Oppaan Oikeustieteiden sivuaineopas, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Opetusjärjestelyt oikeustieteiden laitoksella

Tentaattorit ja opintojaksojen vastuuhenkilöt käyvät ilmi WebOodista opintojaksokuvausten yhteydestä. Opetuksen ajankohdat löytyvät myöskin WebOodista, ja siellä olevissa oppaissa tiedot opetuksesta pidetään ajantasaisina.

Ilmoittautuminen opetukseen alkaa WebOodissa yleensä lukukauden alussa. Ilmoittautuminen koskee kaikkia opintojaksoja. Luennoille ei kuitenkaan tarvitse ilmoittautua, mikäli niille ei osallistu. Mahdollisista opetusohjelmaan tulleista muutoksista ilmoitetaan WebOodissa, Oikeustieteiden opiskelijat -Yammerissa sekä opintojaksojen Moodle-alustoilla. Viestintä tapahtuu opiskelijan sähköpostiin, joten opiskelijan on huolehdittava siitä, että WebOodin perustiedoissa on voimassa oleva sähköpostiosoite.

Opetus voidaan peruuttaa, jos ilmoittautumisajan päättyessä opiskelijoiden määrä jää alle kymmenen opiskelijan.

Ilmoittautuminen seminaareihin ja seminaarimuotoisiin opintojaksoihin (esim. oikeustapausharjoitukset) päättyy kaksi viikkoa ennen seminaarin alkamista. Seminaarien ym. vastaavien opintojaksojen osallistujamäärä on rajoitettu 25 opiskelijaan (ellei opintojaksokuvauksen yhteydessä ole toisin ilmoitettu). Perus- ja aineopintoihin kuuluviin seminaareihin osallistujat valitaan ensisijaisesti HTK-/HTM- tai ON-/OTM-tutkinto-opiskelijoista suoritettavaan tutkintoon sisällytettävien opintojen opintopisteiden yhteismäärän perusteella seminaarin ilmoittautumisajankohdan päättymishetkellä. Oikeusnotaaritutkintoon pakollisena kuuluviin seminaareihin etusijalla ovat ON-tutkinto-opiskelijat. Syventäviin opintoihin kuuluviin seminaareihin etusijalla ovat oikeustieteen tohtoriohjelman jatko-opiskelijat sekä gradu- /tutkielma-vaiheessa olevat julkisoikeuden ja oikeustieteen tutkinto-opiskelijat. Englanninkielisiin seminaareihin etusijalla ovat oikeustieteiden laitoksen kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijat. Seminaarin jo aiemmin suorittaneita opiskelijoita voidaan hyväksyä seminaariin vain siinä tapauksessa, että ryhmässä on tilaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot, joita käytetään tarvittaessa seminaariin valittavien opiskelijoiden valinnassa:

Seminaariin hyväksymisestä ilmoitetaan viikkoa ennen seminaarin alkua.

Seminaarimuotoiset opintojaksot suoritetaan osallistumalla seminaari-istuntoihin (mm. aloituskokous, ideapaperien esittäminen, seminaaritöiden esittäminen ja opponointi) ja laatimalla harjoitustyö omasta aiheesta. Seminaarimuotoisten opintojaksojen suorittaminen edellyttää osallistumista seminaari-istuntoihin. Mikäli oppiaineen kandidaatintutkielma- tai pro gradu -tutkielmaseminaariin ei ilmoittaudu riittävästi osanottajia, opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua toisen oppiaineen vastaavaan seminaariin.

Seminaariin ilmoittaudutaan WebOodissa. Jos ensimmäiselle tapaamiskerralle osallistuminen on kuitenkin ylitsepääsemättömän syyn vuoksi mahdotonta, on opiskelijan varmistaakseen osallistumisensa seminaariin syytä olla hyvissä ajoin ennen seminaarin alkua yhteydessä seminaarin vastuuopettajaan.

Opiskelija voi oikeustieteiden ja filosofian opinnoissaan vastata kuulusteluissa tai laatia kirjalliset työt tutkintosäännössä määritellyllä kielellä. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä muistakin kielistä. Tutkintosäännöstä poikkeavat määräykset on annettu opintojaksokuvausten yhteydessä. Vaikka opintojakson suorituskieli on suomi, voi opintojakson oppimateriaaleissa olla myös englanninkielistä aineistoa.

Luennot ja kirjallisuuskuulustelut

Tenttimällä suoritettavat opintojaksot suoritetaan tenttimällä opintojakson kirjallisuus ja säädökset oikeustieteiden yleisinä tenttipäivinä. Tenttipäivät käyvät ilmi WebOodista sekä oikeustieteiden tenttitaulukosta. Tentteihin tulee ilmoittautua viimeistään kymmenen päivää ennen tenttiä. Opintojaksoista järjestetään luento-opetusta opetusohjelman mukaisesti, mutta kaikkien opintojaksojen opetusta ei voida tarjota joka lukuvuosi. Luennoille ei ole osallistumispakkoa, ellei siitä ole opintojaksokuvauksessa erikseen mainittu. Seminaarimuotoisten opintojaksojen suorittaminen edellyttää osallistumista seminaari-istuntoihin. Luento-opetukseen voi kuulua erilaisten harjoitustöiden, oppimispäiväkirjojen tai esseiden laatimista, joista voi saada lisäpisteitä opintojakson tenttiin tai harjoitukset tms. voivat olla pakollinen osa kurssin suorittamista. Näistäkin kerrotaan tarkemmin opintojaksokuvauksen yhteydessä.

