Oppaan Sivuaine: Venäjän kieli, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu.

SIVUAINE: VENÄJÄN KIELI 2020-2021

Venäjän kielen opetusohjelmaan sisältyy kielitaitoa ja viestinnällisiä valmiuksia kehittäviä opintoja, kielitieteellisiä opintoja, kielialueen kirjallisuuden ja kulttuurin opintoja sekä kääntämisen ja tulkkauksen opintoja.

Opinnot on suunniteltu suoritettaviksi tietyssä järjestyksessä, minkä vuoksi ennen tietyille opintojaksoille osallistumista edeltävät opinnot tulee olla suoritetut. Harjoituskursseja ja seminaareja koskee aktiivisen osallistumisen vaatimus, mikä tarkoittaa 80 % läsnäoloa. Oppiaineen opetuskielinä ovat venäjä ja suomi.

SIVUAINEEN OPINTO-OIKEUS VENÄJÄN KIELEEN

Venäjän kielen sivuaineoikeutta on haettava sivuaineen valintakokeessa tai aiempien opintojen perusteella. Aiempien opintojen perusteella voidaan valita vähintään 15 op venäjän kielen perusopintoja jossain toisessa suomalaisessa yliopistossa suorittanut opiskelija tai kielikeskuksen venäjän kurssit suorittanut opiskelija.

Tarkemmat tiedot ovat filosofisen tiedekunnan sivuainevalintojen hakuoppaassa.

Osaan venäjän perus- ja aineopinnoista ei tarvita sivuaineoikeutta. Ne ovat kaikille yliopiston opiskelijoille avoimia ja voidaan liittää osaksi Kansainvälinen kulttuuriosaaminen - tai Kansainvälistymisen opintokokonaisuus -sivuaineopintoja. Molemmista on oma oppaansa WebOodissa.

PERUSOPINNOT JA AINEOPINNOT

Perusopinnot ovat yhteisiä kaikille venäjän opiskelijoille. Niiden aikana opiskelijat saavat opiskelemastaan aineesta perustiedot ja -taidot.

Myös aineopinnot ovat yhteisiä kaikille venäjän opiskelijoille. Niiden aikana opiskelijat laajentavat tietämystään venäjän kielestä, kulttuurista, kirjallisuudesta sekä kulttuurienvälisestä viestinnästä. Yhteiset perus- ja aineopinnot luovat laaja-alaisen pohjan maisterivaiheessa tapahtuvalle erikoistumiselle.

Venäjällä opiskelu -jakso aineopinnoissa

Osa aineopinnoista suoritetaan venäläisessä kohdeyliopistossa Venäjällä opiskelu -jakson aikana. Sivuaineopiskelija suorittaa Venäjällä opiskelu -jakson pääsääntöisesti vaihtoehtoisella suoritustavalla ilman erillistä anomusta. Venäjällä opiskelu -jaksoon kuuluvat opintojaksot 2131511 Historia ja yhteiskunta (Venäjä) sekä 2131512 Kaunokirjallisuus (Venäjä) pääsääntöisesti kirjatentteinä tai muulla vaihtoehtoisella suoritustavalla ja tekevät niiden lisäksi opintojakson 2131514 Kieliharjoittelu (Venäjä) oleskelemalla, opiskelemalla tai työskentelemällä Venäjällä vähintään 1 kuukauden ajan (ks. 2131514 Kieliharjoittelu (Venäjä)). Jos opiskelijan äidin- tai sivistyskieli on venäjä ja kielitaito-opinnot on suoritettu arvosanoilla 4–5, opiskelija voi korvata kieliharjoittelun opintojaksolla 2131515 Venäjän kielen vaihtelu. Sivuaineopiskelija voi halutessaan pääaineopiskelijoiden tavoin suorittaa Venäjällä opiskelu -jakson omakustanteisesti Venäjällä.

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Opiskelija voi valita joko venäjän kielen ja kulttuurin syventävät opinnot tai venäjän kielen ja kääntämisen syventävät opinnot. Syventävät opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti ja syvällisesti kielen ja kulttuurin tai kielen ja kääntämisen osa-alueisiin. Molemmilla venäjän oppiaineen pääaineilla on omat opintokokonaisuutensa, mutta niihin on sisällytetty myös yhteisiä opintojaksoja.

