Oppaan Sosiologia, YTM, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Seuraattehan Yammerin UEF Ajankohtaista // UEF Current News - ja UEF opiskelijat // UEF students group -ryhmiä. Näistä ryhmistä saatte ajankohtaisen informaation koronavirustilanteeseen liittyen. Lisäksi seuratkaa Yhteiskuntatieteiden laitoksen opiskelijat, Joensuu -ryhmäämme Yammerissa sekä Kuopion kampuksen opiskelijat Kuopion sosiologit (opiskelijat ja opettajat) -ryhmää. Opettajamme informoivat opintojaksoilleen ilmoittautuneita opintojaksojen suoritutapojen muutoksista WebOodin kautta sähköpostitse, siksi ei kannata poistaa ilmoittautumistietojaan opintojaksoilta.

Yliopiston sivuilla kootusti ajankohtaista tietoa, käyttehän lukemassa: uef.fi/koronavirus.

Kamuun on koottu tietopaketti opiskelijoille: kamu.uef.fi/koronavirus

Exam-tenttejä ei ole mahdollista suorittaa Itä-Suomen yliopistossa toistaiseksi. Opintojaksokuvauksissa on kerrottu opintojakson suoritustavat. Jos opintojakson ainoa suoritustapa on kirjatentti, niin ota yhteyttä vastuuopettajaan ja sovi korvaavasta suoritustavasta. Kirjastojen kiinniolo vaikuttaa tarvittavan oppimateriaalin saamiseen. Tällä voi olla vaikutuksensa siihen, miten korvaavia suoritustapoja on mahdollista järjestää.

 

SOSIOLOGIA

Sosiologia sopii pääaineeksi ihmisille, jotka ovat kiinnostuneet siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, miksi asiat ovat siten kuin ovat ja miten ne voisivat olla toisin, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja minkälaiset prosessit säätelevät ihmisten sosiaalista toimintaa ja ajattelua. Sellaiselle, joka miettii esimerkiksi, miten yhteiskunnallinen hyvinvointi tai pahoinvointi muodostuu, mistä eriarvoisuus, (epä)oikeudenmukaisuus ja syrjintä aiheutuvat, miten ihmisen toiminta riippuu yhteisöstä ja suhteista toisiin ihmisiin, sekä niihin kytkeytyvistä empatiakuiluista ja solidaarisuusvajeista, miten koulutus- ja työmarkkinat, organisaatiot ja erilaiset ryhmät toimivat tai kuinka yhteiskunnan rakenne ja kulttuuri muuttuvat, sosiologian opiskelu tarjoaa kiinnostavia näkökulmia.

Sosiologista ajattelua opiskellaan perehtymällä sosiologisiin käsityksiin ja havaintoihin yhteiskunnan rakenteista ja sosiaalisesta toiminnasta eli siitä, millä tavoin yhteiskunnan, instituutioiden ja organisaatioiden voidaan ajatella toimivan, miten sosiaalinen järjestys on mahdollinen ja mikä sitä uhkaa. Sosiologiset teoriat käsittelevät myös kulttuuria laajasti ymmärrettynä, sosiaalista vuorovaikutusta ja yksilöiden ja organisaatioiden toimintaan ja merkityksenantoon liittyviä kysymyksiä. Tutkimusmenetelmien avulla harjoitellaan systemaattista tiedon keräämistä, saadun tiedon analysoimista, tulkintaa ja esittämistä.

 

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO

Maisterin tutkinnossa syvennetään sosiologian sisällöllistä, käsitteellistä, teoreettista ja metodologista tietoperustaa. Tavoitteena on hankkia hyvät edellytykset itsenäiseen tutkimustiedon tuottamiseen ja soveltamiseen sekä tutkimustiedon kriittiseen lukemiseen ja analysoimiseen. Maisterin tutkinto antaa edellytykset toimia asiantuntijana yhteiskunnallisten ilmiöiden selittämistä ja ymmärtämistä vaativissa tehtävissä sekä tekee mahdolliseksi osallistua tieteelliseen sosiologian jatkokoulutukseen. Maisteriopinnot (120 op) koostuvat sosiologian syventävistä opinnoista.

