Oppaan Englannin kieli, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu. 

Englannin kieli 2020-21

HOPE-opettajat
- 1. vuosi: Minna Kujamäki, Lea Meriläinen, Heli Paulasto, Minna Ruokonen
- 2. vuosi: englannin kieli ja kääntäminen: Juha Leskinen, Juho Suokas; englannin kieli ja kulttuuri: Michael Pace-Sigge ja Anni Calcara (syksy) / Elina Siltanen (kevät)
- 3. vuosi: kandidaattiseminaarin opettajat, englannin kieli ja kääntäminen: Minna Kujamäki ja Minna Ruokonen sekä englannin kieli ja kulttuuri: Heli Paulasto ja Anni Calcara (syksy) / Pekka Kilpeläinen (kevät)

-Maisterivaiheen ohjaus: maisteriseminaareja opettavat professorit Riitta Jääskeläinen, Mikko Laitinen ja Jopi Nyman

Oppiaineen tarkemmat yhteystiedot löytyvät sivun alareunasta.

TIEDOTUS

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön (linkki avautuu uuteen välilehteen) sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.

AHOT - muualla suoritettujen opintojen korvaavuuksista päättäminen (hakemus sähköisesti Asiointipalvelun kautta):

-englannin kieli ja kulttuuri: professori Mikko Laitinen

-englannin kieli ja kääntäminen: professori Riitta Jääskeläinen

Kuvaus

Englannin kielen opinnot aloitetaan perusopinnoilla, joihin sisältyy kielitaitoa ja viestinnällisiä valmiuksia kehittäviä opintoja, kielitieteellisiä opintoja sekä kielialueen kirjallisuuden ja kulttuurin opintoja. Perusopinnot ovat kaikille yhteiset, ja ne antavat perustiedot ja –taidot sekä johdattavat opiskelijat myöhemmin lähemmin tarkasteltaviin erityiskysymyksiin. Englannin kielen ja kääntämisen oppiaineen kanssa yhdessä toteutettavien perusopintojen valitaan opintopolku (”pääaine”), englannin kieli ja kulttuuri (joka antaa opettajan kelpoisuuden) tai englannin kieli ja kääntäminen.

Englannin kielen ja kääntämisen opintoihin on haku, jossa menetellään seuraavasti. Valinta tapahtuu ensimmäisen opintovuoden keväällä ja englannin kielen ja kääntämisen opinto-oikeuden saamisen edellytyksenä ovat loppuun suoritetut englannin kielen perusopinnot, joiden opintomenestyksen perusteella enintään 25 opiskelijaa valitaan suorittamaan englannin kielen ja kääntämisen opintoja.

Valintaperusteet ja käytännöt on kuvattu lähemmin filosofisen tiedekunnan sivuaineoppaassa Kamussa. (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

2130340 Englannin kielen perusopinnot 30 op
A.Tieteelliset ja ammatilliset kieli- ja viestintäopinnot (8 op)
2130341 Ääntäminen (1 op)
2130342 Tieteellinen ja ammatillinen suullinen viestintä (2 op)
2130343 Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen (3 op)
2130344 Akateeminen esseekirjoittaminen (2 op)
B.Kielentuntemus ja kielitiede (5 op)
2130345 Nykyenglannin rakenteet ja äänteet (5 op)
C.Kirjallisuusopinnot (5 op)
2130346 Englanninkielinen kirjallisuus: kulttuurit ja kontekstit (5 op)
D.Kulttuuriset kontekstit ja kompetenssit (7 op)
2130347 Amerikkatietous (2,5 op)
2130348 Britanniatietous (2,5 op)
2130349 Kulttuurienvälinen viestintä (2 op)
E.Täydentävä moduuli (5 op). Opiskelija suorittaa osana englannin kielen perusopintoja yhden seuraavista kursseista: 2122112 Kirjallisuuden peruskurssi (5 op), 2131934 Kielitieteen peruskurssi (5 op) tai 2133209 Monikielinen viestintä (5 op).

Katso pääaineesi mukainen ohjeistus alempaa tältä sivulta:
-englannin kieli ja kulttuuri
-englannin kieli ja kääntäminen

ENGLANNIN KIELI JA KULTTUURI

Itä-Suomen yliopiston Englannin kielen ja kulttuurin oppiaineen tutkimus ja opetus tarkastelee monipuolisesti englanninkielistä maailmaa ja sen kulttuureita. Oppiaineen tutkimukselle ja opetukselle keskeistä on sekä englannin kielen tutkimus sekä englanninkielisen kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimus. Kielitieteellisen tutkimuksen keskeisiä aloja ovat nykyenglannin rakenne, alueellinen ja sosiaalinen variaatio, kielikontaktit sekä toisen kielen oppiminen. Kirjallisuus- ja kulttuuritieteellisen tutkimuksen keskeisiä aloja ovat etninen ja jälkikoloniaalinen kirjallisuus, nykykirjallisuus sekä populaarikirjallisuus- ja kulttuuri.

Opetus on osa kielten kandidaattiohjelmaa, joka tarjoaa laaja-alaisen näkökulman kieliaineisiin ja niiden rooliin tieteessä, yhteiskunnassa ja työelämässä. Pääainekoulutuksen erityisenä tavoitteena on perehdyttää opiskelija syvällisesti englannin kieleen ja englanninkieliseen kulttuuriin sekä opettaa häntä etsimään, analysoimaan ja soveltamaan näihin liittyvää tietoa joko kielen opettajana tai muussa kieliasiantuntemusta vaativassa tehtävässä. Opinnot tukevat näiden valmiuksien saavuttamista kehittäen viestinnällisiä ja vuorovaikutustaitoja, antaen monipuolista tietoa kielen rakenteesta, käytöstä ja oppimisesta sekä englanninkielisten maiden kirjallisista ja kulttuurisista ilmiöistä. Oppiaineen opetuskielenä on englanti, mutta joitakin opintojaksoja toteutetaan yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa.

Englannin kielen ja kulttuurin opetusohjelmaan sisältyy kielitaitoa ja viestinnällisiä valmiuksia kehittäviä opintoja, kielitieteellisiä opintoja sekä kielialueen kirjallisuuden ja kulttuurin opintoja. Perusopinnot toteutetaan yhdessä Englannin kielen ja kääntämisen oppiaineen kanssa. Niiden jälkeen valitaan pääaine. Perusopinnot ovat kaikille yhteiset, ja ne antavat perustiedot ja –taidot sekä tutustuttavat opiskelijat erityiskysymyksiin. Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnoissa pääaineopiskelija valitsee erikoistumisalansa (kielen- tai kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimus) ja kehittää tuntemustaan siitä. Syventävät opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti ja syvällisesti kielen- ja kulttuurintutkimuksen eri osa-alueisiin. Syventävissä opinnoissa tarjottavat kurssit edustavat teemoiltaan pääosin tutkimuksellisia vahvuusalueita. Kielentutkimuksen alalla näitä ovat kieli ja yhteiskunta, kieli ja mieli, kieli ja digitaalisuus sekä kieli ja koulu ja kirjallisuudentutkimuksessa jälkikoloniaaliset ja etniset kirjallisuudet, nykykirjallisuus sekä kulttuurintutkimukselliset näkökulmat kirjallisuuteen.

Opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa myös ulkomailla suoritettuja opintoja. Esimerkiksi kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritetut kurssit voidaan sisällyttää osaksi kandidaatin tai maisterin tutkintoa. Ulkomaisten kurssien korvaavuudesta on kuitenkin aina neuvoteltava ja niistä on hyvä sopia erikseen oppiaineen henkilökunnan kanssa ennen vaihtoon lähtöä.

Opiskelija voi myös sisällyttää syventävien opintojen valinnaisiin opintojaksoihin yksittäisiä yleisen kielitieteen, tiedekunnan kielitieteellisten maisteriohjelmien, tai kielen ja kääntämisen pääaineen valinnaisia kursseja, mikäli ne ovat relevantteja opiskelijan muiden opintojen kannalta. Kurssien soveltuvuudesta on neuvoteltava etukäteen oppiaineen professorin kanssa.

Oppaassa on lueteltu myös opetussuunnitelmaan kuuluvia valinnaisia syventäviä opintoja, joista ei ole opetusta tänä vuonna. Tästä on maininta kyseessä olevien kurssikuvausten lisätiedoissa. Samoin osaa tänä vuonna järjestettävistä valinnaiskursseista ei järjestetä ensi vuonna. Joitakin opintojaksoja on mahdollista suorittaa itseopiskeluna: kirjatenttinä, esseenä tai verkkokurssina. Tämä mahdollisuus ilmoitetaan opintojaksokuvauksessa.

Joitakin muutoksia tietoihin todennäköisesti tulee tämän Opinto-oppaan ja siihen liittyvän Opetusohjelman ilmestymisen jälkeen. Muuttuneet tiedot päivitetään WebOodiin.

Englannin kielen ja kulttuurin opinnot koostuvat opintokokonaisuuksista, jotka jakautuvat alla lueteltuihin osa-alueisiin. Englannin kieli ja kulttuuri on toisena pääaineena oppiaineessa englannin kieli. Molemmilla englannin pääaineilla on aineopinnoista lähtien omat opintokokonaisuutensa, vaikka niihin on sisällytetty joitakin yhteisiä opintojaksoja. Perusopinnot ovat molemmille yhteiset.

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat yleiset akateemiset valmiudet

Tutkinto suoritetaan laaja-alaisessa kielten kandidaattiohjelmassa, jolla on yhteisiä ja kaikille pakollisia opintojaksoja:

Nämä kurssit suoritetaan ensimmäisen opintovuoden aikana. Kursseista yksi sisällytetään pääaineen perusopintoihin ja toinen sivuaineen (mikäli kieliaine) perusopintoihin.

