Oppaan Venäjän kieli, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu. 

VENÄJÄN KIELI 2020-2021

Itä-Suomen yliopiston venäjän kielen oppiaineen opetus perustuu monipuoliseen venäjän kielen, kulttuurin, kirjallisuuden sekä käännösviestinnän tutkimukseen. Opetus alemmassa tutkinnossa (HuK) on sisällöltään laaja-alaista. Kaikki opiskelijat suorittavat alemman tutkinnon pääaineenaan venäjän kieli. Opetus ylemmässä tutkinnossa (FM) jakautuu (1) venäjän kielen ja kulttuurin ja (2) venäjän kielen ja kääntämisen pääaineisiin.

Oppiaineen kielitieteellisen tutkimuksen painoaloja ovat nykyvenäjän kielioppi, median kieli sekä vieraan kielen oppiminen. Kirjallisuus- ja kulttuuritieteellisessä tutkimuksessa keskitytään 1900–2000-luvun kirjallisuuteen ja kulttuuriin, erityisesti naiskirjallisuuteen sekä ihmiskuvan ja elämänkaareen liittyviin kulttuurisiin ja kielellisiin käsityksiin. Käännöstieteellisen tutkimuksen painoaloja ovat ammattikielten kääntäminen ja kaunokirjallisuuden kääntäminen.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija syvällisesti venäjän kieleen, venäjänkieliseen kulttuuriin ja kulttuurien väliseen viestintään sekä opettaa häntä etsimään, analysoimaan ja soveltamaan näihin liittyvää tietoa joko kielen opettajana, kääntäjänä, tulkkina tai muussa kieliasiantuntemusta vaativassa tehtävässä. Opinnot tukevat näiden valmiuksien saavuttamista kehittäen viestinnällisiä ja vuorovaikutustaitoja, antaen monipuolista tietoa kielen rakenteesta, käytöstä ja oppimisesta, Venäjän kirjallisuuden ja kulttuurin ilmiöistä sekä venäjästä/venäjään kääntämisen ja tulkkauksen erityispiirteistä. Eri osa-alueilla hankittujen tietojen laajuus riippuu valitusta opintopolusta ja pääaineesta.

Venäjän kielen opetusohjelmaan sisältyy kielitaitoa ja viestinnällisiä valmiuksia kehittäviä opintoja, kielitieteellisiä opintoja, kielialueen kirjallisuuden ja kulttuurin opintoja sekä kääntämisen ja tulkkauksen opintoja. Opinnot on suunniteltu suoritettaviksi tietyssä järjestyksessä, minkä vuoksi ennen tietyille opintojaksoille osallistumista edeltävät opinnot tulee olla suoritetut. Harjoituskursseja ja seminaareja koskee aktiivisen osallistumisen vaatimus, mikä tarkoittaa 80 % läsnäoloa. Oppiaineen opetuskielinä ovat venäjä ja suomi.

OPINNOT

Perusopinnot ovat yhteisiä kaikille venäjän opiskelijoille. Niiden aikana opiskelijat saavat opiskelemastaan aineesta perustiedot ja -taidot.

Myös aineopinnot ovat yhteisiä kaikille venäjän opiskelijoille. Niiden aikana opiskelijat laajentavat tietämystään venäjän kielestä, kulttuurista, kirjallisuudesta sekä kulttuurienvälisestä viestinnästä. Yhteiset perus- ja aineopinnot luovat laaja-alaisen pohjan maisterivaiheessa tapahtuvalle erikoistumiselle. Osa aineopinnoista suoritetaan venäläisessä kohdeyliopistossa Venäjällä opiskelu -jakson aikana. Aineopintovaiheessa opiskelijalla on mahdollisuus ryhtyä suuntautumaan tulevaa ammattiaan kohti ja tehdä sen mukaisia sivuainevalintoja. Valittavina ovat aineenopettajan, kielen ja kulttuurin asiantuntijan sekä kääntäjän opintopolut.

Syventävissä opinnoissa opiskelija erikoistuu joko venäjän kielen ja kulttuurin tai venäjän kielen ja kääntämisen pääaineeseen. Syventävät opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti ja syvällisesti kielen ja kulttuurin tai kielen ja kääntämisen osa-alueisiin. Molemmilla venäjän oppiaineen pääaineilla on omat opintokokonaisuutensa, mutta niihin on sisällytetty myös yhteisiä opintojaksoja.

Opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa myös ulkomailla suoritettuja opintoja. Esimerkiksi kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritetut kurssit voidaan sisällyttää osaksi kandidaatin tai maisterin tutkintoa. Ulkomaisten kurssien korvaavuudesta on kuitenkin aina neuvoteltava ja sovittava erikseen oppiaineen henkilökunnan kanssa ennen vaihtoon lähtöä. Syventävissä opinnoissa opiskelija voi sisällyttää valinnaisiin opintojaksoihin yksittäisiä kursseja toisen pääaineen tarjoamista opintojaksoista, mikäli ne ovat relevantteja opiskelijan muiden opintojen kannalta. Kurssien soveltuvuudesta on tarvittaessa neuvoteltava etukäteen oppiaineen professorien kanssa, mikäli opintojakso ei ole opintosuunnitelman mukaan avoin kaikille venäjän opiskelijoille.

Oppaassa on lueteltu myös opetussuunnitelmaan kuuluvia valinnaisia syventäviä opintoja, joista ei ole opetusta joka vuosi. Tästä on maininta kyseessä olevien kurssikuvausten lisätiedoissa. Useita näistä opintojaksoista on mahdollista suorittaa itseopiskeluna: kirjatenttinä tai esseenä. Tästä mahdollisuudesta on neuvoteltava opintojakson vastuuhenkilön kanssa etukäteen.

Mahdolliset opetusohjelmamuutokset päivitetään WebOodiin. Päivitykset löytyvät myös venäjän kielen ilmoitustaululta (Agora, II krs) ja oppiaineen Moodlesta.

OPINTO- JA URASUUNNITTELU

Opinnoissa olennaista ovat tieteellisen työskentelyn vaatimien valmiuksien hallinta sekä yleisten akateemisten valmiuksien (kuten ryhmätyötaidot, kieli- ja viestintätaidot, uuden tiedon hakutaidot sekä tietotekniset taidot) hallinta. Osana näitä opintoja pääaineopiskelijat suorittavat pakollisena opintojaksot
1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op
2110039 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 1 op
2110041 Oman osaamisen tunnistaminen ja oppimisportfolio 2 op

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

Venäjän kielen opiskelijoiden opinto-ohjelmaan kuuluvat myös pakolliset kieli- ja viestintäopinnot. Ne järjestää kielikeskus (ks. tarkemmin http://www.uef.fi/kielikeskus). HuK-tutkintoon tulee suorittaa kieli- ja viestintäopintoja 14 op. Nämä koostuvat vieraan kielen (5 op), II kotimaisen (4 op) ja suomen kielen (5 op) opinnoista. Venäjän pääaineopiskelijat hakevat kielikeskukselta korvaavuusmerkinnän vieraan kielen opintojaksosta venäjän perusopintokokonaisuuden suoritettuaan, ks. kielikeskuksen opintoyhteisö (vaatii kirjautumisen uef-tunnuksilla). Ne opiskelijat, joiden koulusivistyskieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, esim. venäjä, suorittavat toisenlaisen kielipaketin. Päätöstä koulusivistyskielestä on haettava osastonjohtajalta heti ensimmäisenä syksynä.

MUUT OPINNOT

HuK- ja FM-tutkintoihin täytyy pakollisten pää- ja sivuaineopintojen lisäksi tarvittaessa sisällyttää muita vapaavalintaisia opintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy. Nämä opinnot voivat olla minkä tahansa muun yliopistossa opetettavan aineen kursseja, kielikeskuksen tarjoamia kursseja tai työharjoittelu. Lisäksi opiskelija voi saada akateemisen rehtorin päätöksen mukaisesti opintopisteitä myös luottamustoimista yliopistolla joko ainejärjestössä tai hallintoelimissä. Näistä vastaa ylioppilaskunta. Suoritukset sisällytetään tutkintoon kuuluviksi vapaavalintaisiksi opinnoiksi tai sen ulkopuolelle ylimääräisiksi opinnoiksi.

VENÄJÄLLÄ OPISKELU -JAKSO

Maksuton venäläisessä sopimusyliopistossa suoritettava Venäjällä opiskelu -jakso on pakollinen osa aineopintoja pääaineopiskelijoille. Sen aikana opiskelija suorittaa pakollisia opintoja 15 op. Lisäksi on mahdollisuus suorittaa valinnaisia opintoja.

Pakolliset opintojaksot
1) 2131511 Historia ja yhteiskunta (Venäjä) (5 op)
2) 2131513 Suullinen ja kirjallinen taito (venäjä) (5 op)
3) 2131512 Kaunokirjallisuus (Venäjä) (5 op)
Valinnaiset opintojaksot
2131519 Verbikurssi (venäjä)
2131706 Kääntäminen vieraaseen kieleen (Venäjällä opiskelu)

Jakson jälkeen laaditaan 2–3 sivun laajuinen venäjänkielinen kirjallinen raportti, joka arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Raportit palautetaan yliopisto-opettaja Grigory Gurinille.

Pääaineopiskelijalle voidaan poikkeustapauksissa myöntää vapautus ns. opintososiaalisista syistä. Opintososiaalisista syistä vapauttaminen voi tapahtua
a. yksilöllisten opintojärjestelyjen kautta, jos syy on lääketieteellinen. Lisätietoja yksilöllisten opintojärjestelyjen hakemisesta on Kamussa.
b. muista erityisen painavista syistä, joita ovat esimerkiksi vaikea elämäntilanne tai oma tai lähiomaisen vakava sairaus.

Vapautusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka palautetaan amanuenssi Riikka Myllykselle. Päätöksen tekee dekaani. Hakemus, josta käy ilmi opiskelijan pääaine ja jossa esitetään vapautuksen hakemisen perustelut ja johon liitetään tarvittavat dokumentit perustelujen tueksi, on tehtävä 2. opintovuoden alussa (syyskuussa). Jos opiskelija on opiskellut vaihto-opiskelijana venäläisessä korkeakoulussa, hakee hän vaihtoehtoista suoritustapaa AHOT-menettelyn kautta.

