Oppaan Oikeustieteiden sivuaineopas, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Opetusjärjestelyt oikeustieteiden laitoksella

Tentaattorit ja opintojaksojen vastuuhenkilöt käyvät ilmi WebOodista opintojaksokuvausten yhteydestä. Opetuksen ajankohdat löytyvät myöskin WebOodista, ja siellä olevissa oppaissa tiedot opetuksesta pidetään ajantasaisina.

Ilmoittautuminen opetukseen alkaa WebOodissa yleensä lukukauden alussa. Ilmoittautuminen koskee kaikkia opintojaksoja. Luennoille ei kuitenkaan tarvitse ilmoittautua, mikäli niille ei osallistu. Mahdollisista opetusohjelmaan tulleista muutoksista ilmoitetaan WebOodissa, Oikeustieteiden opiskelijat -Yammerissa sekä opintojaksojen Moodle-alustoilla. Viestintä tapahtuu opiskelijan sähköpostiin, joten opiskelijan on huolehdittava siitä, että WebOodin perustiedoissa on voimassa oleva sähköpostiosoite.

Opetus voidaan peruuttaa, jos ilmoittautumisajan päättyessä opiskelijoiden määrä jää alle kymmenen opiskelijan.

Ilmoittautuminen seminaareihin ja seminaarimuotoisiin opintojaksoihin (esim. oikeustapausharjoitukset) päättyy kaksi viikkoa ennen seminaarin alkamista. Seminaarien ym. vastaavien opintojaksojen osallistujamäärä on rajoitettu 25 opiskelijaan (ellei opintojaksokuvauksen yhteydessä ole toisin ilmoitettu). Perus- ja aineopintoihin kuuluviin seminaareihin osallistujat valitaan ensisijaisesti HTK-/HTM- tai ON-/OTM-tutkinto-opiskelijoista suoritettavaan tutkintoon sisällytettävien opintojen opintopisteiden yhteismäärän perusteella seminaarin ilmoittautumisajankohdan päättymishetkellä. Oikeusnotaaritutkintoon pakollisena kuuluviin seminaareihin etusijalla ovat ON-tutkinto-opiskelijat. Syventäviin opintoihin kuuluviin seminaareihin etusijalla ovat oikeustieteen tohtoriohjelman jatko-opiskelijat sekä gradu- /tutkielma-vaiheessa olevat julkisoikeuden ja oikeustieteen tutkinto-opiskelijat. Englanninkielisiin seminaareihin etusijalla ovat oikeustieteiden laitoksen kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijat. Seminaarin jo aiemmin suorittaneita opiskelijoita voidaan hyväksyä seminaariin vain siinä tapauksessa, että ryhmässä on tilaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot, joita käytetään tarvittaessa seminaariin valittavien opiskelijoiden valinnassa:

Seminaariin hyväksymisestä ilmoitetaan viikkoa ennen seminaarin alkua.

Seminaarimuotoiset opintojaksot suoritetaan osallistumalla seminaari-istuntoihin (mm. aloituskokous, ideapaperien esittäminen, seminaaritöiden esittäminen ja opponointi) ja laatimalla harjoitustyö omasta aiheesta. Seminaarimuotoisten opintojaksojen suorittaminen edellyttää osallistumista seminaari-istuntoihin. Mikäli oppiaineen kandidaatintutkielma- tai pro gradu -tutkielmaseminaariin ei ilmoittaudu riittävästi osanottajia, opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua toisen oppiaineen vastaavaan seminaariin.

Seminaariin ilmoittaudutaan WebOodissa. Jos ensimmäiselle tapaamiskerralle osallistuminen on kuitenkin ylitsepääsemättömän syyn vuoksi mahdotonta, on opiskelijan varmistaakseen osallistumisensa seminaariin syytä olla hyvissä ajoin ennen seminaarin alkua yhteydessä seminaarin vastuuopettajaan.

Opiskelija voi oikeustieteiden ja filosofian opinnoissaan vastata kuulusteluissa tai laatia kirjalliset työt tutkintosäännössä määritellyllä kielellä. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä muistakin kielistä. Tutkintosäännöstä poikkeavat määräykset on annettu opintojaksokuvausten yhteydessä. Vaikka opintojakson suorituskieli on suomi, voi opintojakson oppimateriaaleissa olla myös englanninkielistä aineistoa.

Luennot ja kirjallisuuskuulustelut

Tenttimällä suoritettavat opintojaksot suoritetaan tenttimällä opintojakson kirjallisuus ja säädökset oikeustieteiden yleisinä tenttipäivinä. Tenttipäivät käyvät ilmi WebOodista sekä oikeustieteiden tenttitaulukosta. Tentteihin tulee ilmoittautua viimeistään kymmenen päivää ennen tenttiä. Opintojaksoista järjestetään luento-opetusta opetusohjelman mukaisesti, mutta kaikkien opintojaksojen opetusta ei voida tarjota joka lukuvuosi. Luennoille ei ole osallistumispakkoa, ellei siitä ole opintojaksokuvauksessa erikseen mainittu. Seminaarimuotoisten opintojaksojen suorittaminen edellyttää osallistumista seminaari-istuntoihin. Luento-opetukseen voi kuulua erilaisten harjoitustöiden, oppimispäiväkirjojen tai esseiden laatimista, joista voi saada lisäpisteitä opintojakson tenttiin tai harjoitukset tms. voivat olla pakollinen osa kurssin suorittamista. Näistäkin kerrotaan tarkemmin opintojaksokuvauksen yhteydessä.