Opinnoissa olennaista ovat tieteellisen työskentelyn vaatimien valmiuksien hallinta sekä yleisten akateemisten valmiuksien (kuten ryhmätyötaidot, kieli- ja viestintätaidot, uuden tiedon hakutaidot sekä tietotekniset taidot) hallinta. Osana näitä opintoja pääaineopiskelijat suorittavat pakollisena opintojaksot

Tiedonhaun ja kirjaston käytön perusteet sisältyvät Johdatus akateemisiin opintoihin -opintojaksoon sisältyvään Kirjastostarttiin. Lisäksi viimeistään kandidaattiseminaarin aikana suoritetaan aineopintoihin kuuluva kurssi 8020080 Englannin kielen tiedonhaku (1 op). Kurssi on tarkoitettu englannin kielen 2.-3. vuoden opiskelijoille ja siihen kuuluu aloitusluento ja verkkokurssi. Se järjestetään yleensä 1. periodin aikana.

HOPS-ohjaus:

Maisterin tutkintoon kuuluvat yleiset akateemiset valmiudet

Kieli- ja viestintäopinnot

Englannin kielen opiskelijoiden opinto-ohjelmaan kuuluvat myös pakolliset kieli- ja viestintäkurssit, joista vastaa kielikeskus. HuK-tutkintoon tulee suorittaa kieli- ja viestintäopintoja 14 op. Nämä koostuvat vieraan kielen (5 op), II kotimaisen (4 op) ja suomen kielen (5 op) opinnoista.

Englannin pääaineopiskelijat voivat hakea Kielikeskukselta merkintää vieraan kielen taidosta 8015132 Vieras kieli (englanti) (5 op) saatuaan ensin englannin perusopintokokonaisuuden suoritusmerkinnän opintorekisteriin.

Opiskelijan tulee suorittaa opintojakso 8012025 Ruotsia vieraiden kielten ja käännöstieteen opiskelijoille tai 8010202 Ruotsin monimuotokurssi (4 op). Ruotsia sivuaineenaan opiskeleva voi hakea kielikeskukselta merkintää II kotimaisen kielen taidosta suorittamiensa ruotsin perusopintojen (arvosanaksi tutkintotodistukseen tulee TT=tyydyttävät tiedot) tai aineopintojen (arvosana HT=hyvät tiedot) perusteella. Jos ruotsin kielen akateeminen ja ammatillinen taito on jo hyvin hallussa, voi II kotimaisen kielen taidon osoittaa myös AHOT-näyttökokeessa (ks. tarkemmin Kielikeskuksen sivuilta).

Opiskelijan tulee suorittaa suomen kielestä kurssit 8011001 Puheviestintää humanististen tieteiden opiskelijoille tai 8010150 Puheviestinnän monimuotokurssi (2 op) ja 8011002 Kirjoitusviestintää humanististen tieteiden opiskelijoille tai 8010104 Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi (3 op).

Kieli- ja viestintäopinnot järjestää Kielikeskus. (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

AHOT-käytännöt (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen)

Ulkomailla suoritettujen vaihto-opintojen korvaamisesta Englannin kielen ja kulttuurin opintojen osalta vastaa professori Mikko Laitinen.

AHOT-menettely käynnistyy aina opiskelijan omasta aloitteesta.

 

Sivuaineen opinto-oikeus

Sivuaineen opinto-oikeutta on haettava sivuaineen valintakokeessa. Valintaperusteet ja käytännöt on kuvattu lähemmin filosofisen tiedekunnan sivuaineoppaassa Kamussa.

Opintokokonaisuuksien vienti rekisteriin

Opiskelijoita suositellaan hyväksyttämään opintokokonaisuutensa opintorekisteriin sitä mukaa kun ne valmistuvat, ellei hyväksymistä jostain syystä (esim. arvosanan korottaminen) ole tarpeen lykätä. Tämä koskee erityisesti perus- ja aineopintoja. Opintokokonaisuuksien sulkemista haetaan sähköpostitse tai toimittamalla opintorekisteriote, johon on merkitty opintokokonaisuuteen tarkoitetut opintojaksot. Kokonaisuuden sulkemisesta ilmoitetaan amanuenssi Risto Helénille, joka laskee opintokokonaisuuden arvosanan ja hoitaa asian eteenpäin. Muista ilmoittaa myös nimesi ja opiskelijanumerosi. Lisätietoja opintokokonaisuuksien sulkemisesta humanistisen osaston opintoyhteisössä. (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Ohjeita pääaineen vaihtamisesta

Pääaineen vaihtamista on haettava dekaanilta. Ks. siirtohaun perusteet UEFin Hae Yliopistoon -sivuilta. (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Aineopintojen aikana tai jälkeen kielen ja kulttuurin pääaineeseen kielen ja kääntämisen pääaineesta vaihtavalta edellytetään vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskelevilta seuraavat opinnot: perusopintojen suuntautumisvaihtoehtokohtaiset opinnot (10 op) sekä seuraavat aineopintojen kurssit: Englannin kielen historia, Englanti maailmankielenä, Englanninkielinen kertomakirjallisuus 2 ja 3 sekä kurssi Shakespeare kulttuurisena ikonina tai sen vaihtoehtona kurssi Englanninkielinen runous, tai näitä vastaavat uudet kurssit. Syventävät opinnot suoritetaan pääaineen vaatimusten mukaisesti. Uusien tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat suorittavat aine- ja syventävät opinnot uuden pääaineen vaatimusten mukaan.

