Oppaan Sivuaine: Ruotsin kieli, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

SIVUAINE: RUOTSIN KIELI 2021-2022

Sivuaineopiskelijan opas

Ruotsin kielen oppiaineessa koulutetaan kielen asiantuntijoita työelämän eri aloille. Kielen asiantuntijan taitoihin kuuluu hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito, teoreettiset tiedot kielestä, kyky analysoida kielen rakennetta ja käyttöä, taito käyttää alan kirjallisuutta sekä tieteellisen tutkimuksen perustaidot. Lisäksi ruotsin kielen asiantuntijan taitoihin kuuluu tuntemus ruotsalaisesta kielialueesta ja kielialueen kulttuurista ja historiasta.

Ruotsin kielen oppiaineen opetus ja tutkimus tarkastelee monipuolisesti ruotsin kieltä ja kielialueen kulttuuria. Tutkimus painottuu ruotsinkieliseen ja monikieliseen vuorovaikutukseen, ruotsin kielen opetukseen ja oppimiseen, alueelliseen variaatioon ja erityisesti ruotsin kielen historiaan Itä-Suomessa.

Oppiaineessa annettava opetus perustuu opetussuunnitelmaan. Siinä kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskeltavat asiasisällöt, opiskelutavat ja opintosuoritusten arviointi. Opintojaksojen tarjonta kattaa useimmat alueet, jotka ovat tyypillisiä ruotsin oppiaineille yliopistoissa.

Opintoihin sisältyy kieliharjoittelu, jonka voit tehdä Ruotsissa, muissa Pohjoismaissa tai ruotsinkielisellä alueella Suomessa. Sinulla on myös erinomaiset mahdollisuudet suorittaa osa opinnoistasi vaihto-ohjelmien avulla esimerkiksi Ruotsissa (muun muassa Uppsalan tai Göteborgin yliopistossa).

OPINTO-OIKEUS

Ruotsi ei ole vapaasti valittava sivuaine, vaan opinto-oikeutta on haettava. Sivuaineoikeutta voi hakea ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella, suorittamalla sivuainekokeen tai aiempien ruotsin kielen yliopisto-opintojen perusteella. Hakuajat ja valinnan perusteet kerrotaan Kamussa filosofisen tiedekunnan sivuaineoppaassa: https://kamu.uef.fi/student-book/sivuaineopiskelu-uefissa/

OPINTOKOKONAISUUDET

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

2132230 RUOTSIN KIELEN PERUSOPINNOT, 30 op

2132212 Suullinen viestintä ja ääntäminen (ruotsin kieli) (5 op)
2132217 Vahvistuvat tekstitaidot ja viestintä (5 op)
2132214 Ruotsin kielioppi 1 (5 op)
2132215 Kirjallinen viestintä 1 (ruotsin kieli) (5 op)
2132216 Kulttuurintuntemus (ruotsin kieli) (5 op)
Yksi seuraavista: 2131934 Kielitieteen peruskurssi 5 op, 2122112 Kirjallisuuden peruskurssi 5 op, 2133209 Monikielinen viestintä 5 op

2132350s RUOTSIN KIELEN AINEOPINNOT (SIVUAINE), 30 op

Kielitieteelliset opinnot:
2132328 Ruotsin kielioppi 2 (5 op)
2132335 Suullinen viestintä ja fonetiikka (5 op)
Kielitaito-opinnot:
2132336 Tieteelliset tekstitaidot ja tutkimusmetodit  (5 op)
2132332 Pohjoismainen kieli- ja kulttuuriharjoittelu (5 op)
Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot:
2132333 Ruotsalainen kirjallisuus ja ruotsalaiset elokuvat (5 op)
Valinnaiset opinnot yhteensä 5 op. Valitaan seuraavista opintojaksoista:
2132428 Ruotsin sanasto (5 op)
2132441 Vuorovaikutus ja opetusmateriaali ruotsin kielen opettamisessa (5 op)
2132430 Pohjoismaiset kielet ja kulttuurit (5 op)
2132431 Ruotsin kielen historia (5 op)
2132334 Ruotsin aineopintojen muut valinnaiset opinnot (1-5 op)
Opettajaksi opiskelevan suositellaan valitsevan opintojakson Vuorovaikutus ja opetusmateriaali ruotsin kielen opettamisessa.

