Oppaan Sivuaine: Venäjä- ja rajatutkimus, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

VENÄJÄ- JA RAJATUTKIMUKSEN OPINTOKOKONAISUUS

Opintokokonaisuus muodostaa laaja-alaisen ja monitieteisen johdatuksen Venäjä- ja rajatutkimukseen. Venäjän, rajojen ja raja-alueiden yhteiskunnallisia kehityskulkuja tarkastellaan opinnoissa eri tieteenalojen näkökulmista. Historian, kulttuuritieteiden, yhteiskuntapolitiikan, sosiologian ja yhteiskuntamaantieteen opintojaksoja sisältävät opinnot soveltuvat sivuaineeksi etenkin eri yhteiskuntatieteellisille ja humanistisille aloille. Opinnoissa liikutaan myös erilaisilla kulttuurisilla ja identiteettien rajapinnoilla. Maantieteellisesti opinnot keskittyvät Luoteis-Venäjään ja Euroopan raja-alueille.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

osaa arvioida ja ymmärtää, millaiset poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja historialliset prosessit ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat venäläisen yhteiskunnan kehitykseen.
osaa arvioida ja ymmärtää erilaisten rajojen ja raja-alueiden muodostumista ja merkityksiä niin Euroopan kuin Venäjänkin kehityksessä.
kykenee arvioimaan ja ymmärtämään ihmistoimintaa eri tavoin jäsentävien rajanvetojen ja kohtaamisten muodostumista sekä näitä prosesseja ohjaavia politiikkoja.
Työelämässä tarvitaan tänä päivänä usein monipuolista tietämystä Venäjästä sekä raja-alueiden kehityksestä ja yhteyksistä Euroopan unionin politiikkoihin. Eurooppalaiset raja- ja reuna-alueet nostavat esiin monenlaisia yhteiskunnallisen kehityksen haasteita. Talouden ja yritystoiminnan sekä hallinnollisen ohjauksen ja kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuustehtävissä työskentelevät käsittelevät näitä haasteita työssään. Eri hallinnonalojen ja kansalaisyhteiskunnan toimijat tekevät Venäjä-yhteistyötä ja toteuttavat erilaisia kehittämisprojekteja sekä EU-ohjelmia. Suomen ja Venäjän väliset taloudelliset suhteet konkretisoituvat yritysten vienti- ja ulkomaantoiminnoissa sekä matkailun kehittämisessä.

Opintotarjonta jakautuu kolmeen moduuliin:

1) Venäjän kieli ja kulttuuri (Russian Language and Culture)
2) Historia, raja, etnisyys ja identiteetit (History, Border, Ethnicity, and Identities)
3) Yhteiskunta, raja-alueet, eurooppalainen naapuruus (Society, Border Regions, and European Neighbourhood)

Opiskelija voi suorittaa valitsemiaan opintojaksoja eri moduuleista tiettyjen perusopintoihin (25 op) kuuluvien pakollisten opintojaksojen lisäksi. Perusopintokokonaisuuden suorittamiseksi vaaditaan pakollisia opintoja 15 opintopistettä.

Opiskelukielinä ovat sekä suomi että englanti. Opiskelijalla voi sisällyttää sivuaineopintoihinsa myös kieliopintoja (esim. venäjän kieli) moduulissa Venäjän kieli ja kulttuuri. Kielikursseja on tarjolla yliopiston kielikeskuksessa. Kielikeskus informoi kielikohtaisesta opetuksesta, kurssien sisällöistä ja lähtötasoista.

Opintokokonaisuuden koostaminen ja opintoneuvonta: amanuenssi Ville Hamunen