Muut opinnot

HuK ja FM -tutkintoihin täytyy pakollisten opintojen lisäksi tarvittaessa sisällyttää muita vapaavalintaisia opintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy. Nämä opinnot voivat olla minkä tahansa muun yliopistossa opetettavan aineen kursseja, kielikeskuksen tarjoamia kursseja tai työharjoittelu.

Lisäksi opiskelija voi saada akateemisen rehtorin päätöksen mukaisesti opintopisteitä myös luottamustoimista yliopistolla joko ainejärjestössä tai hallintoelimissä. Näistä vastaa filosofinen tiedekunta. Suoritukset sisällytetään tutkintoon kuuluviksi vapaavalintaisiksi opinnoiksi tai sen ulkopuolelle ylimääräisiksi opinnoiksi.

Opintokokonaisuudet, englannin kieli ja kulttuuri

2130440 Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot 40 op
A. Kielitaito-opinnot 2 (5 op)
2130441 Tieteellinen kirjoittaminen englanniksi 5 op
B. Kielitieteelliset opinnot 2 (9 op)
2130442 Nykyenglannin rakenteet 2 3 op
2130443 Muuttuva englanti 3 op
2130444 Englanti maailmankielenä 3 op
C. Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot 2 (11 op)
2130445 1800-luvun realismi: Rotu, luokka, ja sukupuoli 4 op
2130446 1900-ja 2000-lukujen kirjallisuus 4 op
2130447 Shakespeare kulttuurisena ikonina 3 op
D. Valinnaiset opinnot (5 op)
2130448 Kieli- ja kansainvälistymisharjoittelu 5 op
tai
Vapaavalintaisia opintoja (5 op) englannin kielen ja kulttuurin syventävien opintojen kurssitarjonnasta
E. Johdatus tieteelliseen tutkimukseen (10 op) – vain pääaineopiskelijoille
Opiskelija valitsee joko kirjallisuuden tai kielen tutkimuksen kandidaattiseminaarin ja siihen liittyvän kandidaatintutkielman.
2130420 Kandidaattiseminaari: englanninkielinen kirjallisuus 3 op
2130413 Kandidaatintutkielma: englanninkielinen kirjallisuus 6 op
2130421 Kandidaattiseminaari: englannin kielen tutkimus 3 op
2130415 Kandidaatintutkielma: englannin kielen tutkimus 6 op
8020080 Englannin kielen tiedonhaku 1 op
Yksi seuraavista opettajan ohjeiden mukaisesti:
2110031 Kypsyysnäyte (HuK) 0 op
2110033 Kypsyysnäyte ruotsiksi (HuK)
2110035 Kypsyysnäyte vieraalla kielellä (HuK)

2130500 Englannin kielen ja kulttuurin syventävät opinnot (80 op)
A.Pakolliset opinnot 15 op
A.1. Tutkimukselliset opinnot: 15 op
2130553 Seminaari: englanninkielinen kirjallisuus 10 op
2130502 Metodologia: kirjallisuus- ja kulttuuriteoria 5 op
TAI
2130554 Seminaari: kielen tutkimus 10 op
Metodologia: kielentutkimuksen metodologiaa 5 op
Opiskelijat valitsevat vähintään 5op:n verran metodiopintoja seuraavista:
2131932 Kielentutkimuksen menetelmät 1 (3 op)
2132042 Johdanto tilastolliseen analyysiin (2-5 op)
2132053 Tekstikorpukset 2 op
A.2. Tutkielmaopinnot: 40 op
2130505 Pro gradu -tutkielma 40 op
2110032 Kypsyysnäyte suomeksi (FM) 0 op
2110034 Kypsyysnäyte ruotsiksi (FM) 0 op
2110036 Kypsyysnäyte vieraalla kielellä (FM) 0 op
B. Valinnaiset kurssit (25 op)
Valinnaisia kursseja suoritetaan 25 op, ja niiden tarjonta vaihtelee lukuvuosittain. Valinnaisia kursseja tarjotaan oppiaineen opetuksen ja tutkimuksen vahvuusalueilta. Kielitieteessä keskeiset teemat ovat i) kieli ja yhteiskunta, ii) kieli ja mieli, iii) kieli ja digitaalisuus ja iv) kieli ja koulu; kirjallisuuden ja kulttuurin alalla keskeisiä ovat i) jälkikoloniaalinen ja etninen kirjallisuus, ii) nykykirjallisuus, iii) kirjallisuus ja kulttuurintutkimus sekä iv) kirjalliset virtaukset ja lajit. (Huom! Katso valinnaisten kurssien lista "Tutkintorakenteet"-välilehdeltä.)

ENGLANNIN KIELI JA KÄÄNTÄMINEN

Koulutuksen tehtävä
Englannin kielen ja kääntämisen opinnot tarjoavat erinomaiset kielten- ja kulttuurienvälisen viestinnän teoreettiset ja käytännölliset asiantuntijavalmiudet kieliparissa englanti-suomi. Opinnoissa perehdytään monipuolisesti monikieliseen ja kulttuurienväliseen viestintään sekä käännöstieteelliseen tutkimukseen. Englannin kielen ja englanninkielisten kulttuurien lisäksi koulutus kehittää suomen kielen asiantuntemusta sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon osalta niin, että opiskelijat oppivat suhteuttamaan englannin ja suomen kielten ja kulttuurien välisiä ilmiöitä toisiinsa. Koulutus antaa valmiudet erilaisiin monikielisen viestinnän asiantuntijatehtäviin sekä tieteelliseen jatkokoulutukseen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä käännöstieteen, muiden kieliaineiden ja humanististen tieteiden kanssa.

Koulutuksen tieteelliset ja ammatilliset tavoitteet
Kielten koulutusohjelmasta valmistunut humanististen tieteiden kandidaatti pääaineenaan englannin kieli ja kääntäminen, sivuaineinaan suomen kieli ja kääntäminen (15 op) ja käännöstiede (15 op), on hankkinut kielten- ja kulttuurienvälisen viestinnän teoreettiset ja käytännölliset valmiudet kieliparissa englanti-suomi. Hän on oppinut tarkastelemaan englannin kieltä ja kääntämistä sekä käännöstiedettä monitieteisenä tutkimusalana sekä osaa tarkastella monikielistä ja kulttuurienvälistä viestintää asiantuntija-ammattina. Hän tuntee englannin kielen rakenteen pääpiirteet ja on tutustunut englanninkieliseen kirjallisuuteen sekä englanninkielisiin kulttuureihin. Hän osaa tarkastella englanninkielisten maiden ilmiöitä suhteessa niiden yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen taustaan sekä suomenkieliseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Hän osaa analysoida suomenkielisten tekstien rakennetta, tyyliä ja kieltä tekstintutkimuksen käsittein huomioiden myös kielen- ja tekstinhuollon näkökulman. Hän osaa soveltaa näitä tietoja tekstien tulkinnassa ja tuottamisessa ja hallitsee monikielisen viestinnän, kuten kääntämisen ja tulkkauksen, perusteet ja niiden vaatimat tiedonhakutaidot.

Opiskelijalla on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet ja taidot:

i) Tieteelliset valmiudet
• Tuntee käännöstieteellisen tutkimuksen suuntauksia ja menetelmiä
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida pienimuotoisen tieteellisen tutkimuksen
• Hallitsee tiedonhankinnan perusperiaatteet ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
• Tuntee tutkimuksen tekemiseen liittyvät keskeiset eettiset kysymykset ja periaatteet
• Osaa tutkimusalansa tieteellisen viestinnän keskeiset periaatteet

ii) Ammatilliset taidot
• Tunnistaa teoreettisen tiedon roolin kääntäjän, tulkin tai muun kulttuurien välisen viestinnän asiantuntijatehtävissä
• Hallitsee käännösviestinnän tekstianalyysin keskeiset periaatteet
• Kykenee analysoimaan toimeksiannon ja valmistautumaan siihen ammattimaisesti
• Pystyy suunnittelemaan ja tuottamaan toimeksiannon ja kielellisten konventioiden mukaisia tekstejä sekä suomeksi että englanniksi
• Tunnistaa oman kehittyvän asiantuntijuutensa peruselementit ja on valmis kehittämään niitä myös itsenäisesti
• Osaa käyttää alan keskeisiä työvälineitä (yksi- ja kaksikieliset sanakirjat, käännösteknologia)
• Tuntee kääntäjien ja tulkkien yhteiskunnallisen merkityksen
• Osaa toimia ryhmän jäsenenä ja projekteissa

Filosofian maisteri pääaineenaan englannin kieli ja kääntäminen on perehtynyt monipuolisesti alansa tutkimukseen ja ammattikäytänteisiin. Hän on omaksunut monikielisen viestinnän asiantuntijoilta vaadittavat kompetenssit syvällisesti ja kykenee oppimiensa tietojen ja taitojen pohjalta toimeksiantojensa teoreettiseen ja kriittiseen tarkasteluun sekä ammattimaiseen ja luovaan toteuttamiseen. Hän kykenee analysoimaan omaan alaansa liittyviä ilmiöitä kriittisesti, toimimaan asiantuntijaryhmissä sekä oman alansa ja ammattikuntansa kehittäjänä.