Kukin opintojakso suoritetaan yhdellä kertaa, jollei opintojakson yhteydessä ole toisin todettu. Opintojaksojen suoritusjärjestyksestä on annettu suosituksia opintojaksokuvausten sekä oppiaine-esittelyn yhteydessä.

Opintojaksojen kirjallisuusmuutoksista ja kirjallisuutta täydentävästä aineistosta ilmoitetaan Oikeustieteiden opintoyhteisössä ja/tai opintojaksojen Moodle-alustoilla. Muutokset päivitetään myös WebOodiin opintojaksotietoihin. Näistä tiedoista on syytä varmistua ennen kuulusteluun ilmoittautumista.

Opintojaksoihin liittyvät säädökset luetellaan opintojaksoittain. Säädökset muutoksineen sekä säädökset korvaavat uudet säädökset on hallittava sellaisina kuin ne ovat kuulusteluhetkellä voimassa, jollei jonkin opintojakson osalta ole toisin ilmoitettu. Keskeisistä säädösmuutoksista informoidaan luennoilla.Oppaassa oleva opetus

Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.
    Laajenna Syventävät opinnot
    Pienennä Aineopinnot
     Toiminnotlaskeva Tunnistelaskeva Nimilaskeva Tyyppilaskeva op Opettajalaskeva Aikataululaskeva
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311737 J: European Environmental Law Luento- ja harjoituskurssi 5 Sara Kymenvaara,
Seita Romppanen
07.11.19to 12.00-15.00
08.11.19pe 09.00-12.00
11.11.19ma 09.00-12.00
12.11.19ti 12.00-15.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 3622351 (JOENSUU): Tilastollinen data-analyysi Luento- ja harjoituskurssi 6 Lauri Mehtätalo
04.09.19 -16.12.19
     Ilmoittautuminen päättynyt 3622351 (KUOPIO): Tilastollinen data-analyysi Luento- ja harjoituskurssi 6 Lauri Mehtätalo
04.09.19 -16.12.19
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311524 Advocacy and Alternative Dispute Resolution in Theory and Practice Seminaari 5 Toni Malminen
16.04.20to 13.00-16.00
23.04.20to 13.00-16.00
04.05.20ma 13.00-16.00
13.05.20ke 13.00-16.00
     Peruutettu 5311662 Eurooppalaistuvan yksityisoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä Seminaari 5 Katja Karjalainen,
Marjo Ylhäinen
17.12.19ti 10.00-12.00
10.02.20ma 14.00-18.00
11.02.20ti 09.00-13.00
12.02.20ke 09.00-13.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5319109 Global Environmental Politics Luento 5 Yulia Yamineva,
Harro van Asselt
22.01.20ke 12.00-16.00
23.01.20to 12.00-16.00
24.01.20pe 09.00-13.00
31.01.20pe 09.00-13.00
     Peruutettu 5319110 International Environmental Negotiations: Simulation Exercise Luento- ja harjoituskurssi 5 Tuula Honkonen
13.05.20ke 09.00-12.00
14.05.20to 09.00-12.00
25.05.20ma 09.00-15.00
26.05.20ti 09.00-15.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311665 International Labour Law, submitting essays Oppimistehtävä 5 Marjo Ylhäinen
31.10.19
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311665 International Labour Law, submitting essays Oppimistehtävä 5 Marjo Ylhäinen
15.12.19
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311665 International Labour Law, submitting essays Oppimistehtävä 5 Marjo Ylhäinen
18.02.20
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311665 International Labour Law, submitting essays Oppimistehtävä 5 Marjo Ylhäinen
15.05.20
     Pidetty 5311640 J: Animal Law and Policy Luento- ja harjoituskurssi 5 Tarja Koskela,
Outi Ratamäki
11.11.19ma 12.00-15.00
12.11.19ti 09.00-12.00
13.11.19ke 09.00-12.00
14.11.19to 09.00-12.00
10.12.19ti 09.00-16.00
11.12.19ke 09.00-16.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311213 J: Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä Oppimistehtävä 8 Niko Svensk
06.04.20ma 16.00-20.00
     Peruutettu 5311213 J: Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä Luento 8 Niko Svensk
06.05.20ke 12.00-15.00
07.05.20to 09.00-12.00
08.05.20pe 08.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311213 J: Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä Oppimistehtävä 8 Niko Svensk
