Oppaan Avoin yliopisto, Kasvatusalat, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Tervetuloa opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston  Avoimeen yliopistoon!

Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteiden opetustarjonta Avoimen yliopiston opiskelijoille on laaja-alaista ja joustavaa. Opintoja on tarjolla lähiopetuksena ja monimuotoisena opetuksena.

 

Lähiopetus

Lähiopetuksessa opiskelijat osallistuvat Avoimen yliopiston itse toteuttamaan lähiopetukseen tai tiedekunnan opetukseen. Avoimen yliopiston toteuttama lähiopetus on ilta- ja viikonloppuopetusta. Lähiopetus voi olla luentoja, harjoituksia ja seminaareja. Tiedekunnan toteuttama lähiopetus on pääosin päiväaikaan. Opintojaksokuvaukset sekä opetusohjelmat löytyvät WebOodista Avoimen yliopiston oppaista.

 

Monimuotoinen ja verkko-opetus

Monimuotoista opiskelua toteutetaan joustavasti erilaisin opetusmenetelmin. Opetusmenetelmissä yhdistyvät lähi-, etä-, verkko- ja itseopiskelu. Verkko-opinnoissa opiskelu ja opintojaksojen suorittaminen tapahtuu pääosin Moodle -oppimisympäristössä. Opintojen suunnittelu monimuotoisessa ja verkko-opiskelussa on erityisen tärkeää, koska opiskelija voi suurelta osin edetä opinnoissaan joustavasti oman aikataulun mukaan ja osassa on määritelty tarkempi opintojen etenemisaikataulu. Opiskelua voidaan tukea mm. tuutoroinnilla. Opetusta etsiessäsi koodin edessä oleva kirjainyhdistelmä AY tarkoittaa Avoimen yliopiston monimuoto-opetussuunnitelman mukaista opetusta.

 

Edeltävät opinnot

Aine- ja syventävien opintojen aloittaminen edellyttää suoritettua perus- ja/tai aineopintokokonaisuutta kyseisessä aineessa. Aineopintojen laajuus on yhdessä perusopintojen kanssa vähintään 60 opintopistettä.

 

Arvosteluperusteet

Opintosuoritusten ja opintokokonaisuuksien arvostelu/Filosofinen tiedekunta

Opintojaksojen työmäärän mittana käytetään opintopistettä. Työmäärää arvioitaessa on otettu huomioon annettavan opetuksen lisäksi opiskelijan oman työn osuus.

Opintosuoritusten arvostelu 

Opintosuoritusten arvioinnista käytetään asteikkoa 0—5, jossa arvosanojen merkitys on seuraava: 5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = välttävä ja 0 = hylätty. Suoritukset voidaan arvioida myös asteikolla hyväksytty – hylätty. (Tutkintosääntö 32 §). Filosofisessa tiedekunnassa arvostelun lähtökohta on, että opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija saavuttaa noin puolet enimmäispistemäärästä tai erinomaiseen suoritukseen vaadittavasta osaamisesta. Alin hyväksytty arvosana on 1 = välttävä. Opintojakson arvosteluperusteet kerrotaan opintojaksokuvauksessa. 

Arvosanaluonnehdinnat 

1 välttävä
Opiskelija tunnistaa opintojaksolla käsitellyn asian pääpiirteet. Opiskelijan tiedoissa on sisällöllisiä puutteita. 
2 tyydyttävä
Opiskelija osaa selittää opintojaksolla käsiteltyjä asioita. Opiskelijan tiedoissa saa olla vähäisiä tiedollisia puutteita. 
3 hyvä
Opiskelija osaa opintojaksolla käsitellyn asian pääpiirteet hyvin.
4 kiitettävä
Opiskelija osaa analysoida opintojaksolla käsiteltyjä asioita.  Opiskelijan oma ajattelu näkyy opintojakson suorituksessa.
5 erinomainen
Opiskelija osaa analysoida opintojaksolla käsitellyn asian monipuolisesti. 

 

Opetushallinnon perusopintojen arvostelua koskee seuraava:

Oikeustieteet:
Oikeustieteiden opintojaksojen arvostelukriteerit muuttuvat 1.8.2018 alkaen, kun oikeustieteellisellä alalla otetaan käyttöön valtakunnalliset arvostelukriteerit. Oikeustieteiden opintojaksojen arvostelukriteerit poikkeavat yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnan käyttämistä arvostelukriteereistä. Oikeustieteissä opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija hallitsee 50 % opintojaksokuvauksessa asetetusta tavoitteesta (vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta). Kun opintosuoritus arvostellaan asteikolla 0–5, arvosanoittain vaadittavat %-määrät enimmäispistemäärästä ovat seuraavat:

arvosana 1 = noin 50–57 % enimmäispistemäärästä
arvosana 2 = noin 58–64 % enimmäispistemäärästä
arvosana 3 = noin 65–71 % enimmäispistemäärästä
arvosana 4 = noin 75–79 % enimmäispistemäärästä
arvosana 5 = noin 80–100 % enimmäispistemäärästä

Kauppatieteet:
Opintojaksojen suoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0–5. Hyväksiluetut (sisällytetyt ja korvatut) opintojaksot arvostellaan aina arvosanalla hyväksytty. Opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija hallitsee 50 % opintojaksokuvauksessa asetetusta tavoitteesta (vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta).