i) Tieteelliset valmiudet
• Tuntee käännöstieteen keskeiset tutkimussuuntaukset ja -menetelmät ja on perehtynyt syvällisesti johonkin erityisalueeseen ja sen tutkimusperinteeseen
• Osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja raportoida tieteellisen tutkimuksen sekä valita tutkimuskysymyksensä vaatimat lähestymistavat ja menetelmät
• On perehtynyt alansa tutkimuseettisiin periaatteisiin ja osaa soveltaa niitä tutkimuksenteossa
• Hallitsee tutkimusalansa tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet
• Omaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen omalla alallaan

ii) Ammatilliset taidot
• Osaa havainnoida ja arvioida kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta erilaisissa kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa sekä soveltaa tätä tietoa tekstien analyysissä ja tuottamisessa monikielisissä viestintätilanteissa
• Osaa arvioida tieteenalansa tietoa ammatillisesta näkökulmasta sekä yhdistää sen työelämään
• On omaksunut ammattikäytännön normit ja konventiot ja noudattaa niitä itselleen ja muulle ammattikunnalle vastuullisella tavalla
• Hallitsee ammattialan työvälineiden tehokkaan ja kriittisen käytön
• Kykenee soveltamaan teoreettista tietoa työtehtäviinsä liittyvässä ongelmanratkaisussa
• Tunnistaa omaan toimintaansa liittyvät yhteiskunnalliset ja yksilölliset vastuut ja oikeudet
• Tunnistaa oman asiantuntijuutensa piirteet ja pystyy kehittämään omaa asiantuntijuuttaan
• Hallitsee tehokkaan tiimi- ja projektityöskentelyn

Pää- ja sivuaineopiskelijoiden ohjaus

Pääaineopiskelijat osallistuvat ensimmäisenä opintovuotena opintojen ohjaukseen ja laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) kandidaatin tutkintoa varten. Ohjausta järjestetään yliopiston tasolla, humanistisen osaston sisällä sekä kandidaattiohjelmissa. Kandidaatintutkinnon aikana opiskelijat laativat oppimisportfolion, jossa opiskelija reflektoi ammatillisia tavoitteitaan ja osaamistaan.

Maisterivaiheessa pääaineopiskelija jatkaa itsenäisesti kandidaattivaiheessa aloitettua oppimisportfoliotyöskentelyä ja työstää omien tavoitteidensa mukaisen ammatillisen portfolion, jonka esittelee maisteriseminaarin yhteydessä tai muulla sovittavalla tavalla.

Yksittäisiä opintojaksoja koskevissa sisällöllisissä kysymyksissä auttaa opintojakson vastuuhenkilö. Opintokokonaisuutta koskevissa kysymyksissä auttavat humanistisen osaston amanuenssit.

Perus- ja aineopintoihin sekä kandidaatin tutkintoon liittyvästä ohjauksesta vastaavat yliopistonlehtorit/yliopisto-opettajat. Syventäviin opintoihin ja maisterin tutkintoon liittyvästä ohjauksesta vastaavat professorit.


Englannin kieli ja kääntäminen sivuaineena

Englannin kielen oppiaineeseen on sivuainehaku ja valintakoe. Opiskelijoiden määrä on rajoitettu.

Englannin kielen ja kääntämisen opintojen rakenne

Englannin kielen ja kääntämisen opinnot koostuvat perusopinnoista (30 opintopistettä), aineopinnoista (pääaineopiskelijat 40 opintopistettä, sivuaineopiskelijat 30 opintopistettä) ja syventävistä opinnoista (pääaineopiskelijat 85 opintopistettä, sivuaineopiskelijat 65 opintopistettä). Perusopinnot ovat yhteiset englannin ja kulttuurin sekä englannin kielen ja kääntämisen opiskelijoille, ja osa myöhemmistäkin opinnoista on yhteisiä. Lisäksi englannin kielen ja kääntämisen kandidaatintutkintoon kuuluu pakollisena suomen kielen ja kääntämisen sekä käännöstieteen opintoja.

Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain. Kaikkia opetussuunnitelmaan kuuluvia valinnaisia opintoja ei järjestetä joka vuosi. Joitakin näistä opintojaksoista on mahdollista suorittaa vaihtoehtoisin suoritustavoin (esim. verkkokurssina tai kirjatenttinä), mikäli opintojaksokuvauksessa niin mainitaan.

Opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa kieli- ja kansainvälisyysharjoittelun esimerkiksi opiskelemalla tai työskentelemällä ulkomailla. Kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritetut kurssit voidaan sisällyttää osaksi kandidaatin tai maisterin tutkintoa. Ulkomaisten kurssien korvaavuudesta on kuitenkin aina neuvoteltava ja sovittava erikseen oppiaineen henkilökunnan kanssa ennen vaihtoon lähtöä.

