Oppaan Metsätiede (Joensuu), 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Metsätieteet ja koulutustavoite 

Metsätieteiden osaston tehtävänä on tutkia tieteellisin menetelmin metsien hoitoa, käyttöä ja suojelua sekä kouluttaa asiantuntijoita metsä- ja ympäristöalan tehtäviin kotimaassa ja ulkomailla. 

Metsätieteet ovat soveltavia tieteitä, joiden tutkimuskohteena ovat metsät sekä niiden kestävä ja monipuolinen käyttö. Metsätieteitä yhdistää yhteinen tutkimuskohde, mutta metsätieteiden eri osa-alueilla on erilainen tiedetausta ja tutkimusongelmat. Metsätieteellinen tutkimus ja koulutus ovat monitieteisiä.

 

Tutkinnot

Maatalous-metsätieteellisen koulutusalan perustutkintoja ovat maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin sekä maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnot. Pääaineena on metsätiede. Maisterin tutkinnossa opiskelija erikoistuu yhdelle neljästä erikoistumisalasta: metsien hoito ja metsäekosysteemit, metsänarviointi ja metsäsuunnittelu, metsäekonomia ja -politiikka tai metsä-, energia- ja puuteknologia.

 

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (MMK) 

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (op). Alempi korkeakoulututkinto perehdyttää opiskelijan pääaineen ja sivuaineiden perusteisiin, luo perusvalmiudet tieteelliseen ajatteluun ja alan asiantuntijatehtäviin. Samalla alempi korkeakoulututkinto luo valmiudet suorittaa ylempi korkeakoulututkinto, joka syventää tieteellisiä valmiuksia, ammatillista osaamista ja viestintä- ja kielitaitoa sekä luo valmiudet elinikäiseen oppimiseen.

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatintutkinto (alempi korkeakoulututkinto) jakautuu yleis- ja menetelmäopintoihin, perusopintoihin, aineopintoihin, sivuaineeseen ja muihin opintoihin seuraavasti: 

Yleis- ja menetelmäopinnot (40 op) 
    Yleisopinnot (3 op)     
    Metsätieteitä tukevat menetelmäopinnot (37 op) 

Kieli- ja viestintäopinnot (9 op)        

Metsätieteen perusopinnot (41 op) 

Metsätieteen aineopinnot (väh. 56 op) 
    Pakolliset aineopinnot (52 op) 
    Valinnaiset aineopinnot (väh. 4 op) 

Pakollinen sivuaine (muuta kuin metsätiedettä) (25 op) 

Muut opinnot tutkinnon laajuuden täyttymiseksi
_________________________________________________ 

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti  180 op 

Kandidaatin tutkinto on yleis-, menetelmä-, perus- ja aineopintojen osalta yhtenäinen kaikilla opiskelijoilla. Sivuaine (perusopinnot, 25 op) ja vapaavalinnaiset muut opinnot ovat opiskelijan valittavissa oman kiinnostuksensa mukaan. Sivuaineena on opiskeltava muuta kuin metsätiedettä kuitenkin siten, että sivuaine tukee metsätieteiden pääaineopintoja.

Kandidaatin tutkinnon ensimmäinen opiskeluvuosi koostuu pääosin metsätieteiden perusopinnoista sekä metsätieteitä tukevista menetelmäopinnoista. Metsätieteiden aineopinnot sijoittuvat toiseen ja kolmanteen opiskeluvuoteen sivuaineopintojen kanssa. Kandidaatin tutkielman laatiminen ja siihen liittyvä proseminaari sijoittuvat kolmanteen opiskeluvuoteen. Kandidaatin tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot suoritetaan toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Muut kieliopinnot kannattaa aloittaa opintojen alkuvaiheessa.

 
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri (MMM) 

Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 op. Ylempi korkeakoulututkinto syventää pääaineen sekä sivuaineen (tai vastaavien opintojen) tuntemusta sekä luo valmiudet tieteellisten menetelmien soveltamiseen ja tieteelliseen jatkokoulutukseen. Ylempi korkeakoulututkinto luo myös valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä sekä vahvistaa viestintä- ja kielitaitoja. Koulutus perustuu tutkimukseen sekä alan ammatillisiin käytäntöihin.

Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto) jakautuu yleisopintoihin, kaikille pakollisiin syventäviin opintoihin, erikoistaviin syventäviin opintoihin ja muihin opintoihin seuraavasti: 

Yleis- ja menetelmäopinnot (9-12 op) 

Kieli- ja viestintäopinnot (2 op)      

Metsätieteen syventävät opinnot (väh. 82 op)                                                                                    

Kaikille pakolliset syventävät opinnot (54 op) 
        Pro gradu, kypsyysnäyte (40 op) 
        Laudaturseminaari (4 op) 
        Loppukuulustelu (6 op) 
        Asiantuntijuutta syventävä harjoittelu (4 op) 

Erikoistavat syventävät opinnot (väh. 28) 
        Syventävien opintojen moduulit, 
        joista opiskelija valitsee erikoistumisensa 
        mukaan vähintään kahden moduulin opinnot 
        kokonaisuudessaan. 

