Oppaan Avoin yliopisto, Humanistiset alat, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Tervetuloa opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston Avoimeen yliopistoon!

 

Itä-Suomen yliopiston humanistisen alan opetustarjonta Avoimen yliopiston opiskelijoille on laaja-alaista ja joustavaa. Opintoja on tarjolla lähiopetuksena ja monimuotoisena opetuksena.

Lähiopetus

Lähiopetuksessa opiskelijat osallistuvat Avoimen yliopiston toteuttamaan opetukseen tai tiedekunnan opetukseen. Avoimen yliopiston toteuttama lähiopetus on ilta- ja viikonloppuopetusta. Lähiopetus voi olla luentoja, harjoituksia ja seminaareja. Tiedekunnan toteuttama lähiopetus on pääosin päiväaikaan. Opintojaksokuvaukset sekä opetusohjelmat löytyvät WebOodista Avoimen yliopiston oppaista. Opetusta etsiessäsi koodin edessä oleva kirjainyhdistelmä AY tarkoittaa Avoimen yliopiston opetusta. 

Monimuotoinen ja verkko-opiskelu

Monimuotoista opiskelua toteutetaan joustavasti erilaisin opetusmenetelmin. Opetusmenetelmissä yhdistyvät lähi-, etä-, verkko- ja itseopiskelu. Verkko-opinnoissa opiskelu ja opintojaksojen suorittaminen tapahtuu pääosin Moodle -oppimisympäristössä. Opintojen suunnittelu monimuotoisessa ja verkko-opiskelussa on erityisen tärkeää, koska opiskelija voi suurelta osin edetä opinnoissaan joustavasti oman aikataulun mukaan ja osassa on määritelty tarkempi opintojen etenemisaikataulu. Opiskelua voidaan tukea mm. tuutoroinnilla.

Edeltävät opinnot

Aineopintojen aloittaminen edellyttää suoritettua perusopintokokonaisuutta kyseisessä aineessa.  Aineopintojen laajuus on yhdessä perusopintojen kanssa vähintään 60 opintopistettä. Edeltävät opinnot tulee pääsääntöisesti olla suoritettuna hyvin tiedoin.

  

Arvosteluperusteet

Opintosuoritusten ja opintokokonaisuuksien arvostelu/Filosofinen tiedekunta

Opintojaksojen työmäärän mittana käytetään opintopistettä. Työmäärää arvioitaessa on otettu huomioon annettavan opetuksen lisäksi opiskelijan oman työn osuus.

Opintosuoritusten arvostelu 

Opintosuoritusten arvioinnista käytetään asteikkoa 0—5, jossa arvosanojen merkitys on seuraava:

5 = erinomainen

4 = kiitettävä

3 = hyvä

2 = tyydyttävä

1 = välttävä ja

0 = hylätty.

Suoritukset voidaan arvioida myös asteikolla hyväksytty – hylätty. (Tutkintosääntö 32 §). Filosofisessa tiedekunnassa arvostelun lähtökohta on, että opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija saavuttaa noin puolet enimmäispistemäärästä tai erinomaiseen suoritukseen vaadittavasta osaamisesta. Alin hyväksytty arvosana on 1 = välttävä. Opintojakson arvosteluperusteet kerrotaan opintojaksokuvauksessa. 

  

Arvosanaluonnehdinnat 

1 välttävä
Opiskelija tunnistaa opintojaksolla käsitellyn asian pääpiirteet. Opiskelijan tiedoissa on sisällöllisiä puutteita. 
2 tyydyttävä
Opiskelija osaa selittää opintojaksolla käsiteltyjä asioita. Opiskelijan tiedoissa saa olla vähäisiä tiedollisia puutteita. 
3 hyvä
Opiskelija osaa opintojaksolla käsitellyn asian pääpiirteet hyvin.
4 kiitettävä
Opiskelija osaa analysoida opintojaksolla käsiteltyjä asioita.  Opiskelijan oma ajattelu näkyy opintojakson suorituksessa.
5 erinomainen
Opiskelija osaa analysoida opintojaksolla käsitellyn asian monipuolisesti. 

