Oppaan Welfare, Health and Management -tohtoriohjelma (WELMA), 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Welfare, Health and Management –tohtoriohjelma (WELMA), 2021-2022

Welfare, Health and Management (WELMA) -tohtoriohjelma on Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden sekä filosofisen tiedekunnan yhteinen monialainen ja monitieteinen tohtoriohjelma. Se linkittyy Itä-Suomen yliopiston strategiassa yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan nouseviin tutkimusaloihin. Erityispainotuksina tohtoriohjelmassa ovat hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveydenhuollon edellytysten, rakenteiden ja prosessien tutkimus, hyvinvoinnin murtumat sekä hoidon ja palveluiden vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tohtoriohjelman tavoitteena on tuottaa hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveydenhuollon tutkijoita ja asiantuntijoita sekä vahvistaa erityisalueidensa teoreettista, metodologista ja tieteenfilosofista perustaa.

WELMA-tohtoriohjelma tiedottaa ajankohtaisista asioista WELMA Doctoral Programme Yammerissa

Jatko-opintosuunnitelma tehdään UEF Kamusta löytyvällä jatko-opintosuunnitelma-lomakkeella jatko-opintojen alkuvaiheessa.

 

TUTKINNOT JA PÄÄAINEET

WELMA-tohtoriohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot seuraavissa pääaineissa.

Tutkinto

Pääaine

Filosofian tohtori

kaikki pääaineet

Psykologian lisensiaatti ja tohtori

Tutkinto edellyttää, että hakija on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineenaan psykologia tai sitä vastaavan tutkinnon, joka oikeuttaa psykologin ammatin harjoittamiseen.

psykologia

Terveystieteiden lisensiaatti ja tohtori

 

sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, terveyshallintotiede ja terveystaloustiede

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti ja tohtori

 

sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, sosiaalihallintotiede, sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka

 

TUTKINTORAKENNE JA VAATIMUKSET

Tutkintoon sisältyy lisensiaatin ja/tai väitöskirjatutkimus sekä 50 op tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevia opintoja, jotka jakautuvat yleisiin valmiustaito-opintoihin (15 op) sekä tieteen ja tutkimusalan opintoihin (35 op).

Tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevat opinnot (50 op)

Yleiset valmiustaito-opinnot (15 op) (pakolliset kaikille)

Tieteen- ja tutkimusalan opinnot (35 op)

Tämän kokonaisuuden opintojaksojen pakollisuus eri pääaineiden opiskelijoille käy ilmi opintojaksokuvauksesta, mikäli pakollisuutta ei ole mainittu, niin tällöin opintojakso on vapaavalintainen. Kaikille tohtoriohjelman jatko-opiskelijoille pakollinen opintojakso on Pääainekohtaiset tutkimusryhmäseminaarit (5 op). Lisäksi kaikki suorittavat vähintään 10 op tutkimusmenetelmäopintoja

Pääainekohtaiset tutkimusryhmäseminaarit (5 – 10 op). Pakollinen kaikille. Opiskelija valitsee laitoksen / pääaineen seminaarin.

5424013 Tutkimuksen tieteellinen esittäminen (5 op). Opintojakso on pakollinen: Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen opiskelijat, sosiaalityön, sosiaalipedagogiikan, sosiologian, yhteiskuntapolitiikan, psykologian pääaineopiskelijat.

Tutkimusmenetelmäopinnot. Opiskelijan tulee suorittaa vähintään 10 op tutkimusmenetelmäopintoja. Ne voivat olla esimerkiksi filosofisen tiedekunnan sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan järjestämiä tutkimusmenetelmäopintoja. Opiskelija voi valita myös yliopiston tutkimusmenetelmätarjonnasta opintojaksoja. Osaksi jatko-opintoja hyväksytään myös syventävien opintojen tasoista menetelmäopetusta ja/tai muu mahdollinen pääohjaajan kanssa sovittava menetelmäopintojakso.

5410119 Lukuseminaari (5 op). Opintojakso on pakollinen: Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen opiskelijat, sosiaalityön, sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian, psykologian pääaineen opiskelijat. Opintojaksoa ei ole lainkaan sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan pääaineissa. Osassa pääaineita opintojakso järjestetään joka toinen lukuvuosi.  

5424101 Sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuus (5 op). Opintojakso on pakollinen: Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen ja psykologian pääaineen opiskelijat valitsevat joko tämän tai 5424104 Hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet: edellytykset, vajeet ja eriarvoisuus opintojakson.

5424104 Hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet: edellytykset, vajeet ja eriarvoisuus (5op). Opintojakso on pakollinen: Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen opiskelijat valitsevat joko tämän tai Sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuus opintojakson, psykologian pääaineopiskelijat valitsevat joko tämän tai Sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuus opintojakson.

Muu erikseen sovittava opintojakso (2-10 op). Opintojakson suorittamisesta sovitaan pääohjaajan kanssa ja se sisällytetään henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan. Tähän osioon soveltuvia opintoja ovat esimerkiksi erilaisten tutkimusverkostojen järjestämät kansalliset tai kansainväliset temaattiset, metodologiset yms. kesäkoulut, joissa on selkeästi määritelty suorittamistavat ja opintopisteet. Osaksi jatko-opintoja hyväksytään pääsääntöisesti vähintään syventävien opintojen tasoista opetusta.

