Oppaan Sivuaine: Ympäristöpolitiikka, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot (5116090)

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija on tutustunut alan tieteellisen ajattelun eri suuntauksiin, menetelmiin ja oppihistoriaan. Opiskelija on kehittänyt median ja arjen ympäristöjen kriittistä lukutaitoa ja osaa hyödyntää paikkaan sidottua tietoa.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

Opintoneuvonta ja opintokokonaisuusmerkinnät: Amanuenssi Outi Väyrynen.

Opintojen suorittaminen ja kurssikohtaiset kysymykset: Kunkin kurssin vastuuopettaja.

 

Ympäristöpolitiikan aineopinnot (5119101)

Aineopinnot sisältävät maantieteen, yhteiskuntamaantieteen ja ympäristöpolitiikan temaattisia kursseja, jotka osaltaan auttavat opiskelijaa oman suuntautumisensa valinnassa. Ympäristöpolitiikan aineopinnoissa opiskelija perehtyy alan keskeisiin näkökulmiin, joita ovat: ihmisen ja ympäristön suhde; kontekstuaalisuus ja paikallisuus ihmisen ja luonnon kohtaamisessa; poliittiset ja sosiaaliset näkökulmat ympäristökysymyksiin; ilmastopolitiikan, vihreän talouden ja luonnonvarojen kestävän hallinnan perusteet sekä ympäristön ja yhteiskunnan suhteen jatkuva muutos. Aineopinnoissa perehdytään tutkimusprosessiin ja sen menetelmällisiin perusteisiin. Aineopintojen kuluessa opiskelija myös hankkii taidot itsenäiseen tieteelliseen opiskeluun.

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija:

 

Ympäristöpolitiikan syventävät opinnot (5119500)

Ympäristöpolitiikan syventävissä opinnoissa opiskelija perehtyy syvällisesti yhteiskunnan ja ympäristön suhteen ulottuvuuksiin sekä ympäristöongelmien ja luonnonvarojen käytön yhteiskunnallisiin haasteisiin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin.

Tarkasteltavana ovat ympäristökysymyksiä ja luonnonvarojen käytön hallintaa ja kestävää kehitystä koskevat käsitykset, toimintatavat, politiikat, ohjausinstrumentit ja instituutiot. Opiskelijat hahmottavat opinnoissaan ympäristökysymysten hallintaa monitasoisesti eli sekä paikallisesta, kansallisesta että globaalista näkökulmasta lähtien. Opiskelijat oppivat myös erottamaan toisistaan institutionaalisen ja/tai toimijoita korostavan näkökulman sekä sääntelyn, suunnittelun ja vapaaehtoisuuden eri keinot. Opinnoissa tarkastellaan ympäristökonfliktien piirteitä sekä opitaan käyttämään ja arvioimaan osallistumisen metodeja, yhteistoiminnallisen hallinnan toimintamalleja, ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointia sekä kestävän kehityksen toimintamalleja. Konkreettisia teemoina korostuvat vihreän talouden ja kiertotalouden ratkaisut, kestävä luonnonvara- ja energiatalous sekä ilmastonmuutoksen yhteiskunnalliset seuraukset. Syventävissä opinnoissa toteutetaan itsenäistä tutkimusprosessia ja opitaan hallitsemaan yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen keskeisiä menetelmiä. Syventävät opinnot valmistavat moninaisiin kestävän kehityksen asiantuntijatehtäviin sekä ympäristö- ja luonnonvarahallinnan, yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä kansainvälisten organisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen asiantuntijatehtäviin.

 

Osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija