Oppaan Ruotsin kieli, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu. 

RUOTSIN KIELI 2020-2021

Pääaineopiskelijan opas

Ruotsin kielen oppiaineessa koulutetaan kielen asiantuntijoita työelämän eri aloille. Kielen asiantuntijan taitoihin kuuluu hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito, teoreettiset tiedot kielestä, kyky analysoida kielen rakennetta ja käyttöä, taito käyttää alan kirjallisuutta sekä tieteellisen tutkimuksen perustaidot. Lisäksi ruotsin kielen asiantuntijan taitoihin kuuluu tuntemus ruotsalaisesta kielialueesta ja kielialueen kulttuurista ja historiasta.

Oppiaineessa annettava opetus perustuu opetussuunnitelmaan. Siinä kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskeltavat asiasisällöt, opiskelutavat ja opintosuoritusten arviointi. Opintojaksojen tarjonta kattaa useimmat alueet, jotka ovat tyypillisiä ruotsin oppiaineille yliopistoissa.

Sivuaineoikeus

Ruotsin kielen sivuaineoikeutta on haettava sivuaineen valintakokeessa tai aiempien ruotsin kielen yliopisto-opintojen perusteella.

HOPS-ohjaus

Opintojen ensimmäisen vuoden syksyllä laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) kandidaatintutkintoa varten. Perusopintojen HOPS-ohjaaja haastattelee uudet opiskelijat ja neuvoo opintosuunnitelmien valmistelussa sekä tarkistaa ne. HOPSien toteutumista ja muutoksia seurataan, ja aineopinnoissa käydään opinto-ohjauskeskustelu aineopintojen HOPS-ohjaajan kanssa sekä suunnitellaan maisterintutkinnon rakennetta. Kandidaatintutkinnon loppuvaiheessa tai maisterintutkinnon opintojen alussa laaditaan uusi HOPS FM-tutkintoa varten syventävien opintojen HOPS-ohjaajalle.

Kieli- ja viestintäopinnot

Ruotsin kielen opiskelijoiden opintoihin kuuluvat pakollisina myös kieli- ja viestintäopinnot. Kieli- ja viestintäopinnot järjestää Itä-Suomen yliopiston kielikeskus. Suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneilla opiskelijoilla HuK-tutkintoon kuuluu kieli- ja viestintäopintoja 14 op. Nämä koostuvat vieraan kielen (5 op), II kotimaisen kielen (4 op) ja äidinkielen (5 op) opinnoista. Opiskelijan, jonka koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, on haettava osastonjohtajalta päätöstä häneltä vaadittavista kieli- ja viestintäopinnoista.

TUTKINTOJEN (HuK ja FM) OSAAMISTAVOITTEET

Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK):

Suoritettuaan humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon pääaineenaan ruotsin kieli opiskelija on oppinut tarkastelemaan ruotsin kieltä rakenteen, kehityksen ja kulttuurin kannalta. Hän on tutustunut ruotsinkieliseen kirjallisuuteen. Hänellä on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet (sisältöosaaminen kuvataan tarkemmin perus- ja aineopintojen yhteydessä):

Tieteelliset valmiudet

 • Tuntee kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksen suuntauksia
 • Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida ohjatusti suppeahkon tieteellisen tutkimuksen
 • On tietoinen tutkimuksen eettisistä periaatteista ja osaa noudattaa niitä
 • Hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
 • Osaa toimia tieteellisessä ympäristössä sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä
 • Hallitsee akateemisen ja tieteellisen viestinnän periaatteet
 • Omaa perusvalmiudet maisterintutkintoon tarvittavan tieteellisen tutkimuksen tekemiseen

Ammatilliset taidot

 • Ymmärtää opettajan, kielen asiantuntijan ja/tai kääntäjän työn sisällön ja vaatimukset
 • Ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksen opettajan, kieliasiantuntijan ja/tai kääntäjän työssä ja panostaa oman kielitaidon kartuttamiseen
 • Omaa valmiudet havainnoida ruotsin kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta
 • Ymmärtää teoreettisen(kin) tiedon merkityksen omassa työssään
 • Omaa valmiudet kehittää omaa asiantuntijuuttaan ja suunnitella/kehittää omia työtehtäviään ja prosessejaan
 • Osaa tehdä yhteistyötä ryhmässä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi
 • Osaa hakea ratkaisuja vaikeampiinkin ongelmiin pitkäjänteisesti yksin ja yhdessä
 • Ymmärtää sivuaineiden merkityksen ammatillisessa valmiudessa

Filosofian maisteri (FM):

Suoritettuaan filosofian maisterin tutkinnon pääaineenaan ruotsin kieli opiskelija on oppinut tarkastelemaan kieltä laaja-alaisesti kielen rakenteen ja kulttuurin kannalta. Hän omaa seuraavat tieteelliset ja ammatilliset valmiudet/taidot (sisältöosaaminen kuvataan tarkemmin syventävien opintojen yhteydessä):

Tieteelliset valmiudet

 • On perehtynyt tutkielmassaan lähemmin johonkin valitsemaansa kielentutkimuksen alueeseen
 • Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida laajahkon tieteellisen tutkimuksen
 • Tuntee alansa tutkimuseettiset periaatteet ja osaa noudattaa niitä työssään
 • Hallitsee tutkimusalansa tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet
 • Omaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen omalla alallaan

Ammatilliset valmiudet

 • Hallitsee opettajan, asiantuntijan tai kääntäjän työssä vaadittavat taidot
 • Osaa havainnoida ja arvioida kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta
 • Osaa arvioida tieteenalansa tietoa ammatillisessa mielessä
 • Seuraa oman alansa kehityssuuntia ja ajankohtaista keskustelua sekä osaa yhdistää nämä työelämän vaatimuksiin
 • Omaa hyvät yhteistyötaidot ja toimisen ryhmässä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi
 • Osaa hakea ratkaisuja vaikeampiinkin ongelmiin pitkäjänteisesti
 • Osaa hyödyntää sivuaineen tiedot ja taidot ammatillisessa osaamisessaan

Uusien opiskelijoiden ohjaus

Elna Hänninen
yliopisto-opettaja
elna.hanninen at uef.fi
Agora-rakennus, 2. kerros, huone 244

Toisen opintovuoden ohjaus

Satu Pirhonen
yliopisto-opettaja
satu.pirhonen at uef.fi
Agora-rakennus, 2. kerros, huone 255

Kolmannen opiskeluvuoden ohjaus

Melina Bister
yliopistonlehtori
melina.bister at uef.fi
Agora-rakennus, 2. kerros, huone 247

Maisterivaiheen opiskelijoiden ohjaus

Jaana Kolu
apulaisprofessori
jaana.kolu at uef.fi
Agora-rakennus, 2. kerros

Vanhojen opiskelijoiden opintoselvitykset ja opintokokonaisuudet

Riikka Myllys
amanuenssi
riikka.myllys at uef.fi
Agora-rakennus, 1. kerros, huone 143

TIEDOTUS

Seuraa ruotsin opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.