Oppaan Sivuaine: Geoinformatiikan opintokokonaisuus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Geoinformatiikan opintokokonaisuus (25 op) 5118800

Geoinformatiikan opintokokonaisuus on monitieteinen opintokokonaisuus, jonka tuottavat yhdessä maantiede, metsätieteet, tietojenkäsittelytiede ja tilastotiede.  

Geoinformatiikan opintokokonaisuutta suositellaan sivuaineopinnoiksi alasta kiinnostuneille opiskelijoille. Erityisen hyvin se sopii geoinformatiikan opintoja tarjoavien yksiköiden pääaineopiskelijoiden sivuaineopinnoiksi. Geoinformatiikan opinnot on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat oppia hyödyntämään paikka- ja aluetietoa sekä oppia sen tuottamista, analyysiä ja sovellutuksia. Geoinformatiikkaa tarvitaan esim. maantieteen, luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen, hallinnon, logistiikan ja metsätieteiden alalla. Useimmat geofysikaaliset ilmiöt ovat paikkaan sidottuja, ja monet suunnittelun alat kuten kaavoitus ja aluesuunnittelu hyödyntävät geoinformatiikkaa.

Monissa yrityksissä tarvitaan geoinformatiikan osaamista sekä tietojenkäsittelytehtävissä että käytännön sovellutuksissa. Geoinformatiikan sisältöjä ja sovellutuksia opetetaan lähinnä maantieteessä ja metsätieteissä. Tietojenkäsittelytiede tarjoaa osaamista paikka- ja aluetiedon käsittelyyn ja tilastotiede antaa teoreettisia perusteita ilmiöiden ja prosessien hahmottamiseen.

Geoinformatiikan opinnoissa perehdytään paikka- ja aluetiedon kuvaamiseen ja analysointiin sekä sen tietokoneavusteiseen tuottamiseen ja muokkaamiseen. Opintokokonaisuuteen kuuluu kaukokartoituksen opintoja sekä perehtymistä alue- ja paikkatiedon hyödyntämiseen. Opinnot rakentuvat siten, että kursseista muodostuu kokonaisuus, jonka suorittanut hallitsee GIS-tekniikkaa ja ymmärtää ohjelmistojen toiminnan perusteita ja maantieteellisiä ja spatiaalisia jakaumia sekä niiden teoreettisia perusteita.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija 

Opiskelijan on suoritettava kaksi pakollista kurssia ja loput opintojaksot opiskelija voi valita oman kiinnostuksensa mukaan. Opiskelija ei voi sisällyttää samoja opintojaksoja useisiin opintokokonaisuuksiin. Merkinnän saadakseen on suoritettava yhteensä 25 op. Suoritusmerkinnän opintokokonaisuudesta antaa maantiede. Opintokokonaisuus arvostellaan asteikolla 1−5.

Opintoneuvonta ja opintokokonaisuusmerkinnät: Amanuenssi Outi Väyrynen.

Opintojen suorittaminen ja kurssikohtaiset kysymykset: Kunkin kurssin vastuuopettaja tai apulaisprofessori Timo Kumpula.

 

Geoinformatiikan opintokokonaisuus (25 op) 5118800

Pakolliset opintojaksot

Opintokokonaisuuteen on sisällytettävä vähintään kaksi kurssia seuraavista:

3510005 Paikkatietojärjestelmien peruskurssi 3 op
5116243 Geoinformatiikan jatkokurssi 5 op
3622223 R-kieli 2 op
3621251 Ohjelmointi I – Ohjelmoinnin perusteet, 5 op


Kaikki opintojaksot tieteenaloittain

Maantiede
5116106 Geoinformatiikan ja kartografian perusteet 5 op

5116245 Kaukokartoitus maankäytön tutkimuksessa 5 op
5116243 Geoinformatiikan jatkokurssi 5 op
5116348 Geoinformatiikan projektityö 5 op
5116347 Avoimet GIS-järjestelmät 5 op

5116331 GIS-mallinnus ja analyysit I 5 op

5116341 GIS-mallinnus ja analyysit II 5 op

5116340 Johdatus ajankohtaiseen geospatiaaliseen tutkimukseen 3 op

5116342 Geoinformatiikan haasteet työelämässä ja tutkimuksessa 5 op

5116333 Geoinformatiikan erikoisteemat 1−7 op

5116345 Geoinformatiikan kirjallisuus 5 op

5116357 Pohjoisen luonnon tutkimusmenetelmät 7 op

5116337 Paikkatietosovellutukset kouluopetuksessa 5 op

 

Metsätiede
3510005 Paikkatietojärjestelmien peruskurssi 3 op
3513028 Paikkatietojärjestelmien jatkokurssi 5 op

3512006 Kaukokartoituksen peruskurssi 3 op
3513029 Kaukokartoituksen jatkokurssi 5 op      

                                                                              

Tietojenkäsittelytiede
3621250   Johdatus tietojenkäsittelyyn, 5 op

3621251   Ohjelmointi I – Ohjelmoinnin perusteet, 5 op
3621252   Ohjelmointi II – Käyttöliittymäohjelmointi, 5 op
3621312   Diskreetit rakenteet, 5 op             

   

Tilastotiede

3622230   Tilastotieteen johdantokurssi 3-5 op

3622231   Tilastotieteen peruskurssi 3-5 op

3622323 Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2 5 op

3622349   Spatiaalinen tilastotiede 5 op’

3622223   R-kieli 2 op

 

Ympäristöinformatiikka

3710458   Environmental Data Mining

3710459   Advance Course of Environment Data Mining

 

*) Tilastotieteen opinnot suositellaan aloitettavaksi tällä kurssilla opintojen alkuvaiheessa. Ks. kurssien ohjeellinen suoritusjärjestys  http://www2.uef.fi/fi/cs/kurssitarjonta

’) Vaaditaan edeltäviä opintoja