Oppaan Sivuaine: Käännöstiede, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu. 

SIVUAINE: KÄÄNNÖSTIEDE 2020-21

Sivuaineopiskelijan opas

 

Käännöstieteen opinnot ovat kääntäjäkoulutuksen ydinainesta, jonka pohjalta kääntäjäksi ja tulkiksi valmistunut filosofian maisteri kykenee jatkuvasti laajentamaan ja täydentämään omaa asiantuntijuuttaan. Käännöstiede on kääntämisen opiskelijoille pakollinen sivuaine ja muille vapaasti opiskeltava sivuaine. Kääntämisen opintopolun valinneet sivuaineopiskelijat saavat siihen opinto‐oikeuden automaattisesti.

Itä-Suomen yliopiston kääntäjien koulutus profiloituu globalisoituvan työympäristön muuttuviin työelämävaatimuksiin: koulutuksen ydintä ovat vahvan kieli- ja kääntämisen taidon lisäksi käännösteknologisen toimintaympäristön hallinta ja kääntämisen evaluaatio, kyky arvioida monipuolisesti erilaisissa toimintaympäristöissä kääntämisen työelämän vaatimuksia ja käännösten laatua.

Käännöstieteen opintojen ammatillisena tavoitteena on, että opiskelija saa ammattimaisen käännösviestinnän teoreettiset ja käytännölliset valmiudet. Tieteellisenä tavoitteena on, että opiskelija osaa ohjatusti tuottaa ja kriittisesti arvioida alansa (kielten, kääntämisen, tulkkauksen ja kulttuurienvälisen viestinnän) tutkimusta.

Kääntämisen opiskelijoille pakollinen käännöstieteen perusmoduuli muodostaa 15 op:n kokonaisuuden, jonka voi suorittaa joko kandidaatin tai maisterin tutkinnossa. Sen lisäksi kussakin kieliaineessa (englanti, venäjä, saksa ja ruotsi) on kielikohtaisia sekä käännös- että tutkimusmenetelmäkursseja, jotka toimivat yhdessä käännöstieteen yleisten käännösviestinnän kurssien kanssa. Niiden ohella kääntämisen opintopolussa vaaditaan myös suomen kielen ja kääntämisen opinnot vähintään 15 op:n laajuisena (tai vaihtoehtoisesti suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille 25 op).

Käännöstieteen valinnaisia opintoja ovat syventävien opintojen Tulkkauksen erikoistumisopinnot (15–30 op) ja Käännöstieteen tutkimusalat -opintokokonaisuuden opintojaksot (15-30 op) sekä MPD in Linguistic Data Sciences -maisteriohjelman alaohjelman Language Technology in Linguistics and Translation Studies opintojaksot.

Käännöstieteen perusmoduuli (15 op) on kandidaatin- tai maisterintutkintoon sisällytettävä kokonaisuus, joka on pakollinen kääntämisen opintopolun valinneille, mutta joka on myös valittavissa vapaasti sivuaineeksi muihin tutkintoihin. 

Kääntäjiltä vaaditaan pakollisena lisäksi suomen kielen ja kääntämisen opinnot (15 op). Maisterivaiheessa englannin ja venäjän kielen ja kääntämisen sekä ruotsin kielen pääaineen opiskelijat voivat halutessaan erikoistua tulkkaukseen.

Kääntämisen pääaineopiskelijat voivat halutessaan sisällyttää syventäviin opintoihinsa myös käännöstieteen tutkimusalaopintoja.

Asioimistulkkaus käsittelee asioimistulkkaukseen liittyviä kysymyksiä. Kokonaisuus muodostuu viidestä kurssista. Opiskelija voi suorittaa koko moduulin tai yksittäisiä kursseja. Osaamistavoitteiden ja sisältöjen perusteella kursseihin on suunniteltu kaksi eri ryhmää opiskelijoiden suomen kielen tason mukaan. Ryhmä 1 on suunnattu ensisijaisesti suomea äidinkielenään tai vähintään Cl-tasolla puhuville tulkeille. Ryhmä 2 on suunnattu ensisijaisesti niille, jotka puhuvat suomea toisena kielenä. Opintojaksot on suunnattu ensisijaisesti asioimistulkkeina jo toimiville tai alasta kiinnostuneille henkilöille, joilla ei ole aiempia korkeakouluopintoja kääntämisestä tai tulkkauksesta.

OPINTO-OIKEUS

Vapaa sivuaineoikeus: Käännöstieteen perusmoduuli on kääntämisen opiskelijoille pakollinen sivuaine ja muille vapaasti opiskeltava sivuaine. Kääntämisen opintopolun valinneet sivuaineopiskelijat saavat siihen opinto‐oikeuden automaattisesti.

Opinto-oikeutta rajoitettu: Käännöstieteen perusmoduulin suorittaneet kääntämisen pää- ja sivuaineopiskelijat voivat halutessaan jatkaa edelleen tulkkauksen erikoistumisopintoihin. Käännöstieteen tutkimusalaopintoja voivat opiskella vapaasti kaikki opiskelijat, jotka ovat suorittaneet käännöstieteen perusmoduulin.

Perusmoduulin voi sijoittaa alempaan tai ylempään tutkintoon; valinnaiset sijoitetaan ylempään tutkintoon.

Asioimistulkkaus on vapaasti valittavissa oleva sivuaine. Opintojaksot eivät edellytä Käännöstieteen perusmoduulin suorittamista.

OPINTOKOKONAISUUDET

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet -välilehdeltä.

2133211 Käännöstieteen perusmoduuli 15 op
Kääntämisen perusteet 10 op:
2133212 Kääntämisen ja tulkkauksen perusteet 4 op
2133213 Kääntäjän teknologia 3 op
2133214 Ammattimainen käännöstoiminta 3 op
Kääntämisen tutkimus 5 op:
2133215 Johdatus käännöstieteeseen 3 op
2133216 Käännösten arviointi ja jälkieditointi 2 op

2133329 Käännöstieteen tutkimusalaopinnot 15-30 op
2133312 Suomentamisen ja suomennoskirjallisuuden historia 5 op
2133303 Ammattikielten kääntämisen kirjatentti 4 op
2133408 Käännösteknologian kirjatentti 3 op
2133339 Kääntämisen sosiologia 3 op
2133340 Kääntäminen kielikontaktina 3 op
2133409 Ruututekstien tekeminen 5 op
2133411 Av-kääntämisen kirjatentti 3 op
2133342 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen 3 op
2133305 Käännöstieteen erityiskysymyksiä I-III 2-5 op
2119033 Kognitiivinen käännösprosessi 3 op
2119034 Kääntäminen palveluprosessina 2 op

2133530 Tulkkauksen erikoistumisopinnot 15-30 op
Pakolliset opintojaksot 15 op:
2133519 Konferenssitulkkaus I, B-kieli 8 op
2133520 Konferenssitulkkaus II, B-kieli 7 op 
Valinnaiset opintojaksot 3-15 op:
2133514 Asioimistulkkaus, B-kieli 5 op
2133521 Konferenssitulkkaus I, C-kieli 3 op
2133517 Tulkkauksen tutkimus 5 op
2133518 Tulkkauksen kirjatentti 5 op
2133522 Tulkkaustoimeksiannot 2-5 op
2124828 Asioimistulkkaus terveydenhuollossa 5 op

2133540 Asioimistulkkaus 25 op
2133531 Asioimistulkkauksen vuorovaikutuskäytänteet 5 op
2133532 Työelämän viestintä 5 op
2133533 Tulkkauksen käytänteet 5 op
2121512 Kulttuurienvälinen viestintä 5 op
2133534 Monikulttuuristen kohderyhmien erityistarpeet 5 op

Opintoneuvonta ja opintokokonaisuudet:

Riikka Myllys
amanuenssi
riikka.myllys at uef.fi
Agora, huone 143

TIEDOTUS

Seuraa käännöstieteen opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön (vaatii kirjautumisen) sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.