01.06.20ma 16.00-20.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311213 J: Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä, oppimistehtävä Oppimistehtävä 8 Niko Svensk
30.06.20ti 16.00-20.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311513 J: Basic Concepts of Criminal Law Seminaari 5 Giulio Calcara,
Matti Tolvanen
25.09.19ke 14.00-16.00
01.10.19ti 10.00-12.00
09.10.19ke 14.00-16.00
16.10.19ke 14.00-16.00
23.10.19ke 10.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311721 J: Climate Change Law and Policy Luento 5 Harro van Asselt
22.01.20ke 10.00-12.00
27.01.20ma 14.00-16.00
28.01.20ti 13.00-16.00
29.01.20ke 09.00-12.00
30.01.20to 13.00-16.00
06.02.20to 13.00-16.00
07.02.20pe 09.00-12.00
10.02.20ma 09.00-12.00
13.02.20to 13.00-16.00
     Pidetty 5311635 J: Contract Negotiations Luento 5 Laura Tammenlehto
04.03.20ke 12.00-14.00
10.03.20ti 12.00-16.00
11.03.20ke 08.00-12.00
18.03.20ke 12.00-16.00
ke 12.00-16.00
19.03.20to 08.00-12.00
to 08.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311112 J: Economic and Institutional European Law Seminaari 5 Kaisa Huhta,
Seita Romppanen
27.09.19pe 10.00-12.00
28.10.19ma 09.00-15.00
29.10.19ti 10.00-16.00
     Peruutettu 5311119 J: Economic and Monetary Union: Historical, legal and economic approaches to the European common currency Seminaari 5
27.04.20ma 10.00-14.00
28.04.20ti 10.00-14.00
29.04.20ke 10.00-14.00
19.05.20ti 10.00-14.00
20.05.20ke 10.00-14.00
     Peruutettu 5311649 J: Ennakkopäätökset varallisuusoikeudessa Seminaari 5 Matti Niemi
03.03.20ti 13.00-15.00
01.04.20ke 09.00-15.00
02.04.20to 09.00-15.00
03.04.20pe 09.00-15.00
07.04.20ti 09.00-14.00
08.04.20ke 09.00-14.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311516 J: Esitutkinta ja pakkokeinot Luento- ja harjoituskurssi 10 Matti Tolvanen
26.02.20ke 12.00-16.00
27.02.20to 08.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311116 J: EU Competition Law Luento 5 Toni Malminen
11.03.20ke 13.00-18.00
12.03.20to 09.00-14.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311114 J: EU Energy Law and Policy Luento 5 Kaisa Huhta
05.02.20ke 09.00-13.00
06.02.20to 08.00-12.00
11.02.20ti 12.00-16.00
12.02.20ke 12.00-16.00
13.02.20to 13.00-16.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311641 J: EU Food Law Luento- ja harjoituskurssi 5 Husen Tura
21.01.20ti 13.00-16.00
22.01.20ke 09.00-12.00
28.01.20ti 12.00-15.00
29.01.20ke 09.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311215 J: European Tax Law Oppimistehtävä 5 Niko Svensk
15.05.20pe 08.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311209 J: Finanssihallinto-oikeus Luento 5 Matti Muukkonen,
Jarkko Pesu,
Tomi Voutilainen
27.08.19ti 10.00-14.00
28.08.19ke 13.00-17.00
04.09.19ke 13.00-17.00
09.09.19ma 12.00-19.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311312 J: Hallintomenettelyn ja hallinnon oikeussuojan harjoitukset Seminaari 5 Jonna Kosonen,
Kimmo Malin
17.01.20pe 12.00-16.00
28.01.20ti 12.00-16.00
07.02.20pe 12.00-16.00
18.02.20ti 12.00-16.00
28.02.20pe 12.00-16.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311514 J: Hallintoprosessioikeus Luento 5 Kimmo Malin,
Matti Tolvanen
16.04.20to 08.00-12.00
17.04.20pe 08.00-12.00
22.04.20ke 08.00-12.00
23.04.20to 08.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311420 J: Hyvä valvonta Luento 5 Anssi Keinänen,
Tarja Koskela,
Jonna Kosonen,
Eeva Nykänen,
Jussi Pajuoja
13.09.19pe 09.00-13.00
30.09.19ma 12.00-16.00
23.10.19ke 12.00-16.00
12.11.19ti 12.00-16.00
04.12.19ke 12.00-16.00
     Pidetty 5311627 J: Immateriaalioikeus Luento 5 Laura Tammenlehto,
Katja Weckström
31.10.19to 12.00-16.00
05.11.19ti 12.00-16.00
07.11.19to 12.00-16.00
12.11.19ti 12.00-16.00
13.11.19ke 12.00-16.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311305 J: Informaatio-oikeus Luento 5 Tomi Voutilainen
16.12.19ma 13.00-17.00
ma 13.00-17.00