  

Opintokokonaisuuksien arvostelu

Opintokokonaisuuksien suoritukset arvostellaan opintojaksojen opintopistemäärillä painotetun keskiarvon perusteella seuraavasti:

Keskiarvo arvosana

1.00-1.49 1/5 välttävä
1.50-2.49 2/5 tyydyttävä
2.50-3.49 3/5 hyvä
3.50-4.49 4/5 kiitettävä
4.50-5.00 5/5 erinomainen

Painotettu keskiarvo lasketaan seuraavalla tavalla:

Numeerisesti arvostellun opintojakson arvosana kerrotaan opintopistemäärällä (esim. 3 op x arvosana 5/5 = 15). Kerrotut arvosanat lasketaan yhteen. Näin saatu summa jaetaan ko. kokonaisuuteen kuuluvien numeerisesti arvosteltujen opintojaksojen yhteenlasketulla opintopistemäärällä. 
Opintojaksot, joiden arvosana on ”hyväksytty”, eivät vaikuta opintokokonaisuuden arvosteluun.
Opintokokonaisuuden arvosanaksi annetaan ”hyväksytty”, jos vähintään puolet siihen kuuluvista opintopisteistä on arvosteltu tai hyväksiluettu arvosanalla ”hyväksytty”, mikäli opetussuunnitelmassa ei toisin määrätä. Lisäksi oppiaineilla voi olla lisävaatimuksia tai täsmennyksiä. Ko. tiedot löytyvät kunkin oppiaineen oppaasta WebOodissa.

  

Ilmoittautuminen

http://www.uef.fi/fi/web/aducate/ilmoittautuminen

Maksut

http://www.aducate.fi/maksut

Opetustarjonta

Lähiopetus:

Englannin kielen perusopinnot

Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot

Historia (yleinen historia tai suomen historia) ao

Japanin kieli ja kulttuuri po

Kirjallisuus po ,ao

Kulttuuriantropologia po ,ao

Mediakulttuuri ja viestintä po

Ruotsin kieli po ,ao

Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille po

Verkkotuettu monimuoto-opetus:

Historia po

Liturginen teologia

Ortodoksinen teologia po, ao

Pastoraaliteologia

Raamatun kreikan peruskurssi

Suomen opettaminen toisena / vieraana kielenä po

Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet po

Yleinen teologia po, ao

  

po = perusopinnot ao = aineopinnot so = syventävät opinnot

Opiskelua tukeva toiminta                 

Jotta opinnot sujuvat parhaalla mahdollisella tavalla, opintojen tueksi on tarjolla ohjausta ja neuvontaa Avoimesta yliopistosta sekä osassa opintoja myös tuutorointia. Opintojen aikataulua ja tavoitteita voi jäsentää myös Opiskelusivuiltamme löytyvän HOPS (henkilökohtainen opinto-/opiskelusuunnitelma) –lomakkeen avulla (http://www.aducate.fi/hops). Tutustu myös OHJEITA OPISKELUUN –sivuihin (http://www.aducate.fi/opiskelu) ja ota tarvittaessa yhteyttä joko oppiaineen suunnittelijaan tai opinto-ohjaajiin. Mikäli opiskelet tutkintotavoitteisesti, on opintojen suunnittelu erityisen tärkeää. Tukea, ohjausta ja neuvontaa on tarjolla sekä verkossa että paikan päällä.

 

Lisätietoja ja opintoneuvontaa 

englanti, historia, japani, kirjallisuus, kulttuuriantropologia, mediakulttuuri ja viestintä, ruotsi, suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille, suomen opettaminen toisena/vieraana kielenä, terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet 

Suunnittelija Sari Hakkarainen
0294457048
sari.hakkarainen@uef.fi

Koulutussihteeri Eija Viiliäinen
0294457054
eija.viiliainen@uef.fi 
 
 
teologia
Suunnittelija Tiina Juurela
0294457064
tiina.juurela@uef.fi
 
Koulutussihteeri Päivi Koivuselkä-Sallinen
0294457086
paivi.koivuselka-sallinen@uef.fi