Oppaan Sivuaine: Terveyden edistäminen ja terveystieto, 2020-21 tiedot


Sivuaine: Terveyden edistäminen ja terveystieto, 2020-21

Yleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Terveyden edistäminen on oppiaine, joka perustuu useiden eri tieteenalojen tietoperustaan. Opinnot soveltuvat mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetustyössä sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 op) antavat opettajille terveystiedon aineenhallinnan pätevyyden. Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintojen tai vastaavien opintojen keskiarvon on oltava vähintään hyvät tiedot 3/5, jotta opiskelijalle voidaan kirjoittaa todistus aineenhallinnan pätevyydestä. 

Perusopintojen yhteisissä opinnoissa käsitellään terveyttä, terveyden edistämisen lähtökohtia ja terveysongelmia sekä yhteiskunnan että yksilön elämänkaaren näkökulmasta, vuorovaikutusta, terveysosaamista ja terveyskäyttäytymistä. Aineopintojen yhteisissä opinnoissa käsitellään terveyden edistämisen lähestymistapoja, teorioita ja malleja sekä terveyden edistämisen tutkimusta ja muita ajankohtaisia aihealueita.  

Valinnaisissa opinnoissa opiskelija voi valita parhaiten omia tarpeitaan/ tavoitteitaan vastaavia opintoja esitetyistä vaihtoehdoista. Esimerkiksi terveystiedon opettajaksi aikova voi valita omia aiempia opintojaan täydentäviä opintojaksoja. Terveystiedon opettajaksi aikovalle suositellaan seuraavia valinnaisia opintoja: Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op ja II 4 op. 

Mikäli jokin yhteisistä opintojaksoista on suoritettu muussa yhteydessä, se korvataan valitsemalla vastaava opintopistemäärä valinnaisia opintoja lisää. 

Tutkinto-opiskelijoiden koostamispyyntölomake Terveyden edistämisen ja terveystiedon perus- ja aineopinnoista: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/5ac677d1-4dce-400f-8688-d2ec0599ee07?displayId=Fin2143441