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto tuottaa kyvyt itsenäiseen tutkimustiedon tuottamiseen ja soveltamiseen sekä olemassa olevan tiedon kriittiseen analysoimiseen ja esittämiseen. Tutkinto antaa valmiudet toimia asiantuntijana yhteiskunnan toimintaa ja muutosta koskevissa kysymyksissä.

Opiskeluun ja opintoihin liittyvää infoa: Yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisö

 

Ajankohtaiset asiat

Joensuun kampuksen tiedotuskanava opiskelijoillemme: Yhteiskuntatieteiden laitoksen opiskelijat, Joensuu

Kuopion kampuksen tiedotuskanava opiskelijoillemme: Kuopion sosiologit (opiskelijat ja opettajat)

 

Kirjallisten töiden kirjoitusohjeet:

Yhteiskuntatieteiden laitoksen ohjeet kirjallisiin töihin löytyvät yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisöstä.

Ohje luentopäiväkirjan kirjoittamiseen (= opinnollistaminen) Joensuun kampuksen vierailuluennoista, tieteellisistä tapahtumista jne. yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisössä.

Harjoitteluraporttiohje yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisössä.

Kokonaisuusmerkinnät & opintoneuvonta: amanuenssi Minna Paronen

Kokonaisuusmerkintä pyydetään joko sähköpostitse tai henkilökohtaisesti käymällä.

Opintokokonaisuutta haettaessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

Tutkinnon hakeminen

  1. Kaikki tutkintoon vaadittavat/tulevat opintojaksot on tehty ja niistä on suoritusmerkinnät opintorekisterissäsi.
  2. Jos kokonaisuuksia ei ole vielä koostettu, pyydä opintokokonaisuuksien kokonaisuusmerkinnät pääaineopinnoistasi sekä sivuaineopinnoistasi.
  3. Koronatilanteen aikana: Jätä hakemuksesi sähköisesti lomakkeella (sähköpostitse). Sähköposti tulee lähettää Itä-Suomen yliopiston sähköpostiosoitteesta.
    Muulloin: Täytä tutkinnonhakulomake ja toimita se allekirjoitettuna pääaineesi amanuenssille. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan maisterin tutkinnonhakulomakkeen saat Kamusta. Amanuenssi tarkistaa lomakkeen, liittää siihen opintorekisteriotteesi ja toimittaa hakemuksesi edelleen tiedekuntaamme.

Pro gradu -tutkielma

AHOT eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muissa oppilaitoksissa suoritetuilla tutkinnoilla/opinnoilla voidaan korvata opintoja sen mukaan mitä tiedekunnassa on linjattu ja mitä hyväksilukemisesta (sisällyttämisestä ja korvaamisesta) on oppiaineen sisällä päätetty.

Yhteisesti yhteiskuntatieteiden laitoksella on linjattu seuraavaa:
• Kandidaattivaiheessa voidaan hyväksyä enintään 25 op toiseen tutkintoon kiinnitettyjä opintoja. Tämä voi sisältää pääaineen menetelmäopintoja tai muita pakollisia opintojaksoja esim. Sosiologian perusteet. Tämä ei sisällä tutkintoon pakollisena kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja.
• Kieli- ja viestintäopintojen korvaamisesta päättää Kielikeskus.
• Menetelmäopintojen osalta on päätetty, että kandidaatin tutkintoon tai maisterin tutkintoon voidaan hyväksilukea enintään 10 vuotta vanhoja opintoja. Itä-Suomen yliopistossa (tai Kuopion tai Joensuun yliopistossa) yhteiskuntatieteellisissä oppiaineissa aloitetun ja kesken jääneen tutkinnon osalta aiemmin tehdyistä menetelmäopinnoista ja niiden soveltuvuudesta nykyiseen opetussuunnitelmaan sovitaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisen yhteydessä silloin, kun opiskelija palaa suorittamaan tutkintoaan loppuun.
• AMK-tutkintoon suoritetuilla tutkimusmenetelmäopinnoilla tai täydennyskoulutuksessa tehdyillä menetelmäopinnoilla ei hyväksilueta kandidaatintutkintoon eikä maisteritutkintoon sisältyviä menetelmäopintoja
• Maisteritutkintoon voidaan hyväksilukea aikaisempaan maisteritutkintoon suoritettuja opintoja enintään 15 op. Tämä voi sisältää menetelmäopintoja tai tutkintoon kuuluvia pakollisia opintojaksoja, pl. tutkielmaopinnot.
• Kirjatenttien osalta on linjattu, että opintojakson kirjallisuuden vaihtuessa lukuvuoden alusta elokuussa voi tenttiä vanhan tai uuden opetussuunnitelman mukaisesti, syyskuun alusta alkaen vain uuden opetussuunnitelman kirjallisuuden mukaisesti.
• Aikaisempien opintojen perusteella ei voida korvata pro gradu –tutkielmaa eikä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.
• Työkokemuksella ei lähtökohtaisesti korvata opintojaksoja. Mahdollisista poikkeuksista tähän, esim. harjoittelu, ilmoitetaan opintojakson opintojaksokuvauksessa.
Tarkempia tietoja AHOT-prosessista löytyy KAMUsta sekä yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisöstä.