Muut opinnot 
        Sivuaine (perusopinnot 25 op), jollei sitä ole 
        suoritettu alemmassa korkeakoulututkinnossa 

        Vapaavalinnaiset opinnot tutkinnon laajuuden täyttymiseksi    
________________________________________________________ 
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri 120 op 

Maisterin tutkinto sisältää kaikille opiskelijoille pakollisia yleis- ja syventäviä opintoja sekä syventävien opintojen moduuleita neljältä erikoistumisalalta. Erikoistavia syventäviä opintoja on suoritettava vähintään 28 opintopisteen edestä. Syventävien opintojen moduuleista opiskelijan on sisällytettävä tutkintoonsa vähintään kaksi moduulia kokonaisuudessaan. Pro gradu tehdään siten, että se teemaltaan liittyy kiinteästi toiseen tutkintoon sisältyvän moduulin aihealueeseen. Maisterin tutkinnon erikoistumisala määräytyy pro gradun aihealueen mukaan, ja se sovitaan pro gradun aloitusilmoituksen yhteydessä. Suosituksista muista moduuleista, joiden aihepiiriin pro gradu keskittyy, voi keskustella tutkielmaa ohjaavien opettajien kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (Hops MMM) laatimisen yhteydessä. Opiskelijan tulee liittää vaaditun kahden kokonaisen moduulin lisäksi tutkintoonsa myös yksittäisiä opintojaksoja muista moduuleista niin, että 28 op vaatimus täyttyy. 

Muut maisterin tutkintoon kuuluvat opinnot voi opiskelija valita vapaasti joko oman tai muiden tiedekuntien tarjonnasta, muun muassa täydentämällä kandidaatin tutkinnon sivuaineen perusopinnot aineopintotasoisiksi (35 op). Ellei sivuaineen perusopintoja (25 op) sisälly jo kandidaatin tutkintoon, on ne tehtävä maisterin tutkinnossa. Sivuaineen on oltava muuta kuin metsätiedettä.

 

Erikoistumisalat (1-4) sekä niihin sisältyvät moduulit:1.     Metsien hoito ja metsäekosysteemit -erikoistumisala 

Metsäekologia ja metsien monimuotoisuus -moduuli (12–24 op)

Vastuuhenkilö professori Jari Kouki


Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää ja vertailla metsäekosysteemien ekologisia piirteitä ja monimuotoisuutta sekä tunnistaa metsäekosysteemien tarjoamien luonnonvarojen ja ekosysteemipalveluiden ekologiset perusteet. Opiskelija tunnistaa boreaalisten metsien monimuotoisuuden ekologiset piirteet erityisesti laji-, ekosysteemi- ja maisematasolla, mutta ymmärtää ne myös geneettisellä tasolla, sekä tuntee metsien monimuotoisuuden suojelun ekologiset periaatteet. Opiskelija hallitsee alan tieteellisen kysymyksenasettelun ja tärkeimmät tieteellisen päättelyn menetelmät. 


Metsämaan ekologia ja hoito -moduuli (10-24 op) 

Vastuuhenkilö professori Eeva-Stiina Tuittila

Moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee metsämaan keskeiset ekologiset ominaisuudet ja ymmärtää, miten ne vaikuttavat metsämaan viljavuuteen ja miten metsämaan viljavuutta hoidetaan kestävän metsänhoidon periaatteita noudattaen. 

 

Metsänhoito ja metsäbiomassan tuotanto -moduuli (10–22 op) 

Vastuuhenkilö professori Heli Peltola

Moduulin suoritettuaan opiskelija hallitsee metsänuudistamisen onnistumiseen ja laatuun vaikuttavat tekijät ja osaa hyödyntää tätä tietoa metsänuudistamiseen liittyvässä päätöksenteossa. Opiskelija hallitsee, miten metsänhoidolla voidaan vaikuttaa metsäekosysteemien dynamiikkaan ja puuston kasvuun sekä metsäbiomassan ja muiden ekosysteemipalvelujen kestävään tuottamiseen erilaisissa olosuhteissa.

 

Metsien terveys -moduuli (15-18 op) 

Vastuuhenkilö professori Ari Pappinen

Moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten metsien terveys kytkeytyy metsäekosysteemin dynamiikkaan ja miten metsien terveys otetaan huomioon metsätaloudessa sekä metsän ekosysteemipalvelujen tuottamisessa kestävän metsänhoidon periaatteita noudattaen.2.    Metsänarviointi ja metsäsuunnittelu -erikoistumisala 
   
Forest mensuration -module (13-16 ECTS) 

Vastuuhenkilö professori Matti Maltamo

After completing the module, the student understands the principles and limitations of different remote sensing methods in forest inventory. The student is able to plan and conduct different forest inventories and construct statistical models applied in forest inventories.  