Sivuaineopiskelija suorittaa Venäjällä opiskelu -jakson pääsääntöisesti vaihtoehtoisella suoritustavalla ilman erillistä anomusta. Venäjällä opiskelu -jaksoon kuuluvat opintojaksot 2131511 Historia ja yhteiskunta (Venäjä) sekä 2131512 Kaunokirjallisuus (Venäjä) pääsääntöisesti kirjatentteinä tai muulla vaihtoehtoisella suoritustavalla ja tekevät niiden lisäksi opintojakson 2131514 Kieliharjoittelu (Venäjä) oleskelemalla, opiskelemalla tai työskentelemällä Venäjällä vähintään 1 kuukauden ajan (ks. 2131514 Kieliharjoittelu (Venäjä)). Jos opiskelijan äidin- tai sivistyskieli on venäjä ja kielitaito-opinnot on suoritettu arvosanoilla 4–5, opiskelija voi korvata kieliharjoittelun opintojaksolla 2131515 Venäjän kielen vaihtelu. Sivuaineopiskelija voi halutessaan pääaineopiskelijoiden tavoin suorittaa Venäjällä opiskelu -jakson omakustanteisesti Venäjällä.

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOJEN SUUNNITTELU (HOPS) JA SEN OHJAUS

Oppiaineen HOPS-ohjaus on järjestetty seuraavasti: Ensimmäisenä opiskelusyksynä aloitetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinta kandidaatin tutkintoa varten. Ohjausta järjestetään sekä yliopiston tasolla että venäjän kielen oppiaineen piirissä.

HOPSien toteutumista ja muutoksia seurataan vuosittain mm. kolmantena opintovuonna kandidaattiseminaarin yhteydessä, jolloin käydään jälleen opinto-ohjauskeskustelu HOPS-ohjaajan kanssa sekä suunnitellaan maisterin tutkinnon rakennetta. Kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa tai maisterin opintojen alussa tai maisteriseminaarin yhteydessä laaditaan uusi HOPS FM-tutkintoa varten. Venäjän kielen ja kulttuurin opiskelijat laativat HOPSin osana venäjän kielen syventäviä opintoja (2131632 Maisterintutkinnon HOPS, 1 op). WebOodissa on valmiit rakennepohjat HOPSin laatimista varten. Opiskelija laatii ja päivittää suunnitelmansa aina uusimmalle mahdolliselle HOPS-rakennepohjalle.

Humanistisen osaston yhteisinä opintosuorituksina opiskelija laatii kandidaatintutkintoon sisältyvän Osaamisen tunnistamisen portfolion (2 op) ja maisterintutkintoon sisältyvän Asiantuntijaksi kasvamisen portfolion (2 op).

OPINTONEUVONTA

Uusien opiskelijoiden ohjaus: omaopettajat
Venäjän kielen ja kulttuurin opiskelijoiden ohjaus: professori Larisa Leisiö ja apulaisprofessori Marja Sorvari
Venäjän kielen ja kääntämisen opiskelijoiden ohjaus: yliopisto-opettaja Nina Havumetsä ja yliopistonlehtori Vassili Bouilov

OPINTOPOLUN JA PÄÄAINEEN VALINTA

Perusopintojen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus ryhtyä suuntautumaan tulevaan ammattiinsa ja tehdä sen mukaisia sivuainevalintoja. Tarjolla ovat aineenopettajan, asiantuntijan tai kääntäjän opintopolut.

Siirtyessään maisterivaiheeseen opiskelija valitsee pääaineekseen joko venäjän kielen ja kulttuurin (aineenopettajan ja asiantuntijan opintopolut) tai venäjän kielen ja kääntämisen pääaineen (kääntäjän opintopolku). Ilmoitus pääaineen valinnasta tehdään sähköpostilla amanuenssi Tuula Nissiselle (tuula.nissinen at uef.fi) opiskelijan suorittaessa aineopintoihin kuuluvaa kandidaattiseminaaria.

OHJEITA PÄÄAINEEN VAIHTAMISESTA

Opiskelijat, jotka ovat tehneet pääaineen valintansa vanhan opetussuunnitelman mukaisesti valitsemalla aineopintovaiheessa joko venäjän kielen ja kulttuurin tai venäjän kielen ja kääntämisen suuntautumisvaihtoehdon, menettelevät uuden opetussuunnitelman vallitessa seuraavasti.

Venäjän kielen ja kulttuurin opiskelija, joka on suorittanut venäjän kielen ja kääntämisen suuntautumisvaihtoehdon mukaiset aineopinnot, suorittaa maisterivaiheeseen siirtyessään siltaopintoina seuraavat kurssit: 2131520 Venäjän syntaksin perusteet (2 op) / 2131524 Venäjän kielioppi II, 2131525 Metodiopinnot (venäjän kieli) (4 op) ja 2131512 Kaunokirjallisuus (Venäjä) (5 op). Siltaopintoja ei sisällytetä maisterin tutkintoon.

Venäjän kielen ja kääntämisen opiskelija, joka on suorittanut venäjän kielen ja kulttuurin suuntautumisvaihtoehdon mukaiset aineopinnot, suorittaa kaikki kääntäjän opintopolun mukaiset pakolliset sivuaineopinnot maisterivaiheessa. Näitä ovat seuraavat opintokokonaisuudet: joko Suomen kieli ja kääntäminen (15 op) tai Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille (25 op) sekä Käännöstieteen perusmoduuli (15 op).

Jos opiskelija haluaa maisterivaiheessa vaihtaa pääaineensa venäjän kielen oppianeen sisällä, on vaihtoa haettava dekaanilta humanistisen osaston opinto-oppaassa esitetyllä tavalla.

