 SUOMEN KIELEN PERUSOPINNOT (30 OP)
2121117 Fennistiikan johdantokurssi (5 op)
2121111 Äänne- ja muoto-oppi (5 op)
2121112 Lauseoppi I (5 op)
2131934 Kielitieteen peruskurssi (5 op)
2121118 Merkitys ja vuorovaikutus (4 op)
2121119 Kielenhuolto, tekstit ja kirjoittaminen (6 op)

2121230s SUOMEN KIELEN AINEOPINNOT (sivuaine) (30 OP)
Kaikille pakolliset 15 op
2121234 Suomen murteet ja muu puhekieli (4 op)
2121235 Sanasto ja nimistö (5 op)
2121223 Kirjakielen kehitys (3 op)
2121203 Lauseoppi II (3 op)
Valinnaiset opinnot 15 op
2121332 Kielitiedon ja kirjallisuuden opettaminen (5 op) (opettajaksi valmistuville pakollinen)
2121236 Nuorten kieli ja kielenkäyttö (3–5 op)
2121237 Lapsen kielenomaksuminen (3–5 op)
2121238 Tekstinhuolto (3–5 op)
2121239 Tekstintutkimus (4 op)
2121241 Logiikka ja kieli (3–5 op)

Lisäksi suomen kielen valinnaisiin opintoihin hyväksytään suomen syventäviä opintojaksoja, suomen kieli ja kääntäminen -oppiaineen, S2-opintokokonaisuuden, karjalan kielen, yleisen kielitieteen ja kansainvälisen Master’s Degree Programme in Linguistic Science -ohjelman opintojaksoja ja mahdollisia kertaluonteisia opintojaksoja. Myös Monikielinen viestintä (2133209) ja Kaunokirjallisuuden kääntäminen (2130829) sopivat valinnaisiksi opintojaksoiksi.

2121350s SUOMEN KIELEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (sivuaine) (60 OP)
2121341 Syventävien opintojen johdantokurssi (5 op)
Yksi lähisukukielen kurssi pakollinen
      2121358 Viron kieli (3–5 op) TAI
      2121611 Karjalan kielen peruskurssi (vienankarjala) (5op) TAI
      2121612 Karjalan kielen peruskurssi (livvinkarjala) (5 op) TAI
      2121613 Karjalan kielen peruskurssi (eteläkarjala) (5 op)
Suomen kielen temaattiset opinnot 10-12 op
Opintojaksoja voi valita eri teemoista.
Teema 1: Suomen aluemurteet ja muu puhekieli
2121342 Aluemurteiden tutkimusmenetelmiä (3–5 op)
2121343 Sosiolingvistiikka (3–5 op)
2121344 Kansanlingvistiikka (3–5 op)
Teema 2: Itämerensuomalaiset kielet ja kielikontaktit
2121345 Suomen kielen kontakteja (3–5 op)
2121346 Kielipoliittisia näkökulmia (5 op)
2121347 Vähemmistökielet ja uhanalaisuus (3–5 op)
Teemaan soveltuvat myös karjalan kielen opintojaksot.
Teema 3: Kielioppi käytössä
2121348 Johdatus kieliopillistumistutkimukseen (2–5 op)
2121349 Asennoitumisen kielioppia (4 op)
2121351 Teksti ja vuorovaikutus (2–5 op)
2121352 Kieliopin ilmiöitä (2–5 op)
Muut valinnaiset opinnot 10 op
2121353 Suomen kielen etymologinen sanastontutkimus (3–5 op)
2121323 Nimistöntutkimus (2–5 op)
2121354 Sukupuoli ja kieli (3–5 op)
2121355 Kaunokirjallisuuden dialogi (3–5 op)
2121356 Keskustelunanalyysi (3–5 op)
2121320 Tutkielmaa tukevia opintoja (suomen kieli) (2–5 op)
Lisäksi suomen kielen valinnaisiin opintoihin hyväksytään aineopintojen valinnaisia opintojaksoja, suomen kieli ja kääntäminen -oppiaineen, S2-opintokokonaisuuden, yleisen kielitieteen ja kansainvälisen Master’s Degree Programme in Linguistic Science -ohjelman opintojaksoja ja mahdollisia kertaluonteisia opintojaksoja.
Syventävä tieteellinen työ 30op
2121357 Suomen kielen seminaari (10 op)
2121328 Suomen kielen sivuaineen tutkielma (20 op)

OPINTO-OIKEUS

Sivuaineoikeutta on haettava.

 

Opintoneuvonta

Perus- ja aineopinnot:

Marja Nenonen
yliopistonlehtori, suomen kieli
marja.nenonen at uef.fi
Joensuu Agora 162
vastaanottoaika: ti 13-14

Hannele Forsberg
yliopistonlehtori, suomen kieli
hannele.forsberg at uef.fi
Joensuu Agora 163
vastaanottoaika: sopimuksen mukaan

Syventävät opinnot:

Marjatta Palander
professori
marjatta.palander at uef.fi
Agora, huone 168
vastaanottoaika: sopimuksen mukaan

Annekatrin Kaivapalu
professori
annekatrin.kaivapalu at uef.fi
Agora, huone 159
vastaanottoaika: ke 13-14

 

Opintokokonaisuudet

Meri Kinnunen
amanuenssi
meri.kinnunen at uef.fi
Agora, huone 151

 

TIEDOTUS

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.