Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5410177 Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä, 5 op 
Tunniste 5410177  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä  Lyhenne SOTEPAL 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0947 Terveyshallintotiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sosiaali- ja terveysjohtaminen (K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Oppii analysoimaan ja jäsentämään suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta sekä siihen liittyvää sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista järjestelmää, päätöksentekoa ja ohjausta kunta, alue/ maakunta ja valtion tasolla. Tunnistaa taloudellisen ohjauksen roolin palvelujärjestelmässä. Tunnistaa ja oppii tulkitsemaan keskeistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavaa lainsäädäntöä.

 
Sisältö 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuus ja uudistamissuunnat. Taloudellinen organisointi, päätöksenteko, ohjaus ja toimeenpano sosiaali- ja terveyspalveluissa.

 
Suoritustavat 

Verkko-opintojakso 100 %, Itsenäinen työskentely 135 t. 

 
Toteutustavat 

Oppimistehtävät, verkkotyöskentely 

 

 
Oppimateriaalit 

Verkkomateriaali ja oppimisympäristössä ilmoitettu oheiskirjallisuus

ESIM:

Kauppila Tarja & Tuulonen Anja 2016. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttava ja tehokas ohjaus. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:5. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki.

Lundqvist

Niiranen, Vuokko (2010) Hallinto ja ohjaus. Teoksessa Pauli Niemelä (toim.) Hyvinvointipolitiikka. WSOYpro, Helsinki. (17 s.)

Niiranen, Vuokko & Puustinen, Alisa, & Zitting, Joakim. & Kinnunen Juha (2013) Sosiaali- ja terveyspalvelut kunta- ja palvelurakenneuudistuksissa. Acta 245. Itä-Suomen yliopisto ja Suomen Kuntaliitto. Helsinki.

Rissanen, Sari & Lammintakanen, Johanna (2017) Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOY, Porvoo. SOVELTUVIN OSIN (3. päivitetty painos)

 
Arvosteluperusteet 

0 - 5

 
Ajankohta 

Syksy ja kevät lukukaudet. 

 
Tarjontatieto 

Tämä opintojakso on tarkoitettu: 
- yliopiston tutkinto-opiskelijoille 
- avoimen yliopiston opiskelijoille  
- jatkuville oppijoille 

 
Lisätietoja 

Opetuksen kieli suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä: Yliopiston sivuaineopiskelijat  Verkkokurssi  Minna Kaarakainen  30.09.20 -31.07.21
Ilmoittaudu Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä: Avoimen yliopiston opiskelijat  Verkkokurssi  Minna Kaarakainen  30.09.20 -31.07.21
Ilmoittaudu Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä: Osaamispuun opiskelijat  Verkkokurssi  Minna Kaarakainen  30.09.20 -31.07.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa


Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: