Oppaan Sivuaine: Filosofian opinto-opas, Joensuun kampus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Filosofian opintojaksojen suorittmainen kesä-, heinä- ja elokuussa 2021

Filosofiassa kaikkia opintojaksoja voi suorittaa kesän aikana exam-järjestelmässä. Aineopintojen kohdalla myös esseesuoritukset ovat mahdollisia, niistä on sovittava tentaattorin kanssa ennen juhannusta (viimeistään 23.6.) Riskiryhmään kuuluvat, joiden täytyy välttää exam-tiloihin menemistä, voivat suorittaa myös perusopintoja erityisjärjestelyin. Näistä tulee sopia 23.6. mennessä kurssin vastuuhenkilön kanssa. Huom! 1.8. alkaen filosofian perus- ja aineopinnoissa tulevat voimaan uudet vaatimukset, mutta vanhojen vaatimusten mukainen suorittaminen mahdollista vuoden -21 loppuun saakka

 ****************

Filosofian perusopinnot 30 op, 5313100
Basic Studies in Philosophy
Filosofian perusopinnot muodostuvat seuraavista opintojaksoista ja niihin liittyvistä vapaaehtoisista luennoista ja kirjatenteistä. Opintojaksojen tarkat sisällöt löytyvät Weboodista.
5313110 Filosofian perusteet 6 op
  5313111 Johdatus filosofiaan, luennot 2 op
  (Vaihtoehto luennoille: 5313115 Johdatus filosofiaan, kirjatentti 2 op)
5313120 Käytännöllisen filosofian perusteet 8 op
  5313121 Yhteiskuntafilosofia, luennot 2 op
  (Vaihtoehto luennoille: 5313118 Yhteiskuntafilosofia, kirjatentti 2 op)
  5313122 Etiikka 1, luennot 2 op
  (Vaihtoehto luennoille: 5313116 Etiikka 1, kirjatentti 2 op)
5313150 Tieteenfilosofian perusteet 4 op
  5313131 Tieteenfilosofia 1, luennot 2 op
  (Vaihtoehto luennoille: 5313117 Tieteenfilosofia 1, kirjatentti 2 op)
5313160 Filosofian menetelmät 6 op
  5313161 Filosofian menetelmät, luennot 2 op
5313170 Metafysiikka 6 op

Kaikkea opetusta ei järjestetä joka lukuvuosi. Katso opintojaksokuvaukset.

Filosofian aineopinnot 40 op, 5313201
Subject Studies in Philosophy

Filosofian sivuaineopiskelijan filosofian aineopinnot koostuvat kahdeksasta valinnaisesta opintojaksosta (yht. 40 op).
Opintojaksoihin voi sisältyä luentoja. Opintojaksojen tarkat sisällöt löytyvät Weboodista.

Valinnaiset opintojaksot
5313211 Etiikka 2 5 op
5313262 Soveltava etiikka 5 op
5313221 Yhteiskuntatieteiden filosofia 5 op
5313222 Poliittinen filosofia 5 op
5313242 Ympäristöfilosofia 5 op
  5313241 Ympäristöfilosofia, luennot 2 op
5313243 Eläinfilosofia 5 op
  5313244 Eläinfilosofia, luennot 2 op
5311922 Oikeusfilosofia 5 op
5313251 Tieteenfilosofia 2 5 op
5313281 Filosofian historia 5 op
5313282 Filosofian klassikko 5 op
5313283 Filosofinen ihmistutkimus 5 op
5311937 Hyvinvoinnin filosofia 5 op

Kaikkea opetusta ei järjestetä joka lukuvuosi. Katso opintojaksokuvaukset.

Filosofian perusopintokokonaisuuden voi suorittaa avoimessa yliopistossa. Avoimessa yliopistossa tehtävä perusopintokokonaisuus:
Filosofian perusopinnot, 30 op, 5313100
5313110 Filosofian perusteet 6 op
5313120 Käytännöllisen filosofian perusteet 8 op
5313150 Tieteenfilosofian perusteet 4 op
5313160 Filosofian menetelmät 6 op
5313170 Metafysiikka 6 op
Avoimen yliopiston suoritustapa kerrottu ko. opintojakson opintojaksokuvauksessa.

 

Opiskelijat voivat suorittaa filosofian aineopintojen opintojaksoja joko kokonaan tai osittain esseillä. Esseen aiheesta ja muista esseeseen liittyvistä asioista on sovittava opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Esseet on aina kirjoitettava ennen kirjatenttiä. Oppiaineessa ei ole valmista esseeaiheiden listaa, vaan jokaisen esseenkirjoittajan on itse keksittävä esseensä aihe ja hyväksytettävä se opintojakson vastuuhenkilöllä, joka auttaa idean kehittelyssä ja aiheen rajauksessa. Katso vastuuhenkilö kunkin opintojakson kohdalta. Filosofian esseet on kirjoitettava suomen kielellä (tai käytettävä kurssikuvauksessa mainittua kurssikieltä); poikkeamisista on sovittava vastuuopettajan kanssa.

Yleisohjeena esseen kirjoittajalle on se, että 2 op:n essee = vähintään viisi sivua täyttä asiaa, 1.5 rivivälillä, 12 pisteen Times New Roman -fontilla (tai muulla vastaavan kokoisella), normaalimarginaalein ja ilman turhia tyhjiä rivejä. Elämäkertatiedot, historialliset katsaukset ja muun täytemateriaalin voi esittää liitteessä, jota ei lasketa esseen pituuteen.Oppaassa oleva opetus

Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.
Laajenna Syksy 2020
Laajenna Kevät 2021