Oppaan Perinteentutkimus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

OPINTOJEN RAKENNE

Kandidaatin tutkinto

KULTTUURINTUTKIMUKSEN YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT (25 OP)
Vain kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmassa opiskeleville pääaineopiskelijoille

Kulttuurintutkimuksen johdanto-opinnot 15 op (perusopintovaiheessa)
2120220 Kulttuurintutkimuksen perusteet (5 op)
2120221 Kulttuurintutkimuksen käytännöt (5 op)
2120222 Kulttuurintutkimuksen näkökulmia (5 op)

Kulttuurintutkimuksen metodiopinnot 10 op (aineopintovaiheessa)
2120209 Kulttuurintutkimuksen metodologia (5 op)
2120217 Kulttuurintutkimuksen aineistot ja menetelmät (5 op)

2123100 PERINTEENTUTKIMUKSEN PERUSOPINNOT (30 OP)
2123112 Johdatus perinteentutkimukseen ja kulttuuriantropologiaan (5 op)
2127120 Kulttuuri-ilmiöstä tutkimuskohteeksi (5 op)
2123110 Kansanusko ja mytologia (5 op)
2123104 Esineellinen kulttuuri ja tapakulttuuri (5 op)
2123105 Suullinen perinne (5 op)
2123111 Kansanrunous, Kalevala ja Kanteletar (5 op)

2123250 PERINTEENTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (45 OP)
Oppiaineen ydinaines (15 op)
2123214 Kertomusperinne ja narratiivinen tutkimus (5 op)
2123223 Muistitiedon ja muistelukerronnan tutkimus (5 op)
Lisäksi suoritetaan yksi kurssi seuraavista vaihtoehdoista oman valinnan mukaan:
2413620 UTI syventävä kurssi: Kenttätyökurssi (5 op)
2123224 Kansanuskon ja mytologian tutkimuskysymyksiä (5 op)
2123225 Kansanomainen lääkintätieto ja parantaminen (5 op)
2121814 Karjalainen rituaaliperinne (5 op)
2123226 Kansanperinne ja luonnonympäristö (5 op)
2123227 Folklore ja nykykulttuuri (5 op)
2123228 Näkökulmia kulttuuriperinnön tutkimukseen (5 op)
2123220 Kansankulttuuri ja modernisaatio (5 op)
2123222 Arkisto ja kulttuurin rajat (5 op)
2123229 Perinnetieteellinen performanssitutkimus (5 op)
2123230 Kulttuurinen eläintutkimus (5 op)
Kulttuurintutkimuksen temaattiset opinnot (15 op). Suoritetaan 15 op jostakin seuraavasta temaattisesta kokonaisuudesta:
      2120230 Teema: Kulttuuriset kohtaamiset
      2120240 Teema: Kulttuuriset esitykset ja tuotannot
      2120250 Teema: Kulttuuriset järjestykset ja valta
      2120260 Teema: Ruumiillisuus, teknologia, ympäristö
      2120270 Teema: Kulttuurintutkimuksen sovelluksia
Tutkielmaopinnot (15 op):
2120224 Kulttuurintutkimuksen kandidaattiseminaari (3 op)
8020230 Kulttuuritieteiden tiedonhaku (1 op)
2120223 Tutkimusmenetelmän soveltaminen (5 op)
2123207 Perinteentutkimuksen kandidaatintutkielma (6 op)
Kypsyysnäyte HuK (0 op), yksi seuraavista
      2110031 Kypsyysnäyte suomeksi (HuK)
      2110033 Kypsyysnäyte ruotsiksi (HuK)
      2110035 Kypsyysnäyte vieraalla kielellä (HuK)  

HuK-tutkinnon muut pakolliset opintojaksot
1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op
2110039 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 1 op
2110041 Osaamisen tunnistaminen ja oppimisportfolio 2 op

Maisterin tutkinto

2123360 PERINTEENTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (80 OP)
2124127 Tutkimusten lukemisen taito (5 op)
2124102 Kulttuurintutkimuksen maisteriseminaari (10 op)
2123312 Syventyminen kulttuurintutkimuksen käsitteisiin ja käytäntöihin (5 op)
2124128 Tutkimuksen tekemisen taito (5 op)
2123310 Perinteentutkimuksen teoreettismetodologinen kirjallisuus (10 op)
2123111 Perinteentutkimuksen syventävä tutkimuskirjallisuus (5 op)
2123306 Perinteentutkimuksen pro gradu -tutkielma (40 op)
Kypsyysnäyte FM (0 op), yksi seuraavista
      2110032 Kypsyysnäyte suomeksi (FM)
      2110034 Kypsyysnäyte ruotsiksi (FM)
      2110036 Kypsyysnäyte vieraalla kielellä (FM)

FM-tutkinnon muut pakolliset opintojaksot
2110042 Asiantuntijaksi kasvamisen portfolio 2 op
2110043 Asiantuntijuutta kehittävä työharjoittelu 10 opOppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Kieli- ja viestintäopinnot
Laajenna Perusopinnot
Laajenna Yleisopinnot
Laajenna Muu