Kukin opintojakso suoritetaan yhdellä kertaa, jollei opintojakson yhteydessä ole toisin todettu. Opintojaksojen suoritusjärjestyksestä on annettu suosituksia opintojaksokuvausten sekä oppiaine-esittelyn yhteydessä.

Opintojaksojen kirjallisuusmuutoksista ja kirjallisuutta täydentävästä aineistosta ilmoitetaan Oikeustieteiden opintoyhteisössä ja/tai opintojaksojen Moodle-alustoilla. Muutokset päivitetään myös WebOodiin opintojaksotietoihin. Näistä tiedoista on syytä varmistua ennen kuulusteluun ilmoittautumista.

Opintojaksoihin liittyvät säädökset luetellaan opintojaksoittain. Säädökset muutoksineen sekä säädökset korvaavat uudet säädökset on hallittava sellaisina kuin ne ovat kuulusteluhetkellä voimassa, jollei jonkin opintojakson osalta ole toisin ilmoitettu. Keskeisistä säädösmuutoksista informoidaan luennoilla.Oppaassa oleva opetus

Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.
    Pienennä Syventävät opinnot
     Toiminnotlaskeva Tunnistelaskeva Nimilaskeva Tyyppilaskeva op Opettajalaskeva Aikataululaskeva
     Peruutettu 5119164 Food and society I Verkkokurssi 5 Tuija Mononen
01.03.20 -30.04.20
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311933 J: Approaches for Empirical Legal Research Luento- ja harjoituskurssi 5 Anssi Keinänen
09.03.20ma 12.00-16.00
10.03.20ti 08.00-12.00
11.03.20ke 12.00-16.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5212321 J: Arvopaperimarkkinaoikeus Luento 6 Erkki Kontkanen,
Matti Turtiainen
22.10.19ti 10.00-12.00
23.10.19ke 10.00-12.00
30.10.19ke 12.00-14.00
31.10.19to 12.00-14.00
01.11.19pe 10.00-12.00
04.11.19ma 12.00-14.00
06.11.19ke 14.00-16.00
07.11.19to 08.00-10.00
     Pidetty 5311916 J: Empiirisen oikeustutkimuksen seminaari Seminaari 5 Outi Ratamäki,
Niko Vartiainen
07.01.20ti 12.00-16.00
08.01.20ke 08.00-12.00
09.01.20to 12.00-16.00
10.01.20pe 08.00-12.00
29.01.20ke 09.00-16.00
30.01.20to 09.00-16.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311921 J: Kriminologian menetelmät Seminaari 5 Mia Kilpeläinen,
Tarja Koskela
22.10.19ti 12.00-16.00
23.10.19ke 12.00-16.00
24.10.19to 12.00-16.00
26.11.19ti 08.00-16.00
27.11.19ke 08.00-16.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311918 J: Philosophy of Human Rights Seminaari 5 Maija Aalto-Heinilä
29.01.20ke 12.00-14.00
12.02.20ke 12.00-14.00
26.02.20ke 10.00-12.00
12.03.20to 10.00-12.00
25.03.20ke 12.00-14.00
07.04.20ti 12.00-14.00
22.04.20ke 12.00-14.00
06.05.20ke 12.00-14.00
     Pidetty 5311930 J: Rikollisuuden ja kontrollipolitiikan historia Seminaari 5 Miikka Vuorela
27.01.20ma 12.00-16.00
28.01.20ti 08.00-12.00
02.03.20ma 08.00-16.00
03.03.20ti 08.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5212323 J: Yhtiöoikeuden jatkokurssi Luento 6 Janne Ruohonen
18.09.19ke 15.00-18.00
19.09.19to 09.00-12.00
20.09.19pe 09.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5212321 K: Arvopaperimarkkinaoikeus Luento- ja harjoituskurssi 6 Matti Turtiainen
22.10.19ti 10.00-12.00
23.10.19ke 10.00-12.00
30.10.19ke 12.00-14.00
31.10.19to 12.00-14.00
01.11.19pe 10.00-12.00
04.11.19ma 12.00-14.00
06.11.19ke 14.00-16.00
07.11.19to 08.00-10.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311934 Kriminologian lukupiiri Seminaari 5 Mia Kilpeläinen,
Miikka Vuorela
28.11.19to 14.00-16.00
21.01.20ti 12.00-16.00
18.02.20ti 12.00-16.00
18.03.20ke 12.00-16.00
21.04.20ti 10.00-12.00
ti 12.00-16.00
19.05.20ti 10.00-16.00
    Laajenna Aineopinnot
    Laajenna Yleisopinnot
    Laajenna Perusopinnot