Oppaan Avoin yliopisto, Kasvatusalat, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Tentit ja tenttiminen


Luentotentti

Luentosarjan päätteeksi järjestetään usein luentotentit: ensimmäinen tentti ja yksi uusintatenttiä. Yleensä ensimmäiseen tenttiin ei tarvitse ilmoittautua, ellei toisin mainita.


Kirjallisuustentti

Muut kuin luentotentit, kirjallisuustenttejä tentitään erillisinä kirjallisuustenttipäivinä. Lukuvuoden 2020-21 tenttipäivät ovat:

Yleisiä tai muita tenttejä ei järjestetä tenttisalitentteinä kummallakaan lukukaudella lv 20-21

Syksy 2020

Ma 24.8. klo 16-20
Ma 28.9. klo 16-20
Ma 26.10. (C2, AY oma)
Ma 9.11. klo 16-20
Ma 14.12. klo 16-20


Kevät 2021

Ma 18.1. klo 16-20
Ma 1.2. klo 16-20
Ma 1.3. klo 16-20
Ma 12.4. klo 16-20
Ma 3.5. klo 16-20
Ma 14.6. klo 16-20

Kirjallisuuskuulustelut järjestetään

•Joensuussa Carelia, Yliopistokatu 4, salissa C1
•Kuopiossa Snellmania, Yliopistonranta 1 E, salissa SN100
•Kuulusteluihin ilmoittaudutaan 10 päivää ennen tenttiä WebOodissa osoitteessa https://weboodi.uef.fi/weboodi/

Myöhästyneitä tentti-ilmoittautumisia ei oteta vastaan

HUOM! Erityispedagogiikan perus -ja aineopintojen useassa opintojaksossa tenttiaika yleisessä tentissä rajattu kahteen (2) tuntiin.

Etätentti

Mikäli haluat suorittaa tentin muulla kuin Joensuun tai Kuopion kampuksella tai yhteistyöoppilaitoksessa, vastaat itse poikkeavan tenttipaikan ja valvonnan järjestämisestä sekä niistä mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Tenttipaikkana voi olla esimerkiksi yliopisto, kansalais- tai kansanopisto tai muu oppilaitos. Tenttipaikka ei voi olla kirjasto tai oma työpaikka. Olennaista on, että tenttipaikka on luotettava ja tentti tapahtuu valvotuissa olosuhteissa.

Sovi tentinvalvonnasta tenttipaikan/oppilaitoksen kanssa. Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä. Mainitse ilmoittautuessasi tentinvalvojan nimi, yhteystiedot ja tenttipaikan osoite, jotta voimme toimittaa tenttikysymykset tentinvalvojalle. Etätentti järjestetään samaan aikaan kuin yliopiston tentti siten, että olet valvotussa tilassa vähintään klo 16.00 - 16.30.

 

Tenttiin osallistuminen

Osallistujat kutsutaan sisään nimellä tai opintojaksoittain.

Tenttitilaisuus katsotaan alkaneeksi opiskelijan saapuessa tenttisaliin, joten keskustelu toisten tenttiin osallistujien kanssa ei ole enää sallittua.

Istumapaikalle voit ottaa mukaan kirjoitusvälineet, kuvallisen henkilöllisyyskortin, kukkaron sekä tentaattorin tehtäväksi annossa mainitseman kirjallisuuden tai muut välineet. Laukut ja takit jätetään salin yläosaan tai portaille. Sulje kännykkä ja jätä se laukkuun tai valvojan pöydälle.

Tentinvalvoja aloittaa tentin ilmoittamalla vastaamisen aloitus- ja päättymisajan sekä ensimmäisen mahdollisen poistumisajan. Tentistä saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta ja tämän ajan kuluessa tenttisaliin saapuneilla on oikeus osallistua tenttiin.

Kirjaa jokaiseen tenttivastauspaperiin seuraavat tiedot:

Tenttipäivä
Sukunimi ja etunimi
Opiskelijanumero tai henkilötunnus
Tentittävän opintojakson nimi ja tunniste

 

Mikäli tenttitilanteessa tulee ongelmia, esimerkiksi tenttikysymykset puuttuvat tai ne ovat vääristä teoksista, ota yhteyttä tentinvalvojaan nostamalla käsi ylös. WC:ssä voit käydä ainoastaan valvojan seurassa.

Jos tenttijän havaitaan syyllistyneen vilppiin, hänet poistetaan tentistä välittömästi ja suoritus hylätään. Vilpiksi katsotaan mm. luvattoman materiaalin käyttö, vastauksen katsominen toiselta tai muu vastaajien välinen yhteistyö.

Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi palauttaessasi vastauspaperia. Kuittaa osallistumisesi osallistujalistaan (tarvittaessa). Luentotenttien kysymykset pyydetään palauttamaan vain, jos tentaattori on niin merkinnyt kysymyspaperiin. Kirjallisuustenteissä kysymykset palautetaan kuoressa vastauspaperien kanssa. Suttupaperit ja tyhjät konseptit palautetaan valvojalle. Tentinvalvoja huomauttaa tentin päättymisestä viimeistään 10 minuuttia ennen tenttiajan päättymistä ja lopettaa tentin määräaikana.


Verkkotentti

Verkkotentti on avoinna opiskeluohjeissa määritellyn ajan Moodlessa, esimerkiksi 24 tuntia. Opiskelijalle annetaan 2-4 tuntia aikaa suorittaa tentti. Kirjaudu tenttiin valitsemana ajankohtana ja oma tenttiaikasi alkaa kulua. Verkkotenttiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

 

Sähköinen tentti

Itä-Suomen yliopistolla on käytössä sähköisen tentin järjstelmä Exam ( https://exam.uef.fi/). Sähköinen tenttijärjestelmä mahdollistaa tenttien, kirjallisuuskuulustelujen ja kypsyysnäytteiden järjestämisen automaattisesti valvotuissa tiloissa Joensuun ja Kuopion kampuksilla, exam-vierailuna myös muualla.

Mikäli tentti on mahdollista suorittaa sähköisessä tentissä, tämä on ilmoitettu opetussuunnitelmassa.

Ohjeet sähköisen tenttiin ilmoittautumiseen ja tenttitilan varaamiseen löydät yliopiston KAMU -sivulta Opiskelijan käsikirja -> Opiskelijan työkalut -> Sähköinen tentti https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/sahkoinen-tentti/

 

Erityisjärjestelyitä tarvitsevat opiskelijat

Opiskelija, joka tarvitsee erityisjärjestelyitä tentin suorittamiseksi, tulee toimittaa hakemus liitteineen esteettömyysyhdyshenkilölle osoitteeseen:

Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate
Tiina Juurela
PL 111, 80101 Joensuu

Tarkemmat ohjeet, lomakkeen ja valitusosoituksen löydät Itä-Suomen avoimen yliopiston internetsivuilta:

http://www.uef.fi/fi/web/aducate/esteeton-opiskelu

Järjestely voi olla esimerkiksi pidennetty tenttiaika tai apuvälineiden käyttömahdollisuus. Kun erityisjärjestelyistä on sovittu, on niistä mainittava tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä Weboodissa kohdassa lisätietoja.

 

 Oppaaseen kuuluvien opintojaksojen tentit

HUOM! Luettelossa voi näkyä myös muiden yksiköiden tenttejä. Tarkasta ilmoittautuessasi, että ilmoittaudut oikean yksikön järjestämään tenttiin!

Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.
Tenttipäivittäin Opintojaksottain

Opas ei sisällä tenttejä.