17.12.19ti 08.00-12.00
ti 08.00-12.00
08.01.20ke 13.00-17.00
ke 13.00-17.00
09.01.20to 09.00-13.00
10.01.20pe 08.00-15.00
pe 08.00-15.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311109 J: Internal Market Law Luento 5 Sirja-Leena Penttinen
27.04.20ma 16.00-18.00
28.04.20ti 16.00-18.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311115 J: International Energy Law and Policy Luento 5 Moritz Wüstenberg
12.03.20to 12.00-17.00
13.03.20pe 12.00-17.00
17.03.20ti 08.00-13.00
18.03.20ke 08.00-13.00
     Pidetty 5311720 J: International Environmental Law I Luento- ja harjoituskurssi 5 Tuula Honkonen,
Harro van Asselt
18.11.19ma 10.00-12.00
19.11.19ti 10.00-12.00
21.11.19to 09.00-12.00
25.11.19ma 12.00-15.00
26.11.19ti 10.00-12.00
27.11.19ke 10.00-12.00
     Pidetty 5311736 J: International Environmental Law II Harjoituskurssi 5 Antti Belinskij,
Tuula Honkonen,
Harro van Asselt
07.04.20ti 12.00-14.00
08.04.20ke 10.00-12.00
23.04.20to 12.00-15.00
24.04.20pe 12.00-15.00
27.04.20ma 09.00-12.00
28.04.20ti 12.00-15.00
29.04.20ke 09.00-12.00
04.05.20ma 12.00-15.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5319111 J: International Law and Forests Luento 5 Maria Recio Piva,
Seita Romppanen
04.05.20ma 12.00-15.00
05.05.20ti 09.00-12.00
06.05.20ke 09.00-11.00
07.05.20to 13.00-15.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311731 J: International Water Law Seminaari 5 Antti Belinskij
04.02.20ti 13.00-17.00
18.02.20ti 13.00-16.00
03.03.20ti 13.00-16.00
25.03.20ke 13.00-16.00
     Pidetty 5311738 J: Introduction to Environmental Law Luento 5 Tuula Honkonen,
Tuomas Palosaari,
Seita Romppanen
17.09.19ti 12.00-16.00
19.09.19to 12.00-16.00
24.09.19ti 08.00-12.00
26.09.19to 10.00-12.00
     Peruutettu 5311608 J: Introduction to Russian Law and State Luento 5 Heikki Kallio
17.03.20ti 08.00-12.00
18.03.20ke 08.00-12.00
19.03.20to 12.00-16.00
20.03.20pe 08.00-12.00
     Pidetty 5311625 J: Julkiset hankinnat Seminaari 5 Jarkko Pesu
01.11.19pe 12.00-15.00
15.11.19pe 09.00-12.00
16.12.19ma 10.00-13.00
10.01.20pe 11.00-14.00
27.01.20ma 12.00-14.00
21.02.20pe 12.00-15.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311628 J: Jäämistösuunnittelu Seminaari 5 Antti Kolehmainen
22.10.19ti 10.00-12.00
22.11.19pe 09.00-14.00
09.12.19ma 12.00-16.00
10.12.19ti 12.00-16.00
11.12.19ke 12.00-16.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311199 J: Kandidaatin tutkielma ja seminaari, eurooppaoikeus Seminaari 10 Katariina Särkänne
10.09.18 -29.08.19
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311199 J: Kandidaatin tutkielma ja seminaari, eurooppaoikeus Seminaari 10
01.09.19 -31.07.20
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311299 J: Kandidaatin tutkielma ja seminaari, finanssioikeus Seminaari 10
01.09.19 -31.07.20
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311399 J: Kandidaatin tutkielma ja seminaari, hallinto-oikeus Seminaari 10
07.01.20 -31.07.20
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311599 J: Kandidaatin tutkielma ja seminaari, rikos- ja prosessioikeus Seminaari 10
04.09.18 -28.08.19
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311599 J: Kandidaatin tutkielma ja seminaari, rikos- ja prosessioikeus Seminaari 10
01.09.19 -31.08.20
     Pidetty 5311699 J: Kandidaatin tutkielma ja seminaari, siviilioikeus Seminaari 10
04.09.18 -31.08.19
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311699 J: Kandidaatin tutkielma ja seminaari, siviilioikeus Seminaari 10
01.09.19 -31.08.20
     Pidetty 5311799 J: Kandidaatin tutkielma ja seminaari, ympäristöoikeus Seminaari 10 Kimmo Malin
12.09.18ke 12.00-14.00
12.12.18ke 08.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311799 J: Kandidaatin tutkielma ja seminaari, ympäristöoikeus Seminaari 10
01.09.19 -31.07.20
