Oppaan Sivuaine: Karjalan kieli ja kulttuuri, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

 

KARJALAN KIELI JA KULTTUURI 2021-2022

Sivuaineopiskelijan opas

Koulutuksen tehtävä

Karjalan kielen ja kulttuurin opinnot perehdyttävät opiskelijan suomen kielen läheisimpään sukukieleen karjalaan sekä sen ja Karjalan alueen historiaan, karjalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Opinnot antavat mahdollisuuden toimia karjalan kielen ja karjalaisen kulttuurin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä (opettajana, tutkijana, kulttuurialan ammattilaisena) ja osallistua karjalan kielen elvyttämiseen. Karjalan kieli ja kulttuuri on vapaa sivuainekokonaisuus. Se sopii sivuaineeksi paitsi muiden kieliaineiden (erityisesti suomen tai venäjän kielen) opiskelijoille myös esimerkiksi kulttuuriaineiden, historian tai teologian opiskelijoille. Opetuskielinä ovat suomi ja karjala.

Opinnot jakautuvat kahteen osa-alueeseen: karjalan kielen sekä karjalaisen kulttuurin opintoihin. Aine- ja syventävissä opinnoissa on tarjolla runsaasti valinnaisia opintojaksoja. Karjalan kielen opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle sekä käytännön suullinen ja kirjallinen kielitaito että karjalan kielen kieliopin tuntemus. Lisäksi opinnoissa tarkastellaan karjalan kielen historiaa ja sen eri murteita, kehittymistä kirjakieliksi sekä yhtäältä karjalan kielen asemaa suomen läheisimpänä sukukielenä. Opiskelijoille annetaan myös perustiedot vähemmistökielten asemaan liittyvistä kysymyksistä sekä kielen elvyttämisestä. Karjalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvissä opinnoissa käsitellään karjalaisten asemaa idän ja lännen rajamaastossa ja karjalaisuutta kahdessa maassa, Suomessa ja Venäjällä. Opinnoissa perehdytään sekä Karjalan perinteiseen kulttuuriin että nykypäivän karjalaisuuteen. Karjalan kielen ja kulttuurin perusopinnot painottuvat kieliopintoihin, kun taas aine- ja syventävissä opinnoissa painotus siirtyy kielen ja kulttuurin syventävään tarkasteluun.

Karjalan kielen ja kulttuurin opinnot muodostavat sillä tavalla väljän kokonaisuuden, että osa-alueiden sisälle voi joustavasti sisällyttää myös muissa oppiaineissa annettua opetusta, esimerkiksi Venäjä- ja rajatutkimuksen, kulttuuritieteiden, historian tai teologian kursseja. Aine- ja syventävien opintojen valinnaisissa opinnoissa on myös mahdollisuus sisällyttää opintoihin kenttätyöskentelyä.

Karjalan kielen ja kulttuurin sivuaineopiskelijoita ohjaa oppiaineen professori.

 

OPINTOJEN RAKENNE

2121630 KARJALAN KIELEN JA KULTTUURIN PERUSOPINNOT (30 OP)
Orientoivat opinnot
2121601 Johdatus karjalan kieleen ja kulttuuriin (3 op)
2121610 Karjalan historia (4 op)
Suorita yksi seuraavista:
2131934 Kielitieteen peruskurssi (5 op)
2122112 Kirjallisuuden peruskurssi (5 op)
2133209 Monikielinen viestintä (5 op)
Karjalan kieli: suorita yksi seuraavista
2121611 Karjalan kielen peruskurssi (vienankarjala) (5 op)
2121612 Karjalan kielen peruskurssi (livvinkarjala) (5 op)
2121613 Karjalan kielen peruskurssi (eteläkarjala) (5 op)
Karjalan kieli: suorita yksi seuraavista
2121614 Karjalan kielen jatkokurssi (vienankarjala) (5 op)
2121607 Karjalan kielen jatkokurssi (livvinkarjala) (5 op)
2121616 Karjalan kielen jatkokurssi (eteläkarjala) (5 op)
Karjalan kielen murteet
2121615 Karjalan kielen murteet (4 op)
Karjalainen kulttuuri
2121609 Karjalainen kulttuuri I (4 op)

2121730 KARJALAN KIELEN JA KULTTUURIN AINEOPINNOT (30 OP)
Karjalan kieli. Suorita toinen seuraavista:
2121723 Karjalan kielen keskustelukurssi (vienankarjala) (3 op)
2121702 Karjalan kielen keskustelukurssi (livvinkarjala) (3 op)
Karjalan kieli. Suorita molemmat.
2121706 Karjala ja venäjä (3 op)
2121727 Venäjää karjalan kielen opiskelijoille (3 op)
Suorita toinen seuraavista:
2121714 Karjalan kieli Suomessa (3 op)
2121347 Vähemmistökielet ja uhanalaisuus (3-5op)
Karjalan kielen valinnaiset opinnot (8–15 op)
Valittavissa seuraavista opintojaksoista sekä syventävien opintojen Karjalan kielen valinnaisten opintojen opintojaksoista (ks. Syventävät opinnot). Valinnaisten opintojen luentokursseja järjestetään vaihdellen eri vuosina. Kaikki seuraavat valinnaiset opintojaksot käyvät myös syventävien opintojen Karjalan kielen valinnaisten opintojen suorituksiksi. Aineopintoihin jo käytettyä opintosuoritusta ei voi kuitenkaan käyttää syventäviin opintoihin.
2121705 Karjalan kielihistoria (3 op)
2121724 Karjalan kirjakielet (3 op)
2121704 Karjala itämerensuomalaisena kielenä (3 op)
2121712 Tverin karjala ja karjalaiset (3 op)
2121725 Tverinkarjalan kurssi (4 op)
2121721 Lyydin kurssi (4 op)
2121703 Karjalan kielen lukupiiri (3 op)
2121718 Studia Generalia: Näkökulmia Karjalaan, karjalaisuuteen ja karjalan kieleen (3 op)
2121715 Käännösseminaari I (karjala) (5 op)
2121716 Käännösseminaari II (karjala) (5 op)
2121729 Kenttätyö, dokumentointi ja aineistot (karjala) (5 op)
2121732 Karjalan kielen sanakirja- ja sanastotyö (5 op)
2121728 Kieliharjoittelu (karjala) (1-5 op)

Karjalaisen kulttuurin valinnaiset opinnot (3–10 op)
Valittavissa seuraavista opintojaksoista sekä syventävien opintojen Karjalaisen kulttuurin valinnaisten opintojen opintojaksoista (ks. Syventävät opinnot). Kaikki seuraavat valinnaiset opintojaksot käyvät myös syventävien opintojen suorituksiksi. Aineopintoihin jo käytettyä opintosuoritusta ei voi kuitenkaan käyttää syventäviin opintoihin. Karjalaisen kulttuurin valinnaisten opintojen opintosuorituksina voi käyttää myös muiden tieteenalojen kursseja (esimerkiksi perinteentutkimus, kulttuurintutkimus, etnomusikologia, Venäjä ja raja -opinnot). Suoritettavista opintojaksoista sovitaan professorin kanssa.

2121733 Karjalankielinen kirjallisuus (3 op)
2121726 Karjalainen kulttuuri II (5 op)
2121713 Nykynäkökulmia karjalaan ja karjalaisuuteen (3 op)
2127244 Karjalan kansanmusiikki (5 op)

2121800 KARJALAN KIELEN JA KULTTUURIN SYVENTÄVÄT OPINNOT (60 OP)
Karjalan kielen valinnaiset opinnot (15–25 op)
Valittavissa seuraavista opintojaksoista sekä aineopintojen kohdan Karjalan kielen valinnaiset opinnot opintojaksoista (ks. Aineopinnot). Aineopintoihin jo käytettyä opintosuoritusta ei voi kuitenkaan käyttää syventäviin opintoihin. Syventävien opintojen suorituksena voi käyttää myös muita, professorin kanssa erikseen sovittavia opintojaksoja. Kaikki seuraavat syventävien opintojen Karjalan kielen valinnaisten opintojen opintojaksot käyvät myös aineopintojen Karjalan kielen valinnaisten opintojen suorituksiksi.
2121815 Karjalan kieliopin erityiskysymyksiä (3 op)
2121801 Karjalaista nimistöntutkimusta (3 op)
2121803 Karjalan kielikontaktit (3 op)
2121816 Itämerensuomalaiset kielet (4 op)
2121336 Rajakarjalaismurteiden tutkimuskysymyksiä (3 op)
2121804 Syventäviä näkökulmia kielipolitiikkaan (4 op)
Karjalaisen kulttuurin valinnaiset opinnot (5–15 op)
Valittavissa seuraavista opintojaksoista sekä aineopintojen Karjalaisen kulttuurin valinnaisten opintojen opintojaksoista (ks. Aineopinnot). Aineopintoihin jo käytettyä opintosuoritusta ei voi käyttää syventäviin opintoihin. Karjalaisen kulttuurin valinnaisten opintojen opintosuorituksina voi käyttää myös muiden tieteenalojen kursseja (esimerkiksi perinteentutkimus, kulttuurintutkimus, musiikkitiede, Venäjä ja raja -opinnot). Näistä sovitaan erikseen professorin kanssa.
2127244 Karjalan kansanmusiikki (5 op)
2121806 Karjalan kaunokirjallisuus (3 op)
2121814 Karjalainen rituaaliperinne (5 op)
2121808 Näkökulmia karjalaiseen suulliseen runouteen (4 op)
Syventävä tieteellinen työ 30 op
2121817 Syventävien opintojen seminaari (karjalan kieli ja kulttuuri) (10 op)
2121810 Sivuaineen tutkielma (karjalan kieli ja kulttuuri) (20 op) 

OPINTO-OIKEUS

Karjan kieli ja kulttuuri on vapaa sivuaine.

 

Opintoneuvonta
Helka Riionheimo
professori, Karjalan kieli ja kulttuuri
helka.riionheimo(at)uef.fi
Agora, huone 166
vastaanottoaika: sopimuksen mukaan

Opintokokonaisuudet
Meri Kinnunen
amanuenssi
meri.kinnunen at uef.fi
Agora, huone 151

TIEDOTUS

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.