Opinto-oppaat

Tiedekuntien opinto-oppaat on julkaistu Kamussa.

5514300 SOSIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 120 OP

Joensuun kampus
Sosiologian syventävien opintojen rakenne ja ohjeellinen ajoittuminen:

Kaikille yhteiset opinnot
5514301 Sosiologian syventävät teoriat 5 op (4. vuosi)
5514302 Sosiologian klassikot 5 op (4.vuosi)
5514303 Ajankohtaista sosiologista keskustelua 5 op (4. vuosi)
5514310 Harjoittelu (sosiologia) 10 op (4.-5. vuosi) (HUOM. Harjoitteluun lisätty seminaari, ks. opetusohjelma. Seminaari aloitetaan ennen harjoitteluun menemistä: esim. jos olet suunnitellut meneväsi harjoitteluun vuoden 2020 aikana, osallistut syksyllä 2019 alkavaan seminaariin.)

Temaattiset opinnot 25 op, opiskelija valitsee viisi seuraavista (4.-5.vuosi)

Joensuun kampuksella temaattiset opinnot on jaettu kolmeen koriin.

Ensimmäisen korin teemoihin liittyviä opintojaksoja on tarjolla perus-, aine- ja syventävissä opinnoissa.
Toisen korin teemoihin liittyviä opintojaksoja on tarjolla perus-, aine- ja syventävissä opinnoissa.
Kolmanteen koriin kuuluvia yksittäisiä opintojaksoja on tarjolla perus-, aine- ja syventävissä opinnoissa.

 Syventävissä opinnoissa temaattisen opintojen korien opintojaksot ovat:

 Syventävät opinnot
ArkiMobility and Borderless Care
EtnisyysRacism, Prejudice and Cultural Discrimination
KoulutusKoulutussosiologia ja koulutuspolitiikka
Työ ja talousUuden työn tutkimus
MuuttoliikeGlobal change, local encounters: Themes and Concepts
SukupuoliSukupuoli yhteiskunnassa, kirjallisuus;
Sukupuoli, työ, luokka ja tunteet
Tieto ja teknologiaTieteen ja teknologian tutkimus
Yhteiskunnallinen valtaValtateoriat ja -tutkimus
Yleissivistävät

Relationaalinen sosiologia: sosiaaliset suhteet ja eriarvoisuus;
Yhteiskunnalliset erot ja jaot;
Kuulumisen sidokset ja rajat;
Sosiaalinen kestävyys tutkimuskohteena;
SOTE-opintokokonaisuus (Kuopion kampuksella järjestettävä);
Muut mahdolliset temaattisten opintojen opintojaksot, jotka ilmoitetaan opetusohjelmassa.