Taulukko: WELMA-tohtoriohjelma / Tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevat opinnot (50 op) / opintojaksojen pakollisuus & vapaavalintaisuus eri pääaineissa 2021–2022.

Pääaine / Rakenne

psykologia

sosiaalihallintotiede, terveyshallintotiede,

sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, terveystaloustiede

sosiaalipedagogiikka

sosiaalityö

sosiaalipsykologia

sosiologia

yhteiskuntapolitiikka

Yliopiston tohtorikoulun opintojaksot 10 op

X

X

X

X

X

5424103 WELMA–tohtoriohjelman seminaari 5 op

X

X

X

X

X

Pääainekohtaiset tutkimusryhmäseminaarit 5-10 op

X

X

X

X

X

Tutkimusmenetelmäopinnot 10 op

X

X

X

X

X

5424013 Tutkimuksen tieteellinen esittäminen 5 op

X

X

X

0

X

5410119 Lukuseminaari 5 op

X

X

X

X

0

5424101 Sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuus 5 op

Suorita tämä opintojakso ja/tai 5424104

Suorita tämä opintojakso ja/tai 5424104

0

0

0

5424104 Hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet: edellytykset, vajeet ja eriarvoisuus 5 op

Suorita tämä opintojakso ja/tai 5424101

Suorita tämä opintojakso ja/tai 5424101

0

0

0

Muu erikseen sovittava opintojakso 2-10 op

0

0

0

0

0

X = opintojakso pakollinen / O = opintojakso vapaavalintainen.

Opinto-ohjausta tohtoriohjelmassa antavat väitöskirjan ohjaajat ja tohtoriohjelman amanuenssi

Täydentäviä opintoja voidaan edellyttää jatko-opiskelijalta, jonka pohjakoulutus on muulta kuin jatko-opinto-oikeuden pääaineen alalta tai tutkimussuunnitelman toteutuksen kannalta se on muutoin tarkoituksenmukaista. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opiskelijaksi valitulta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja uudessa pääaineessaan enintään 30 op ja Filosofisen tiedekunnan opiskelijaksi valitulta 60 op.  Täydentävät opinnot määritellään tohtoriohjelman johtoryhmän ja ohjaajaksi lupautuneen professorin toimesta henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan ja ne suoritetaan tutkintoon johtavien varsinaisten opintojen lisäksi.

 

OHJAAJIEN, PÄÄAINEEN, TOHTORIOHJELMAN TAI TIEDEKUNNAN VAIHTAMINEN

Jos jatko-opiskelija haluaa vaihtaa ohjaajia (koskee myös uuden ohjaajan lisäämistä), haetaan muutosta erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy UEF Kamusta: Opintoneuvonta ja ohjaus tohtorikoulutuksessa osiosta Ohjaus-sivustolta.

Jos jatko-opiskelija haluaa vaihtaa tohtoriohjelman sisällä pääainetta, muutosta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee ilmetä jatko-opiskelijan henkilötiedot yhteystietoineen ja tieto sekä nykyisestä että haetusta pääaineesta ja tavoitetutkinnosta. Hakemuksessa tulee perustella, miksi opiskelija haluaa vaihtaa pääainetta. Hakemus toimitetaan koulutuspäällikkö Annikki Honkaselle. Pääaineen vaihto edellyttää henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman. Hakemuksen yhteydessä tarkistetaan, täyttääkö hakija kyseisen tieteenalan valintaperusteet. Uusi opinto-oikeus myönnetään dekaanin päätöksellä ja samalla päätöksellä lakkautetaan vanha opinto-oikeus. Tohtoriohjelman hakuaikoja ei tarvitse noudattaa.

Jos jatko-opiskelija haluaa vaihtaa tohtoriohjelman sisällä pääainetta tai tavoitetutkintoa, hän voi hakea tiedekunnasta opinto-oikeuden muutosta erillisellä lomakkeella. Tarvittaessa hakemukseen liitetään uusi tutkimussuunnitelma, ohjaajien sitoumukset ja todistukset aiemmista opinnoista. Hakemuksen yhteydessä tarkistetaan, täyttääkö hakija kyseisen tieteenalan valintaperusteet. Uusi opinto-oikeus myönnetään dekaanin päätöksellä ja samalla päätöksellä lakkautetaan vanha opinto-oikeus. Tohtoriohjelman hakuaikoja ei tarvitse noudatta.

Jos opiskelija haluaa vaihtaa tohtoriohjelmaa, mutta tiedekunta ja pääaine eivät vaihdu, riittää vaihdokseen pääohjaajan ja uuden tohtoriohjelman johtajan puolto.

Jos pääaineen tai tohtoriohjelman muutos edellyttää tiedekunnan vaihtamista, on opiskelijan tehtävä uusi jatko-opinto-oikeushakemus uuden tohtoriohjelman hakuohjeita ja hakuaikoja noudattaen.