OPINTOJAKSOJEN JA -KOKONAISUUKSIEN ARVOSTELU

Yksittäiset opintojaksot arvostellaan joko asteikolla 0–5 tai hyväksytty/hylätty. Hyväksytty-merkintä vastaa numeerista arviointia 1, joka on hyväksytyn raja. Kandidaatintutkielman ja pro gradu -tutkielman arvostelussa noudatetaan filosofisen tiedekunnan laatimia arviointikriteerejä. Kandidaatintutkielma sekä pro gradu -tutkielma ja sivuaineen tutkielma arvioidaan asteikolla 0–5. Mikäli opintojakson arvosana muodostuu useammasta osasta, lopullinen arvosana on yleensä keskiarvo, ellei opintojakson kuvauksessa toisin määritellä.

Arvosanan suhteen sovelletaan samoja desimaalirajoja kuin opintokokonaisuuden keskiarvon laskemiseen. Arvosana-asteikon 0–5 yksittäisten arvosanojen mukainen osaaminen tarkoittaa seuraavaa:
0 = hylätty, opiskelijalla ei ole opintojakson edellyttämiä tietoja ja taitoja
1 = välttävä, opiskelijan tiedot ja taidot opintojakson tai -kokonaisuuden sisältämien perustietojen osalta ovat huomattavan puutteelliset
2 = tyydyttävä, opiskelijan tiedot ja taidot opintojakson tai -kokonaisuuden sisältämien perustietojen osalta ovat pääpiirteissään hallinnassa
3 = hyvä, opiskelijan tiedot ja taidot opintojakson tai -kokonaisuuden sisältämien perustietojen osalta ovat hyvät, ja hän kykenee osin myös soveltamaan tietojaan ja taitojaan
4 = kiitettävä, opiskelijan tiedot ja taidot opintojakson tai -kokonaisuuden alalta ovat kiitettävät, ja hän kykenee soveltamaan omaksumiaan tietoja ja taitoja ja osoittamaan kykyä itsenäiseen ajatteluun
5 = erinomainen, opiskelijan tiedot ja taidot opintojakson tai -kokonaisuuden alalta ovat erinomaiset, ja hän kykenee sekä soveltamaan että analysoimaan omaksumiaan tietoja ja taitoja.

Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona.

Numeerisesti arvostellun opintojakson arvosana kerrotaan opintopistemäärällä. Kerrotut arvosanat lasketaan yhteen ja summa jaetaan näiden opintojaksojen kokonaisopintopistemäärällä. Hyväksytty-arvosanalla arvosteltuja opintojaksoja ei oteta huomioon loppuarvosanaa laskiessa.

Keskiarvo 1,0...1,49 = 1/5
Keskiarvo 1,5...2,49 = 2/5
Keskiarvo 2,5...3,49 = 3/5
Keskiarvo 3,5...4,49 = 4/5
Keskiarvo 4,5...5,0 = 5/5

Jos opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojen opintopistemäärästä vähintään 33 % on arvosteltu tai hyväksiluettu numeraalisesti, kokonaisuuden arvosana annetaan numeraalisena. Jos opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojen opintopistemäärästä vähintään 68 % on arvosteltu tai hyväksiluettu arvosanalla hyväksytty, kokonaisuuden arvosanaksi tulee hyväksytty.

SIVUAINEEN OPINTO-OIKEUS VENÄJÄN KIELEEN

Venäjän kielen sivuaineoikeutta on haettava sivuaineen valintakokeessa tai aiempien opintojen perusteella. Aiempien opintojen perusteella voidaan valita vähintään 15 op venäjän kielen perusopintoja jossain toisessa suomalaisessa yliopistossa suorittanut opiskelija tai kielikeskuksen venäjän kurssit suorittanut opiskelija. Tarkemmat tiedot ovat filosofisen tiedekunnan sivuainevalintojen hakuoppaassa.

Osaan venäjän perus- ja aineopinnoista ei tarvita sivuaineoikeutta. Ne ovat kaikille yliopiston opiskelijoille avoimia ja voidaan liittää osaksi Kansainvälinen kulttuuriosaaminen - tai Kansainvälistymisen opintokokonaisuus -sivuaineopintoja.

TUTKINTOKOHTAISET TAVOITTEET

Kandidaatin tutkinnon tavoitteet
Venäjän kieltä pääaineenaan opiskellut humanististen tieteiden kandidaatti on omaksunut laaja-alaiset perusteet tarkastella opiskelemaansa kieltä rakenteen, kulttuurin, yhteiskunnan sekä viestinnän ja kääntämisen kannalta.