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311499 J: Kandidaatintutkielma ja seminaari, lainsäädäntötutkimus Seminaari 10 Anssi Keinänen,
Niko Vartiainen
13.09.19pe 13.00-16.00
10.10.19to 13.00-17.00
23.10.19ke 08.00-12.00
12.12.19to 09.00-13.00
20.02.20to 09.00-13.00
23.04.20to 13.00-17.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311518 J: Kansainvälinen rikos- ja prosessioikeus Luento 5 Giulio Calcara,
Matti Tolvanen
16.01.20to 09.00-11.00
20.01.20ma 09.00-12.00
27.01.20ma 09.00-12.00
03.02.20ma 09.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311214 J: Kansainvälinen vero-oikeus Luento 5 Marianne Malmgren
12.11.19ti 13.00-17.00
ti 13.00-17.00
13.11.19ke 08.00-14.00
ke 08.00-14.00
14.11.19to 08.00-14.00
to 08.00-14.00
     Pidetty 5311218 J: Kansainvälinen verosopimusoikeus Seminaari 5 Mika Nissinen
17.10.19to 13.00-17.00
08.11.19pe 13.00-17.00
16.12.19ma 13.00-18.00
17.12.19ti 08.00-13.00
     Pidetty 5311629 J: Kansainvälinen yksityisoikeus Luento- ja harjoituskurssi 4
21.04.20ti 08.00-12.00
22.04.20ke 12.00-16.00
23.04.20to 08.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311716 J: Kemikaalilainsäädäntö ja -hallinto Luento 3 Joonas Alaranta
04.11.19ma 12.00-17.00
ma 12.00-17.00
05.11.19ti 08.00-13.00
ti 08.00-13.00
19.11.19ti 08.00-12.00
ti 08.00-12.00
20.11.19ke 12.00-16.00
ke 12.00-16.00
21.11.19to 12.00-14.00
to 12.00-14.00
     Pidetty 5311739 J: Kiertotalouden oikeus Seminaari 5 Joonas Alaranta,
Harri Kalimo,
Mirella Miettinen,
Topi Turunen
02.12.19ma 08.00-12.00
ma 13.00-15.00
09.01.20to 12.00-16.00
04.02.20ti 12.00-16.00
26.02.20ke 12.00-16.00
ke 12.00-16.00
ke 12.00-16.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311728 J: Kiinteistöoikeus Luento 5 Kimmo Malin,
Matti Niemi
24.09.19ti 13.00-17.00
ti 13.00-17.00
26.09.19to 13.00-17.00
to 13.00-17.00
01.10.19ti 13.00-17.00
ti 13.00-17.00
03.10.19to 13.00-17.00
to 13.00-17.00
04.10.19pe 09.00-14.00
pe 09.00-14.00
     Pidetty 5311630 J: Kiinteistöriita Seminaari 5 Matti Niemi
10.09.19ti 13.00-17.00
23.10.19ke 09.00-16.00
06.11.19ke 09.00-16.00
27.11.19ke 12.00-16.00
     Pidetty 5311651 J: Kollektiivinen työoikeus - työ- ja virkaehtosopimukset teoriassa ja käytännössä Seminaari 5 Jaana Paanetoja
29.10.19ti 10.00-12.00
26.11.19ti 10.00-16.00
27.11.19ke 09.00-15.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311316 J: Koulutusoikeus Luento 5 Suvianna Hakalehto,
Virve Valtonen
23.09.19ma 12.00-16.00
24.09.19ti 13.00-17.00
25.09.19ke 09.00-13.00
01.10.19ti 09.00-13.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311314 J: Laillisuusvalvonta Seminaari 5 Maija Dahlberg,
Ulla-Maija Väätänen
16.03.20ma 12.00-16.00
17.03.20ti 08.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311638 J: Lapsen oikeudet Luento 5 Suvianna Hakalehto
26.02.20ke 13.00-17.00
ke 13.00-17.00
27.02.20to 09.00-13.00
to 09.00-13.00
03.03.20ti 13.00-17.00
ti 13.00-17.00
04.03.20ke 13.00-17.00
ke 13.00-17.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311632 J: Law and the Internet Luento- ja harjoituskurssi 5 Katja Weckström
01.10.19ti 12.00-16.00
03.10.19to 12.00-16.00
10.10.19to 10.00-14.00
15.10.19ti 13.00-16.00
17.10.19to 13.00-16.00
22.10.19ti 09.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311648 J: Luotto- ja vakuusoikeus Luento 5 Matti Niemi
12.02.20ke 13.00-17.00
ke 13.00-17.00
13.02.20to 13.00-17.00
to 13.00-17.00
19.02.20ke 13.00-17.00
ke 13.00-17.00
20.02.20to 13.00-17.00
to 13.00-17.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311211 J: Maa- ja metsätalousverotuksen perusteet Luento 5 Niko Svensk
25.09.19ke 12.00-15.00
ke 12.00-15.00
26.09.19to 12.00-15.00
to 12.00-15.00
27.09.19pe 08.00-12.00
pe 08.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311211 J: Maa- ja metsätalousverotuksen perusteet Oppimistehtävä 5 Niko Svensk
24.04.20pe 08.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311211 J: Maa- ja metsätalousverotuksen perusteet Oppimistehtävä 5 Niko Svensk