Syventävien opintojen valinnaisiin opintojaksoihin voi sisällyttää myös käännöstieteen tai kielitieteen teoreettisia ja menetelmäkursseja sekä yksittäisiä englannin kielen ja kulttuurin pääaineen valinnaisia kursseja, mikäli ne ovat tarkoituksenmukaisia opiskelijan muiden opintojen kannalta. Kurssien soveltuvuudesta on neuvoteltava etukäteen oppiaineen professorin kanssa.

Maisterintutkintoon voi sisällyttää työharjoittelun osana yleisiä työelämäorientaatio-opintoja, ks. opintojaksot 2110043 Asiantuntijuutta kehittävä työharjoittelu 10 op ja 2110021 Työelämään suuntaavat opinnot, 1-10 op.

Uusi opetussuunnitelma astui voimaan 1.8.2018. Jos olet suorittanut kokonaisuuksia jo pitkälle vanhojen tutkintovaatimusten mukaan ennen 1.8.2018, voit tehdä kokonaisuudet loppuun siirtymäajan kuluessa. Vastaavuustaulukko vanhan ja uuden opetussuunnitelman mukaisista kursseista löytyy humanistisen osaston opintoyhteisön Materiaalit -osiosta. (Linkki avautuu uuteen välilehteen.) Lisätietoja antavat amanuenssi ja HOPS-ohjauksesta vastaavat opettajat.

Opintokokonaisuudet, englannin kieli ja kääntäminen

2130720 Englannin kieli ja kääntäminen, aineopinnot 40 op
2130720s Englannin kieli ja kääntäminen, aineopinnot (sivuaine) 30 op
A. Kielitaito- ja kielitietousopinnot 8 op
2130441 Tieteellinen kirjoittaminen englanniksi 5 op
2130442 Nykyenglannin rakenteet 2 3 op
B. Kulttuuriopinnot 5 op
2130448 Kieli- ja kansainvälistymisharjoittelu 5 op
tai
2130718 Englanninkieliset kulttuurit ja yhteiskunnat -seminaari 5 op
tai
2130719 Lehdistö- ja mediaseminaari 5 op
C. Kääntämisen ja tulkkauksen opinnot 14 op
2130704 Tulkkauksen perusteet (englanti) 2 op
2130721 Käytännön käännösviestintä suomi–englanti–suomi 6 op
2130722 Ammattikielten kääntämisen perusteet englanti–suomi–englanti 6 op
D. Johdatus tieteelliseen tutkimukseen (13 op pääaineopiskelijoille, 3 op sivuaineopiskelijoille)
2130717 Johdatus käännöstieteen menetelmiin 3 op (pää- ja sivuaineopiskelijat)
Vain pääaineopiskelijat:
2130723 Kandidaattiseminaari (englannin kieli ja kääntäminen) 3 op
2130711 Kandidaatintutkielma (englannin kieli ja kääntäminen) 6 op
8020080 Englannin kielen tiedonhaku 1 op
2110031 Kypsyysnäyte (HuK) 0 op
2110033 Kypsyysnäyte ruotsiksi (HuK) 0 op
2110035 Kypsyysnäyte vieraalla kielellä (HuK) 0 op