Kandidaatilla on seuraavat tieteelliset valmiudet:
• tuntee kielen-, kirjallisuuden-, kulttuurin- ja käännöstutkimuksen suuntauksia
• osaa päämäärätietoisesti suunnitella, toteuttaa ja raportoida suppeahkon tieteellisen tutkimuksen joko suomeksi tai venäjäksi
• hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
• hallitsee tieteenalansa tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet
• tuntee tutkimuksenteon eettiset periaatteet
• omaa laaja-alaiset perusvalmiudet maisterivaiheessa tapahtuvaa erikoistumista varten

Kandidaatilla on seuraavat ammatilliset valmiudet:
• osaa toimia ja viestiä ymmärrettävästi suullisesti ja kirjallisesti monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä
• osaa havainnoida kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta kontekstissaan
• tunnistaa taitonsa venäjän kielen asiantuntijana ja tietää, kuinka osaamista voidaan hyödyntää työelämässä
• hallitse työelämässä tarvittavat yleiset valmiudet (ryhmätyö-, tiedonhaku- ja tietoteknologiataidot)
• ymmärtää sivuaineiden merkityksen ammatillisessa osaamisessa

Maisterin tutkinnon tavoitteet
Filosofian maisterin tutkinnossa on kaksi eri pääainetta, venäjän kieli ja kulttuuri sekä venäjän kieli ja kääntäminen. Niillä on erilliset tutkinnon tuottamat tieteelliset ja ammatilliset valmiudet.

Filosofian maisterin tutkinto (venäjän kieli ja kulttuuri)

Venäjän kieltä ja kulttuuria pääaineenaan opiskelleella filosofian maisterilla on laaja ja monipuolinen näkemys venäjän kielen rakenteesta ja venäjästä kulttuurisena, yhteiskunnallisena ja kommunikatiivisena ilmiönä sekä venäläisestä kirjallisuudesta ja kulttuurista.

Maisterilla on seuraavat tieteelliset valmiudet:
• tuntee useita kielen- tai kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen suuntauksia ja on perehtynyt lähemmin valitsemaansa erityisalueeseen
• hallitsee projektityöskentelyn vaiheet ja osa-alueet: osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja raportoida laajahkon venäjänkielisen tieteellisen tutkimuksen
• hallitsee oman kielialueensa ja tieteenalansa tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet
• tuntee keskeiset tutkimuseettiset periaatteet ja toimii niiden mukaisesti
• omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkimukseen omalla alallaan

Maisterilla on seuraavat ammatilliset valmiudet:
• hallitsee kieliasiantuntijan tehtävissä tai opettajan työssä vaadittavat ammatilliset (mm. kielelliset, kulttuuriset ja pedagogiset) taidot ja osaa yhdistää taitonsa käytännön työelämän tilanteisiin
• osaa havainnoida ja arvioida suullista ja kirjallista kielenkäyttöä, kielen vaihtelua ja muutosta erilaisissa kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa
• seuraa oman alansa kehityssuuntia ja ajankohtaista keskustelua, tunnistaa ongelmia ja soveltaa asiantuntemustaan niiden ratkaisuun
• osaa hyödyntää sivuaineiden tiedot ja taidot ammatillisessa osaamisessa

Filosofian maisterin tutkinto (venäjän kieli ja kääntäminen)

Venäjän kieltä ja kääntämistä pääaineenaan opiskelleella filosofian maisterilla on laaja ja monipuolinen näkemys kääntämisestä ja tulkkauksesta viestintänä ja hyvä lähde- ja kohdekielen ja kulttuurin tuntemus.

Maisterilla on seuraavat tieteelliset valmiudet:
• tuntee useita käännöstutkimuksen keskeisiä suuntauksia ja on perehtynyt lähemmin valitsemaansa erityisalueeseen
• hallitsee projektityöskentelyn: osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja raportoida laajahkon tieteellisen tutkimuksen suomen tai venäjän kielellä
• hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
• hallitsee oman tieteenalansa ja kielialueensa tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet
• tuntee keskeiset tutkimuseettiset periaatteet ja toimii niiden mukaisesti
• omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkimukseen omalla alallaan

Maisterilla on seuraavat ammatilliset valmiudet:
• on omaksunut käännösviestinnän asiantuntijatehtävien edellyttämät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot ja osaa ylläpitää niitä omatoimisesti
• kykenee soveltamaan teoreettista tietoa ongelmanratkaisussa
• osaa tunnistaa kulttuurien välisen viestinnän haasteita ja tarjota niihin ratkaisuja
• on omaksunut ammattikäytännön normit ja konventiot ja noudattaa niitä itselleen ja muulle ammattikunnalle vastuullisella tavalla
• osaa käyttää kääntäjän ja tulkin työvälineitä tehokkaasti ja kriittisesti
• osaa toteuttaa laajoja toimeksiantoja sekä itsenäisesti että tiimi- ja projektityönä

KANDIDAATIN TUTKINNON TUTKINTORAKENNE

Kandidaatin tutkinto (180 op) VENÄJÄN KIELI

1. Pääaineen perus- ja aineopinnot (70 op)

2131430 VENÄJÄN KIELEN PERUSOPINNOT (30 op)
1. opintovuosi

A. Pakolliset opinnot: kielitaito ja -tieto sekä käännösviestintä
2131411 Johdatus venäjän opintoihin (3 op)
Suorita äidinkielesi mukaiset kieliopin, kirjallisen taidon ja suullisen kurssit:
2131413 Venäjän kielioppi I (venäjä vieraana kielenä) (6 op)
2131414 Venäjän kielioppi I (venäjä äidin- tai sivistyskielenä (6 op)
2131418 Kirjallinen taito (venäjä vieraana kielenä) (5 op)
2131419 Kirjallinen taito (venäjä äidin- tai sivistyskielenä) (5 op)
2131420 Ääntäminen ja puhevalmius (venäjä vieraana kielenä) (5 op)
2131421 Ääntäminen ja puhevalmius (venäjä äidin- tai sivistyskielenä) (5 op)
B. Pakolliset opinnot: taustaopinnot ja kirjallisuus
2131409 Venäjän historia ja kulttuuri (3 op)
2131422 Venäjän kirjallisuus ja yhteiskunta (3 op)
C. Pakolliset opinnot: kieliaineiden opiskelijoille HuK-tutkinnon yhteiset opinnot (5 op)
Suorita osana venäjän perusopintoja yksi opintojakso seuraavista kieliaineiden yhteisistä opinnoista
2131934 Kielitieteen peruskurssi (5 op)
2122112 Kirjallisuuden peruskurssi (5 op)
2133209 Monikielinen viestintä (5 op)

