Oppaan Sivuaine: Monitieteiset ympäristöopinnot, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Opintojen suunnittelu

Opinnoista on muodostettu vähintään 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot ja vähintään 60 (25 op+35 op) opintopisteen laajuiset aineopinnot, jotka soveltuvat sivuaineiksi eri tutkintoihin.

Monitieteisistä ympäristöopinnoista ei voi suorittaa maisterin tutkintoa, mutta monissa pääaineissa voi erikoistua ympäristöalalle. Itä-Suomen yliopiston tarjoamia pääaineita ovat muun muassa metsätiede, ympäristöpolitiikka, ympäristöoikeus, biologia ja ympäristötieteet. Vaikka monitieteistä ympäristöalaa ei voi lukea pääaineena, pääaineen kandidaatin tutkielman ja pro gradu -tutkielman voi opiskelija tehdä ympäristötieteisiin liittyvästä aiheesta. Ympäristötieteisiin liittyvistä pro gradu -työn aiheista voi keskustella esimerkiksi oman laitoksen opetushenkilökunnan kanssa.

Opintokokonaisuus muodostuu neljästä eri moduulista (Luonto, Yhteiskunta, Oikeus, Kulttuuri). Opiskelijan on mahdollista löytää moduulien sisältä erilaisia teemapolkuja. Tutkintotodistukseen ei kuitenkaan ole mahdollista saada erityismerkintää tällaisesta teemakokonaisuudesta. Merkintä tulee vain monitieteisten ympäristöopintojen kokonaisuudesta.

Perusopinnot (vähintään 25 op) käsittävät eri tieteenalojen näkökulmia ympäristönsuojelun teemoihin.
Kokonaisuus muodostuu pakollisista (18-19 op) ja vapaasti valittavista (6-7 op) opintojaksoista.
Perusopinnoissa kaikille pakollisia opintojaksoja ovat Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin (2 op), Ekologian perusteet ja ekosysteemien toiminta (3 tai 4 op), Ympäristöpolitiikan perusteet (3 op), Ympäristöoikeuden perusteet (5 op) ja Ympäristöhistoria (5 op). Loput opintojaksot ovat vapaasti valittavia.
Ympäristöopintojen aineopinnoissa opintojaksot voi valita vapaasti, mutta kuitenkin niin, että jokaisesta moduulista (Luonto, Yhteiskunta, Oikeus, Kulttuuri) on suoritettava vähintään 3 op perusopinnoissa suoritettujen pakollisten opintojaksojen lisäksi. On huomattava, että eräisiin kursseihin vaaditaan edeltäviä opintoja, jotka eivät kuulu ympäristöopintojen kokonaisuuteen. Tällaiset kurssit (esim. ympäristömikrobiologia) soveltuvat siten opiskelijoille, jotka ovat pää- tai sivuaineessaan suorittaneet kyseiset edeltävät opinnot.

Opiskelijan kannattaa myös huomioida, että monitieteisten ympäristöopintojen kurssikokonaisuuteen kuuluu opintojaksoja eri vaativuustasoilta. Opiskelija voi valita vapaasti kursseja perus- ja aineopintoihinsa vaativuustasosta riippumatta. Samaan aikaan opiskelijan on kuitenkin hyödyllistä pohtia omia oppimisvalmiuksiaan erityisesti silloin, jos aikoo suorittaa syventävien opintojen tasoisen kurssin. Kurssin vaativuustason, sisällöt ja oppimistavoitteet voi aina tarkistaa WebOodista.

Sisällyttäminen ja korvaaminen

Opintokokonaisuuteen ei voi sisällyttää Itä-Suomen yliopistossa tarjolla olevia kursseja, joita ei ole mainittu tässä opetussuunnitelmassa esitellyssä kurssiluettelossa. Sen sijaan kokonaisuuteen voidaan harkinnanvaraisesti hyväksyä sisällytettäväksi muissa kotimaisissa yliopistoissa ja esimerkiksi vaihto-opiskeluvuoden aikana ulkomailla suoritettuja opintojaksoja. Näiden hyväksymisestä kokonaisuuteen päättää opintokokonaisuuden johtaja Outi Ratamäki. Kurssiluettelossa mainittujen kurssien korvaamisesta jollain toisella opintosuorituksella päättää aina ko. kurssin vastuuhenkilö, joten kysymykset korvaavuudesta lähetetään suoraan hänelle. Vastuuhenkilön tiedot löytyvät kurssikuvauksista WebOodista.