2130830 Englannin kieli ja kääntäminen, syventävät opinnot 85 op
2130830s Englannin kieli ja kääntäminen, syventävät opinnot (sivuaine) 65 op
Pää- ja sivuaineopiskelijoille pakolliset opintojaksot ovat pääosin samat. Sekä pää- että sivuaineopiskelijat suorittavat pakollisia opintojaksoja yhteensä 31 opintopistettä ja valinnaisia vähintään 14 opintopistettä. Lisäksi pääaineopiskelijat laativat pro gradu -tutkielman (40 op) ja sivuaineopiskelijat sivuaineen tutkielman (20 op).
A. Teoreettiset ja menetelmäopinnot 8 op
Moduulista on suoritettava vähintään 8 op:n verran opintoja, jotka liittyvät pro gradu -tutkielman tai sivuaineen tutkielman aiheeseen. Moduuliin voi valita opintojaksoja seuraavista opintokokonaisuuksista ja moduuleista:
Käännöstieteen tutkimusalaopinnot
Tulkkauksen erikoistumisopinnot
Yleisen kielitieteen opinnot
MDP in Linguistic Sciences.
Opintojaksojen soveltuvuudesta on sovittava tutkielman ohjaajan kanssa. Esimerkiksi seuraavat opintojaksot ovat mahdollisia:
2130801 Tutkielmaa tukevia opintoja 3–6 op
2130823 Kääntäminen, kieli ja kognitio, 5 op
2130824 Seminaari: Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen, 5 op
2133327 Terminologia ja sanastotyö 5 op
2133328 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen 5 op
2133305–2133307 käännöstieteen erityiskysymyksiä I–III 2–5 op
2133339 Kääntämisen sosiologia 3 op
2133340 Kääntäminen kielikontaktina 3 op
2133517 Tulkkauksen tutkimus 5 op
2132019 Kielentutkimuksen menetelmät 2 op
2132042 Johdanto tilastolliseen analyysiin 2–5 op
2132053 Tekstikorpukset 2 op
2130556 Metaforat ja kuvakieli (5 op)
2130542 Kognitiivinen kielentutkimus (englannin kieli) 5 op
2130557 Digitaaliset sovellukset englannin tutkimuksessa 5 op
B. Ammatilliset opinnot, vähintään 18 op
Moduulista on suoritettava pakollisena työelämätaidot (käännöstiede) (5 op) ja reflektoiva loppuessee (3 op) sekä vähintään yksi käännösseminaari (5 op) ja yksi ammattikielten kääntämisen kurssi (5 op).
Pakolliset (18 op)
2133326 Työelämätaidot (käännöstiede) 5 op
2130806 Reflektoiva loppuessee (englannin kieli ja kääntäminen) 3 op
2130825 Käännösseminaari englanti–suomi 5 op
tai
2130826 Käännösseminaari suomi–englanti 5 op
2130827 Ammattikielten kääntäminen ja projektityöskentely englanti-suomi 5 op
tai
2130828 Ammattikielten kääntäminen ja projektityöskentely suomi-englanti 5 op
Valinnaiset
2130807 Käännösprojekti 1 (englannin kieli ja kääntäminen) 4-10 op
2130808 Käännösprojekti 2 (englannin kieli ja kääntäminen) 4-10 op
2130818–21 Kääntämisen erityiskysymyksiä 1–4 4-6 op
2130811 Käännös- ja tulkkaustoimeksiannot (englannin kieli ja kääntäminen) 2–10 op
2133322 Yleisten asiakirjojen kääntäminen, englanti-suomi 3 op
2130829 Kaunokirjallisuuden kääntäminen 5 op
Auktorisoitu kääntäminen (6 op)
2133330 Auktorisoitu kääntäminen, ylikielinen osuus 3 op
2133331 Auktorisoitu kääntäminen englanti–suomi 3 op
Huom: Työharjoittelun voi sisällyttää maisterin tutkintoon osana yleisiä työelämäorientaatio-opintoja, ks. opintojaksot 2110043 Asiantuntijuutta kehittävä työharjoittelu 10 op ja 2110021 Työelämään suuntaavat opinnot, 1-10 op
C. Kulttuuriopinnot
Moduulin opintojaksot voi suorittaa valinnaisina, elleivät ne sisälly aineopintoihin.
2130448 Kieli- ja kansainvälistymisharjoittelu 5 op
2130718 Englanninkieliset kulttuurit ja yhteiskunnat -seminaari 5 op
2130719 Lehdistö- ja mediaseminaari 5 op
D. Tutkielmaopinnot (pääaine 45 op, sivuaine 25 op)
Pakolliset (pääaine 5 + 40 op, sivuaine 5 + 20 op)
2130831 Maisteriseminaari (englannin kieli ja kääntäminen) 5 op
2130815 Pro gradu -tutkielma (englannin kieli ja kääntäminen) 40 op
tai
2130817 Sivuaineen tutkielma (englannin kieli ja kääntäminen) 20 op
2110032 Kypsyysnäyte suomeksi (FM) 0 op
2110034 Kypsyysnäyte ruotsiksi (FM) 0 op
2110036 Kypsyysnäyte vieraalla kielellä (FM) 0 op

 

Yhteystiedot

HOPE-opettajat, uusien opiskelijoiden HOPS-ohjaus:

Minna Kujamäki
minna.kujamaki at uef.fi
Agora, 2 krs. 241
puh. 050 4682519

Lea Meriläinen
lea.merilainen at uef.fi

Heli Paulasto
heli.paulasto at uef.fi

Minna Ruokonen
minna.ruokonen at uef.fi

Toisen vuoden opiskelijoiden ohjaus:

Englannin kieli ja kulttuuri:

Anni Calcara
anni.calcara at uef.fi

Michael Pace-Sigge
michael.pace-sigge at uef.fi
Agora 1. krs, huone 155

Englannin kieli ja kääntäminen:

Juha Leskinen
juha.leskinen at uef.fi

Juho Suokas
juho.suokas at uef.fi

 

Kolmennen vuoden ohjaus:

kandidaattiseminaarin opettajat

Maisterivaiheen HOPS-vastaavat:
Englannin kieli ja kulttuuri
-kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimus:
Professori Jopi Nyman
jopi.nyman at uef.fi
Agoran huone 249

-kielen tutkimus:
Professori Mikko Laitinen
(englannin kielen ja kulttuurin vastuuprofessori)
mikko.laitinen at uef.fi
Agoran huone 235

Englannin kieli ja kääntäminen
Professori Riitta Jääskeläinen
(koko englannin oppiaineen vastuuprofessori)
riitta.jaaskelainen at uef.fi
Agoran huone 267

Opintokokonaisuuksien sulkeminen ja yleinen opintoneuvonta:

amanuenssi Risto Helén
risto.helen at uef.fi
Agoran 1. krs, huone 142