I Kori
Arki
5515307 Mobility and Borderless Care 5 op
Etnisyys
5516122 Racism, Prejudice and Cultural Discrimination 5 op
Koulutus
5514321 Koulutussosiologia ja koulutuspolitiikka 5 op
Työ ja talous
5515363 Uuden työn tutkimus / seminaari TAI 5515364 Uuden työn tutkimus / essee 5 op

II Kori
Muuttoliike
5515301 Global change, local encounters 5 op
Sukupuoli
5515323 Sukupuoli, työ, luokka ja tunteet 5 op
5515324 Sukupuoli yhteiskunnassa, kirjallisuus 5 op
Tieto ja teknologia
5514329 Tieteen ja teknologian tutkimus 5 op
Yhteiskunnallinen valta
5514325 Valtateoriat ja –tutkimus 5 op

III Kori
5514331 Kuulumisen sidokset ja rajat 5 op
5514330 Relationaalinen sosiologia: sosiaaliset suhteet ja eriarvoisuus 5 op
5514326 Yhteiskunnalliset erot ja jaot 5 op
5524011 Sosiaalinen kestävyys tutkimuskohteena 5 op (Kuopiossa)
SOTE-opintokokonaisuus 5 op: 5426101 Johdatus sosiaali- ja terveysjärjestelmään (3 op) JA 5426103 Näkökulmia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (2 op) (Kuopiossa)
Muut mahdolliset temaattisten opintojen opintojaksot, ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Syventävien opintojen menetelmäopinnot 15 op, opiskelija valitsee kolme seuraavista (4.-5.vuosi)
J = järjestetään Joensuussa, K = järjestetään Kuopiossa
Laadullisten menetelmien opintojaksot
5514315 Etnografinen tutkimus 5 op (Joensuussa, opintojakson aiempi nimi Havainnoista tulkinnoiksi)
5514316 Haastattelututkimus 5 op (Joensuussa, opintojakson aiempi nimi Haastattelututkimuksen käytännöt ja metodologiset kysymykset)
5010105J Haastattelu- ja tekstiaineistojen tietokoneavusteinen analyysi 5 op (Joensuussa, opintojakson aiempi nimi Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi)
5524032 Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi sosiaalitieteissä 5 op (Kuopiossa)
5524033 Luovat, toiminnalliset ja osallistuvat tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä 5 op (Kuopiossa)
5525302 Retoriikan tutkimus 5 op (Joensuussa, opintojakson aiempi nimi Puheet ja sanat. Kuinka tehdä asioita sanoin ja merkein)
Tilastollisten menetelmien opintojaksot
5010104J Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 1 5 op (Joensuussa)
5010104K Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 1 5 op (Kuopiossa)
5010106K Tilastollisten menetelmien työpaja 5 op (Kuopiossa)
Muut menetelmäopintojaksot
5515335 Yhteiskuntatutkimuksen metodologia 5 op (kirjatentti, Joensuussa ja Kuopiossa, opintojakson aiempi nimi Metodologiaopinnot)
2124110 Kulttuurintutkimuksen analyysimenetelmät: Autoetnografia tutuksi 5 op (verkkokurssi) HUOM: vain tämä kurssi eli Autoetnografia tutuksi käy sosiologian syventävien opintojen menetelmäopintojaksoksi kulttuurintutkimuksen analyysimenetelmien opintojaksoista.
5410168 Sosiaali- ja terveyspalvelujen arviointi 5 op (Kuopiossa)
Muut mahdolliset menetelmäopintojen opintojaksot ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Tutkielmaopinnot 55 op (4.-5.vuosi)
5514350 Tutkielmaa tukevat opinnot 5 op
5525350 Tutkielmaseminaari 10 op
5514355 Pro gradu –tutkielma (sosiologia) 40 op
5525351 Kypsyysnäyte, maisterin tutkinto (YTM) 0 op

Kuopion kampus
Sosiologian syventävien opintojen rakenne ja ohjeellinen ajoittuminen:

Kaikille yhteiset opinnot
5514301 Sosiologian syventävät teoriat 5 op (4. vuosi)
5514302 Sosiologian klassikot 5 op (4. vuosi)
5514303 Ajankohtaista sosiologista keskustelua 5 op (4. vuosi)
5514310 Harjoittelu (sosiologia) 10 op (4.-5. vuosi) (HUOM. Harjoitteluun lisätty seminaari, ks. opetusohjelma. Seminaari aloitetaan ennen harjoitteluun menemistä: esim. jos olet suunnitellut meneväsi harjoitteluun vuoden 2020 aikana, osallistut syksyllä 2019 alkavaan seminaariin.)