12.06.20pe 08.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311306 J: Maakunta- ja kuntaoikeus Luento 5 Asko Uoti
03.03.20ti 13.00-17.00
04.03.20ke 12.00-16.00
05.03.20to 09.00-13.00
06.03.20pe 08.00-12.00
     Peruutettu 5311521 J: Maksukyvyttömyysoikeus Luento 5 Reima Kukkonen
19.03.20to 12.00-16.00
20.03.20pe 08.00-12.00
23.03.20ma 14.00-18.00
26.03.20to 12.00-16.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311618 J: Markkinointi- ja kuluttajansuojaoikeus Luento 5 Hanna Savolainen
03.03.20ti 12.00-14.00
ti 12.00-14.00
04.03.20ke 08.00-12.00
ke 08.00-12.00
05.03.20to 08.00-12.00
to 08.00-12.00
09.03.20ma 12.00-16.00
ma 12.00-16.00
10.03.20ti 10.00-12.00
ti 10.00-12.00
     Pidetty 5311730 J: Metsäoikeus Seminaari 5 Lea Halonen
12.11.19ti 13.00-16.00
13.11.19ke 09.00-12.00
28.11.19to 12.00-16.00
09.12.19ma 12.00-16.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311005 J: Oikeudellisen tiedon hankinta, TEHTÄVIEN PALAUTUS Oppimistehtävä 0 Jonna Kosonen,
Hanna Savolainen
02.09.19 -14.10.19
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311005 J: Oikeudellisen tiedon hankinta, TEHTÄVIEN PALAUTUS Oppimistehtävä 0 Jonna Kosonen,
Hanna Savolainen
04.11.19 -09.12.19
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311005 J: Oikeudellisen tiedon hankinta, TEHTÄVIEN PALAUTUS Oppimistehtävä 0 Jonna Kosonen,
Hanna Savolainen
14.01.20 -25.02.20
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311005 J: Oikeudellisen tiedon hankinta, TEHTÄVIEN PALAUTUS Oppimistehtävä 0 Jonna Kosonen,
Hanna Savolainen
18.03.20 -29.04.20
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311005 J: Oikeudellisen tiedon hankinta, TEHTÄVIEN PALAUTUS Oppimistehtävä 0 Jonna Kosonen,
Hanna Savolainen
20.05.20 -17.06.20
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311419 J: Oikeussosiologia ja kriminologia Luento 5 Miikka Vuorela
26.11.19ti 12.00-16.00
ti 12.00-16.00
27.11.19ke 12.00-16.00
ke 12.00-16.00
28.11.19to 08.00-12.00
to 08.00-12.00
29.11.19pe 08.00-12.00
pe 08.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311414 J: Oikeustaloustieteen perusteet Luento 5 Niko Vartiainen
24.09.19ti 09.00-12.00
25.09.19ke 12.00-15.00
26.09.19to 09.00-12.00
30.09.19ma 09.00-12.00
01.10.19ti 09.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311633 J: Perhe, perintö ja verotus - käytännön kurssi Seminaari 5 Antti Kolehmainen
31.03.20ti 12.00-16.00
20.05.20ke 12.00-16.00
27.05.20ke 12.00-16.00
03.06.20ke 12.00-16.00
     Pidetty 5311523 J: Prosessioikeuden ajankohtaisseminaari Seminaari 5 Mika Launiala
10.12.19ti 10.00-12.00
04.02.20ti 08.00-16.00
05.02.20ke 08.00-16.00
06.02.20to 08.00-16.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311416 J: Russian Legal Culture Luento- ja harjoituskurssi 5 Heikki Kallio
28.10.19ma 09.00-12.00
29.10.19ti 09.00-12.00
30.10.19ke 09.00-12.00
31.10.19to 09.00-12.00
     Pidetty 5311722 J: Seminar on International and European Environmental Law Seminaari 5 Tuula Honkonen
16.01.20to 13.00-15.00
17.04.20pe 09.00-13.00
20.04.20ma 08.00-12.00
21.04.20ti 12.00-16.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311014 J: Seminar on International Dispute Settlement Seminaari 5 Mikko Rajavuori
17.03.20ti 12.00-16.00
22.04.20ke 12.00-16.00
23.04.20to 08.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311634 J: Sopimus ja kolmas Verkkokurssi 5 Matti Niemi
21.01.20ti 13.00-17.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311605 J: Sopimusoikeus Luento 5 Antti Kolehmainen
18.02.20ti 12.00-16.00
ti 12.00-16.00
19.02.20ke 12.00-16.00
ke 12.00-16.00
20.02.20to 12.00-16.00
to 12.00-16.00
26.02.20ke 12.00-16.00
ke 12.00-16.00
27.02.20to 12.00-16.00
to 12.00-16.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311309 J: Sosiaalioikeus, toimeentuloturva ja sosiaali- ja terveyspalvelut Luento 5 Jutta Kinnunen
07.01.20ti 13.00-16.00
ti 13.00-16.00
08.01.20ke 09.00-12.00
ke 09.00-12.00
     Pidetty 5311309 J: Sosiaalioikeus, toimeentuloturva ja sosiaali- ja terveyspalvelut, TEHTÄVIEN PALAUTUS Oppimistehtävä 5 Jutta Kinnunen
20.09.19
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311309 J: Sosiaalioikeus, toimeentuloturva ja sosiaali- ja terveyspalvelut, TEHTÄVIEN PALAUTUS Oppimistehtävä 5 Jutta Kinnunen
15.11.19
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311309 J: Sosiaalioikeus, toimeentuloturva ja sosiaali- ja terveyspalvelut, TEHTÄVIEN PALAUTUS Oppimistehtävä 5 Jutta Kinnunen,
Henna Nikumaa
21.02.20
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311309 J: Sosiaalioikeus, toimeentuloturva ja sosiaali- ja terveyspalvelut, TEHTÄVIEN PALAUTUS Oppimistehtävä 5 Jutta Kinnunen,
Henna Nikumaa
17.04.20
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311308 J: Sosiaalioikeus, yleinen osa Luento 5 Eeva Nykänen
27.11.19ke 13.00-17.00
ke 13.00-17.00
28.11.19to 08.00-12.00
to 08.00-12.00
03.12.19ti 13.00-17.00
ti 13.00-17.00
04.12.19ke 08.00-11.00
ke 08.00-11.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311308 J: Sosiaalioikeus, yleinen osa, TEHTÄVIEN PALAUTUS Oppimistehtävä 5 Jutta Kinnunen,
Virve Valtonen
30.08.19
     Pidetty 5311308 J: Sosiaalioikeus, yleinen osa, TEHTÄVIEN PALAUTUS Oppimistehtävä 5 Jutta Kinnunen,
Virve Valtonen
20.12.19
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311308 J: Sosiaalioikeus, yleinen osa, TEHTÄVIEN PALAUTUS Oppimistehtävä 5 Jutta Kinnunen,
Henna Nikumaa,
Eeva Nykänen,
Virve Valtonen
13.03.20
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311308 J: Sosiaalioikeus, yleinen osa, TEHTÄVIEN PALAUTUS Oppimistehtävä 5 Jutta Kinnunen,
Henna Nikumaa,
Eeva Nykänen,
Virve Valtonen
08.05.20
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311318 J: Terveydenhuolto-oikeus Luento- ja harjoituskurssi 5 Suvianna Hakalehto,
Jutta Kinnunen,
Juho Korhonen,
Eeva Nykänen,
Tomi Voutilainen
27.09.19pe 09.00-12.00
30.09.19ma 13.00-16.00
ma 13.00-16.00
08.10.19ti 09.00-14.00
ti 09.00-14.00
09.10.19ke 12.00-14.00
ke 12.00-14.00
29.10.19ti 09.00-11.00
ti 09.00-11.00
     Pidetty 5311667 J: Transnational Commercial Law Seminaari 5 Onerva-Aulikki Suhonen
26.03.20to 09.00-15.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311522 J: Tuomioistuimen pääkäsittelyseminaari Seminaari 5 Reima Kukkonen
17.10.19to 11.00-17.00
19.11.19ti 10.00-18.00
20.11.19ke 10.00-18.00
12.12.19to 11.00-17.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311612 J: Työoikeus Luento- ja harjoituskurssi 5 Marjo Ylhäinen
10.10.19to 13.00-17.00
16.10.19ke 13.00-17.00
17.10.19to 10.00-14.00
23.10.19ke 12.00-16.00
     Peruutettu 5311320 J: Ulkomaalaisoikeus Seminaari 5 Heikki Kallio,
Jaana Palander,
Ulla-Maija Väätänen
05.05.20ti 12.00-17.00
06.05.20ke 08.00-11.00
ke 13.00-16.00
07.05.20to 08.00-12.00
to 13.00-16.00
09.06.20ti 09.00-16.00
10.06.20ke 09.00-14.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311609 J: Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus Luento 5 Suvianna Hakalehto,
Sampo Mielityinen
21.10.19ma 13.00-17.00
22.10.19ti 10.00-14.00
28.10.19ma 13.00-17.00
29.10.19ti 13.00-17.00
ti 13.00-17.00
30.10.19ke 13.00-17.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311652 J: Vahingonkorvausoikeuden keskeisiä kysymyksiä Seminaari 5 Suvianna Hakalehto
08.04.20ke 09.00-13.00
02.06.20ti 12.00-18.00
03.06.20ke 09.00-15.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311217 J: Vero-oikeuden oikeustapausharjoitukset Harjoituskurssi 5 Niko Svensk
03.02.20ma 10.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311210 J: Verotusmenettelyn ja veroprosessin perusteet Luento 6 Mika Nissinen
31.10.19to 13.00-17.00
to 13.00-17.00
01.11.19pe 08.00-12.00
pe 08.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311713 J: Vesioikeus Seminaari 5 Niko Soininen