OPINTOKOKONAISUUDET 

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

Venäjän oppiaine järjestää täydentäviä opintoja, jotka kuuluvat tutkinnossa muihin opintoihin:

2131496 Täydentävät venäjän kielen opinnot (venäjä vieraana kielenä) (5 op)
2131497 Täydentävät venäjän kielen opinnot (venäjä äidin- tai sivistyskielenä) (5 op)
2131498 Ääneen lukeminen ja kuullunymmärtäminen (venäjä) (2 op)
2131495 Russian National Profile And Culture In The Cross-Cultural Aspect (4 op)

2131430 VENÄJÄN KIELEN PERUSOPINNOT (30 op)

A. Pakolliset opinnot: kielitaito ja -tieto sekä käännösviestintä
2131411 Johdatus venäjän opintoihin (3 op)
Suorita äidinkielesi mukaiset kieliopin, kirjallisen taidon ja suullisen kurssit:
2131413 Venäjän kielioppi I (venäjä vieraana kielenä) (6 op)
2131414 Venäjän kielioppi I (venäjä äidin- tai sivistyskielenä (6 op)
2131418 Kirjallinen taito (venäjä vieraana kielenä) (5 op)
2131419 Kirjallinen taito (venäjä äidin- tai sivistyskielenä) (5 op)
2131420 Ääntäminen ja puhevalmius (venäjä vieraana kielenä) (5 op)
2131421 Ääntäminen ja puhevalmius (venäjä äidin- tai sivistyskielenä) (5 op)
B. Pakolliset opinnot: taustaopinnot ja kirjallisuus
2131409 Venäjän historia ja kulttuuri (3 op)
2131422 Venäjän kirjallisuus ja yhteiskunta (3 op)
C. Pakolliset opinnot: yksi seuraavista (5 op)
2131934 Kielitieteen peruskurssi (5 op)
2122112 Kirjallisuuden peruskurssi (5 op)
2133209 Monikielinen viestintä (5 op)

2131550s VENÄJÄN KIELEN AINEOPINNOT, sivuaine (30 op)

PAKOLLISET OPINNOT (30 op)
2131522 Kääntäminen ja kontrastiivinen analyysi (venäjän kieli) (3 op)
2131502 Suullinen taito ja tulkkaus (venäjän kieli) (3 op)
2131524 Venäjän kielioppi II (5 op)
2131525 Metodiopinnot (venäjän kieli) (4 op)
Venäjällä opiskelu -jakso, pakolliset opinnot (15 op)
2131511 Historia ja yhteiskunta (Venäjä) (5 op)
2131512 Kaunokirjallisuus (Venäjä) (5 op)
2131514 Kieliharjoittelu (Venäjä) (5 op)
VALINNAISET OPINNOT
Ks. välilehti "Erilliset opintokokonaisuudet"
Venäjän kielen aineopintojen minimilaajuuteen ei kuulu valinnaisia opintoja. Niitä suositellaan suoritettavaksi enintään 10 op.

2131600S VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN SYVENTÄVÄT OPINNOT (SIVUAINE) (60 OP)

A. Pakolliset opinnot (42 op)
2131601 Ammattisuuntautunut kielitaito (suullinen ja kirjallinen venäjän taito) (4 op)
2131635 Akateeminen kirjoittaminen venäjäksi (2 op)
2131630 Venäjän kieli nykyajassa (3 op)
2131631 Näkökulmia venäläiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan (3 op)
2131648 Maisteriseminaari (7 op) = sisältää seuraavat entisen opetussuunnitelman opintojaksot: 2131636 Tutkielmantekoa tukevat menetelmäopinnot 2–5 op + 2131606 Maisteriseminaari 5 op
2131932 Kielentutkimuksen menetelmät 1 (3 op)
Tutkielma:
2131609 Sivuaineen tutkielma (venäjän kieli ja kulttuuri) (20 op)
B. Valinnaiset opinnot (vähintään 18 op)
Ks. välilehti "Erilliset opintokokonaisuudet"

2131800s VENÄJÄN KIELEN JA KÄÄNTÄMISEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (SIVUAINE) (60 op)
A. Pakolliset opinnot (55 op)
Pakolliset kielikohtaiset opinnot (45 op)
2131833 Kääntäminen äidinkieleen (venäjä/suomi) (5 op)
2131834 Kääntäminen vieraaseen kieleen (venäjä/suomi) (5 op)
2131835 Tulkin viestintätaidot (2 op)
2131803 Käännösseminaari I (venäjä/suomi) (5 op)
2131804 Lopputentti (venäjän kieli ja kääntäminen) (3 op)
2131805 Maisteriseminaari (venäjän kieli ja kääntäminen) (5 op)
2131808 Sivuaineen tutkielma (venäjän kieli ja kääntäminen) (20 op)
Käännöstieteen yhteiset pakolliset opinnot (10 op)
2133326 Työelämätaidot (käännöstiede) (5 op)
2133327 Terminologia ja sanastotyö (5 op)
B. Valinnaiset opinnot (vähintään 5 op)
Ks. välilehti "Erilliset opintokokonaisuudet"

Opintoneuvonta

Marja Sorvari
yliopistonlehtori
marja.sorvari at uef.fi
Agora, huone 145

Opintokokonaisuudet

Riikka Myllys
amanuenssi
riikka.myllys at uef.fi
Agora, huone 143

TIEDOTUS

Seuraa venäjän opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.