Oppaan Oikeustieteiden sivuaineopas, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Opetusjärjestelyt oikeustieteiden laitoksella

Tentaattorit ja opintojaksojen vastuuhenkilöt käyvät ilmi WebOodista opintojaksokuvausten yhteydestä. Opetuksen ajankohdat löytyvät myöskin WebOodista, ja siellä olevissa oppaissa tiedot opetuksesta pidetään ajantasaisina.

Ilmoittautuminen opetukseen alkaa WebOodissa yleensä lukukauden alussa. Ilmoittautuminen koskee kaikkia opintojaksoja. Luennoille ei kuitenkaan tarvitse ilmoittautua, mikäli niille ei osallistu. Mahdollisista opetusohjelmaan tulleista muutoksista ilmoitetaan WebOodissa, Oikeustieteiden opiskelijat -Yammerissa sekä opintojaksojen Moodle-alustoilla. Viestintä tapahtuu opiskelijan sähköpostiin, joten opiskelijan on huolehdittava siitä, että WebOodin perustiedoissa on voimassa oleva sähköpostiosoite.

Opetus voidaan peruuttaa, jos ilmoittautumisajan päättyessä opiskelijoiden määrä jää alle kymmenen opiskelijan.

Ilmoittautuminen seminaareihin ja seminaarimuotoisiin opintojaksoihin (esim. oikeustapausharjoitukset) päättyy kaksi viikkoa ennen seminaarin alkamista. Seminaarien ym. vastaavien opintojaksojen osallistujamäärä on rajoitettu 25 opiskelijaan (ellei opintojaksokuvauksen yhteydessä ole toisin ilmoitettu). Perus- ja aineopintoihin kuuluviin seminaareihin osallistujat valitaan ensisijaisesti HTK-/HTM- tai ON-/OTM-tutkinto-opiskelijoista suoritettavaan tutkintoon sisällytettävien opintojen opintopisteiden yhteismäärän perusteella seminaarin ilmoittautumisajankohdan päättymishetkellä. Oikeusnotaaritutkintoon pakollisena kuuluviin seminaareihin etusijalla ovat ON-tutkinto-opiskelijat. Syventäviin opintoihin kuuluviin seminaareihin etusijalla ovat oikeustieteen tohtoriohjelman jatko-opiskelijat sekä gradu- /tutkielma-vaiheessa olevat julkisoikeuden ja oikeustieteen tutkinto-opiskelijat. Englanninkielisiin seminaareihin etusijalla ovat oikeustieteiden laitoksen kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijat. Seminaarin jo aiemmin suorittaneita opiskelijoita voidaan hyväksyä seminaariin vain siinä tapauksessa, että ryhmässä on tilaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot, joita käytetään tarvittaessa seminaariin valittavien opiskelijoiden valinnassa:

Seminaariin hyväksymisestä ilmoitetaan viikkoa ennen seminaarin alkua.

Seminaarimuotoiset opintojaksot suoritetaan osallistumalla seminaari-istuntoihin (mm. aloituskokous, ideapaperien esittäminen, seminaaritöiden esittäminen ja opponointi) ja laatimalla harjoitustyö omasta aiheesta. Seminaarimuotoisten opintojaksojen suorittaminen edellyttää osallistumista seminaari-istuntoihin. Mikäli oppiaineen kandidaatintutkielma- tai pro gradu -tutkielmaseminaariin ei ilmoittaudu riittävästi osanottajia, opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua toisen oppiaineen vastaavaan seminaariin.

Seminaariin ilmoittaudutaan WebOodissa. Jos ensimmäiselle tapaamiskerralle osallistuminen on kuitenkin ylitsepääsemättömän syyn vuoksi mahdotonta, on opiskelijan varmistaakseen osallistumisensa seminaariin syytä olla hyvissä ajoin ennen seminaarin alkua yhteydessä seminaarin vastuuopettajaan.

Opiskelija voi oikeustieteiden ja filosofian opinnoissaan vastata kuulusteluissa tai laatia kirjalliset työt tutkintosäännössä määritellyllä kielellä. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä muistakin kielistä. Tutkintosäännöstä poikkeavat määräykset on annettu opintojaksokuvausten yhteydessä. Vaikka opintojakson suorituskieli on suomi, voi opintojakson oppimateriaaleissa olla myös englanninkielistä aineistoa.