03.02.20ma 12.00-16.00
05.02.20ke 09.00-13.00
17.02.20ma 13.00-17.00
04.03.20ke 09.00-13.00
23.03.20ma 12.00-16.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311307 J: Virkamiesoikeus Luento 5 Tarmo Miettinen
04.11.19ma 12.00-15.00
ma 12.00-15.00
05.11.19ti 09.00-12.00
ti 09.00-12.00
06.11.19ke 12.00-15.00
ke 12.00-15.00
07.11.19to 12.00-15.00
to 12.00-15.00
11.11.19ma 09.00-12.00
ma 09.00-12.00
12.11.19ti 09.00-12.00
ti 09.00-12.00
13.11.19ke 09.00-12.00
ke 09.00-12.00
     Pidetty 5311732 J: WTO: Environment, Clean Energy and Natural Resources Luento 5 Sabaa Ahmad Khan
19.03.20to 13.00-16.00
20.03.20pe 09.00-12.00
23.03.20ma 09.00-12.00
24.03.20ti 12.00-15.00
25.03.20ke 09.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311650 J: Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työoikeudessa Seminaari 5 Marjo Ylhäinen
13.01.20ma 14.00-16.00
19.02.20ke 13.00-17.00
16.03.20ma 14.00-18.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5212401 J: Yhtiöoikeus Luento- ja harjoituskurssi 5 Janne Ruohonen
11.02.20ti 15.00-18.00
12.02.20ke 10.00-12.00
13.02.20to 10.00-12.00
18.02.20ti 15.00-18.00
19.02.20ke 10.00-12.00
20.02.20to 10.00-12.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311636 J: Yksityisoikeuden perusteet Luento 5 Sampo Mielityinen
20.01.20ma 12.00-16.00
21.01.20ti 08.00-12.00
22.01.20ke 09.00-12.00
27.01.20ma 12.00-16.00
28.01.20ti 13.00-17.00
29.01.20ke 12.00-16.00
04.02.20ti 13.00-16.00
05.02.20ke 13.00-17.00
06.02.20to 12.00-16.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311715 J: Ympäristöoikeuden oikeustapausharjoitukset Harjoituskurssi 5 Hilkka Heinonen
27.02.20to 12.00-14.00
13.03.20pe 12.00-16.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311717 J: Ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi Luento- ja harjoituskurssi 5 Ismo Pölönen
20.04.20ma 09.00-12.00
22.04.20ke 09.00-12.00
27.04.20ma 12.00-15.00
06.05.20ke 13.00-16.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5212401 K: Yhtiöoikeus Luento- ja harjoituskurssi 5 Silja Pesonen,
Janne Ruohonen
11.02.20ti 15.00-18.00
12.02.20ke 10.00-12.00
13.02.20to 10.00-12.00
18.02.20ti 15.00-18.00
19.02.20ke 10.00-12.00
20.02.20to 10.00-12.00
     Pidetty 5311118 Seminar on European and International Economic Law Seminaari 5 Katariina Särkänne,
Moritz Wüstenberg
31.01.20pe 12.00-17.00
03.02.20ma 12.00-16.00
28.02.20pe 08.00-12.00
02.03.20ma 12.00-17.00
     Pidetty 5311322 Sosiaalioikeuden klinikkatoiminta Luento- ja harjoituskurssi 5 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen,
Henna Nikumaa,
Elisa Tiilikainen,
Heidi Vanjusov
20.01.20ma 09.00-11.00
23.01.20to 12.00-16.00
to 12.00-16.00
24.01.20pe 09.00-15.00
pe 09.00-15.00
10.03.20ti 12.00-18.00
ti 12.00-18.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311321 Taiteen ja kulttuuritoiminnan oikeudelliset kysymykset Luento- ja harjoituskurssi 5 Pauli Rautiainen
23.03.20ma 10.00-18.00
24.03.20ti 10.00-14.00
     Peruutettu 5311658 Trade, Development and Innovation Regulation Luento- ja harjoituskurssi 5 Katja Weckström
31.03.20ti 13.00-16.00
02.04.20to 13.00-16.00
07.04.20ti 09.00-12.00
16.04.20to 10.00-13.00
21.04.20ti 09.00-12.00
     Pidetty 5311324 Ulkomaalaisoikeuden jatkokurssi Seminaari 5 Heikki Kallio,
Ulla-Maija Väätänen
11.09.19ke 09.00-14.00
12.11.19ti 08.00-16.00
13.11.19ke 08.00-18.00
     Ilmoittautuminen päättynyt 5311323 Vanhuus- ja edunvalvontaoikeus Luento 5 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen
28.10.19ma 13.00-16.00
29.10.19ti 12.00-16.00
30.10.19ke 12.00-16.00
31.10.19to 12.00-16.00
01.11.19pe 09.00-12.00
     Peruutettu 5311666 Yrittäjyyden oikeudellisia ongelmia Seminaari 5 Hanna Savolainen
27.01.20ma 14.00-16.00
30.01.20to 14.00-16.00
06.02.20to 14.00-16.00
10.02.20ma 14.00-16.00
    Laajenna Yleisopinnot
    Laajenna Perusopinnot