Oppaan Yleinen kielitiede FM, suomenkielinen koulutus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu. 

YLEINEN KIELITIEDE JA KIELITEKNOLOGIA 2020-2021
Pääaineopiskelijan opas

Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian koulutuksen tehtävä on antaa valmiuksia ymmärtää kielellisen kommunikaation perusluonteen, kielen kehitystä ja kielen sosiaalisia, psykologisia ja formaalisia piirteitä sekä tutkia niiden ilmenemismuotoja nykyaikaisin tietotekniikan ja tilastollisin menetelmin.

FM-tutkinnon suorittanut on modernin empiirisen tutkimuksen asiantuntija, joka tuntee kielitieteen eri osa-alueet puheentutkimuksesta neurolingvistiikkaan ja osaa soveltaa perinteisten lingvististen menetelmien lisäksi myös uusia datapohjaisia tutkimusmetodeja.

Sekä pää- että sivuaineopiskelijoille järjestetään henkilökohtaisiin opintosuunnitelmiin liittyvän ohjauksen lisäksi aina tarvittaessa ohjauskeskustelut yliopistonlehtorin tai professorin kanssa.

Kansainvälisiä maisteriohjelmia varten opetuskieli on usein englanti.

Vanhat pääaineopiskelijat

Opiskelijat, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden HuK- ja FM-tutkintoihin pääaineenaan yleinen kielitiede, suorittavat seuraavat opintokokonaisuudet:

  • 2131950 Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian perusopinnot 26 op (ks. välilehti "Erilliset opintokokonaisuudet")
  • 2132000 Yleinen kielitiede, aineopinnot 45 op (ks. välilehti "Erilliset opintokokonaisuudet")
  • 2132100 Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian syventävät opinnot 80 op (ks. välilehti "Tutkintorakenteet")

Opintoneuvonta:

Olli Silvennoinen
olli.silvennoinen at uef.fi
Agora-rakennus, huone 258

Opintokokonaisuudet:

Riikka Myllys
amanuenssi
riikka.myllys at uef.fi
Agora-rakennus, huone 143

TIEDOTUS

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.

Yleinen kielitiede ja kieliteknologia on vapaasti valittava sivuaine. Sivuaineen opinto-oikeutta ei tarvitse hakea. Ks. opintokokonaisuudet WebOodin oppaasta Sivuaine: Yleinen kielitiede ja kieliteknologia, 2020-21.