2131550 VENÄJÄN KIELEN AINEOPINNOT (40 op) (Sivuaine: 2131550s, 30 op)
2.–3. opintovuosi

Aineopintojen laajuus on pääaineessa vähintään 40 op ja sivuaineessa vähintään 30 op. Sivuaineopiskelijan aineopinnot eivät sisällä opintojaksoja Kandidaattiseminaari, Venäjän kielen tiedonhaku (1 op). Kandidaatintutkielma ja Kypsyysnäyte. Aineopintojen minimilaajuuteen ei kuulu valinnaisia opintoja. Niitä suositellaan suoritettavaksi enintään 10 op. Valinnaisista opinnoista vähintään 5 op pitää olla oman suuntautumisvaihtoehdon mukaisia. Venäjällä opiskelu -jakson venäläisessä yliopistossa suorittava saa lisäksi suoritusmerkinnän opintojaksosta 2131514 Kieliharjoittelu (Venäjä) (5 op).

PAKOLLISET OPINNOT (40 op)
2131522 Kääntäminen ja kontrastiivinen analyysi (venäjän kieli) (3 op)
2131502 Suullinen taito ja tulkkaus (venäjän kieli) (3 op)
2131523 Kandidaattiseminaari (venäjän kieli) (3 op)
8020100 Venäjän kielen tiedonhaku (1 op)
2131504 Kandidaatintutkielma (venäjän kieli) (6 op)
Kypsyysnäyte (0 op).
2110031 Kypsyysnäyte suomeksi (HuK)
2110033 Kypsyysnäyte ruotsiksi (HuK)
2110035 Kypsyysnäyte vieraalla kielellä (HuK)
2131524 Venäjän kielioppi II (5 op)
2131525 Metodiopinnot (venäjän kieli) (4 op)
Venäjällä opiskelu -jakso, pakolliset opinnot (15 op)
2131511 Historia ja yhteiskunta (Venäjä) (5 op)
2131512 Kaunokirjallisuus (Venäjä) (5 op)
Yksi seuraavista:
2131513 Venäjän suullinen ja kirjallinen taito (5 op) tai 2131514 Kieliharjoittelu (Venäjä) (5 op) tai 2131515 Venäjän kielen vaihtelu (5 op)
VALINNAISET OPINNOT 2.–3. opintovuosi
Venäjän kielen aineopintojen minimilaajuuteen ei kuulu valinnaisia opintoja. Niitä suositellaan suoritettavaksi enintään 10 op. Huom! Aineopintojen valinnaisia opintojaksoja suorittaessaan tulee ottaa huomioon se, että aineopinnot sopivat kandidaatin tutkinnon minimilaajuuteen (180 op).
2131516 Kieliopillinen tekstianalyysi (venäjä) (2 op)
21315261800-luvun venäläinen kirjallisuus (3 op)
2131518 Venäjän kulttuurihistorian kysymyksiä (3 op)
2131625 Luokkahuonevenäjä (2–3 op)
2131708 Suomi-tietous (venäjä) 2 op
2131709 Liike-elämän viestintä (venäjä) (3 op)
2131710 Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri (4 op)
2131711 Venäläinen kulttuuri elokuvina (2 op)
Venäjällä opiskelu -jakson valinnaiset opintojaksot
213519 Verbikurssi (venäjä) (3 op)
2131712 Kääntäminen vieraaseen kieleen (Venäjällä opiskelu) (3 op)

2. Sivuaineen opinnot (25–85)

a) Aineenopettajan opintopolku
Opettaja (85 op)
Toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot (60 op)*
Opettajan pedagogisten opintojen 25 opintopisteen opintokokonaisuus
*Jokaiselle aineenopettajaksi opiskelevalle suositellaan kahden opetettavan aineen opintoja. Sivuaineeksi saa kuitenkin valita myös muiden oppiaineiden opintoja.

b) Asiantuntijan opintopolku (25 op)
Vähintään yksi sivuaineen opintokokonaisuus, esim. perusopinnot (25 op)

c) Kääntäjän opintopolku (40–55 op)
Vähintään yhden sivuaineen perusopinnot (esim. suomen kieli ja kääntäminen tai suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille tai jokin muu opintokokonaisuus) (25 op)
Käännöstieteen perusmoduuli (15 op) sekä suomen kielen ja kääntämisen (15 op) tai suomen kielen ja kulttuurin vieraskielisille (25 op) pakolliset opintokokonaisuudet on mahdollista suorittaa osana joko kandidaatin tai maisterin tutkintoa.