 

Metsäsuunnittelu -moduuli (13-16 op) 
Vastuuhenkilö professori Timo Pukkala

Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on valmius antaa päätöstukea metsän käsittelyyn liittyvissä päätöksissä ottaen huomioon, että metsänomistajien tavoitteet ja taloudelliset suhdanteet vaihtelevat. Valmius saavutetaan opiskelemalla metsän käsittelypäätöksiä tukevien laskelmien laatimista ja metsänkäsittelyvaihtoehtojen vertailumenetelmiä. 

 

Forest information technology -module (10 ECTS) 
Vastuuhenkilö professori Timo Tokola

Moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee metsätietojärjestelmien suunnittelun perusteet ja ymmärtää metsäsovelluksissa käytettyjä teknologioita. Paikkatieto-osaamista syvennetään entisestään ja opiskelija perehtyy metsätiedon paikkatietoanalyysin menetelmiin. Runsaiden tietokonepohjaisten harjoitusten kautta saavutetaan kyky itsenäiseen ongelmien ratkaisuun ja raportointiin, joka perustuu suurelta osin paikkatietopohjaiseen tietokannan hallintaan. 


  
3.    Metsäekonomia ja -politiikka -erikoistumisala 

 Metsäekonomia -moduuli (10-16 op)

Vastuuhenkilö professori Jouni Pykäläinen

Moduulin suoritettuaan opiskelija pystyy analysoimaan metsäteollisuusyritysten toteutunutta liiketoimintamenestystä sekä arvioimaan ja kehittämään metsäalan pk-yritysten kilpailutekijöitä ja kilpailukykyä. Hän osaa myös testata talousteoriasta johdettuja metsäsektorin toimijoiden käyttäytymistä koskevia hypoteeseja tilastollisesti empiirisen aineiston avulla. Lisäksi opiskelija ymmärtää liiketaloustieteissä sovellettavien laadullisten menetelmien perusteet.

 

Forest policy -module (16 ECTS)

Vastuuhenkilö tutkimusjohtaja Jukka Tikkanen 

After completing the module, the student is able to understand and evaluate international forest policy processes. He/she is familiar with the topical scientific discussion related to forest policy issues, and able to evaluate the effectiveness and impacts of forest policy measures using relevant quantitative and qualitative research methodologies of forest policy analysis. The student is able to design and facilitate forest policy program processes and development projects applying relevant methodologies developed for collaborative planning and decision making.

 

Venäjän metsätalous -moduuli (10 - 12 op) 

Vastuuhenkilö professori Jyrki Kangas

Moduulin suoritettuaan opiskelija tunnistaa Venäjän metsiin, metsätalouteen ja metsäteollisuuteen liittyviä erityispiirteitä. Hänellä on perustiedot Venäjän metsävaroista, metsänhoidosta, puunkorjuusta, metsätalouden järjestelystä, metsäpolitiikasta ja metsäsektorista. Hän on perehtynyt ja analysoinut erikseen sovittua Venäjän metsätalouden aihetta.4.    Metsä-, energia- ja puuteknologia -erikoistumisala 
   
Materials science -module (11 ECTS) 
Vastuuhenkilö professori Petri Kärenlampi

The student will be able to analyze, evaluate, and develop an understanding of the mechanical behavior of structures, in particular those made of porous, anisotropic, hygroscopic, and time-dependent materials. He/she will be able to deduce relations between the structure and the properties of such materials.


Puun hankinta ja korjuu -moduuli (10 op)
Vastuuhenkilö professori Teijo Palander

Moduulin suoritettuaan opiskelija hallitsee metsäteollisuuden puunhankintaan liittyvät suunnittelu-, päätöksenteko- ja johtamismenetel-mät, joita tarvitaan johto-, tutkimus- ja kehittämistehtävissä. Lisäksi hän hallitsee ainespuun korjuun ja kuljetuksen sekä tietää puunhankinnassa käytettävän kaluston ja ohjausjärjestelmien perusteet.

 

Paper and instrumentation -module (10 ECTS) 
Vastuuhenkilö professori Petri Kärenlampi

The student will be able to analyze, evaluate, and develop an understanding of manufacturing processes and product properties, utilizing high-school level mathematics and physics. The student will have some knowledge regarding techniques and systems for measurement and instrumentation, and consequently an ability to evaluate and sketch measurement applications.

 

Forest bioenergy -module (12 ECTS) 

Vastuuhenkilö metsäbioenergian yliopistotutkija

After completing the studies in this module, the student understands how forest biomass and peat are produced for energy production and he/she is able to apply his/her skills in managing forests for producing energy biomass in the context of sustainable forest management.

 

Wood materials science and biorefining -module (10-20 ECTS)

Vastuuhenkilö yliopistotutkija Antti Haapala

After completing the studies in this module, the student understands the possibilities and challenges of wood as a raw material for traditional and novel bio-based products. In addition, she/he knows how to run a development project and understands the principles of innovation process. Wood science is a perfect module for students who aim at product or process development duties in industries or academia.