2132400S RUOTSIN KIELEN SYVENTÄVÄT OPINNOT AINEENOPETTAJAKSI SUUNTAUTUVALLE (SIVUAINE), 60 op

Pakolliset opinnot sivuaineessa 45 op:
2132409 Sivuaineen tutkielma, ruotsin kieli (20 op)
2132442 Maisteriseminaari, ruotsin kieli (10 op)
2132424 Lingvistinen tekstianalyysi (ruotsin kieli) (5 op)
2133343 Kieli- ja käännöstieteen tutkimusmenetelmiä (3–5 op)
2132444 Ruotsin kielen tutkimusmenetelmiä (2 op)
2132427 Ruotsin kieli vieraana kielenä ja sen arviointi (5 op)
Valinnaiset opinnot 15 op seuraavista opintojaksoista:
2132428 Ruotsin sanasto (5 op)
2132430 Pohjoismaiset kielet ja kulttuurit (5 op)
2132431 Ruotsin kielen historia (5 op)
2132432 Näkökulmia ruotsinkieliseen kirjallisuuteen 1 (5 op)
2132433 Näkökulmia ruotsinkieliseen kirjallisuuteen 2 (5 op)
2132434 Sosiolingvistiikka (ruotsin kieli) (5 op)
2132435 Ruotsin kielivähemmistöt (5 op)
2132436 Keskusteluanalyysi ja vuorovaikutustutkimus (ruotsin kieli) (5 op)
2132437 Näkökulmia ruotsinkieliseen elokuvaan (5 op)
2132441 Vuorovaikutus ja opetusmateriaali ruotsin kielen opettamisessa (5 op)
2132440 Ruotsin syventävien opintojen valinnaiset opinnot (1–5 op)
Tai muiden kuin ruotsin kielen oppiaineen opintojaksoista:
2131941 Puheentutkimuksen menetelmät (2 op)
2132129 Kontrastiivinen kielioppi (4 op)
2131946 Tekstikorpukset (2 op)
2132057 Puhe- ja kenttäaineistojen laboratorio (5 op)
2110028 Tekstiaineistot: haku, hallinta ja käsittely (5 op)

2132451s RUOTSIN KIELEN SYVENTÄVÄT OPINNOT KIELIASIANTUNTIJAKSI SUUNTAUTUVALLE (sivuaine), 60 op

Pakolliset opinnot 40 op:
2132409 Sivuaineen tutkielma, ruotsin kieli (20 op)
2132442 Maisteriseminaari (ruotsin kieli) (10 op)
2132424 Lingvistinen tekstianalyysi (ruotsin kieli) (5 op)
2133343 Kieli- ja käännöstieteen tutkimusmenetelmiä (3–5 op)
2132444 Ruotsin kielen tutkimusmenetelmiä (2 op)
Valinnaiset opinnot yhteensä 20 op. Valitaan seuraavista opintojaksoista:
Valinnaiset kääntämisen opinnot:
2132438 Kääntämisen seminaari (ruotsi-suomi) (5 op)
2132415 Kääntäminen I, ruotsi-suomi (5 op)
2132416 Kääntäminen II, suomi-ruotsi (5 op)
2133327 Terminologia ja sanastotyö (5 op)
2133326 Työelämätaidot (5 op)
2130829 Kaunokirjallisuuden kääntäminen (5 op)                                                
2133340 Kääntäminen kielikontaktina (3 op)
2133303 Ammattikielten kääntämisen kirjatentti (4 op)
2132417 Tulkkauksen perusteet (ruotsin kieli) (2 op)
Valinnaiset kieli- ja kulttuuritieteelliset opinnot ruotsin kielestä:
2132428 Ruotsin sanasto (5 op)
2132430 Pohjoismaiset kielet ja kulttuuri (5 op)
2132431 Kielihistoria (ruotsin kieli) (5 op)
2132432 Näkökulmia ruotsinkieliseen kirjallisuuteen 1 (5 op)
2132433 Näkökulmia ruotsinkieliseen kirjallisuuteen 2 (5 op)
2132434 Sosiolingvistiikka (ruotsin kieli) (5 op)
2132435 Ruotsin kielivähemmistöt (5 op)
2132436 Keskusteluanalyysi ja vuorovaikutustutkimus (ruotsin kieli) (5 op)
2132437 Näkökulmia ruotsinkieliseen elokuvaan (5 op)
2132440 Ruotsin syventävien opintojen muut valinnaiset opinnot (1-5 op)
Valinnaiset kielitieteelliset opinnot yleisestä kielitieteestä:
2131941 Puheentutkimuksen menetelmät (2 op)
2132129 Kontrastiivinen kielioppi (kielitiede) (4 op)
2131946 Tekstikorpukset (2 op)
2132057 Puhe- ja kenttäaineistojen laboratorio (5 op)
Valinnaiset työelämäyhteysopinnot:
2132445 Työelämäprojekti (5 op)
2110028 Tekstiaineistot: haku, hallinta ja käsittely (5 op)    

 

Uusien opiskelijoiden ohjaus

Elna Hänninen
yliopisto-opettaja
elna.hanninen at uef.fi
Agora-rakennuksen 2. kerros, huone 244

Opintokokonaisuudet

Riikka Myllys
amanuenssi
riikka.myllys at uef.fi
Joensuun kampus
Agora-rakennuksen 1. kerros, huone 143

TIEDOTUS

Seuraa ruotsin opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön (vaatii kirjautumisen) sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.