Kun opintosuoritus arvostellaan asteikolla 0−5, arvosanoittain vaadittavat % -määrät enimmäispistemäärästä ovat seuraavat:
arvosana 1 = noin 50 % enimmäispistemäärästä
arvosana 2 = noin 60 % enimmäispistemäärästä
arvosana 3 = noin 70 % enimmäispistemäärästä
arvosana 4 = noin 80 % enimmäispistemäärästä
arvosana 5 = noin 90 % enimmäispistemäärästä

Kun opintosuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty, hyväksymisen rajana pidetään 50 %:n hallitsemista vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta. Opintosuoritusta arvosteltaessa otetaan lisäksi huomioon, osoittaako opintosuoritus kykyä arvioida ja soveltaa teoreettista ja metodologista tietoa. Täysin erheelliset väittämät voidaan ottaa huomioon kokonaisarvostelussa.

 

Opintokokonaisuuksien arvostelu 

Opintokokonaisuuksien suoritukset arvostellaan opintojaksojen opintopistemäärillä painotetun keskiarvon perusteella seuraavasti:

Keskiarvo arvosana

1.00-1.49 1/5 välttävä
1.50-2.49 2/5 tyydyttävä
2.50-3.49 3/5 hyvä
3.50-4.49 4/5 kiitettävä
4.50-5.00 5/5 erinomainen

Painotettu keskiarvo lasketaan seuraavalla tavalla:

Numeerisesti arvostellun opintojakson arvosana kerrotaan opintopistemäärällä (esim. 3 op x arvosana 5/5 = 15). Kerrotut arvosanat lasketaan yhteen. Näin saatu summa jaetaan ko. kokonaisuuteen kuuluvien numeerisesti arvosteltujen opintojaksojen yhteenlasketulla opintopistemäärällä.
Opintojaksot, joiden arvosana on ”hyväksytty”, eivät vaikuta opintokokonaisuuden arvosteluun.
Opintokokonaisuuden arvosanaksi annetaan ”hyväksytty”, jos vähintään puolet siihen kuuluvista opintopisteistä on arvosteltu tai hyväksiluettu arvosanalla ”hyväksytty”, mikäli opetussuunnitelmassa ei toisin määrätä. Lisäksi oppiaineilla voi olla lisävaatimuksia tai täsmennyksiä. Ko. tiedot löytyvät kunkin oppiaineen oppaasta WebOodissa.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen https://opintopolku.fi  -palvelussa opintokokonaisuuksittain tai opintojaksoittain.

Katso ilmoittautumisohje


Maksut

http://www.aducate.fi/maksut

 
Opetustarjonta

Lähiopetus

Elämänkatsomustieto, po

Erityispedagogiikka, so

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, so

 

Monimuoto-opetus

Erityispedagogiikka, po, ao

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, po, ao

Opetushallinto, po

Varhaiskasvatus, po


po = perusopinnot ao = aineopinnot so = syventävät opinnot

Osaamiskokonaisuus: Henkilöstötyön orientoivat opinnot, 30 op katso http://www.uef.fi/fi/web/aducate/henkilostotyon-orientoivat-opinnot


Opiskelua tukeva toiminta           

Jotta opinnot sujuvat parhaalla mahdollisella tavalla, opintojen tueksi on tarjolla ohjausta ja neuvontaa Avoimesta yliopistosta sekä osassa opintoja myös tuutorointia. Opintojen aikataulua ja tavoitteita voi jäsentää myös Opinto-ohjaus ja HOPS- sivuiltamme löytyvän HOPS (henkilökohtainen opinto-/opiskelusuunnitelma) -lomakkeen avulla (  http://www.uef.fi/fi/aducate/hops). Tutustu myös muihin Ohjeita opiskeluun -sivuihin (  http://www.uef.fi/fi/aducate/opiskelu) ja ota tarvittaessa yhteyttä joko oppiaineen suunnittelijaan tai opinto-ohjaajiin. Mikäli opiskelet tutkintotavoitteisesti, on opintojen suunnittelu erityisen tärkeää. Tukea, ohjausta ja neuvontaa on tarjolla sekä verkossa että paikan päällä.

Monimuoto-opintojen tueksi on perustettu Moodle verkko-oppimisympäristöt, mistä löytyy opintomateriaalia,  tehtävät ja ohjeita opiskeluun sekä verkkokeskustelualueet.

 

Lisätietoja ja opintoneuvontaa

Suunnittelija Sari Hakkarainen
sari.hakkarainen@uef.fi
puh. 050 466 8554 tai 0294457048


Koulutussihteeri Eija Viiliäinen
eija.viiliainen@uef.fi
puh. 050 467 8371 0294457054