Luennot ja kirjallisuuskuulustelut

Tenttimällä suoritettavat opintojaksot suoritetaan tenttimällä opintojakson kirjallisuus ja säädökset oikeustieteiden yleisinä tenttipäivinä. Tenttipäivät käyvät ilmi WebOodista sekä oikeustieteiden tenttitaulukosta. Tentteihin tulee ilmoittautua viimeistään kymmenen päivää ennen tenttiä. Opintojaksoista järjestetään luento-opetusta opetusohjelman mukaisesti, mutta kaikkien opintojaksojen opetusta ei voida tarjota joka lukuvuosi. Luennoille ei ole osallistumispakkoa, ellei siitä ole opintojaksokuvauksessa erikseen mainittu. Seminaarimuotoisten opintojaksojen suorittaminen edellyttää osallistumista seminaari-istuntoihin. Luento-opetukseen voi kuulua erilaisten harjoitustöiden, oppimispäiväkirjojen tai esseiden laatimista, joista voi saada lisäpisteitä opintojakson tenttiin tai harjoitukset tms. voivat olla pakollinen osa kurssin suorittamista. Näistäkin kerrotaan tarkemmin opintojaksokuvauksen yhteydessä.

Kukin opintojakso suoritetaan yhdellä kertaa, jollei opintojakson yhteydessä ole toisin todettu. Opintojaksojen suoritusjärjestyksestä on annettu suosituksia opintojaksokuvausten sekä oppiaine-esittelyn yhteydessä.

Opintojaksojen kirjallisuusmuutoksista ja kirjallisuutta täydentävästä aineistosta ilmoitetaan Oikeustieteiden opintoyhteisössä ja/tai opintojaksojen Moodle-alustoilla. Muutokset päivitetään myös WebOodiin opintojaksotietoihin. Näistä tiedoista on syytä varmistua ennen kuulusteluun ilmoittautumista.

Opintojaksoihin liittyvät säädökset luetellaan opintojaksoittain. Säädökset muutoksineen sekä säädökset korvaavat uudet säädökset on hallittava sellaisina kuin ne ovat kuulusteluhetkellä voimassa, jollei jonkin opintojakson osalta ole toisin ilmoitettu. Keskeisistä säädösmuutoksista informoidaan luennoilla.Oppaassa oleva opetus

Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.
    Laajenna Syventävät opinnot
    Laajenna Aineopinnot
    Laajenna Yleisopinnot
    Pienennä Perusopinnot
     Toiminnotlaskeva Tunnistelaskeva Nimilaskeva Tyyppilaskeva op Opettajalaskeva Aikataululaskeva
     Peruutettu 5311207 J: Arvonlisäverotuksen perusteet Luento 5 Niko Svensk
18.03.20ke 10.00-12.00
19.03.20to 12.00-14.00
20.03.20pe 10.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311207 J: Arvonlisäverotuksen perusteet Oppimistehtävä 5 Niko Svensk
06.04.20ma 16.00-20.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311207 J: Arvonlisäverotuksen perusteet Oppimistehtävä 5 Niko Svensk
24.04.20pe 08.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311207 J: Arvonlisäverotuksen perusteet Oppimistehtävä 5 Niko Svensk
15.05.20pe 08.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311206 J: Elinkeinoverotuksen perusteet Luento 5 Saku-Matti Koponen
10.01.20pe 08.00-12.00
pe 08.00-12.00
13.01.20ma 08.00-12.00
ma 08.00-12.00
14.01.20ti 08.00-12.00
ti 08.00-12.00
15.01.20ke 08.00-12.00
ke 08.00-12.00
16.01.20to 08.00-12.00
to 08.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311106 J: EU Law in Member States Luento- ja harjoituskurssi 5 Päivi Neuvonen
26.11.19ti 13.00-17.00
27.11.19ke 12.00-15.00
28.11.19to 09.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311094 J: Eurooppalainen valtiosääntöoikeus Luento 5 Maija Dahlberg
21.04.20ti 10.00-15.00
22.04.20ke 10.00-15.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311104 J: Eurooppaoikeuden perusteet Luento 5 Emilia Korkea-aho
07.01.20ti 12.00-16.00
ti 12.00-16.00
08.01.20ke 12.00-16.00
ke 12.00-16.00
09.01.20to 12.00-16.00
to 12.00-16.00
13.01.20ma 12.00-16.00
ma 12.00-16.00
14.01.20ti 13.00-17.00
ti 13.00-17.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311205 J: Henkilöverotuksen perusteet Luento 5
25.11.19ma 13.00-17.00
ma 13.00-17.00
26.11.19ti 08.00-12.00
ti 08.00-12.00
27.11.19ke 08.00-12.00
ke 08.00-12.00
     Pidetty 5311407 J: Johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen Seminaari 5 Outi Ratamäki,
Niko Vartiainen
21.10.19ma 12.00-16.00
22.10.19ti 12.00-16.00
24.10.19to 12.00-15.00
25.10.19pe 09.00-12.00
07.11.19to 12.00-16.00
08.11.19pe 09.00-13.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311407 J: Johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen Oppimistehtävä 5 Outi Ratamäki,
Niko Vartiainen
31.07.20
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311707 J: Kaavoitus- ja rakentamisoikeus Luento 5 Aleksi Heinilä
19.11.19ti 12.00-16.00
ti 12.00-16.00
20.11.19ke 08.00-12.00
ke 08.00-12.00
26.11.19ti 12.00-16.00
ti 12.00-16.00
27.11.19ke 08.00-12.00
ke 08.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311418 J: Lainsäädäntötutkimuksen perusteet Luento 4 Anssi Keinänen,
Niko Vartiainen
30.03.20 -08.04.20
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311706 J: Luonnonvara- ja luonnonsuojeluoikeus Luento 5 Lea Halonen,
Ismo Pölönen
21.10.19ma 09.00-12.00
ma 09.00-12.00
22.10.19ti 12.00-15.00
ti 12.00-15.00
23.10.19ke 12.00-15.00
ke 12.00-15.00
29.10.19ti 12.00-15.00
ti 12.00-15.00
30.10.19ke 12.00-15.00
ke 12.00-15.00
01.11.19pe 10.00-12.00
pe 10.00-12.00
25.11.19ma 12.00-14.00
ma 12.00-14.00
     Pidetty 5311107 J: Objectives, Principles and Interpretation of EU Law Luento 5 Katariina Särkänne
11.05.20ma 12.00-17.00
18.05.20ma 12.00-17.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311610 J: Perhe- ja jäämistöoikeus Luento 5 Antti Kolehmainen
04.03.20ke 09.00-13.00
ke 09.00-13.00
05.03.20to 09.00-13.00
to 09.00-13.00
17.03.20ti 08.00-12.00
ti 08.00-12.00
18.03.20ke 12.00-16.00
19.03.20to 12.00-16.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311208 J: Perintö- ja lahjaverotus Luento 5 Niko Svensk
18.02.20ti 12.00-15.00
ti 12.00-15.00
19.02.20ke 10.00-14.00
ke 10.00-14.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311208 J: Perintö- ja lahjaverotus Oppimistehtävä 5 Niko Svensk
04.05.20ma 16.00-20.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311092 J: Perus- ja ihmisoikeudet Seminaari 5 Maija Dahlberg,
Hanna-Maria Niemi
02.10.19ke 10.00-12.00
03.10.19to 10.00-14.00
04.10.19pe 10.00-14.00
03.12.19ti 10.00-15.00
04.12.19ke 10.00-15.00
05.12.19to 10.00-15.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311092 J: Perus- ja ihmisoikeudet Seminaari 5 Maija Dahlberg,
Hanna-Maria Niemi
05.02.20ke 12.00-14.00
06.02.20to 10.00-14.00
07.02.20pe 10.00-14.00
30.03.20ma 10.00-15.00
31.03.20ti 10.00-15.00
01.04.20ke 10.00-15.00
     Peruutettu 5311092 J: Perus- ja ihmisoikeudet Seminaari 5 Maija Dahlberg,
Hanna-Maria Niemi
02.06.20ti 12.00-14.00