3. Kieli- ja viestintäopinnot (2–14 op)

Opiskelijat, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi:
Vieras kieli (5 op), toinen kotimainen kieli (4 op), äidinkieli (5 op)
Opiskelijat, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi: osastonjohtajan päätöksen mukaisesti. Opiskelija suorittaa vähintään 2 op vieraan kielen opintoja sekä kielikeskuksen suomen alkeiskurssit Suomi 1–3. Suomen alkeiskursseja ei kuitenkaan vaadita, jos opiskelijalla on sivuaineenaan suomen kieli, suomen kieli ja kääntäminen, suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille tai suomi toisena/vieraana kielenä.

4. Opinto- ja urasuunnittelu (4 op)

1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op
2110039 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 1 op
2110041 Oman osaamisen tunnistaminen ja oppimisportfolio 2 op

5. Kieliaineiden opiskelijoille HuK-tutkinnon yhteiset opinnot* (15 op)

2131934 Kielitieteen peruskurssi 5 op
2122112 Kirjallisuuden peruskurssi 5 op
2133209 Monikielinen viestintä 5 op
* Englannin, ruotsin ja venäjän pääaineopiskelijoilla yksi em. yhteisistä opintojaksoista suoritetaan osana pääaineen perusopintoja. Opiskelija, jolla on kieliaine sivuaineena, suorittaa toisen kieliaineiden yhteisen opintojakson sivuaineensa perusopintoihin. Kolmas yhteinen opintojakso kuuluu tutkinnon muihin opintoihin.

6. Muut opinnot

Vapaasti valittavia muita opintokokonaisuuksia tai venäjän kielen valinnaisia opintoja siten, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 180 op. Esim. 2131496 Täydentävät venäjän kielen opinnot (venäjä vieraana kielenä) (5 op), 2131497 Täydentävät venäjän kielen opinnot (venäjä äidin- tai sivistyskielenä) (5 op), 2131498 Ääneen lukeminen ja kuullunymmärtäminen (venäjä) (2 op), 2131495 Russian National Profile And Culture In The Cross-Cultural Aspect (4 op).

MAISTERIN TUTKINNON TUTKINTORAKENNE

1. Pääaineen syventävät opinnot

2. Sivuaineen opintokokonaisuus.

Venäjän kielen ja kulttuurin opiskelijoilla: aineenopettajan opintopolussa aineenopettajan pedagogisten opintojen 35 op:n kokonaisuus, asiantuntijan opintopolussa sivuaine on vapaasti valittavissa. Venäjän kielen ja kääntämisen opiskelijoilla: käännöstiede 15 op sekä suomen kielen opinnot 15-25 op tai vapaasti valittava sivuaine, jos opiskelija on suorittanut käännöstieteen ja suomen kielen opinnot kandidaatintutkintoon.

2131600 VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 OP
2131600S VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN SYVENTÄVÄT OPINNOT (SIVUAINE) (60 OP)
Sivuaineopiskelija suorittaa Pro gradu -tutkielman ja Kypsyysnäytteen asemasta Sivu-aineen tutkielman (20 op). Sivuaineopiskelijaa eivät koske opintojaksot 2131632 Maisterintutkinnon HOPS (venäjän kieli ja kulttuuri) (1 op) ja 2131604 Loppuessee (venäjän kieli ja kulttuuri) (2 op).
A. Pakolliset opinnot (pääaine 65 op, sivuaine 42 op)
2131601 Ammattisuuntautunut kielitaito (suullinen ja kirjallinen venäjän taito) (4 op)
2131635 Akateeminen kirjoittaminen venäjäksi (2 op)
2131630 Venäjän kieli nykyajassa (3 op)
2131631 Näkökulmia venäläiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan (3 op)
2131648 Maisteriseminaari (7 op) = sisältää seuraavat entisen opetussuunnitelman opintojaksot: 2131636 Tutkielmantekoa tukevat menetelmäopinnot 2–5 op + 2131606 Maisteriseminaari 5 op
2131932 Kielentutkimuksen menetelmät 1 (3 op)
Vain pääaineopiskelijalle:
2131632 Maisterintutkinnon HOPS (venäjän kieli ja kulttuuri) (1 op)
2131604 Loppuessee (venäjän kieli ja kulttuuri) (2 op)
2131607 Pro gradu -tutkielma (venäjän kieli ja kulttuuri) (40 op)
Kypsyysnäyte (0 op)
2110032 Kypsyysnäyte suomeksi (FM)
2110034 Kypsyysnäyte ruotsiksi (FM)
2110036 Kypsyysnäyte vieraalla kielellä (FM)
Vain sivuaineopiskelijalle:
2131609 Sivuaineen tutkielma (venäjän kieli ja kulttuuri) (20 op)
B. Valinnaiset opinnot (vähintään 15 op)
B1. Kieli
2131637 Venäjän verbioppi (3–5 op)
2131638 Venäjän leksikologia (3–5 op)
2131639 Venäjän syntaksi (3–5 op)
2131612 Venäjän sananmuodostus (3)
2131640 Venäjän tyylioppi (3–5 op)
2131616b Sosiolingvistiikka (venäjä) (2 op)
2131641 Venäjän media ja diskurssit (3–5 op)
2131642 Venäjän kielen ja kirjakielen historia (3–5 op)
2131820 Venäjän kielen idiomatiikka (3 op)
B2. Kirjallisuus ja kulttuuri
2131643 Romantiikasta realismiin (venäjä) (3–5 op)
2131644 Venäläinen modernismi (3–5 op)
2131645 Venäläinen lastenkirjallisuus (3–5 op)
2131622 Venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin erityiskysymyksiä (2–5 op)
2131646 Venäjän kieli ja kulttuuri (3–5 op)
B3. Kielen oppiminen ja opettaminen
2110014 Kielten ja kulttuurien kohtaaminen kielten opetuksessa (3–5 op)
2131647 Venäjä vieraana kielenä ja kieltenopetus (3-5 op)
2131625 Luokkahuonevenäjä (2–3 op)
B4. Muut
2131634 Tutkielmaa tukevia opintoja (venäjän kieli ja kulttuuri) (3–10 op)
2131627 Ammattialan erikoistekstit (venäjän kieli ja kulttuuri) (2–3 op)
Valinnaisiin opintojaksoihin voi sisällyttää myös muiden oppiaineiden kieli-, kirjallisuus- tai kulttuuritieteellisiä opintoja, vieraskielisten maisteriohjelmien opintojaksoja tai ulkomailla suoritettuja opintoja, joiden korvaavuudesta on sovittava etukäteen pro gradu -työtä ohjaavan professorin kanssa. Esimerkiksi:
2119026 Johdanto kielikontaktitutkimukseen (3–5 op)
2119006 Kielipolitiikka (5 op)
2119007 Variaatiotutkimuksen metodit ja korpustyökalut (3 op)
2119008 Näkökulmia Euroopan kielipolitiikkaan (3 op)
2121708 Uhanalaiset kielet ja kielten elvyttäminen (3 op)

