Oppaan Sivuaine: Opetushallinto, 2016-17 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Monitieteisen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on saanut asetuksen Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) edellyttämät perustiedot ja - valmiudet toimia koulujen ja oppilaitosten johtotehtävissä sekä muissa opetusalan hallinnollisissa tehtävissä. Opiskelija tuntee opetushallintoa koskevan keskeisen lainsäädännön ja osaa toimia opetushallinnon suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä.

 

Opintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että: " rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 4)Opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät  opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus."

 

Sivuaineopinnot on tarkoitettu Itä-Suomen yliopistossa perustutkintoa suorittaville opiskelijoille. Opintokokonaisuudelle ei tarvita ennakkoilmoittautumista. Opetushallinnon opintoihin kuuluu kaikille pakollisia (17 op) ja vapaavalintaisia opintojaksoja (vähintään 8 op). Oikeustieteen ABC -opintojakso on edeltävä pakollinen opinto Yleishallinto-oikeus-opintojaksolle. Muutoin kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kaikille pakolliset opinnot Oikeustieteen ABC - ja Yleishallinto-oikeus -opintojaksoilla.

 

Opintokokonaisuuteen ei voi käyttää sellaisia opintojaksoja, jotka ovat sisältyneet tai sisältyvät toiseen opintokokonaisuuteen. Lisäksi on huomioitava, että Opetushallinnon opintokokonaisuus ei voi koostua yksinomaan oikeustieteet -oppiaineryhmän tarjoamista opintojaksoista.

 

Pakolliset opintojaksot (17 op)

5311024 Oikeustieteen ABC 2 op

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op

5311316 Koulutusoikeus 5 op

5311307 Virkamiesoikeus 5 op

 

Valinnaiset opintojaksot (vähintään 8 op)

5311305 Informaatio-oikeus 5 op

5311209 Finanssihallinto-oikeus 5 op

5311306 Kunnallisoikeus 5 op

2230208 Arviointi kehittämisen tukena 3 op

2230211 Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op

2230213 Työssä oppiminen ja henkilöstötyö 3 op

2240207 Organisaatiopsykologia 3 op

5210104 Johtamisen perusteet 6 op

 

Lisätietoja ja opintoneuvonta (kokonaisuusmerkinnät)

Suunnittelija Jenna Tuononen

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden ja psykologian osasto

Kohderyhmä: Sivuaineopiskelijat