Opintokokonaisuudessa on eri vuosina ollut erilaisia johdantokursseja. Vuoden 2017–2018 rakenteeseen luotiin uusi johdantokurssi (5319403, 2op). Sen voivat suorittaa myös ne opiskelijat, jotka suorittavat kokonaisuutta jonkun vanhemman rakenteen mukaisesti. Jos opiskelija on suorittanut jo jonkun aiemman johdantokurssin, voi uuden johdantokurssin sisällyttää osaksi vapaavalintaisia opintoja. Jos sen sijaan vanhemman rakenteen mukaan suorittavalla opiskelijalla on silloiseen rakenteeseen kuuluva johdantokurssi suorittamatta ja sen laajuus on ollut enemmän kuin 2op, tulee opiskelijan suorittaa jokin kokonaisuuteen kuuluva kurssi siten, että perusopintokokonaisuuden laajuudeksi tulee vähintään 25 op.

Arvosanamerkinnät

Perusopinnot suorittanut saa merkinnän "5319401 monitieteisten ympäristöopintojen perusopinnot 25 op” sekä arvostelun (1-5). Aineopinnot suorittanut saa merkinnän "5319402 monitieteisten ympäristöopintojen aineopinnot 35 op” sekä arvostelun (1-5) tai ”5319410 monitieteisten ympäristöopintojen perus- ja aineopinnot 60 op” (arvosana 1-5). Arvosana lasketaan opintojaksojen opintopisteillä painotettuna keskiarvona.

 Jos opiskelija hakee merkintää perusopinnoista, mutta aikoo myöhemmin suorittaa myös aineopinnot, on huomioitava, että perusopintoja täydentävien aineopintojen vähimmäisvaatimus on 35 op.  Tällöin perusopintojen merkintä on syytä hakea vain minimivaatimuksen (25 op) laajuisena.  Asia on hyvä ottaa huomioon HOPS:ia laadittaessa. Monissa oppiaineissa opiskelija voi sisällyttää opintoihinsa myös ympäristöopintoihin kuuluvan opintojakson tai jaksoja, vaikka hän ei suorittaisikaan monitieteisten ympäristöopintojen perus- tai aineopintoja. Kaikki ympäristöopintoihin sisällytettävät opintojaksot tulee olla rekisteröity Oodiin ennen arvosanamerkinnän hakemista.  On syytä huomata, että jos opintojakso liitetään monitieteisten ympäristöopintojen arvosanakokonaisuuteen, sitä ei voi enää käyttää muihin opintokokonaisuuksiin. Vastaavasti jokin monitieteisten ympäristöopintojen pakollisista kursseista voidaan sisällyttää toisen aineen opintokokonaisuuteen, mutta sellaisessa tapauksessa on ympäristöopintojen suoritusta täydennettävä vastaavalla opintopistemäärällä valinnaisia kursseja. Arvosanamerkintöjä voi hakea joko sähköisesti tai kirjallisesti amanuenssi Outi Väyryseltä (historia- ja maantieteiden laitos). Tarkemmat ohjeet kokonaisuusmerkinnän hakemisesta löytyvät ympäristöopintojen internetsivuilta osoitteesta: http://www.uef.fi/monitieteiset/kokonaisuumerkinnat. Huomattakoon, että kurssitarjonta ja kurssien laajuudet ovat vuosien varrella jonkin verran vaihdelleet.  Esimerkiksi pakollisten kurssien suoritukset luonnollisesti hyväksytään suoritusvuoden tilanteen mukaisina.Oppaassa oleva opetus

Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.
    Laajenna Syventävät opinnot
    Laajenna Aineopinnot
    Laajenna Perusopinnot
    Laajenna Monialaiset opinnot