Oppaan Sivuaine: Perinteentutkimus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu.

PERINTEENTUTKIMUS 2020-2021

Sivuaineopiskelijan opas

Koulutuksen tehtävä

Perinteentutkimuksen opinnoissa perehdytään suomalaiseen kansankulttuuriin ja sen tutkimukseen erityisesti suullisen perinteen ja aineettoman kulttuuriperinnön kannalta – aineellista kulttuuria kuitenkaan unohtamatta. Keskeisiin aihealueisiin kuuluvat mm. kansanusko ja mytologia, rituaaliperinne ja kalendaarinen tapakulttuuri, kertomusperinne ja kansanrunous, kansanomainen maailmankuva sekä kansanomainen lääkintä- ja terveystieto. Suullisen kulttuurin tuotteiden ja tallenteiden lisäksi perinteentutkimus hyödyntää mm. elämäkertakirjoituksia, temaattisesti jäsennettyjä muistitietoaineistoja sekä erilaisia digitaalisia aineistoja.

Alan opintoja läpäiseviä teemoja ovat muun muassa identiteettien ajalliset, paikalliset ja sosiaaliset prosessit, perinteen asema ja merkitykset yksilöiden ja yhteisöjen elämässä, sekä perinne arkisena kielenkäyttönä, jolla luomme asioiden välille aikasuhteita ja kytkemme niihin erityismerkityksiä.

Perinteentutkimuksen perusopinnot antavat yleiskuvan alasta ja sen kiinnostuksen kohteista, tutustuttaen opiskelijan suomalaisen henkisen ja materiaalisen kulttuurin ja maailmankuvan perustekijöihin sekä suullisen perinteen ilmiöihin, muotoihin ja lajeihin. Aineopinnoissa perehdytään valikoituihin perinteentutkimuksen tutkimustraditioihin ja tutkimusmetodologiaan sekä harjoitellaan tutkimuksen tekoa perinteentutkimuksen näkökulmasta ja sen menetelmin. Syventävien opintojen tavoitteena on oppia arvioimaan perinteentutkimuksen alan tutkimuksia, harjaantua soveltamaan alan tutkimusmenetelmiä perinneaineistoihin ja oppia käyttämään tieteellistä argumentointia ja esitystapaa.

 

Opintojen ohjaus

Yksittäisiä opintojaksoja koskevissa sisällöllisissä kysymyksissä auttaa opintojakson vastuuhenkilö. Opintokokonaisuutta koskevissa kysymyksissä auttavat osaston humanistisen osaston amanuenssit.

Perinteentutkimuksen opintojen ohjauksesta vastaa perus- ja aineopintojen tasolla pääosin yliopistonlehtori ja syventävien opintojen tasolla professori.

 

OPINTOKOKONAISUUDET

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

OPINTOJEN RAKENNE

2123100 PERINTEENTUTKIMUKSEN PERUSOPINNOT (30 OP)
2123112 Johdatus perinteentutkimukseen ja kulttuuriantropologiaan (5 op)
2127120 Kulttuuri-ilmiöstä tutkimuskohteeksi (5 op)
2123110 Kansanusko ja mytologia (5 op)
2123104 Esineellinen kulttuuri ja tapakulttuuri (5 op)
2123105 Suullinen perinne (5 op)
2123111 Kansanrunous, Kalevala ja Kanteletar (5 op)

2123260s PERINTEENTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT SIVUAINEENA (30 OP)
Oppiaineen ydinaines (15 op)
2123214 Kertomusperinne ja narratiivinen tutkimus (5 op)
2123223 Muistitiedon ja muistelukerronnan tutkimus (5 op)
Lisäksi suoritetaan yksi kurssi seuraavista vaihtoehdoista oman valinnan mukaan:
2413620 UTI syventävä kurssi: Kenttätyökurssi (5 op)
2123224 Kansanuskon ja mytologian tutkimuskysymyksiä (5 op)
2123225 Kansanomainen lääkintätieto ja parantaminen (5 op)
2121814 Karjalainen rituaaliperinne (5 op)
2123226 Kansanperinne ja luonnonympäristö (5 op)
2123227 Folklore ja nykykulttuuri (5 op)
2123228 Näkökulmia kulttuuriperinnön tutkimukseen (5 op)
2123220 Kansankulttuuri ja modernisaatio (5 op)
2123222 Arkisto ja kulttuurin rajat (5 op)
2123229 Perinnetieteellinen performanssitutkimus (5 op)
2123230 Kulttuurinen eläintutkimus (5 op)
Kulttuurintutkimuksen temaattiset opinnot (15 op). Suoritetaan 15 op jostakin seuraavasta temaattisesta kokonaisuudesta:
      2120230 Teema: Kulttuuriset kohtaamiset
      2120240 Teema: Kulttuuriset esitykset ja tuotannot
      2120250 Teema: Kulttuuriset järjestykset ja valta
      2120260 Teema: Ruumiillisuus, teknologia, ympäristö
      2120270 Teema: Kulttuurintutkimuksen sovelluksia

213350s PERINTEENTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (sivuaine) (60 OP)
2124127 Tutkimusten lukemisen taito (5 op)
2124102 Kulttuurintutkimuksen maisteriseminaari (10 op)
2123312 Syventyminen kulttuurintutkimuksen käsitteisiin ja käytäntöihin (5 op)
2124128 Tutkimuksen tekemisen taito (5 op)
2123310 Perinteentutkimuksen teoreettismetodologinen kirjallisuus (10 op)
2123111 Perinteentutkimuksen syventävä tutkimuskirjallisuus (5 op)
2123308 Perinteentutkimuksen sivuainetutkielma (20 op) 

OPINTO-OIKEUS

Perinteentutkimus on vapaa sivuaine.

 

Opintoneuvonta

Sinikka Vakimo
yliopistonlehtori, perinteentutkimus
sinikka.vakimo at uef.fi
Agora, huone 150
vastaanottoaika: sopimuksen mukaan, sovi tapaamisesta sähköpostilla

 

Pertti Anttonen
professori, perinteentutkimus
pertti.anttonen at uef.fi
Agora, huone 156
vastaanottoaika: sopimuksen mukaan, yhteydenotot sähköpostilla

 

Opintokokonaisuudet

Meri Kinnunen
amanuenssi
meri.kinnunen at uef.fi
Agora, huone 151

TIEDOTUS

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.