03.06.20ke 10.00-14.00
04.06.20to 10.00-14.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311105 J: Public EU Law Luento 5 Kaisa Huhta
23.09.19ma 12.00-15.00
24.09.19ti 12.00-16.00
25.09.19ke 09.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311093 J: Public International Law Luento 5 Giulio Calcara,
Mikko Rajavuori
30.10.19ke 12.00-14.00
06.11.19ke 12.00-15.00
13.11.19ke 09.00-12.00
14.11.19to 12.00-15.00
15.11.19pe 09.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311504 J: Rikos- ja prosessioikeuden perusteet Luento 5 Heikki Kallio,
Matti Tolvanen
28.11.19to 12.00-16.00
to 12.00-16.00
29.11.19pe 08.00-12.00
pe 08.00-12.00
02.12.19ma 12.00-16.00
ma 12.00-16.00
03.12.19ti 08.00-12.00
ti 08.00-12.00
04.12.19ke 08.00-12.00
ke 08.00-12.00
05.12.19to 08.00-12.00
to 08.00-12.00
to 13.00-15.00
to 13.00-15.00
     Pidetty 5311508 J: Rikosoikeus ja rikosprosessioikeus Seminaari 5 Heikki Kallio,
Matti Tolvanen
04.09.19ke 09.00-11.00
28.10.19ma 08.00-16.00
29.10.19ti 08.00-16.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311508 J: Rikosoikeus ja rikosprosessioikeus Seminaari 5 Heikki Kallio,
Matti Tolvanen
28.02.20pe 10.00-12.00
15.06.20ma 08.00-16.00
16.06.20ti 08.00-16.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311508 J: Rikosoikeus ja rikosprosessioikeus Seminaari 5 Heikki Kallio,
Matti Tolvanen
29.05.20pe 10.00-12.00
18.08.20ti 08.00-16.00
19.08.20ke 08.00-16.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311507 J: Rikosten seuraamukset Oppimistehtävä 5 Mia Kilpeläinen,
Tarja Koskela
07.04.20ti 12.00-16.00
05.05.20ti 08.00-16.00
06.05.20ke 08.00-16.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311506 J: Siviiliprosessioikeus ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu Luento 5 Mika Launiala
11.05.20ma 12.00-16.00
12.05.20ti 12.00-16.00
13.05.20ke 09.00-13.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5210110J J: Taloustieteen perusteet Luento- ja harjoituskurssi 6 Timo Tammi
10.09.19 -25.10.19
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311091 J: Valtiosääntöoikeus Luento 5 Asko Uoti,
Virve Valtonen
09.09.19ma 13.00-17.00
10.09.19ti 10.00-14.00
12.09.19to 10.00-14.00
16.09.19ma 13.00-17.00
17.09.19ti 10.00-14.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311204 J: Vero-oikeuden perusteet Luento 5 Erkki Kontkanen,
Mika Nissinen,
Niko Svensk
23.10.19ke 08.00-12.00
ke 08.00-12.00
24.10.19to 08.00-12.00
to 08.00-12.00
28.10.19ma 12.00-16.00
ma 12.00-16.00
29.10.19ti 13.00-17.00
ti 13.00-17.00
30.10.19ke 13.00-17.00
ke 13.00-17.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311204 J: Vero-oikeuden perusteet Oppimistehtävä 5 Mika Nissinen,
Niko Svensk
06.04.20ma 16.00-20.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311204 J: Vero-oikeuden perusteet Oppimistehtävä 5 Mika Nissinen,
Niko Svensk
04.05.20ma 16.00-20.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311204 J: Vero-oikeuden perusteet Oppimistehtävä 5 Mika Nissinen,
Niko Svensk
15.05.20pe 08.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311304 J: Yleishallinto-oikeus Luento 5 Jonna Kosonen,
Ulla-Maija Väätänen
23.09.19ma 09.00-12.00
26.09.19to 09.00-12.00
30.09.19ma 09.00-12.00
02.10.19ke 09.00-12.00
04.10.19pe 09.00-12.00
07.10.19ma 09.00-12.00
09.10.19ke 12.00-15.00
14.10.19ma 09.00-12.00
15.10.19ti 08.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311705 J: Ympäristönsuojeluoikeus Luento 5 Hilkka Heinonen
08.01.20ke 12.00-17.00
ke 12.00-17.00
15.01.20ke 12.00-17.00
ke 12.00-17.00
20.01.20ma 12.00-17.00
ma 12.00-17.00
31.01.20pe 09.00-14.00
pe 09.00-14.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311704 J: Ympäristöoikeuden perusteet Luento- ja harjoituskurssi 5 Kimmo Malin
01.04.20ke 16.00-19.00
02.04.20to 09.00-12.00
03.04.20pe 09.00-12.00
21.04.20ti 15.00-18.00
22.04.20ke 09.00-12.00
23.04.20to 09.00-12.00
06.05.20ke 15.00-18.00
07.05.20to 09.00-12.00
13.05.20ke 15.00-18.00
14.05.20to 09.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311708 J: Ympäristöoikeuden yleiset opit Luento- ja harjoituskurssi 5 Lea Halonen,
Aleksi Heinilä,
Hilkka Heinonen,
Ismo Pölönen,
Niko Soininen
03.03.20ti 09.00-12.00
ti 09.00-12.00
05.03.20to 09.00-12.00
to 09.00-12.00
06.03.20pe 09.00-12.00
pe 09.00-12.00
09.03.20ma 12.00-15.00
ma 12.00-15.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 2240401 Oikeudellinen päätöksenteko ja todistajan kuulustelu Luento 5 Tarja Koskela
25.09.19ke 12.00-16.00
26.09.19to 12.00-16.00
     Ei ilmoittautumista WebOodissa 3622223 R-kieli Verkkokurssi 2 Mika Hujo
01.09.19 -31.07.20
     Ei ilmoittautumista WebOodissa 3622224 SPSS-verkkokurssi Verkkokurssi 1 Lauri Mehtätalo
01.08.19 -31.07.20