Oppaan Sivuaine: Sosiaalipedagogiikka, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Seuraattehan Yammerin UEF Ajankohtaista // UEF Current News - ja UEF opiskelijat // UEF students group -ryhmiä. Näistä ryhmistä saatte ajankohtaisen informaation koronavirustilanteeseen liittyen. Lisäksi seuratkaa  Sosiaalipedagogiikka (opiskelijat) -ryhmäämme Yammerissa. Opettajamme informoivat opintojaksoilleen ilmoittautuneita opintojaksojen suoritutapojen muutoksista WebOodin kautta sähköpostitse, siksi ei kannata poistaa ilmoittautumistietojaan opintojaksoilta. Myös sivuaineiden Yammer-ryhmiä kannattaa seurata.

Yliopiston sivuilla kootusti ajankohtaista tietoa, käyttehän lukemassa: uef.fi/koronavirus.

Kamuun on koottu tietopaketti opiskelijoille: kamu.uef.fi/koronavirus

Exam-tenttejä ei ole mahdollista suorittaa Itä-Suomen yliopistossa toistaiseksi. Opintojaksokuvauksissa on kerrottu opintojakson suoritustavat. Jos opintojakson ainoa suoritustapa on kirjatentti, niin ota yhteyttä vastuuopettajaan ja sovi korvaavasta suoritustavasta. Kirjastojen kiinniolo vaikuttaa tarvittavan oppimateriaalin saamiseen. Tällä voi olla vaikutuksensa siihen, miten korvaavia suoritustapoja on mahdollista järjestää.

Sosiaalipedagogiikka sivuaineena


Sosiaalipedagogiikka sijoittuu tieteenalana kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden välimaastoon. Se tarkastelee kasvun ja kasvatuksen yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia kytkentöjä ja tuo pedagogista näkökulmaa sosiaaliseen työhön. Sosiaalipedagogiikan tutkimuskenttää ovat esimerkiksi kansalaisuuteen, kansalaisyhteiskunnan toimintaan, yhteisöihin ja yhteisöllisyyden tukemiseen sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen, syrjimiseen ja syrjäytymiseen liittyvät kysymykset.

Sosiaalipedagogiikkaa voi opiskella Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella pitkänä sivuaineena eli siitä voi suorittaa perus- ja aineopinnot, yhteensä 60 op. Opiskelija voi suorittaa sosiaalipedagogiikan opetustarjonnasta myös yksittäisiä opintojaksoja. Opetus tapahtuu Kuopion kampuksella, (osa luennoista videoidaan Joensuun kampukselle), mutta perusopinnot on suunniteltu niin, että niitä voi osin suorittaa myös etäopiskelijana.

Sosiaalipedagogiikka sopii esimerkiksi täydentämään kasvatustieteiden ja sosiaalityön opiskelijoiden oman pääaineen näkökulmia ammatillisuuden kehittymisessä tai tuomaan yhteiskunta- ja humanististen tieteiden opiskelijoille näkökulmia ihmisenä olemisen ja toimimisen erityiskysymyksiin.

HUOM! Sosiaalitieteet, Kuopio hakukohteessa aloittaneet eivät voi tehdä sivuaineeksi sosiaalipedagogiikan perus- ja / tai aineopintoja, rakenteissa olevien päällekkäisyyksien vuoksi!  

Opintoneuvonta: Yliopistonlehtorit Elina Nivala ja Sanna Ryynänen

Kokonaisuusmerkintä: amanuenssi Satu Maarit Huuskonen

Lisäys 4.12.2019: Opiskelija voi yhteiskuntatieteiden laitoksen tarjoamissa opinnoissa vastata kuulusteluissa ja laatia kirjalliset työt opintojohtosäännössä määritetyllä kielellä. Yhteiskuntatieteiden laitoksella syventävien opintojen pro gradu -tutkielmat voidaan kirjoittaa joko suomen tai englannin kielellä. Englannin kieltä voi pro gradu -tutkielmissa käyttää painavista syistä (esimerkiksi pro gradu -tutkielmassa käytettävä aineisto on englanniksi). Tämä ei koske Border Crossing -maisteriohjelmassa tehtäviä pro gradu -tutkielmia, sillä maisteriohjelma on englanninkielinen. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä muistakin kielistä. Opintojohtosäännöstä poikkeavat määräykset on annettu opintojaksokuvausten yhteydessä. Vaikka opintojakson suorituskieli on suomi, voi opintojakson oppimateriaaleissa olla myös englanninkielistä aineistoa.