Oppaan Sivuaine: Ruotsin kieli, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu. 

SIVUAINE: RUOTSIN KIELI 2020-2021

Sivuaineopiskelijan opas

Ruotsin kielen oppiaineessa koulutetaan kielen asiantuntijoita työelämän eri aloille. Kielen asiantuntijan taitoihin kuuluu hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito, teoreettiset tiedot kielestä, kyky analysoida kielen rakennetta ja käyttöä, taito käyttää alan kirjallisuutta sekä tieteellisen tutkimuksen perustaidot. Lisäksi ruotsin kielen asiantuntijan taitoihin kuuluu tuntemus ruotsalaisesta kielialueesta ja kielialueen kulttuurista ja historiasta.

Oppiaineessa annettava opetus perustuu opetussuunnitelmaan. Siinä kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskeltavat asiasisällöt, opiskelutavat ja opintosuoritusten arviointi. Opintojaksojen tarjonta kattaa useimmat alueet, jotka ovat tyypillisiä ruotsin oppiaineille yliopistoissa.

OPINTO-OIKEUS

Ruotsin kielen sivuaineoikeutta on haettava sivuaineen valintakokeessa tai aiempien ruotsin kielen yliopisto-opintojen perusteella. Hakuajat ja valinnan perusteet kerrotaan filosofisen tiedekunnan sivuaineoppaassa (avautuu uudelle välilehdelle).

OPINTOKOKONAISUUDET

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

2132230 RUOTSIN KIELEN PERUSOPINNOT, 30 op

2132212 Suullinen viestintä ja ääntäminen (ruotsin kieli) (5 op)
2132213 Johdatus akateemiseen ruotsiin (5 op)
2132214 Ruotsin kielioppi 1 (5 op)
2132215 Kirjallinen viestintä 1 (ruotsin kieli) (5 op)
2132216 Kulttuurintuntemus (ruotsin kieli) (5 op)
Yksi seuraavista: 2131934 Kielitieteen peruskurssi 5 op, 2122112 Kirjallisuuden peruskurssi 5 op, 2133209 Monikielinen viestintä 5 op

2132350s RUOTSIN KIELEN AINEOPINNOT (SIVUAINE), 30 op

Kielitieteelliset opinnot:
2132328 Ruotsin kielioppi 2 (5 op)
2132329 Ruotsin fonetiikka ja fonologia (5 op)
Kielitaito-opinnot:
2132331 Kirjallinen ja suullinen viestintä 2 (ruotsin kieli) (5 op)
2132332 Ruotsin kieliharjoittelu (5 op)
Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot:
2132333 Ruotsalainen kirjallisuus ja ruotsalaiset elokuvat (5 op)
Valinnaiset opinnot yhteensä 5 op. Valitaan seuraavista opintojaksoista:
2132428 Ruotsin sanasto (5 op)
2132429 Ruotsin kieli opettamisessa (5 op)
2132430 Pohjoismaiset kielet ja kulttuurit (5 op)
2132431 Ruotsin kielen historia (5 op)
2132334 Ruotsin aineopintojen muut valinnaiset opinnot (1-5 op)
Opettajaksi opiskelevan suositellaan valitsevan opintojakson Ruotsin kieli opettamisessa.

2132400S RUOTSIN KIELEN SYVENTÄVÄT OPINNOT AINEENOPETTAJAKSI SUUNTAUTUVALLE (SIVUAINE), 60 op

Pakolliset opinnot sivuaineessa 45 op:
2132409 Sivuaineen tutkielma, ruotsin kieli (20 op)
2132406 Maisteriseminaari, ruotsin kieli (5 op)
2132424 Lingvistinen tekstianalyysi (ruotsin kieli) (5 op)
2132425 Suuntauksia ruotsin kielen tutkimuksessa (2 op)
2131932 Kielentutkimuksen menetelmät 1 (3 op)
2132426 Opetusmateriaali ruotsin kielen opetuksessa (5 op)
2132427 Ruotsin kieli vieraana kielenä ja sen arviointi (5 op)
Valinnaiset opinnot 15 op seuraavista opintojaksoista:
2132428 Ruotsin sanasto (5 op)
2132429 Ruotsin kieli opettamisessa (5 op)
2132430 Pohjoismaiset kielet ja kulttuurit (5 op)
2132431 Ruotsin kielen historia (5 op)
2132432 Näkökulmia ruotsinkieliseen kirjallisuuteen 1 (5 op)
2132433 Näkökulmia ruotsinkieliseen kirjallisuuteen 2 (5 op)
2132434 Sosiolingvistiikka (ruotsin kieli) (5 op)
2132435 Ruotsin kielivähemmistöt (5 op)
2132436 Keskusteluanalyysi ja vuorovaikutustutkimus (ruotsin kieli) (5 op)
2132437 Näkökulmia ruotsinkieliseen elokuvaan (5 op)
Tai muiden kuin ruotsin kielen oppiaineen opintojaksoista:
2132042 Johdanto tilastolliseen analyysiin (2–5 op)
2132053 Tekstikorpukset (2 op)
2132054 Puhekorpukset (2 op)
2131941 Puheentutkimuksen menetelmät (2 op)

2132451s RUOTSIN KIELEN SYVENTÄVÄT OPINNOT KIELIASIANTUNTIJAKSI SUUNTAUTUVALLE (sivuaine), 60 op

Pakolliset opinnot 40 op:
2132409 Sivuaineen tutkielma, ruotsin kieli (20 op)
2132406 Maisteriseminaari (ruotsin kieli) (5 op)
2132424 Lingvistinen tekstianalyysi (ruotsin kieli) (5 op)
2132425 Suuntauksia ruotsin kielen tutkimuksessa (2 op)
2131932 Kielentutkimuksen menetelmät 1 (3 op)
2132428 Ruotsin sanasto (5 op)*
(Jos Ruotsin sanasto on suoritettu aineopinnoissa, suoritetaan sen tilalle valinnaisista kursseista joko Kielihistoria (ruotsin kieli) tai Keskusteluanalyysi ja vuorovaikutustutkimus (ruotsin kieli)).
Valinnaiset opinnot yhteensä 20 op. Valitaan seuraavista opintojaksoista:
2132429 Ruotsin kieli opettamisessa (5 op)
2132430 Pohjoismaiset kielet ja kulttuuri (5 op)
2132431 Kielihistoria (ruotsin kieli) (5 op)
2132432 Näkökulmia ruotsinkieliseen kirjallisuuteen 1 (5 op)
2132433 Näkökulmia ruotsinkieliseen kirjallisuuteen 2 (5 op)
2132434 Sosiolingvistiikka (ruotsin kieli) (5 op)
2132435 Ruotsin kielivähemmistöt (5 op)
2132436 Keskusteluanalyysi ja vuorovaikutustutkimus (ruotsin kieli) (5 op)
2132437 Näkökulmia ruotsinkieliseen elokuvaan (5 op)
2132440 Ruotsin syventävien opintojen muut valinnaiset opinnot (1-5 op)
Tai muiden kuin ruotsin kielen oppiaineen kursseista:
2132042 Johdanto tilastolliseen analyysiin (2–5 op)
2132053 Tekstikorpukset (2 op)
2132054 Puhekorpukset (2 op)
2131941 Puheentutkimuksen menetelmät (2 op)

2132450s RUOTSIN KIELEN SYVENTÄVÄT OPINNOT KÄÄNTÄMISEEN SUUNTAUTUVALLE (sivuaine), 60 op

Pakolliset opinnot 45 op:
2132409 Sivuaineen tutkielma, ruotsin kieli (20 op)
2132406 Maisteriseminaari (ruotsin kieli) (5 op)
2132438 Kääntämisen seminaari (ruotsi-suomi) (5 op)
2132415 Kääntäminen I (ruotsi-suomi) (5 op)
2132416 Kääntäminen II (suomi-ruotsi) (5 op)
2133327 Terminologia ja sanastotyö (5 op)
Valinnaiset opinnot (vähintään 15 op; muiden kuin ruotsin oppiaineen kursseista ja/tai ruotsin oppiaineen kursseista):
Muiden kuin ruotsin oppiaineen kurssit:
2133326 Työelämätaidot (käännöstiede) (5 op)
2130717 Johdatus käännöstieteen menetelmiin (3 op)
2130829 Kaunokirjallisuuden kääntäminen (5 op)
2133340 Kääntäminen kielikontaktina (3 op)
2131932 Kielentutkimuksen menetelmät 1 (3 op)
2133303 Ammattikielten kääntämisen kirjatentti (4 op)
Syventäviin opintoihin voi valita opintojaksoja seuraavista opintokokonaisuuksista ja moduuleista:
käännöstieteen tutkimusalaopinnot, tulkkauksen erikoistumisopinnot, MDP in Linguistic Data Sciences
Ruotsin oppiaineen kurssit:
2132417 Tulkkauksen perusteet (2 op)
2132428 Ruotsin sanasto (5 op) (Suositellaan kuitenkin otettavaksi jo aineopinnoissa.)
2132424 Lingvistinen tekstianalyysi (ruotsin kieli) (5 op)
2132425 Suuntauksia ruotsin kielen tutkimuksessa (2 op)
2132430 Pohjoismaiset kielet ja kulttuuri (5 op)
2132431 Kielihistoria (ruotsin kieli) (5 op)
2132432 Näkökulmia ruotsinkieliseen kirjallisuuteen 1 (5 op)
2132433 Näkökulmia ruotsinkieliseen kirjallisuuteen 2 (5 op)
2132434 Sosiolingvistiikka (ruotsin kieli) (5op)
2132435 Ruotsin kielivähemmistöt (5 op)
2132436 Keskustelunanalyysi ja vuorovaikutustutkimus (ruotsin kieli) (5 op)
2132437 Näkökulmia ruotsinkieliseen elokuvaan (5 op)
2132440 Ruotsin syventävien opintojen muut valinnaiset opinnot (1-5 op)

Uusien opiskelijoiden ohjaus

Elna Hänninen
yliopisto-opettaja
elna.hanninen at uef.fi
Agora-rakennuksen 2. kerros, huone 244

Opintokokonaisuudet

Riikka Myllys
amanuenssi
riikka.myllys at uef.fi
Joensuun kampus
Agora-rakennuksen 1. kerros, huone 143

TIEDOTUS

Seuraa ruotsin opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön (vaatii kirjautumisen) sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.