Temaattiset opinnot 25 op, opiskelija valitsee viisi seuraavista (4.-5. vuosi)
5515307 Mobility and Borderless Care 5 op
5516122 Racism, Prejudice and Cultural Discrimination 5 op
5514321 Koulutussosiologia ja koulutuspolitiikka 5 op
5515363 Uuden työn tutkimus / seminaari 5 op (Joensuussa) TAI 5515364 Uuden työn tutkimus / essee 5 op
5515301 Global change, local encounters 5 op (Joensuussa)
5514330 Relationaalinen sosiologia: sosiaaliset suhteet ja eriarvoisuus 5 op
5515323 Sukupuoli, työ, luokka ja tunteet 5 op
5515324 Sukupuoli yhteiskunnassa, kirjallisuus 5 op
5514329 Tieteen ja teknologian tutkimus 5 op
5514325 Valtateoriat ja –tutkimus 5 op
5514326 Yhteiskunnalliset erot ja jaot 5 op
5514331 Kuulumisen sidokset ja rajat 5 op
5524011 Sosiaalinen kestävyys tutkimuskohteena 5 op
SOTE-opintokokonaisuus 5 op: 5426101 Johdatus sosiaali- ja terveysjärjestelmään (3 op) JA 5426103 Näkökulmia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (2 op) (Kuopiossa)
Muut mahdolliset temaattisten opintojen opintojaksot, ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Syventävien opintojen menetelmäopinnot 15 op, opiskelija valitsee kolme seuraavista (4.-5. vuosi)
J = järjestetään Joensuussa, K = järjestetään Kuopiossa
Laadullisten menetelmien opintojaksot
5514315 Etnografinen tutkimus 5 op (Joensuussa, opintojakson aiempi nimi Havainnoista tulkinnoiksi)
5514316 Haastattelututkimus 5 op (Joensuussa, opintojakson aiempi nimi Haastattelututkimuksen käytännöt ja metodologiset kysymykset)
5010105J Haastattelu- ja tekstiaineistojen tietokoneavusteinen analyysi 5 op (Joensuussa, opintojakson aiempi nimi Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi)
5524032 Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi sosiaalitieteissä 5 op (Kuopiossa)
5524033 Luovat, toiminnalliset ja osallistuvat tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä 5 op (Kuopiossa)
5525302 Retoriikan tutkimus 5 op (Joensuussa, opintojakson aiempi nimi Puheet ja sanat. Kuinka tehdä asioita sanoin ja merkein)
Tilastollisten menetelmien opintojaksot
5010104J Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 1 5 op (Joensuussa)
5010104K Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 1 5 op (Kuopiossa)
5010106K Tilastollisten menetelmien työpaja 5 op (Kuopiossa)
Muut menetelmäopintojaksot
5515335 Yhteiskuntatutkimuksen metodologia 5 op (kirjatentti, Joensuussa ja Kuopiossa, opintojakson aiempi nimi Metodologiaopinnot)
2124110 Kulttuurintutkimuksen analyysimenetelmät: Autoetnografia tutuksi 5 op (verkkokurssi) HUOM: vain tämä kurssi eli Autoetnografia tutuksi käy sosiologian syventävien opintojen menetelmäopintojaksoksi kulttuurintutkimuksen analyysimenetelmien opintojaksoista.
5410168 Sosiaali- ja terveyspalvelujen arviointi 5 op (Kuopiossa)
Muut mahdolliset menetelmäopintojen opintojaksot ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Tutkielmaopinnot 55 op (4.-5. vuosi)
5514350 Tutkielmaa tukevat opinnot 5 op
5525350 Tutkielmaseminaari 10 op
5514355 Pro gradu –tutkielma (sosiologia) 40 op,
5525351 Kypsyysnäyte, maisterin tutkinto (YTM) 0 op