Oppaan Sivuaine: Sosiaalityö, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

 

Sosiaalityön perus- ja aineopintoja voi suorittaa vapaasti. Perus- ja aineopintojen luennot, luentotentit ja seminaarit järjestetään Kuopion kampuksella. Sivuaineena suoritettavat sosiaalityön opinnot eivät tuota sosiaalityön ammatillista pätevyyttä. 1.3.2016 tuli voimaan laki sosiaalialan ammattihenkilöistä (817/2015). Lain tarkemmasta sisällöstä näet täältä: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150817

Lain (817/2015) mukaan oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia Suomessa suoritetun koulutuksen perusteella: "Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilölle, joka on suorittanut Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä." (7§)

Kokonaisuusmerkinnät ja opintoneuvonta: amanuenssi Satu Maarit Huuskonen

Aikaisempien opintojen hyväksiluvun perusteet sosiaalityön oppiaineessa:

Muissa oppilaitoksissa suoritetuilla tutkinnoilla / opinnoilla voidaan korvata opintoja sen mukaan mitä tiedekunnassa on linjattu ja mitä hyväksilukemisesta (sisällyttämisestä ja korvaamisesta) on oppiaineen sisällä päätetty. Tutkintoon kuuluvia opintoja ei voi korvata aikaisempaan yliopistotutkintoon sisällytetyillä opinnoilla, poikkeuksena kieli- ja viestintäopinnot. Sosiaalityön oppiaineessa on lisäksi määritelty hyväksilukemisen periaatteet joillekin amk-tutkinnoille.

5513104 Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op.

Opiskelija, joka on suorittanut sosionomin, geronomin, kuntoutuksen ohjaajan tai yhteisöpedagogin ammattikorkeakoulututkinnon saa opintojakson korvattua kokonaan.

 5513107 Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op

Sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK ja yhteisöpedagogi AMK -tutkinnolla saa hyväksiluetuksi opintojakson kirjatentin. Luennot suoritetaan normaalisti.

5513704 Sosiaalityön käytäntö 3, Asiantuntijuuden kehittyminen 15 op

Opiskelija, joka on toiminut vähintään 2 vuotta sosiaalityön asiantuntijatehtävissä vähintään 3 kk:n jaksoissa viiden viime vuoden aikana, saa käytännönopetusjaksosta lyhennyksen. Kaikki muu opintojaksoon sisältyvä jää suoritettavaksi.

Lisäksi sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja, ja yhteisöpedagogi AMK-tutkinnon suorittaneille hyväksytään vapaasti valittavat sivuaineopinnot, yhteensä 45 op. Pakollinen sivuainekokonaisuus tulee suorittaa.

Sosiaalikasvattaja- ja sosiaaliohjaajatutkinnon suorittaneet:

Eivät saa enää korvaavuuksia lukuvuodesta 2016-2017 alkaen sosiaalityön opintoihin.

 

Lisäys 4.12.2019: Opiskelija voi yhteiskuntatieteiden laitoksen tarjoamissa opinnoissa vastata kuulusteluissa ja laatia kirjalliset työt opintojohtosäännössä määritetyllä kielellä. Yhteiskuntatieteiden laitoksella syventävien opintojen pro gradu -tutkielmat voidaan kirjoittaa joko suomen tai englannin kielellä. Englannin kieltä voi pro gradu -tutkielmissa käyttää painavista syistä (esimerkiksi pro gradu -tutkielmassa käytettävä aineisto on englanniksi). Tämä ei koske Border Crossing -maisteriohjelmassa tehtäviä pro gradu -tutkielmia, sillä maisteriohjelma on englanninkielinen. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä muistakin kielistä. Opintojohtosäännöstä poikkeavat määräykset on annettu opintojaksokuvausten yhteydessä. Vaikka opintojakson suorituskieli on suomi, voi opintojakson oppimateriaaleissa olla myös englanninkielistä aineistoa.