Oppaan Kulttuurintutkimus, etnomusikologia, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuduoen 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu.

KULTTUURINTUTKIMUS, ERIKOISTUMISALANA ETNOMUSIKOLOGIA 2020-2021

Etnomusikologian opinnot perehdyttävät musiikkiin kulttuurina, kulttuurissa ja sosiaalisena toimintana. Erilaisten musiikkien, äänimaisemien ja muiden soivien ilmiöiden merkityksiä tulkitaan ja kuunnellaan osana laajempia konteksteja, ympäristöjä ja yhteisöjen elämää.

Pää- ja sivuaineopiskelijoiden ohjaus

Pääaineopiskelijat osallistuvat ensimmäisenä opintovuotena opintojen ohjaukseen ja laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) kandidaatin tutkintoa varten. Ohjausta järjestetään yliopiston tasolla, humanistisen osaston sisällä sekä kandidaattiohjelmissa. Kandidaatintutkinnon aikana opiskelijat laativat oppimisportfolion, jossa opiskelija reflektoi ammatillisia tavoitteitaan ja osaamistaan.

Maisterivaiheessa pää- ja sivuaineen opiskelijat saavat ohjausta erikoistumisalan vastuuopettajalta, kulttuurintutkimuksen professorilta ja taiteensosiologian osalta kirjallisuuden professorilta. Opiskelija käy pääaineen vastuuhenkilön kanssa 2 HOPS-keskustelua 1. maisterivuonna (1 keväällä ja 1 syksyllä). Pääaineopiskelija jatkaa itsenäisesti kandidaattivaiheessa aloitettua oppimisportfoliotyöskentelyä ja työstää omien tavoitteidensa mukaisen ammatillisen portfolion, jonka esittelee maisteriseminaarin yhteydessä.

Yksittäisiä opintojaksoja koskevissa sisällöllisissä kysymyksissä auttaa opintojakson vastuuhenkilö. Opintokokonaisuutta koskevissa kysymyksissä auttavat humanistisen osaston amanuenssit.

TUTKINNON OSAAMISTAVOITTEET

Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaineena kulttuurintutkimus (HuK, 180 op)

Kulttuurintutkimuksen kandidaattiopinnot (HuK) koostuvat kulttuurintutkimuksen yhteisistä opinnoista, erikoistumisalan opinnoista ja sivuaine- tai muista opinnoista. Erikoistumisaloja on viisi: etnomusikologia, kulttuuriantropologia, mediakulttuuri ja viestintä, sukupuolentutkimus sekä taiteensosiologia.

Kulttuurintutkimus on tieteidenvälinen ala, jossa hyödynnetään humanistisia tieteitä ja yhteiskuntatieteitä. Opiskelija oppii tarkastelemaan monenlaisia kulttuurisia ja merkityksiä ja käytäntöjä: ihmisten arkea, tekstejä, taidetta ja kulttuurisia  kohtaamisia. Kulttuurintutkimus tarjoaa välineitä myös tiedon ja vallan kriittiseen tarkasteluun.

Kulttuurintutkimuksen opiskelussa on vaihtelua: luentojen ja seminaarien lisäksi opintoihin kuuluu kenttätöitä ja harjoittelua. Kulttuurintutkimuksen yhteiset opinnot johdattavat kulttuurintutkimuksen taustoihin ja keskeisiin lähestymistapoihin. Lisäksi ne tutustuttavat koulutusohjelman työtapoihin, muihin opiskelijoihin ja opettajiin ja auttavat opintojen suunnittelussa. Yhteisiin opintoihin kuuluu myös laaja perehtyminen tutkimusmenetelmiin. Kandidaatintutkielman tekeminen luo pohjan tutkimusvalmiuksille ja tarjoaa mahdollisuuden perehtyä itseä kiinnostavaan aihepiiriin.

Kulttuurintutkimuksen yhteiset johdanto-opinnot (20 op), kulttuurintutkimuksen menetelmä- ja työpajaopinnot (15 op) ja kandidaatin tutkielmaan liittyvät opinnot (10 op) tuovat tutkintoon kulttuurintutkimuksen yhteistä ainesta. Lisää kirjoa tutkintoon tarjoavat yhteiset teemaopinnot (15 op). Erikoistumisalojen perusopinnot (30 op) ja aineopintojen tasoiset erikoistumisalan opinnot (20 op) auttavat erikoistumaan.

Sivuainevalinnat ovat ammatin valinnan kannalta tärkeitä. Koulutusohjelmassa rohkaistaan monenlaisiin valintoihin koko yliopiston tarjonnasta. Pääaineopiskelijan on mahdollista ottaa sivuaineeksi myös  muita kulttuurintutkimuksen erikoistumisaloja tai laajentaa temaattisia kokonaisuuksia. Lisäksi on mahdollista lähteä kansainväliseen vaihtoon. Opiskelija saa tutkinnosta hyvän pohjan maisteriopintoihin ja kulttuurialan työelämään.

HuK-tutkinnon suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa kulttuurisia merkityksiä ja käytäntöjä
 • tuntee kulttuurintutkimuksen eri näkökulmia ja tutkimuskohteita, erikoisaloja ja oppihistoriaa
 • osaa keskustella sekä lukea ja kirjoittaa erilaisia tekstejä
 • kykenee työskentelemään itsenäisesti ja ryhmässä ja osaa ottaa vastaan ohjausta
 • osaa muodostaa tutkimusongelmia, hankkia ja käyttää erilaisia aineistoja ja raportoida suppeahkon tieteellisen tutkimuksen jäsentyneellä tavalla
 • tunnistaa tutkimuseettiset perusperiaatteet
 • on saanut valmiudet maisterintutkintoon tarvittavan tieteellisen tutkimuksen tekemiseen
 • osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja erilaisissa ammatillisissa tehtävissä
 • ymmärtää tutkimustiedon tarpeellisuuden kulttuuria ja yhteiskuntaa koskevissa asiantuntijatehtävissä

Filosofian maisteri, pääaineena kulttuurintutkimus (FM, 120 op)

Kulttuurintutkimuksen maisteriopinnot (FM) koostuvat kulttuurintutkimuksen yhteisistä opinnoista, erikoistumisalan opinnoista ja sivuaine- tai muista opinnoista.

Opiskelija saa tutkinnosta hyvän pohjan vaativiin asiantuntijatehtäviin. Valmistuneet maisterit sijoittuvat esimerkiksi tiedottajiksi, toimittajiksi, tutkijoiksi, kulttuurialan järjestöihin ja hankkeisiin, arkistoihin, kirjastoihin ja museoihin sekä EU:n, valtion ja kuntien tehtäviin tai kulttuurialan yrittäjiksi.

Kulttuurintutkimus antaa tieteellisen jatkokoulutuskelpoisuuden ja opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa tohtorinkoulutukseen.

Kulttuurintutkimuksen syventäviä opintoja voivat opiskella ne opiskelijat, jotka ovat opiskelleet kulttuurintutkimusta tai mainittuja erikoistumisaloja vastaavaa ainetta pääaineenaan tai laajana sivuaineena kandidaatin tutkinnossa.

Kulttuurintutkimuksen maisterintutkinnon suorittanut opiskelija:

 • osaa analysoida kulttuurisia merkityksiä ja käytäntöjä sekä esittää uusia, luovia kysymyksiä
 • on saanut välineitä kriittiseen tiedon tuottamiseen
 • osaa välittää tietoa suullisesti ja kirjallisesti sekä perustella näkemyksensä
 • osaa toimia itsenäisesti ja ryhmässä sekä ottaa vastaan ohjausta
 • tuntee laajasti kulttuurintutkimuksen eri näkökulmia ja tutkimuskohteita
 • hahmottaa tieteidenvälisiä kysymyksiä
 • on perehtynyt kulttuurintutkimuksen teoreettisiin ja menetelmällisiin lähestymistapoihin
 • osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja raportoida tutkimuksen
 • tuntee keskeiset tutkimuseettiset periaatteet ja osaa reflektoida tutkimuksellisia ratkaisujaan
 • on saanut valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen omalla alallaan

 

Kulttuurintutkimuksen erikoistumisalat

Etnomusikologian opinnot perehdyttävät musiikkiin kulttuurina, kulttuurissa ja sosiaalisena toimintana. Erilaisten musiikkien, äänimaisemien ja muiden soivien ilmiöiden merkityksiä tulkitaan ja kuunnellaan osana laajempia konteksteja, ympäristöjä ja yhteisöjen elämää.

Kulttuuriantropologian opinnot ohjaavat tarkastelemaan ihmisen ajattelua ja toimintaa kulttuurisidonnaisesta näkökulmasta. Jaetut kulttuuriset merkitykset, arvot ja normit yhteisöelämän perustana ovat antropologisen lähestymistavan keskiössä.

Mediakulttuurin ja viestinnän opinnoissa tarkastellaan mediaa ja viestintää maailmanlaajuisena ilmiönä ja osana jokapäiväistä elämää. Keskeistä on analyyttisen ja puntaroivan näkökulman kehittäminen viestintään sekä erilaisiin median esityksiin, sisältöihin ja palveluihin.

Sukupuolentutkimuksen opinnoissa perehdytään siihen, millainen merkitys sukupuolella ja seksuaalisuudella on yhteiskunnassa, kulttuurissa, ihmisten välisissä suhteissa ja yksilöiden toiminnassa.

Taiteensosiologian opinnoissa perehdytään sekä taiteeseen että toimintaan, joka tekee taiteen yhteiskunnassa mahdolliseksi. Opinnoissa syvennytään taiteen tuotannon, välityksen, vastaanoton, kulutuksen ja sääntelyn kysymyksiin.

Etnomusikologia on vapaa sivuaine (ks. WebOodin opas Sivuaine: Etnomusikologia).

TUTKINNON RAKENNE: Katso tutkinnon rakenne välilehdeltä Tutkintorakenteet! 

OPINTOJEN RAKENNE: Katso opintojen rakenne välilehdeltä Opintojaksot! 

 

Opintoneuvonta

Noora Vikman
yliopistonlehtori, etnomusikologia
noora.vikman at uef.fi
Agora, huone 152
vastaanottoaika: ke 14-15

Opintokokonaisuudet

Meri Kinnunen
amanuenssi
meri.kinnunen at uef.fi
Agora, huone 151

 

TIEDOTUS

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.