Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
2310512 Mediakasvatuksen kirjatentti, 5 op 
Tunniste 2310512  Voimassaolo 01.01.2020 -
Nimi Mediakasvatuksen kirjatentti  Lyhenne Mediakasvatukse 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0141 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto 

Opettajat
Nimi
Janne Huuhtanen 
Ritva Kantelinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • tuntee mediateollisuuden taustarakenteita ja toimijoita sekä ymmärtää median roolin ja merkityksen nyky-yhteiskunnassa ja yksilöiden arjessa.
  • ymmärtää laajasti aikamme muuttunutta mediamaisemaa.
  • ymmärtää kriittisen mediakasvatuksen merkityksen sekä sen tavoitteita, peruskäsitteitä, teoreettisia lähtökohtia ja näkökulmia.
 
Sisältö 

Mediateollisuuden taustarakenteet ja toimijat. Median rooli yhteiskunnassa ja yksilöiden arjessa. Mediamaiseman ja viestinnän muutos. Kriittinen ja tasapainoinen mediasuhde ja -kasvatus.

 
Suoritustavat 

Exam-tentti 4 t, omatoiminen työskentely 131 t.

 
Toteutustavat 

Kirjallisuuden lukeminen. 

 
Oppimateriaalit 

Tentittäväksi valitaan kaksi kirjaa ryhmästä A ja kaksi kirjaa ryhmästä B.

RYHMÄ A

· Seppänen J. & Väliverronen E. (2015). Mediayhteiskunta. Vastapaino.

· Horowitz, M., Ala-Fossi, M., Alén-Savikko, A., Hildén, J., Jääsaari, J., Karppinen, K., Lehtisaari, K., & Nieminen, H. (2019). Viestintä kuuluu kaikille : kansalaisten viestinnälliset oikeudet ja mahdollisuudet Suomessa. Gaudeamus.

· Media Guide. Media Literacy for Adults (2020). Kansanvalistusseura sr. (The Finnish Lifelong Learning Foundation) and Media Development Center of Birzeit University.
Linkki materiaaliin: https://mediaguide.fi/mediaguide/wp-content/uploads/2020/08/KVS_media_guide_web_2020.pdf

   o Tentittäviksi  luvut 1 - 3 & 5 - 8

   o Luettavaksi kursorisesti luvut 4 & 9

 

RYHMÄ B

· Niemi, H., & Multisilta, J. (toim.) (2014). Rajaton luokkahuone . PS-Kustannus.

· Willman V. (toim.) (2018) Mediakasvatuksen käsikirja. Unipress.

· Pekkala L., Salomaa S. & Spisák S. (toim.) (2016). Monimuotoinen mediakasvatus. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisuja, 1/2016. Linkki materiaaliin: http://www.mediataitokoulu.fi/monimuotoinen_mediakasvatus.pdf

   o Tentittäviksi sivut 36-252

 
Arvosteluperusteet 

Kirjatentti (0–5). 

 
Opettajat 

Vastuuopettajat Janne Huuhtanen, Maria Kautonen ja Ritva Kantelinen

 
Ajankohta 

Tenttiajankohdat periodien 2 ja 4 lopussa.

 
Lisätietoja 

Opetuskieli suomi. Opintojakso on mahdollista tenttiä sähköisesti.  Exam: opiskelijan ohjeet (linkki avautuu uudelle välilehdelle)

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa