Oppaan Biologian sivuaineet, Joensuu, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Biologian sivuaineiden opintokokonaisuudet

Seuraavat opintokokonaisuudet ovat vapaasti valittavia sivuaineita. Opintojaksoihin liittyviin laboratoriokursseihin osallistumisen edellytyksenä sivuaineopiskelijoille on, että niillä on tilaa. Jos karsintaa joudutaan tekemään, on biologian ja ympäristötieteen pääaineopiskelijoilla etuoikeus tarvitsemiensa kurssien suorittamiseen. Opettajakoulutuksessa oleville pyritään varamaan paikka pakollisille kursseille.

Ympäristötieteen ja biologian yhteiset perusopinnot, 30 op (3710966)
Ympäristötieteen ja biologian yhteisissä perusopinnoissa (30 op) annetaan yleiskuva eliöiden luokittelusta, rakenteesta, toiminnasta, perinnöllisyydestä, biokemiasta ja ekologiasta sekä ympäristöriskeistä ja -terveydestä.  Opinnoissa tarkastellaan solu- ja molekyylibiologian perusteita, eliökuntaa, ekologian peruskäsitteitä, ekosysteemien rakennetta ja toimintaa, ympäristön tilan arviointia ja ympäristö- ja terveysriskejä ja niihin liittyviä käsitteitä.

Biokemian perusopinnot, 25 op (3124100/3124400)
Biokemian perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee biomolekyylien rakenteet ja ominaisuudet ja hallitsee keskeisimmät metabolia-, signalointi- ja synteesireitit. Hän ymmärtää biomolekyylien rakenteen ja funktion yhteydet solujen toimintaan, myös eliötasolla. Opiskelija hallitsee keskeisemmät biokemian tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä biologian ilmiöiden tutkimiseen.
Huom! Biokemiasta on tarjolla perusopintokokonaisuus biologian ja ympäristötieteen pääaineopiskelijoille (3124100) ja muille sivuaineopiskelijoille (3124400)

Hydrobiologian perusopinnot, 25 op (3125400)
Hydrobiologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee monipuolisesti vesiekosysteemien rakenteen ja toiminnan sekä ymmärtää ihmistoimintojen vaikutuksia ympäristössä. Hän hallitsee keskeisimmät tutkimusmenetelmät ja riskinarvioinnin perusperiaatteet sekä osaa soveltaa niitä työelämässä.

Biologian aineopinnot, sivuaine 30 op  (3122930)
Biologian aineopinnot sisältävät luentoja, laboratoriotyöskentelyä, kenttäkursseja sekä eliöiden lajintuntemusta. Biologian aineopinnot koostuvat evoluutio-, eläin- ja kasvibiologian opinnoista. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee biologian alan käsitteet ja lainalaisuudet eri organisaatiotasoilla solusisäisistä tapahtumista biosfäärin toimintaan. Opiskelija ymmärtää elämän ilmiöiden laajoja kokonaisuuksia, tuntee biologian sovellusalueita ja osaa soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön.

Biologian perus-ja aineopinnot 60 op (vain aineenopettajille) (3122940)
Ks. Ympäristötieteen ja biologian yhteiset perusopinnot, 30 op (3710966) ja
       Biologian aineopinnot, sivuaine 30 op (3122930)

Syventävät opinnot (biologia, sivuaine) 30 op (3123800)
Biologian syventäviin opintoihin voidaan valita vapaasti biologian eri osa-alueiden syventäviä opintojaksoja. Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee biologian erityiskysymykset ja -taidot.

Opintokokonaisuuksien sulkeminen:

Ympäristötieteen ja biologian perusopintojen (3710966) kokonaisuus haetaan luettelemalla kokonaisuuteen kuuluvat suoritetut opinnot sähköpostiviestissä, joka lähetetään ympäristötieteen opintosihteerille (Susanna Kajo).

Biologian aineopintojen (3122930) sekä biokemian ja hydrobiologian perusopintojen kokonaisuuksien sulkeminen haetaan luettelemalla kokonaisuuteen kuuluvat suoritetut opinnot sähköpostiviestissä, joka lähetetään biologian opintosihteerille (Seija Hämäläinen). Mikäli sinulla on epäselvyyksiä, mitä kokonaisuuteen voidaan hyväksyä (monet kurssit ovat vaihtuneet), ota yhteyttä joko oman oppiaineen opinto-ohjaukseen tai biologian/ympäristötieteen oppiainevastaaviin (Sari Kontunen-Soppela/Jonne Naarala).

 
Tarkemmat tiedot sivuainekokonaisuuksista löytyvät Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

Lisätietoa biologian oppiaineen opintoyhteistöstä: https://studentuef.sharepoint.com/sites/biologianopintoyhteiso