Oppaan Ortodoksinen teologia, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Ortodoksinen teologia, 2020-2021

 

Teologian kandidaatti (TK, 180 op)

Teologian kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee teologiset oppiaineet ja ymmärtää niiden tieteelliset lähtökohdat ja erot. Hän hallitsee perustiedot kaikista teologisista pääaineista (eksegetiikka, kirkkohistoria, systemaattinen teologia ja patristiikka, käytännöllinen teologia, kirkkomusiikki ja uskontotiede) sekä klassisista ja liturgisista kielistä.

Teologian kandidaatti osaa soveltaa tietämystään teologisista oppiaineista temaattisissa aineopinnoissa. Teologian kandidaatti osaa laatia kandidaatintutkielman teologian alalta ja hän osaa viestiä tiedeyhteisössä ja työelämässä vaadittavalla tavalla niin äidinkielellään kuin ruotsin ja englannin kielillä. Teologian kandidaatilla on valmiudet jatkaa opintojaan maisteriopintoihin.

Kirkkomusiikin pääaineopiskelija hallitsee lisäksi säveltaiteelliset perustaidot.


Teologian maisteri (TM, 120 op)

Teologian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee teologiset oppiaineet ja ymmärtää niiden tieteellisiä erityispiirteitä. Teologian maisteri on perehtynyt syvällisesti yhteen teologiseen tieteenalaan. Hän osaa laatia pro gradu -tutkielman pääaineensa alalta ja kykenee laajentamaan osaamistaan jatko-opintoihin.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee kriittiseen ajatteluun ja itsereflektioon sekä omaa monipuoliset valmiudet toimia vuorovaikutustilanteissa. Hän pystyy tulkitsemaan perinteen sisäistä sekä eri uskontojen perinteiden ja katsomusten välistä kanssakäymistä. Hänellä on valmiudet käydä ja johtaa uskontoon, katsomuksiin ja arvoihin liittyvää dialogia.

Teologian maisteri osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan teologista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä sekä osallistua ortodoksista kirkkoa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdosta valmistunut maisteri hallitsee lisäksi kirkkomuusikon työssä tarvittavat säveltaiteelliset taidot. Opetusalan suuntautumisvaihtoehdosta valmistunut maisteri hallitsee lisäksi opetusalan työssä tarvittavat opettajan pedagogiset taidot sekä toisen opetettavan aineen tiedot.

 

Ortodoksisen teologian koulutusohjelma jakaantuu kolmeen eri suuntautumisvaihtoehtoon:

A. Teologin (ent. kirkon ja kulttuurin) suuntautumisvaihtoehto antaa kelpoisuuden ortodoksisen kirkon työsuhteisen papin ja diakonin tehtäviin, mikäli opiskelija suorittaa kirkolliset soveltavat harjoitukset. Moniammatilliset soveltavat harjoitukset suorittavalle suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet ortodoksisen teologista asiantuntemusta vaativiin tehtäviin yhteiskunnassa.  Opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija pääasiallisesti ortodoksisen kirkon teologiaan, historiaan ja nykytilanteeseen.

B. Opetusalan suuntautumisvaihtoehdossa suoritettavat opettajan pedagogiset opinnot antavat pedagogisen kelpoisuuden toimia opettajana kaikilla perusopetuksen luokka-asteilla, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuksessa. Pedagogisten opintojen lisäksi opettajalla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä määrä opintoja opetettavassa aineessa. Teologian osastossa aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto antaa pätevyyden toimia kahden aineen - ortodoksisen uskonnon ja toisen tutkintoon vapaasti valittavan aineen - opettajana.

C. Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto antaa kelpoisuuden ortodoksisen kirkon kanttorin tehtäviin sekä valmistaa muihin ortodoksisen kirkkomusiikin asiantuntemusta vaativiin tehtäviin.

 

Löydät tutkintovaatimukset suuntautumisvaihtoehdoittain, opintojaksojen kuvaukset sekä opetukseen ja tentteihin ilmoittautumiseen parhaiten Tutkintorakenteet -välilehdeltä.

Opintoneuvonta:

Amanuenssi
Maiju Parviainen
maiju.parviainen@uef.fi
+358294452029

 

Opinto-oppaat:

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas (linkki kamuun avautuu uudessa ikkunassa)

 

Tiedotus:

Seuraa teologian opintoihin liittyvää tiedotusta Teologian opintoyhteisöstä (linkki avautuu uuteen ikkunaan) sekä Yammer-ryhmässä Teologian osasto (opiskelijat) (linkki avautuu uuteen ikkunaan).