Oppaan Sivuaine: Metsätiede (Joensuu), 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

METSÄTIEDE SIVUAINEENA, JOENSUUN KAMPUS

 

Metsätieteen perus- ja aineopintojen kokonaisuudet sivuaineopiskelijoille (26 op + 35 op) ovat kaikille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille vapaasti valittavia, myös jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevalle. Metsätieteen perusopintojen kokonaisuus (26 op) on tarjolla avoimen yliopiston opiskelijoille. Opintojaksokohtaisia osallistujarajoituksia voi olla, jolloin opintojaksolle ovat etusijallalla metsätieteen pääaineopiskelijat.

Sivuainekokonaisuudet näet myös Erilliset opintokokonaisuudet -välilehdeltä.

 

Metsätieteen perusopinnot (sivuaine) 26 op (3511100)

Metsätieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija tunteen kestävän metsätalouden keskeiset biologiset, tekniset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset lähtökohdat sekä osaa soveltaa niitä erilaisten aineellisten ja aineettomien hyötyjen tuottamiseksi metsätaloudessa.

 

3511001A Johdanto metsätieteisiin ja metsätalouteen 1 1 op
3511001B Johdanto metsätieteisiin ja metsätalouteen 2 1 op
3511003 Kasvupaikkaoppi 3 op
3511004 Metsäekonomia 3 op
3511005 Metsäluonnon monimuotoisuuden ja suojelun peruskurssi 3 op
3511006 Metsänhoidon perusteet ja menetelmät 3 op
3511007 Metsän mittaus 3 op
3511008 Metsäteknologian perusteet 3 op
3511010 Metsätuhot ja -taudit 3 op
3511016 Kasvi- ja puumorfologia sekä puuaineksen ominaisuudet 3 op

Opintojakson 3511016 Kasvi- ja puumorfologia sekä puuaineksen ominaisuudet laajuus on sivuaineopiskelijalle 3 opintopistettä (pääaineopiskelijalle 5 op). Sivuaineopiskelijalla opintojaksoon ei kuulu pääaineopiskelijan vaatimuksiin kuuluvia retkeilyjä ja harjoituksia. Muilta osin sivuainekokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot vastaavat pääaineopiskelijan opintoja.

 

Metsätieteen aineopinnot (sivuaine) 35 op (3512400)

Metsätieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee kestävän metsätalouden keskeiset periaatteet ja sovellutukset erilaisten aineellisten ja aineettomien hyötyjen tuottamiseksi. Hän ymmärtää myös metsien kestävän käytön, metsään pohjautuvien aineellisten ja aineettomien hyötyjen sekä metsäluonnon väliset riippuvuudet.

3512008 Metsien suojelun ekologiset perusteet 3 op
3512007 Metsämaatiede 4 op
3512009 Metsänuudistaminen ja kasvatus 5 op
3512010 Metsäpolitiikka 3 op
3512015 Saha-, levy- ja muu puutuoteteollisuus 5 op
3512005 Puunhankinta ja energialaitokset 4 op
3512017 Kansainvälinen metsätalous 4 op (opetetaan joka toinen lukuvuosi)
3512006 Kaukokartoituksen peruskurssi 3 op
3515502 Uhanalaisuuden biologia 4 op (opetetaan joka toinen lukuvuosi)

 

Perusopinnot arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty, aineopinnoista annetaan arvosana 0-5. Aineopintojen arvosana lasketaan opintojakson opintopisteillä painotettuna keskiarvona numeerisesti arvostelluista opintojaksoista.

 

Neuvonta, lisätiedot ja kokonaisuusmerkinnät: suunnittelija Noora Ala-aho, noora.ala-aho@uef.fi.