2131800 VENÄJÄN KIELEN JA KÄÄNTÄMISEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (80 op)
2131800s VENÄJÄN KIELEN JA KÄÄNTÄMISEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (SIVUAINE) (60 op)

A. Pakolliset opinnot (75 op, sivuaine 55 op)
Sivuaineopiskelija suorittaa Pro gradu -tutkielman ja Kypsyysnäytteen asemasta Sivuaineen tutkielman (20 op).
Pakolliset kielikohtaiset opinnot (pääaineessa 65 op, sivuaineessa 45 op)
2131833 Kääntäminen äidinkieleen (venäjä/suomi) (5 op)
2131834 Kääntäminen vieraaseen kieleen (venäjä/suomi) (5 op)
2131835 Tulkin viestintätaidot (2 op)
2131803 Käännösseminaari I (venäjä/suomi) (5 op)
2131804 Lopputentti (venäjän kieli ja kääntäminen) (3 op)
2131805 Maisteriseminaari (venäjän kieli ja kääntäminen) (5 op)
Käännöstieteen yhteiset pakolliset opinnot (10 op)
2133326 Työelämätaidot (käännöstiede) (5 op)
2133327 Terminologia ja sanastotyö (5 op)
Vain pääaineopiskelijalle:
2131806 Pro gradu -tutkielma (venäjän kieli ja kääntäminen) (40 op)
Kypsyysnäyte (0 op)
2110032 Kypsyysnäyte suomeksi (FM)
2110034 Kypsyysnäyte ruotsiksi (FM)
2110036 Kypsyysnäyte vieraalla kielellä (FM)
Vain sivuaineopiskelijalle:
2131808 Sivuaineen tutkielma (venäjän kieli ja kääntäminen) (20 op)
B. Valinnaiset opinnot (vähintään 5 op)
Valinnaisiin opintoihin hyväksytään myös käännöstieteen erikoistumisopintojen opintojaksoja sekä MDP in Linguistic Data Sciences -maisteriohjelman opintojaksoja.
2131809 Tutkielmaa tukevia opintoja (venäjän kieli ja kääntäminen) (3–5 op)
2131635 Akateeminen kirjoittaminen (2 op)
2131823–2131827 Ammattiprojektit I–V (venäjä–suomi) (3 op)
2131828–2131832 Ammattiprojektit I–V (suomi–venäjä) (3 op)
2131816 Käännösseminaari II (venäjä/suomi) (5 op)
2131817 Mediakääntäminen (venäjän kieli ja kääntäminen) (3 op)
2131612 Venäjän sananmuodostus (3 op)
2131819 Ulkomaanharjoittelu (Venäjä) (3 op)
2131820 Venäjän kielen idiomatiikka (3 op)
2131640 Venäjän tyylioppi (3–5)
2131638 Venäjän leksikologia A (3–5 op)
2131836 Kaunokirjallisuuden kääntäminen, suomi-venäjä (2–3 op)
2133335 Yleisten asiakirjojen kääntäminen, venäjä–suomi (3 op)
2133336 Yleisten asiakirjojen kääntäminen, suomi–venäjä (3 op)
C. Auktorisoitu kääntäminen (6 op)
2133330 Auktorisoitu kääntäminen, ylikielinen osuus (3 op)
2133333 Auktorisoitu kääntäminen venäjä–suomi (3 op)
2133334 Auktorisoitu kääntäminen suomi–venäjä (3 op)

Opintoneuvonta

Larisa Leisiö
professori
larisa.leisio at uef.fi
Agora, huone 242

Marja Sorvari
apulaisprofessori
marja.sorvari at uef.fi
Agora, huone 145

Opintokokonaisuudet

Riikka Myllys
amanuenssi
riikka.myllys at uef.fi
Agora, huone 143

TIEDOTUS

Seuraa venäjän opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.